Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 129/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH KH O NGHI M, CÔNG NH N VÀ T TÊN PHÂN BÓN M I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 113/2003/N -CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón; Căn c Ngh nh s 191/2007/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 113/2003/N -CP ngày 07/10/2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón; Theo ngh c a C c trư ng C c Tr ng tr t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh kh o nghi m, công nh n và t tên phân bón m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 37/2007/Q -BNN ngày 24/4/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy nh kh o nghi m, công nh n và t tên phân bón m i. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Tr ng tr t, V trư ng V Khoa h c công ngh , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph ; - B KHCN; B Công thương; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - UBND các t nh, tp. tr c thu c TW; Bùi Bá B ng - V Pháp ch ; - Lưu: VT, TT.
 2. QUY NNH KH O NGHI M, CÔNG NH N VÀ T TÊN PHÂN BÓN M I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 129 / 2008 /Q -BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v trình t , th t c kh o nghi m, công nh n và t tên phân bón m i; phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c. i u 2. i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng trong lĩnh v c kh o nghi m, công nh n và t tên phân bón m i trên lãnh th Vi t Nam. Chương II KH O NGHI M, CÔNG NH N PHÂN BÓN M I i u 3. Các lo i phân bón ph i kh o nghi m 1. Phân bón m i s n xu t trong nư c ho c m i nh p khNu chưa có tên trong “Danh m c phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam” (sau ây g i là Danh m c phân bón) thu c các lo i: phân h u cơ, phân bón lá, phân vi sinh v t, phân h u cơ sinh h c, phân h u cơ vi sinh, phân h u cơ khoáng, phân có b sung ch t i u hoà sinh trư ng, ch t h tr tăng hi u su t s d ng phân bón, phân bón t hi m, ch t gi Nm trong phân bón và ch t c i t o t. 2. Phân bón có tên trong Danh m c phân bón thu c các lo i quy nh t i kho n 1 i u 3 nhưng thay i v : a) Thành ph n các ch t công b trong ăng ký phân bón; b) Gi m ho c tăng m t trong nh ng y u t dinh dư ng a lư ng (N t ng s , P2O5 h u hi u, K2O hoà tan) trên 10% hàm lư ng nguyên ch t có trong m t ơn v kh i lư ng ho c th tích so v i hàm lư ng khi ư c công nh n; c) Gi m ho c tăng m t trong nh ng y u t dinh dư ng trung lư ng ho c vi lư ng quá 20% hàm lư ng nguyên ch t có trong m t ơn v kh i lư ng ho c th tích so v i hàm lư ng khi ư c công nh n;
 3. d) Gi m quá 20% hàm lư ng ch t h u cơ có trong m t ơn v kh i lư ng ho c th tích so v i hàm lư ng khi ư c công nh n. i u 4. i u ki n phân bón ư c ăng ký kh o nghi m Các lo i phân bón thu c di n ph i kh o nghi m quy nh t i kho n 1, i u 3 c a Quy nh này khi ăng ký kh o nghi m ph i m b o các ch tiêu quy nh t i i m B, Ph l c s 3 c a Quy t nh s 100/2008/Q -BNN ngày 15/10/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy nh s n xu t, kinh doanh và s d ng phân bón. i u 5. H sơ ăng ký kh o nghi m T ch c, cá nhân có phân bón kh o nghi m n p h sơ v C c Tr ng tr t, h sơ g m: 1. ơn ăng ký kh o nghi m theo quy nh t i Ph l c s 1; 2. Tài li u có liên quan v lo i phân bón kh o nghi m theo T khai k thu t quy nh t i Ph l c s 9 c a Quy t nh s 100/2008/Q -BNN ngày 15/10/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy nh s n xuât, kinh doanh và s d ng phân bón; 3. H p ng kh o nghi m gi a t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m v i ơn v th c hi n kh o nghi m ư c C c Tr ng tr t công nh n ho c ch nh; 4. Ð cương kh o nghi m; 5. Phi u tra c u nhãn hi u hàng hoá c a C c s h u trí tu ho c cam k t Nhãn hàng hoá phân bón c a doanh nghi p không vi ph m qui nh c a pháp lu t v ghi nhãn hàng hoá; 6. B n sao công ch ng Gi y ăng ký kinh doanh i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh phân bón. i u 6. C p Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m 1. C c Tr ng tr t c p Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m phân bón cho t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m phân bón theo quy nh t i Ph l c s 2; 2. Th i h n c p Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m trong vòng 05 (năm) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p h sơ chưa h p l , trong vòng 07 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ C c Tr ng tr t thông báo cho t ch c, cá nhân b sung nh ng tài li u c n thi t theo quy nh. i u 7. Th c hi n kh o nghi m 1. T ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m phân bón a) T ch c, cá nhân nư c ngoài mu n ăng ký kh o nghi m phân bón ph i có văn phòng i di n ho c ngư i i di n t i Vi t Nam;
 4. b) Thông báo v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v lo i phân bón, a i m và th i gian kh o nghi m. 2. Ti n hành kh o nghi m a) Th c hi n kh o nghi m theo các văn b n quy nh hi n hành có liên quan; b) i v i phân bón chưa có Quy ph m kh o nghi m, phân bón "chuyên dùng” ti n hành kh o nghi m theo Quy trình kh o nghi m do ơn v th c hi n kh o nghi m so n th o và ph i thông qua H i ng khoa h c cơ s ư c thành l p theo quy nh c a Quy t nh s 36/2006/Q -BNN ngày 15/5/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v Ban hành Quy ch qu n lý tài, d án khoa h c công ngh ; c) Khi kh o nghi m ph i theo dõi các ch tiêu v sinh trư ng, năng su t và các ch tiêu nông h c có liên quan tương ng v i tên g i và b n ch t c a phân bón kh o nghi m theo quy nh t i Ph l c s 3; d) Sau 06 (sáu) tháng k t khi nh n ư c Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m phân bón mà không t ch c ti n hành kh o nghi m thì ph i ăng ký l i v i C c Tr ng tr t, Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m không còn hi u l c n u không ăng ký l i. i u 8. Thay i t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m Trong th i gian kh o nghi m, n u có s thay i v t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m ph i th c hi n các th t c sau: 1. Công văn ngh ; 2. Biên b n tho thu n chuy n giao quy n ăng ký kh o nghi m (b n chính ho c b n sao công ch ng); 3. N u thay i t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m kèm theo vi c thay i ơn v th c hi n kh o nghi m thì ph i kèm theo h p ng tho thu n gi a các ơn v th c hi n kh o nghi m (b n chính ho c b n sao công ch ng); 4. C c Tr ng tr t thNm nh h sơ, n u h p l thì ch p nh n s thay i b ng văn b n cho t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m m i. i u 9. Thay i n i dung kh o nghi m 1. Trong th i gian 01 (m t) tháng k t khi nh n ư c Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m phân bón, n u thay i m t trong nh ng n i dung ã quy nh g m: tên phân bón, thành ph n, hàm lư ng các ch t dinh dư ng, a i m kh o nghi m, lo i t, lo i cây tr ng ph i g i văn b n ăng ký thay i v C c Tr ng tr t và thông báo v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi ti n hành kh o nghi m; 2. N u thay i các quy nh t i kho n 3 i u 8 kèm theo thay i n i dung cương kh o nghi m mà không có s th ng nh t gi a các bên thì ph i th c hi n kh o nghi m l it u;
 5. 3. C c Tr ng tr t thNm nh, n u h p l thì ch p nh n s thay i b ng văn b n và thông báo cho t ch c, cá nhân ăng ký, ơn v th c hi n kh o nghi m và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi kh o nghi m; 4. Sau th i gian 01 (m t) tháng k t khi c p Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m, không ch p nh n s thay i n i dung kh o nghi m quy nh t i kho n 1 c a i u này, n u có s thay i n i dung kh o nghi m thì ph i th c hi n kh o nghi m l i t u. i u 10. ơn v th c hi n kh o nghi m ơn v ư c ch nh th c hi n kh o nghi m phân bón ph i có tên trong Danh sách các ơn v th c hi n kh o nghi m do C c trư ng C c Tr ng tr t quy t nh. 1. i u ki n ư c ch nh th c hi n kh o nghi m Cơ quan ư c ch nh th c hi n kh o nghi m phân bón ph i có các i u ki n quy nh sau: a) Có ch c năng kh o nghi m ho c nghiên c u v phân bón; b) V nhân s , có ít nh t 5 cán b k thu t có trình i h c chuyên ngành nông h c và các chuyên ngành khác có liên quan: hoá h c, sinh h c, môi trư ng... trong ó ít nh t 02 cán b k thu t ã có kinh nghi m v kh o nghi m, nghiên c u v phân bón; c) Có văn phòng, trang thi t b c n thi t th c hi n kh o nghi m theo quy nh t i Ph l c s 4 ho c có h p ng dài h n v i các ơn v có trang thi t b ph c v kh o nghi m ã ư c công nh n; d) Có di n tích t ai b trí kh o nghi m theo quy nh t i Quy t nh s 59/2003/Q -BNN ngày 05/5/2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh kh o nghi m trên ng ru ng hi u l c c a các lo i phân bón i v i năng su t cây tr ng, phNm ch t nông s n và các văn b n quy nh hi n hành khác có liên quan. Trư ng h p không di n tích t kh o nghi m theo nh ng quy nh nêu trên thì ph i có h p ng thuê t dài h n b trí thí nghi m kh o nghi m. 2. Trình t , th t c ánh giá ơn v kh o nghi m a) H sơ ánh giá g m: - ơn ăng ký c a ơn v th c hi n kh o nghi m phân bón g i v C c Tr ng tr t theo quy nh t i Ph l c s 5; - Các tài li u c n thi t ch ng minh i u ki n th c hi n kh o nghi m như quy nh kho n 1 i u 10 c a Quy nh này; b) C c Tr ng tr t t ch c thNm nh, ánh giá các ơn v ăng ký th c hi n kh o nghi m theo quy nh;
 6. c) C c Tr ng tr t quy t nh công nh n ơn v th c hi n kh o nghi m phân bón. Th i h n có hi u l c công nh n ơn v ư c ch nh th c hi n kh o nghi m phân bón là năm năm. Hai tháng trư c khi quy t nh h t hi u l c, ơn v ư c ch nh th c hi n kh o nghi m làm th t c ch nh l i n u có nhu c u. i u 11. Giám sát ho t ng kh o nghi m phân bón 1. Phương th c giám sát a) Giám sát nh kỳ: C c Tr ng tr t t ch c giám sát ho t ng kh o nghi m phân bón theo nh kỳ trong th i gian kh o nghi m và thông báo cho ơn v kh o nghi m và t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m ít nh t 15 (mư i lăm) ngày trư c khi th c hi n giám sát. Trong th i gian kh o nghi m, ít nh t ph i t ch c ki m tra 01 (m t) l n i v i 01 (m t) thí nghi m kh o nghi m phân bón. b) Giám sát t xu t: Trư ng h p c n thi t không c n báo trư c, C c Tr ng tr t t ch c oàn ki m tra giám sát tr c ti p vi c kh o nghi m phân bón theo n i dung quy nh c a Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m phân bón. 2. Trình t , n i dung giám sát a) Trình t giám sát: - Thành l p oàn ki m tra, giám sát kh o nghi m phân bón do C c trư ng C c Tr ng tr t quy t nh. Thành ph n oàn ki m tra g m i di n c a: C c Tr ng tr t, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi kh o nghi m phân bón; - Thông báo trư c theo quy nh t i i m a, m c 1 c a i u này cho ơn v kh o nghi m và t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m v th i gian, a i m và n i dung c n ki m tra; - T ch c ki m tra các n i dung quy nh t i i m b kho n 2 c a i u này, l p Biên b n ki m tra; - Phát hi n và xu t các n i dung c n ch nh s a i v i vi c c p Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m phân bón và các n i dung c n kh c ph c trong quá trình th c hi n kh o nghi m cho C c trư ng C c Tr ng tr t; b) N i dung giám sát: - Ki m tra các th t c c n thi t như Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m, các i u ki n c n thi t cho kh o nghi m; - Căn c vào Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m phân bón, th c hi n vi c ki m tra các n i dung sau:
 7. + a i m kh o nghi m + Th i gian kh o nghi m + Lo i phân bón kh o nghi m + i tư ng cây tr ng kh o nghi m + Quy trình kh o nghi m, vi c b trí các công th c thí nghi m + S sách, tài li u theo dõi thí nghi m. c) X lý vi ph m và kh c ph c sau ki m tra giám sát - Căn c vào báo cáo xu t c a oàn ki m tra, C c trư ng C c Tr ng tr t quy t nh vi c ch nh s a các n i dung, bi n pháp kh c ph c, quy nh th i gian kh c ph c ho c quy t nh các hình th c x lý vi ph m kh o nghi m phân bón theo quy nh t i i u 22 c a Quy nh này; - ơn v kh o nghi m phân bón và t ch c, cá nhân có phân bón th c hi n vi c ch nh s a, kh c ph c các n i dung do C c trư ng C c Tr ng tr t quy t nh báo cáo k t qu kh c ph c v C c Tr ng tr t theo úng th i gian quy nh; - T ch c ki m tra l i vi c th c hi n các n i dung c n ch nh s a, kh c ph c trong kh o nghi m phân bón do C c trư ng C c Tr ng tr t quy t nh; - H sơ ki m tra, giám sát kh o nghi m phân bón ư c lưu gi t i phòng chuyên môn và ư c ưa vào h sơ khi thNm nh công nh n phân bón m i H i ngkhoa h c công ngh có căn c thNm nh, ánh giá. i u 12. Th m nh k t qu kh o nghi m 1. H sơ ngh thNm nh và công nh n phân bón m i: Sau khi k t thúc kh o nghi m, t ch c, cá nhân có phân bón g i h sơ ngh thNm nh và công nh n phân bón m i v C c Tr ng tr t, h sơ g m: - ơn ngh thNm nh và công nh n phân bón m i; - Báo cáo k t qu kh o nghi m; - Ý ki n xác nh n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v quá trình kh o nghi m, kh năng s d ng c a lo i phân bón kh o nghi m t i a phương; - Biên b n ki m tra kh o nghi m phân bón và báo cáo ho c h sơ kh c ph c c a ơn v kh o nghi m phân bón sau ki m tra. 2. T ch c thNm nh k t qu kh o nghi m:
 8. C c Tr ng tr t thành l p H i ng khoa h c công ngh thNm nh k t qu kh o nghi m sau khi nh n h sơ theo quy nh c a t ch c, cá nhân có phân bón kh o nghi m. i u 13. Công nh n phân bón m i 1. Sau khi ư c H i ng khoa h c công ngh k t lu n t yêu c u, t ch c, cá nhân có phân bón kh o nghi m hoàn ch nh h sơ và báo cáo chính ch c k t qu kh o nghi m theo k t lu n c a H i ng khoa h c công ngh thNm nh và g i v C c Tr ng tr t; 2. Sau khi nh n báo cáo và các h sơ ã ch nh s a theo k t lu n c a H i ng thNm nh, C c trư ng C c Tr ng tr t ban hành quy t nh công nh n phân bón m i; 3. Th i h n ra quy t nh công nh n phân bón m i không quá 25 (hai mươi lăm) ngày làm vi c k t khi k t thúc H i ng khoa h c công ngh và ph i áp ng theo quy nh t i kho n 2 c a i u này. Chương III T TÊN, I TÊN PHÂN BÓN i u 14. Nguyên t c t tên phân bón 1. M i lo i phân bón khi ư c ưa vào Danh m c phân bón ch có m t tên g i duy nh t phù h p theo quy nh t i Ngh nh 89/2006/N -CP ngày 30/8/2006 v nhãn hàn hoá và Quy nh này. 2. Các ki u t tên dư i ây không ư c ch p nh n: a) Ch bao g m b ng các ch s ; b) Vi ph m o c xã h i; c) Trùng ho c tương t t i m c gây nh m l n v i tên ư c ghi trên nhãn hi u hàng hoá phân bón ang ư c b o h ; d) Gây hi u l m v i b n ch t, công d ng c a phân bón; ) Phân bón s n xu t s d ng Vi t Nam nhưng t tên b ng ti ng nư c ngoài, tr các lo i phân bón s n xu t Vi t Nam theo h p ng c a nư c ngoài ho c s n xu t xu t khNu ra nư c ngoài. 3. i v i phân bón nh p khNu mang tên ti ng nư c ngoài có kèm theo tên ti ng Vi t thì tên ti ng Vi t ph i theo quy nh t i i m a, b,c, d kho n 2 c a i u này. i u 15. Trình t t tên phân bón 1. T ch c, cá nhân ph i ăng ký tên phân bón khi n p h sơ kh o nghi m ho c ăng ký vào Danh m c phân bón;
 9. 2. C c Tr ng tr t thNm nh tên phân bón, trư ng h p không phù h p theo quy nh, thông báo thay i tên khác phù h p; 3. Tên chính th c c a phân bón m i là tên ư c ghi trong Quy t nh công nh n lo i phân bón ó. i u 16. i tên phân bón 1. Trong quá trình s n xu t, kinh doanh và s d ng, t ch c, cá nhân ư c quy n i tên phân bón 2. i u ki n i tên a) Ch áp d ng i v i các lo i phân bón ã có trong Danh m c phân bón, khi th c hi n h p ng chuy n như ng và chuy n giao công ngh toàn ph n; b) Vi c i tên phân bón ph i phù h p quy nh t i i u 12 và i u 13 c a Quy nh này. 3. Th t c i tên a) ơn ăng ký i tên phân bón theo quy nh t i Ph l c s 6; b) Phi u tra c u nhãn hi u hàng hoá c a C c S h u trí tu ; c) H p ng chuy n như ng c a các t ch c, cá nhân (b n chính ho c b n sao có công ch ng); d) C c Tr ng tr t ti p nh n và thNm nh, n u h p l trình B trư ng b sung vào Danh m c phân bón. Chương IV PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M VÀ X LÝ VI PH M i u 17. Trách nhi m c a C c Tr ng tr t 1. Ti p nh n và thNm nh h sơ ăng ký kh o nghi m; c p và thu h i Ch ng nh n ăng ký kh o nghi m phân bón. 2. T ch c giám sát và x lý các vi ph m trong kh o nghi m phân bón; 3. T ch c thành l p h i ng khoa h c công ngh thNm nh, ánh giá phân bón qua kh o nghi m. 4. Quy t nh công nh n phân bón m i, trình B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn Danh m c phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam.
 10. 5. ThNm nh tên phân bón m i và i tên phân bón trình B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn công nh n. 6. T ch c thNm nh và công nh n ơn v kh o nghi m phân bón. i u 18. Trách nhi m c a V Khoa h c công ngh 1. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh tiên ti n v phân bón. 2. T ch c so n th o quy trình, quy ph m, quy chuNn k thu t, tiêu chuNn v phân bón. 3. Ph i h p v i C c Tr ng tr t t ch c thNm nh, trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n phân bón m i ho c bi n pháp k thu t m i trong lĩnh v c phân bón. i u 19. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Theo dõi quá trình kh o nghi m phân bón m i t i a phương. 2. Nh n xét, ánh giá k t qu kh o nghi m và kh năng s d ng phân bón kh o nghi m t i a phương trư c khi ưa ra H i ng khoa h c công ngh thNm nh phân bón m i. i u 20. ơn v th c hi n kh o nghi m 1. Th c hi n kh o nghi m theo Quy ph m kh o nghi m phân bón và các quy nh t i i u 7 c a Quy nh này và ch u trách nhi m v k t qu kh o nghi m. 2. Báo cáo v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi kh o nghi m v th i gian, a i m, lo i phân bón và i tư ng cây tr ng kh o nghi m. 3. Báo cáo k t qu kh o nghi m phân bón v C c Tr ng tr t. i u 21. T ch c, cá nhân có phân bón ăng ký kh o nghi m 1. Ph i th c hi n nghiêm ch nh các n i dung c a Quy nh này và quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. K t h p v i ơn v th c hi n kh o nghi m báo cáo k t kh o nghi m phân bón v C c Tr ng tr t theo quy nh. 3. Phí và l phí kh o nghi m công nh n phân bón m i do t ch c, cá nhân có phân bón ưa kh o nghi m m nhi m. i u 22. X lý vi ph m
 11. 1. T ch c, cá nhân vi ph m Quy nh này v kh o nghi m, công nh n và t tên phân bón thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t, n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ki n ngh v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t m d ng ho c ình ch ho t ng kh o nghi m phân bón i v i các t ch c, cá nhân không áp ng ư c các i u ki n t i Quy nh này. 3. T ch c, cá nhân l i d ng ch c v , quy n h n c n tr ho t ng h p pháp ho c vi ph m các quy nh v kh o nghi m, công nh n, t tên phân bón m i, thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. Gi i quy t phát sinh, vư ng m c Trong quá trình th c hi n, khi có phát sinh, vư ng m c ngh báo cáo b ng văn b n g i v C c Tr ng tr t trình B trư ng xem xét, gi i quy t./. PH L C S 1 ƠN ĂNG KÝ KH O NGHI M PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2008/Q -BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ---------------- ƠN ĂNG KÝ KH O NGHI M PHÂN BÓN Kính g i: C c Tr ng tr t - Tên t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m: - a ch : - i n tho i: Fax: E-mail: - Tên và lo i phân bón kh o nghi m: - Thành ph n, hàm lư ng ch t dinh dư ng: - Ngu n g c xu t x : - Hình th c kh o nghi m: Kh o nghi m di n h p:
 12. Kh o nghi m di n r ng: - Kh o nghi m v i các cây tr ng: - Kh o nghi m trên các lo i t, a i m kh o nghi m (t nh): - D ki n th i gian kh o nghi m: t ngày / / n ngày / / - D ki n ơn v ch trì kh o nghi m: - Các tài li u n p kèm theo: Ngày tháng năm T CH C, CÁ NHÂN ĂNG KÝ (ký tên, óng d u) PH L C S 2 CH NG NH N ĂNG KÝ KH O NGHI M PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2008/Q -BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc C C TR NG TR T --------- ------- S : /CNKN/TT- PB Hà N i, ngày tháng năm CH NG NH N ĂNG KÝ KH O NGHI M PHÂN BÓN C C TRƯ NG C C TR NG TR T Ch ng nh n: (t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m) a ch , i n tho i, Fax, E-mail: ư c kh o nghi m: (lo i phân bón) ơn v kh o nghi m:
 13. a ch , i n tho i, Fax, E-mail: HÌNH TH C KH O NGHI M Kh o nghi m di n h p: + Kh o nghi m v i cây tr ng: + S v kh o nghi m: + Lo i t kh o nghi m: + Th i gian kh o nghi m: t tháng năm n tháng năm + a i m kh o nghi m: Kh o nghi m di n r ng: + Kh o nghi m v i cây tr ng: + S v kh o nghi m: + Lo i t kh o nghi m: + Th i gian kh o nghi m: t tháng năm n tháng năm + a i m kh o nghi m: Công tác kh o nghi m ph i tuân th Quy ph m kh o nghi m do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành.. Yêu c u phân tích các ch tiêu sau:…………………………………… Nơi nh n: C C TRƯ NG (Ký tên óng d u) PH L C S 3 CÁC CH TIÊU PH I THEO DÕI I V I KHA NGHI M PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2008/Q -BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) CÁC CH TIÊU PH I THEO DÕI I V I KH O NGHI M PHÂN BÓN STT LO I PHÂN KH O CH TIÊU PH I THEO DÕI
 14. NGHI M - S lư ng lá, búp/cây ho c ơn v di n tích t - Chi u dài, r ng, dày c a lá; chi u dài, ư ng kính búp - Kh i lư ng lá, búp/cây ho c ơn v di n tích t - Th i gian, t c ra lá, búp - Th i gian t n t i c a lá 1 Cho rau ăn lá, cây l y lá, búp - Ch t lư ng lá búp (các ch tiêu sinh hoá c trưng cho t ng lo i) - Ch tiêu v v sinh anh toàn th c phNm g m: + Hàm lư ng NO3-, + Các kim lo i n ng trong phân bón*): Thu ngân (Hg), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Asen (As); + Các vi sinh v t gây h i trong phân bón*): Salmonella, E. Coli, Coliform - S lư ng c , r /cây ho c ơn v di n tích t - Chi u dài, ư ng kính c , r 2 Cho cây l y c , r - Kh i lư ng c , r /cây ho c ơn v di n tích t - Ch t lư ng c , r (các ch tiêu sinh hoá c trưng cho t ng lo i) - S lư ng qu /cây ho c ơn v di n tích t - Chi u dài, ư ng kính qu 3 Cho cây l y qu - Kh i lư ng qu /cây ho c ơn v di n tích t - Ch t lư ng qu (các ch tiêu sinh hoá c trưng cho t ng lo i) - S lư ng h t/cây ho c ơn v di n tích t 4 Cho cây l y h t - Chi u dài, ư ng kính h t - Kh i lư ng h t/cây ho c ơn v di n tích t
 15. - Ch t lư ng h t (các ch tiêu sinh hoá c trưng cho t ng lo i) - Các ch tiêu v hoá tính t 5 Ch t c i t o t - Các ch tiêu v lý tính t - Các ch tiêu v tính ch t sinh h c t - Các ch tiêu ánh giá phNm ch t nông s n có Phân bón liên quan n phNm 6 liên quan n tên phân bón và b n ch t c a ch t phân bón *) Ghi chú: Ch phân tích các ch tiêu kim lo i n ng và vi sinh v t gây h i trong phân bón i v i phân bón s n xu t t ngu n nguyên li u là rác th i ô th ; ph th i công nghi p ch bi n t nông s n, th c phNm, ph th i chăn nuôi. PH L C S 4 I U KI N C N THI T V TRANG THI T BN I V I ƠN VN KH O NGHI M PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2008/Q -BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I U KI N C N THI T V TRANG THI T BN I V I ƠN VN KH O NGHI M PHÂN BÓN - 01 Phòng x lý và lưu m u - 01 Phòng phân tích (bao g m c phòng phân tích a, trung vi lư ng và phòng phân tích vi sinh) - 01 Phòng x lý s li u (có máy vi tính) - T s y, cân phân tích, kính hi n vi - Bình Kjeldal, máy so m u, máy quang k ng n l a, máy o pH (pH met) - Máy quang ph h p ph nguyên t -T m, t m CO2, t l nh, bu ng nuôi c y, máy l c, máy m khuN n l c - Hoá ch t và các d ng c khác phân tích m u
 16. Ghi chú: N u các ơn v không có máy móc, thi t b c n thi t nêu trên c n ph i có h p ng dài h n v i các ơn v có ch c năng ki m nghi m ch t lư ng phân bón ã ư c công nh n theo quy nh. PH L C S 5 ƠN ĂNG KÝ TH C HI N KH O NGHI M PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2008/Q -BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- ƠN ĂNG KÝ TH C HI N KH O NGHI M PHÂN BÓN Kính g i: C c Tr ng tr t 1. Tên t ch c, cá nhân ăng ký: a ch : i n tho i: Fax: E-mail: 3. H , tên, ch c danh ngư i ph trách: 4. Cán b , nhân viên c a cơ s Trình Kinh nghi m Công vi c chuyên trong lĩnh v c TT H và tên Năm sinh ư c giao Ghi chú môn ư c kh o nghi m hi n nay ào t o phân bón 5. Trang thi t b : 5.1. Phương ti n o lư ng: Ngày ki m Cơ quan Tên phương Ph m vi Chu kỳ ki m Ghi chú nh/hi u ki m ti n o o/c p nh/hi u chuN n l n nh/hi u
 17. lư ng chính xác chuN n cu i chuN n 5.2. Trang thi t b khác Tên thi t b c trưng k Ngày ưa vào Thông s k thu t c a Ghi chú thu t s d ng thi t b 6. Cơ s v t ch t: 6.1. Di n tích t: 6.2. Lo i t: 6.3. a i m: 6.4. Cơ s v t ch t khác: 7. Lĩnh v c ho t ng: 8. i tư ng xin ăng ký kh o nghi m: 8.1. Lo i phân bón: 8.2. Lo i cây tr ng: 9. Cơ s cam k t: - Th c hi n các quy nh v công nh n ơn v kh o nghi m. - áp ng các yêu c u c a cơ quan ánh giá khi ti n hành ánh giá công nh n ơn v kh o nghi m. Ngày tháng năm TH TRƯ NG CƠ QUAN PH TRÁCH CƠ S (Ký và ghi rõ h , tên) (Ký và ghi rõ h , tên)
 18. PH L C S 6 ƠN ĂNG KÝ I TÊN PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 129 /2008 /Q -BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ ƠN ĂNG KÝ I TÊN PHÂN BÓN Kính g i: C c Tr ng tr t - Tên t ch c, cá nhân ăng ký i tên phân bón: - a ch : - i n tho i: Fax: E-mail: - Tên lo i phân bón xin i tên: - Thành ph n, hàm lư ng ch t dinh dư ng: - Quy t nh công nh n: - Tên phân bón ngh ăng ký m i: - Lý do i tên: - Các tài li u n p kèm theo: Ngày tháng năm T CH C, CÁ NHÂN N P ƠN (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản