Quyết định số 1272/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 1272/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1272/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1272/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 1272/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA C BI T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Di s n văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch t i t trình s 130/TTr- BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2009; ý ki n th m nh c a H i ng Di s n văn hóa Qu c gia t i công văn s 04/H DSVHQG-VP ngày 30 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. X p h ng di tích qu c gia c bi t ( t 1) các di tích sau: 1. Di tích l ch s và kh o c Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà N i (qu n Ba ình, Thành ph Hà N i) 2. Di tích l ch s và ki n trúc ngh thu t Qu n th ki n trúc C ô Hu (Thành ph Hu , huy n Hương Trà, huy n Hương Th y, huy n Phú Vang và huy n Phú L c, t nh Th a Thiên Hu ). 3. Di tích ki n trúc ngh thu t Khu n tháp M Sơn (huy n Duy Xuyên, t nh Qu ng Nam). 4. Di tích ki n trúc ngh thu t ô th c H i An (Thành ph H i An, t nh Qu ng Nam). 5. Danh lam th ng c nh V nh H Long (Thành ph H Long, th xã CNm Ph và huy n Vân n, t nh Qu ng Ninh). 6. Di tích l ch s và danh lam th ng c nh vư n qu c gia Phong Nha - K Bàng (huy n B Tr ch, t nh Qu ng Bình). 7. Di tích l ch s n Hùng (Thành ph Vi t Trì, huy n Lâm Thao và huy n Phù Ninh, t nh Phú Th ). 8. Di tích l ch s Khu lưu ni m Ch t ch H Chí Minh t i Ph Ch t ch (qu n Ba ình, Thành ph Hà N i).
  2. 9. Di tích l ch s Chi n trư ng i n Biên Ph (Thành ph i n Biên, huy n i n Biên và huy n Tu n Giáo, t nh i n Biên). 10. Di tích l ch s Dinh c l p - Nơi ghi d u th ng l i hoàn toàn cu c kháng chi n ch ng M c u nư c, gi i phóng mi n Nam, th ng nh t t nư c (qu n I, Thành ph H Chí Minh). Khu v c b o v di tích ư c xác nh theo Biên b n và B n các khu v c b o v di tích trong h sơ. i u 2. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ch t ch y ban nhân dân các c p nơi có di tích ư c x p h ng t i i u 1 c a Quy t nh này trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i di tích theo quy nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 4. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương có di tích ư c x p h ng t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - B Văn hóa, Th thao và Du l ch; - UBND các t nh, Thành ph tr c thu c TW; -H i ng Di s n văn hóa Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, các V : P, TH; Nguy n T n Dũng - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản