intTypePromotion=1

Quyết định số 126/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 126/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 126/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Khoáng sản 1 vào Công ty Sắt Cao Bằng và đổi tên Công ty Sắt Cao Bằng thành Công ty Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng do Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/2003/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY KHOÁNG SẢN 1 VÀO CÔNG TY SẮT CAO BẰNG VÀ ĐỔI TÊN CÔNG TY SẮT CAO BẰNG THÀNH CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50/CP; Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005; Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam tại Công văn số 607/CV-TCLĐ ngày 23 tháng 6 năm 2003; Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sáp nhập Công ty Khoáng sản 1 vào Công ty Sắt Cao Bằng và đổi tên Công ty Sắt Cao Bằng thành Công ty Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Điều 2. Công ty Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng là doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, có vốn và tài sản, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng, hoạt động và giao dịch theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Tổng công ty phê duyệt và các quy định khác của pháp luật. 1. Công ty có: - Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: CAOBANG MINERAL AND METALLURICAL COMPANY;
  2. - Tên viết tắt: CMMC; - Trụ sở chính tại: Thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: - Khảo sát, thăm dò các loại khoáng sản (kể cả đá quý và vàng); - Khai thác, gia công, tuyển luyện và chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu khoáng sản, vàng bạc, đá quý, kim loại (kể cả kim loại đen, kim loại màu, phi kim loại, nước khoáng và vật liệu xây dựng); - Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành khai thác và chế biến khoáng sản; - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông và cơ sở hạ tầng; - Sản xuất thuỷ điện, xây lắp đường dây và trạm trung, hạ thế; chế tạo cơ khí; sửa chữa thiết bị cơ điện, phương tiện vận tải; vận tải phục vụ kinh doanh; - Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. 3. Bộ máy quản lý của Công ty: - Giám đốc; - Các Phó giám đốc; - Kế toán trưởng; - Các phòng ban nghiệp vụ, chuyên môn giúp việc. 4. Các đơn vị trực thuộc Công ty: - Xí nghiệp Thiếc và Fero; - Xí nghiệp Điện cơ; - Xí nghiệp Sắt Nà Lũng; - Xí nghiệp Địa chất và Xây dựng; - Xưởng Luyện gang. Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam tổ chức thực hiện việc sáp nhập Công ty Khoáng sản 1 vào Công ty Sắt Cao Bằng theo đúng quy định của Nhà nước và sắp xếp, bố trí cán bộ của Công ty phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.
  3. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Sắt Cao Bằng, Giám đốc Công ty Khoáng sản 1 và Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP - Như Điều 4, THỨ TRƯỞNG - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ Lao động-TB và XH, - UBND tỉnh Cao Bằng, - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo), Nguyễn Xuân Thúy - Các đ/c Thứ trưởng, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản