Quyết định số 13/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ tinh Hưng Phú, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2003/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2003 S : 13/2003/QĐ-BCN QUY T Đ NH V VI C CHUY N NHÀ MÁY THU TINH HƯNG PHÚ, DOANH NGHI P THÀNH VIÊN H CH TOÁN Đ C L P C A T NG CÔNG TY SÀNH S THU TINH CÔNG NGHI P V TR C THU C B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t đ nh s 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án t ng th s p x p, đ i m i T ng công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c thu c B Công nghi p giai đo n 2003-2005; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Chuy n Nhà máy Thu t inh Hưng Phú, doanh nghi p t hành viên h ch toán đ c l p c a T ng công ty Sành s Thu t inh công nghi p v t r c thu c B Công nghi p. Đi u 2. H i đ ng qu n t r T ng công ty Sành s Thu t inh công nghi p có trách nhi m t ch c bàn giao nguyên tr ng Nhà máy Thu t inh Hưng Phú v B Công nghi p trư c ngày 31 tháng 3 năm 2003. Đi u 3. Giao Giám đ c Nhà máy Thu t inh Hưng Phú xây d ng Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Công ty trình B trư ng B Công nghi p phê duy t và làm các th t c c n thi t đ ho t đ ng, kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày k ý. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i đ ng qu n t r , T ng giám đ c T ng công ty Sành s Thu t inh công nghi p và Giám đ c Nhà máy Thu t inh Hưng Phú ch u trách nhi m t hi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Như Đi u 4,
  2. - Văn phòng Chính ph , - Ban Ch đ o Đ M và PTDN, - B K ho ch và Đ u tư, - B Tài chính, -B N iv , Hoàng Trung H i - B LĐ-TB và XH, - Ngân hàng Nhà nư c VN, - UBND TP H Chí Minh, - Nm Thu tinh Hưng Phú (3b), - Các đ/c Th trư ng, - Các TV Ban ĐM và PTDN B , - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản