Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 126/2008/qđ-ttg', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 126/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A IM TS I U C A QUY T NNH S 32/2007/Q -TTg NGÀY 05 THÁNG 03 NĂM 2007 V VI C CHO VAY V N PHÁT TRI N S N XU T I V I H DÂN T C THI U S C BI T KHÓ KHĂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1. S a i m t s i u c a Quy t nh s 32/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho vay v n phát tri n s n xu t i v i h dân t c thi u s c bi t khó khăn như sau: 1. S a i kho n 1 i u 1 như sau: "1. i tư ng ư c vay v n H ng bào dân t c thi u s (k c h có v ho c ch ng là ngư i dân t c thi u s ) s ng các xã (xã, phư ng, th tr n) thu c vùng khó khăn quy nh t i Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Danh m c các ơn v hành chính thu c vùng khó khăn, có 2 tiêu chí sau: a) Có thu nh p bình quân u ngư i hàng tháng dư i 50% m c thu nh p bình quân c a h nghèo theo quy nh hi n hành; b) Có phương hư ng s n xu t, nhưng thi u ho c không có v n s n xu t." 2. S a i i m b kho n 2 i u 4 như sau: "b) Quy n l i: Ngân hàng Chính sách Xã h i ư c c p bù chênh l ch lãi su t và chi phí qu n lý theo ch quy nh hi n hành." i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch
  2. t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng Chính sách Xã h i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản