Quyết định số 1251/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 1251/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1251/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1251/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1251/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH C P NƯ C 3 VÙNG KINH T TR NG I M B C B , MI N TRUNG VÀ PHÍA NAM N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 68/TTr-BXD ngày 17 tháng 7 năm 2008 v vi c phê duy t Quy ho ch c p nư c 3 vùng kinh t tr ng i m B c B , mi n Trung và phía Nam n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch c p nư c 3 vùng kinh t tr ng i m B c B , mi n Trung và phía Nam n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi quy ho ch Các ô th trung tâm chính và khu công nghi p c a các thành ph tr c thu c trung ương và các t nh c a 3 vùng kinh t tr ng i m. - Vùng kinh t tr ng i m B c B : bao g m 8 t nh/thành ph : Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh, H i Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Vĩnh Phúc, B c Ninh. - Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung: bao g m 5 t nh/thành ph : à N ng, Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh. - Vùng kinh t tr ng i m phía Nam: bao g m 8 t nh/thành ph : H Chí Minh, ng Nai, Bà R a – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phư c, Long An, Ti n Giang. 2. M c tiêu quy ho ch nh hư ng phương án phát tri n h p lý h th ng c p nư c ô th (ngu n nư c, nhà máy nư c, tuy n truy n d n chính) c a 3 vùng kinh t tr ng i m phù h p v i phương hư ng ch y u phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. N i dung quy ho ch a) Tiêu chuNn c p nư c và d báo nhu c u dùng nư c
  2. Tiêu chuNn ch t lư ng nư c s ch dùng thi t k các công trình x lý nư c c p cho ăn u ng và sinh ho t l y theo TCXDVN 33:2006. Các tiêu chuNn dùng nư c chính: TT i tư ng dùng nư c và thành ph n c p nư c Giai o n 2010 2020 I. ô th lo i c bi t, ô th lo i I, khu du l ch, ngh mát a) Nư c sinh ho t: - Tiêu chuNn c p nư c (l/ngư i.ngày): + N i ô 165 200 + Ngo i vi 120 150 - T l dân s ư c c p nư c (%): +N i ô 85 99 + Ngo i vi 80 95 b) Nư c khu công nghi p (m3/ha/ng ) 22 ÷ 45 22 ÷ 45 c) Nư c th t thoát; tính theo % c a (a+b) < 25 < 20 II. ô th lo i II, ô th lo i III a) Nư c sinh ho t: - Tiêu chuNn c p nư c (l/ngư i.ngày): + N i ô 120 150 + Ngo i vi 80 100 - T l dân s ư c c p nư c (%): +N i ô 85 99 + Ngo i vi 75 90 b) Nư c khu công nghi p (m3/ha/ng ) 22 ÷ 45 22 ÷ 45 c) Nư c th t thoát; tính theo % c a (a+b) < 25 < 20 III. ô th lo i IV, ô th lo i V; i m dân cư nông thôn a) Nư c sinh ho t: - Tiêu chuNn c p nư c (l/ngư i.ngày): 60 100 - T l dân s ư c c p nư c (%): 75 90 b) Nư c th t thoát; tính theo % c a (a+b) < 20 < 15 T ng h p nhu c u s d ng nư c 3 vùng kinh t tr ng i m:
  3. N i dung Vùng Vùng Vùng C ng KTT B c KTT KTT phía B mi n Trung Nam Năm 2010 Dân s ô th (tri u ngư i) 6,27 2,27 12,57 21,11 Di n tích các KCN (ha) 6.500 5.700 25.800 38.000 Nhu c u nư c sinh ho t (m3/ng ) 893.000 373.000 2.056.000 3.322.000 Nhu c u nư c công nghi p 260.000 144.000 1.240.000 1.644.000 (m3/ng ) Các nhu c u khác (m3/ng ) 790.000 220.800 1.045.000 2.055.800 T ng nhu c u s d ng nư c s ch 1.943.000 738.000 4.363.000 7.044.000 (m3/ng ) Năm 2020 Dân s ô th (tri u ngư i) 8,39 3,74 17,30 29,43 Di n tích các KCN (ha) 16.500 11.236 50.324 78.060 Nhu c u nư c sinh ho t (m3/ng ) 1.366.000 762.000 3.415.000 5.543.000 Nhu c u nư c công nghi p 743.000 324.000 2.357.000 3.424.000 (m3/ng ) Các nhu c u khác (m3/ng ) 1.086.000 334.000 1.633.000 3.053.000 T ng nhu c u s d ng nư c s ch 3.195.000 1.420.000 7.419.000 12.034.000 (m3/ng ) b) Ngu n nư c - Vùng kinh t tr ng i m B c B + S d ng h p lý ngu n nư c ng m có kh năng khai thác trên a bàn. + ưu tiên khai thác, s d ng ngu n nư c m t t các h ch a, các sông, ch y u t p trung khai thác các sông chính sau: sông à, sông H ng, sông u ng, sông Thái Bình, sông a , sông Giá, sông C u và các sông khác thu c khu v c. - Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung Kh năng khai thác nư c ng m trong khu v c là h n ch . Ngu n khai thác chính là t các sông: sông Hương, sông Yên, sông Túy Loan, sông C u , sông Cu ê, sông Vĩnh i n, sông Trà Khúc, và t các h ch a nư c t i ch . - Vùng kinh t tr ng i m phía Nam + Nư c ng m có tr lư ng tương i l n và có th khai thác t i Tây Ninh, thành ph H Chí Minh. Tuy nhiên c n có k ho ch khai thác và s d ng h p lý.
  4. + ưu tiên khai thác, s d ng ngu n nư c m t t các h ch a, các sông như: sông ng Nai, sông Sài Gòn, sông Ti n và các sông su i khác; các h Phư c Hòa, D u Ti ng, h á en, h Sông Ray.v.v.. c) Công ngh x lý nư c Công ngh x lý ch y u s d ng công ngh x lý truy n th ng i v i nư c ng m và nư c m t, m b o ch t lư ng nư c t tiêu chuNn TCXDVN 33-2006 và 1329/2002/BYT/Q i v i nư c sinh ho t. Trong ó, i v i nư c ng m là Làm thoáng - L ng - L c - Kh trùng, i v i nư c m t là Keo t - L ng - L c - Kh trùng. K t h p trang b các thi t b tiên ti n hi n i ph c v công tác v n hành, qu n lý. d) Quy ho ch h th ng c p nư c vùng kinh t tr ng i m B c B - H th ng c p nư c liên ô th trong vùng + H th ng c p nư c chu i ô th Mi u Môn - Xuân Mai - Hoà L c - Sơn Tây - Hà ông - Hà N i s d ng ngu n nư c sông à. Khu v c D án: n m trên 3 t nh/thành: Hà N i - Hà Tây và Hoà Bình thu c châu th sông H ng. Các h ng m c chính c a d án: . Ngu n nư c: ngu n nư c sông à. . Công trình thu và tr m bơm nư c sông. . Tuy n ng nư c thô. .C it oh m Bài. . Nhà máy nư c m t sông à: 300.000 m3/ng giai o n I, 600.000 m3/ng giai o n II. . H th ng m ng chuy n t i D1500mm - D1800mm. . Các D án/ti u D án phát tri n m ng lư i ti p nh n. + H th ng c p nư c vùng phía b c sông H ng. . Ngu n nư c: s d ng ngu n nư c sông H ng ho c sông u ng, ph m vi ph c v c p n c cho các ô th và khu công nghi p thu c thành ph Hà N i, B c Ninh, H i Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. . Công su t: 300.000 m3/ngày giai o n I, 600.000 m3/ngày giai o n II và 1 tri u m3/ngày các giai o n ti p theo. - Các h th ng c p nư c chính vùng kinh t tr ng i m B c B H th ng c p nư c Công su t (m3/ng )
  5. Hi n t i 2010 2020 Thành ph Hà N i 591.000 985.000 1.468.000 Thành ph H i Phòng 131.000 306.000 525.000 Thành ph H i Dương 45.500 99.000 200.500 T nh Qu ng Ninh (H Long, Móng Cái, Ph L i, CNm Ph , Hoành B ) 128.000 296.000 475.000 Thành ph B c Ninh và ph c n 31.000 48.000 70.000 Thành ph Hà ông, Sơn Tây t nh Hà Tây 44.000 81.000 158.000 Th xã Hưng Yên và ph c n. 7.000 40.000 55.000 Thành ph Vĩnh Yên, ô th Mê Linh, t nh Vĩnh Phúc 36.000 130.000 355.000 ) Quy ho ch c p nư c vùng kinh t tr ng i m mi n Trung - H th ng c p nư c liên ô th trong Vùng c i m t nhiên và v trí các ô th , khu kinh t trong vùng r t không thu n l i và không kh thi cho vi c xây d ng m t h th ng c p nư c liên ô th . Do v y, quy ho ch này không xu t m t h th ng c p nư c liên ô th trong vùng. - Các h th ng c p nư c chính vùng kinh t tr ng i m mi n Trung Công su t (m3/ng ) H th ng c p nư c Hi n t i 2010 2020 Thành ph Hu và vùng ph c n 98.000 177.000 323.000 Thành ph à N ng 86300 326300 396300 T nh Qu ng Nam ( i n Nam- i n Ng c, H i An, Tam Kỳ, Tam Hi p, Phú Ninh) 26000 96000 426000 T nh Qu ng Ngãi (Qu ng Ngãi, Dung Qu t) 45.000 45.000 175.000 T nh Bình nh (Quy Nhơn, Phú Tài, Sông Côn) 53.000 63.000 143.000 e) Quy ho ch c p nư c vùng kinh t tr ng i m phía Nam - H th ng c p nư c liên ô th trong Vùng Phát tri n t ng bư c h th ng c p nư c chung cho vùng theo t ng giai o n như sau: - Giai o n n 2010 + Phát tri n và hoàn ch nh m t bư c h th ng c p nư c t p trung t i m i t nh, v i m c tiêu là áp ng nhu c u s d ng nư c s ch t i a phương.
  6. + Xây d ng và u n i các tuy n ng truy n d n nư c s ch gi a các ô th /khu v c trong ph m vi m i t nh, như các tuy n Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Tr ch, ho c M Xuân - Bà R a - Vũng Tàu. + Xây d ng và u n i các tuy n ng truy n d n nư c s ch gi a các khu v c tiêu th chính c a 2 t nh, thành ph li n k , như các tuy n: . Thành ph H Chí Minh - c Hòa (Long An). . Thành ph H Chí Minh - B n L c (Long An). . Thành ph H Chí Minh - C n Giu c (Long An). . Phú M (Bà R a - Vũng Tàu) - Phư c Thái ( ng Nai) (hi n nay ã có). . Thành ph H Chí Minh - Biên Hoà (hi n nay ã có) - Giai o n n 2020: + Nghiên c u, xem xét xây d ng các công trình truy n d n nư c s ch u n i gi a các khu v c: . Thành ph H Chí Minh - Nam Bình Dương (Thu n An - Th D u M t - M Phư c). . Biên Hoà - Dĩ An – Thu n An – Th D u M t. . M Tho (Ti n Giang) – Tân An (Long An). + Nghiên c u chuNn b xây d ng các nhà máy nư c công su t l n t 1.000.000 – 3.000.000 m3/ngày êm có tính ch t liên t nh. + Ngu n nư c: . Ngu n nư c h Tr An - sông ng Nai ( o n t h Tr An n Hoá An): cung c p nư c cho các ô th , khu công nghi p thu c: phía Tây ng Nai, nam Bình Dương, thành ph H Chí Minh. . Ngu n nư c h D u Ti ng - sông Sài Gòn: cung c p nư c phía Nam Bình Dương, Nam Tây Ninh, thành ph H Chí Minh, ông Long An. . Ngu n nư c sông Ti n: phía Nam Ti n Giang, Nam Long An. - Giai o n sau 2020: Xây d ng và m r ng nh ng nhà máy nư c công su t l n 1.000.000 - 3.000.000 m3/ng cung c p nư c cho ph m vi r ng t i các khu v c. - Các h th ng c p nư c chính vùng kinh t tr ng i m phía Nam
  7. Công su t (m3/ng ) H th ng c p nư c Hi n t i 2010 2020 Thành ph H Chí Minh(*) 1.235.000 2.530.000 3.330.000 T nh ng Nai (Biên Hoà, Long Bình, Thi n Tân - Nhơn Tr ch, Long Khánh) 259.000 515.000 990.000 T nh Bà R a - Vũng Tàu (thành ph Vũng T u, th xã Bà R a và vùng ph c n) 155.000 180.000 345.000 T nh Bình Dương (th xã Th D u M t và vùng ph c n) 46.600 96.600 326.600 T nh Tây Ninh (th xã Tây Ninh và vùng ph c n) 7.000 133.000 230.000 T nh Bình Phư c (th xã ng Xoài và vùng ph c n) 5.000 65.000 130.000 T nh Long An (th xã Tân An và vùng ph c n) 31000 179000 542000 T nh Ti n Giang (thành ph M Tho, th xã Gò Công và vùng ph c n) 80.000 230.000 230.000 (*) Công su t các nhà máy nư c t i thành ph H Chí Minh ư c tính cho các giai o n 2015 và 2025, tương ng v i các giai o n 2010 và 2020 trong b ng. g) T ng h p khái toán chi phí u tư Chi phí u tư (tri u VN ) TT H th ng c p nư c 2010 2020 1 Vùng kinh t tr ng i m B c B 9.672.702 7.181.829 2 Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung 1.785.000 6.175.000 3 Vùng kinh t tr ng i m phía Nam 18.727.000 24.159.000 4 T ng 3 vùng kinh t tr ng i m 30.274.000 37.515.000 i u 2. Cơ ch chính sách u tư xây d ng và qu n lý h th ng c p nư c ư c ng b , có hi u qu , m b o tiêu chuNn v sinh môi trư ng và khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n c p nư c, c n áp d ng cơ ch chính sách khuy n khích, h tr ưu ãi sau: - Mi n ti n s d ng t. - H tr kinh phí gi i phóng m t b ng, xây d ng công trình ngoài hàng rào c a d án. - ư c áp d ng các m c thu (VAT, thu nh p doanh nghi p….) m c ưu ãi nh t theo quy nh hi n hành.
  8. - Ưu tiên s d ng các ngu n tài chính ưu ãi cho các d án u tư c p nư c, không phân bi t i tư ng s d ng. - Ngu n v n ODA ch t p trung u tư c p nư c cho các khu v c c bi t khó khăn, vùng sâu vùng xa cũng như cho c i t o h th ng m ng lư i nh m gi m th t thoát, th t thu nư c. i u 3. T ch c th c hi n 1. B Xây d ng - Qu n lý án quy ho ch c p nư c 3 Vùng kinh t tr ng i m ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Hư ng d n các a phương rà soát, i u ch nh các quy ho ch xây d ng, quy ho ch chuyên ngành c p nư c trên a bàn t nh phù h p v i quy ho ch c p nư c vùng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ch trì l a ch n ch u tư các d án c p nư c vùng liên t nh và ch o th c hi n. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong các Vùng kinh t tr ng i m: - T ch c rà soát, i u ch nh các quy ho ch xây d ng, quy ho ch chuyên ngành c p nư c trên a t nh phù h p v i quy ho ch c p nư c Vùng kinh t tr ng i m ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ch o t ch c th c hi n các d án c p nư c trên a bàn t nh theo quy t nh hi n hành. 3. Các B , Ban ngành liên quan: theo ch c năng nhi m v c a mình, ph i h p v i B Xây d ng, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong các Vùng kinh t tr ng i m th c hi n quy ho ch theo lu t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng, các B có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph trưc thu c Trung ương thu c 3 vùng kinh t tr ng i m và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng. - Thành y, H ND, UBND các t nh: thành ph Hà N i, H i Phòng, Qu ng Nguy n T n Dũng Ninh, H i Dương, Hưng Yên, B c Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, à N ng,Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, thành ph H Chí Minh, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh, Long An, Ti n Giang;
  9. - VPCP: BTCN, các PCN, các V : Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). M
Đồng bộ tài khoản