Quyết định số 1308/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1308/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1308/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục và phân bổ vốn cho các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1308/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1308/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T DANH M C D ÁN PHÁT TRI N NHÀ SINH VIÊN B NG NGU N TRÁI PHI U CHÍNH PH NĂM 2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 18/2009/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 1297/Q -TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao k ho ch v n trái phi u Chính ph b sung năm 2009 cho các B và a phương; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 72/TTr-BXD ngày 12 tháng 8 năm 2009 v vi c phê duy t danh m c d án phát tri n nhà sinh viên b ng ngu n v n trái phi u Chính ph giai o n 2009 -2010, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Danh m c và phân b v n cho các d án phát tri n nhà sinh viên b ng ngu n trái phi u Chính ph năm 2009 kèm theo Quy t nh này. T ng ngu n v n trái phi u Chính ph năm 2009 phân b cho các d án là: 3.500 t ng. i u 2. Ngu n v n trái phi u Chính ph th c hi n d án phát tri n nhà sinh viên ư c phân b c th cho t ng d án c a các a phương và B Qu c phòng, B Công an. Riêng i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh m c phân b v n cho các d án s ư c phê duy t chính th c sau khi y ban nhân dân các thành ph có quy t nh phê duy t c th t ng d án và báo cáo B Xây d ng xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh trong tháng 9 năm 2009. m b o ti n c a Chương trình phát tri n nhà cho sinh viên, B Xây d ng căn c vào ti n th c hi n c a các d án trình Th tư ng Chính ph trư c ngày 15 tháng 12 năm 2009 vi c b sung, i u ch nh v n cho các a phương ti p t c tri n khai trong năm 2010 t ngu n v n còn l i c a năm 2009 do m t s a phương, d án tri n khai ch m, không b o m ti n . i u 3. T ch c th c hi n 1. B Xây d ng: ch trì, ph i h p v i các B , a phương liên quan thư ng xuyên ôn c, ki m tra tình hình tri n khai th c hi n các d án nhà sinh viên theo danh m c ã ư c phê duy t t i Quy t nh này, m b o ti n , ch t lư ng theo quy nh; hư ng d n qu n lý d án u tư xây d ng nhà sinh viên theo thNm quy n; t ng h p tình hình th c hi n các d án nhà sinh viên b ng ngu n trái phi u Chính
  2. ph báo cáo theo nh kỳ hàng quý ho c t xu t theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph . 2. B K ho ch và u tư: thông báo giao k ho ch v n trái phi u Chính ph th c hi n các d án phát tri n nhà sinh viên theo y quy n c a Th tư ng Chính ph n t ng a phương và 02 B : Qu c phòng và Công an; nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n theo trách nhi m ư c giao. 3. B Tài chính: ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Xây d ng hư ng d n qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n u tư cho các d án ã ư c phê duy t. 4. B Qu c phòng, B Công an căn c vào danh m c d án nhà sinh viên ã ư c phê duy t tri n khai th c hi n úng ti n , m b o ch t lư ng công trình và thanh quy t toán theo quy nh. 5. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a. Căn c thông báo phân b k ho ch v n trái phi u Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n phân b ngu n v n cho t ng d án theo quy nh, b o m b trí v n hoàn thành ưa vào s d ng úng ti n ; b. T ch c ch o vi c tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng nhà sinh viên ã ư c phê duy t theo úng các quy nh pháp lu t hi n hành, b o m ti n , ch t lư ng công trình; thư ng xuyên t ng h p tình hình, k t qu th c hi n báo cáo B Xây d ng, B Giáo d c và ào t o, B K ho ch và u tư, B Tài chính; c. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c c n i u ch nh v n, danh m c d án, y ban nhân dân c p t nh báo cáo B Xây d ng k p th i t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao;
  3. - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). DANH M C D ÁN PHÁT TRI N NHÀ SINH VIÊN B NG NGU N TRÁI PHI U CHÍNH PH NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1308/Q -TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) TT Tên d án Ch u tư Phân b S SV Ti n th c v n u ư c hi n tư t trái áp ng Kh i Hoàn phi u công thành Chính ph năm 2009 (t ng) T NG S 3.500 330.090 A1 TP HÀ N I 625 52.400 1 KTX c m trư ng t i Khu ô S Xây d ng 2009 2010 th m i Pháp Vân, T Hi p 2 KTX c m trư ng t i Khu ô S Xây d ng 2009 2010 th M ình II 3 KTX i h c Lâm Nghi p i h c Lâm 2009 2011 Nghi p 4 KTX i h c Nông Nghi p i h c Nông 2009 2011 Nghi p A2 TP H CHÍ MINH 800 75.200 1 KTX c m trư ng t i i HQG Tp 2009 2010 h c Qu c gia TP HCM Giai HCM o n1 2 KTX c m trư ng t i i HQG Tp 2010 2011 h c Qu c gia TP HCM Giai HCM o n2 3 KTX c m trư ng t i i HQG Tp 2010 2011 h c Qu c gia TP HCM Giai HCM o n 2011 - 2015
  4. 4 DA KTX H Sư ph m K H Sư ph m 2009 2011 thu t Tp HCM K thu t Tp HCM 5 Ký túc xá Trư ng ih c Trư ng i h c 2009 2010 Tôn c Th ng Tôn c Th ng A3 THÁI NGUYÊN 275 23.959 1 C m s 1 công trình nhà S Xây d ng 30 3.009 2009 2010 sinh viên i h c Thái Nguyên 2 C m các công trình nhà i h c Thái 100 9.600 2009 2010 sinh viên i h c Thái Nguyên Nguyên 3 Nhà sinh viên trư ng C Trư ng C 30 2.485 2009 2010 Công ngh và Kinh t Công Công ngh và nghi p Thái Nguyên Kinh t Công nghi p 4 Nhà sinh viên trư ng C Trư ng C 25 2.076 2009 2010 Kinh t Tài chính Thái Kinh t Tài Nguyên chính 5 Nhà sinh viên trư ng C Trư ng C Y 20 1.648 2009 2010 Y t Thái Nguyên t Thái Nguyên 6 Nhà sinh viên trư ng C Trư ng C 20 2.382 2009 2010 Công nghi p Vi t c Công nghi p Vi t c 7 Nhà sinh viên trư ng C Trư ng C 20 1.648 2009 2010 Công nghi p Thái Nguyên Công nghi p Thái Nguyên 8 Nhà sinh viên trư ng C C Thương 18 594 2009 2010 Thương m i và Du l ch Thái m i và Du l ch Nguyên 9 Nhà sinh viên trư ng Trung c p ngh 12 480 2009 2010 Trung c p ngh Thái Thái Nguyên Nguyên A4 À N NG 110 8.800 1 Khu nhà sinh viên t p S Xây d ng 110 8.800 2009 2011 trung cho sinh viên các trư ng H, C , TCCN và d y ngh trên a bàn Tp à N ng thuê A5 C N THƠ 60 4.848 1 Khu nhà sinh viên Trư ng ih cC n 40 4.064 2009 2010 i h c C n Thơ Thơ
  5. 2 Khu nhà sinh viên trư ng Trư ng C 20 784 2009 2010 C Kinh t - K thu t C n Kinh t - K Thơ thu t C n Thơ A6 TH A THIÊN HU 65 5.408 1 KTX i h c Hu i h c Hu 30 4.000 2009 2011 2 KTX Cao ng công nghi p Trư ng C 14 560 2009 2010 Hu Công nghi p Hu 3 KTX C SP Hu Trư ng C SP 10 400 2009 2010 Hu 4 KTX C Y t Hu Trư ng C Y 11 448 2009 2010 t Hu A7 B QU C PHÒNG 422 27.453 1 Nhà h c viên H c vi n HVBP 50 3.595 2009 2010 Biên phòng 2 Nhà h c viên Trư ng SQ SQLQ2 50 3.308 2009 2010 L c quân 2 3 Nhà h c viên H c vi n HVKTQS 55 3.723 2009 2011 KT Quân s 4 Nhà h c viên H c vi n HVQY 55 3.787 2009 2010 Quân y 5 Nhà h c viên H c vi n HVHC 55 3.757 2009 2011 H uc n 6 Nhà h c viên H c vi n HVPK-KQ 45 2.832 2009 2010 PKKQ 7 Nhà h c viên Trư ng SQ SQ C 45 2.661 2009 2010 c công 8 Nhà h c viên Trư ng SQ SQTTG 30 1.815 2009 2010 Tăng thi t giáp 9 Nhà h c viên Trư ng Cao C CNQP 17 668 2009 2010 ng CNQP 10 Nhà h c viên Trư ng TC TC KTHQ 20 1.306 2009 2010 KT H i quân A8 B CÔNG AN 162 14.826 1 Nhà h c viên H c vi n HVANND 30 2.159 2009 2010 ANND 2 Nhà h c viên Trư ng i HANND 30 2.976 2009 2010 h c ANND 3 Nhà h c viên trư ng i HCSND 50 5.458 2009 2011
  6. h c C nh sát nhân dân 4 Nhà h c viên H c vi n HVCSND 20 2.000 2009 2011 C nh sát nhân dân 5 Nhà h c viên Trư ng TCCSND VI 15 1.548 2009 2011 Trung c p C nh sát nhân dân VI 6 Nhà h c viên Trư ng i i h c PCCC 10 415 2009 2010 h c PCCC 7 Nhà h c viên cao c p B Trung c p 7 270 2009 2010 N i v Campuchia thu c ANND II trư ng Trung c p An ninh nhân dân II A9 H I PHÒNG 70 6.000 1 Khu nhà sinh viên t i S Xây d ng 50 400 2009 2010 phư ng Kênh Dương 2 KTX H H i phòng H H i Phòng 20 2.000 2009 2010 A10 NAM NNH 43 4.360 1 Khu nhà sinh viên t p S Xây d ng 43 4.360 2009 2010 trung thành ph Nam nh A11 THANH HÓA 70 6.000 1 Khu nhà sinh viên t i S Xây d ng 70 6.000 2009 2011 thành ph Thanh hóa A12 NGH AN 109 9.706 1 Khu nhà sinh viên t i Ban qu n lý các 50 4.000 2009 2011 phư ng Vinh Trung, Tp DA XDDD & Vinh KTHT T S Xây d ng 2 Khu nhà sinh viên t i i h c Vinh 20 240 2009 2011 phư ng Hưng Bình, Tp Vinh ( i h c Vinh) 3 Khu nhà sinh viên trư ng Trư ng C Sư 27 2.346 2009 2010 C Sư ph m Ngh An ph m Ngh An 4 Khu nhà sinh viên trư ng Trư ng C 12 960 2009 2010 C ngh DLTM ngh DLTM A13 KHÁNH HÒA 30 3.600 1 Khu KTX c m trư ng t i S Xây d ng 10 1.600 2009 2010 thành ph Nha Trang 2 KTX Trư ng i h c Nha Trư ng i h c 10 1.200 2009 2010 Trang Nha Trang
  7. 3 KTX Trư ng C YT Khánh Trư ng C YT 10 800 2009 2010 Hòa Khánh Hòa A14 VĨNH PHÚC 75 3.801 1 Nhà KTX sinh viên trư ng C Công 27 1.081 2009 2010 C Công nghi p Phúc Yên nghi p Phúc Yên 2 Nhà KTX sinh viên trư ng C Kinh t K 18 720 2009 2010 C Kinh t K thu t Vĩnh thu t Vĩnh Phúc Phúc 3 Nhà KTX sinh viên trư ng C Sư ph m 20 800 2009 2010 C Sư ph m Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 4 Nhà KTX sinh viên trư ng i h c sư 10 1.200 2009 2010 i h c Sư ph m Hà N i 2 ph m Hà N i 2 A15 PHÚ TH 50 4.000 1 KTX c m trư ng 1 (C S Xây d ng 20 1.400 2009 2010 KTKT, TH VHNT, C Hóa ch t …) 2 KTX c m trư ng 2 (C S Xây d ng 20 1.400 2009 2010 ngh , C Dư c, C CN Th c phNm…) 3 Nhà SV trư ng H Hùng Trư ng H 10 1.200 2009 2010 Vương Hùng Vương A16 LÂM NG 35 3.600 1 KTX c m trư ng Tp à L t S Xây d ng 25 2.800 2009 2010 2 KTX trư ng H à L t H àL t 10 800 2009 2010 A17 BÌNH NNH 15 1.440 1 KTX Cao ng Sư ph m C SP Bình 15 1.440 2009 2010 Bình nh nh A18 H I DƯƠNG 30 2.920 1 KTX c m trư ng t i Nam S Xây d ng 15 1.400 2009 2010 L Cương 2 KTX c m trư ng t i Chí S Xây d ng 15 1.520 2009 2010 Linh A19 NG THÁP 30 3.200 1 KTX c m trư ng t i Tp Cao S Xây d ng 30 3.200 2009 2010 Lãnh A20 THÁI BÌNH 37 3.200 1 C m nhà sinh viên thành S Xây d ng 20 2.000 2009 2010 ph Thái Bình khu 1
  8. 2 C m nhà sinh viên thành S Xây d ng 17 1.200 2009 2010 ph Thái Bình khu 2 A21 B c Ninh 70 6.000 1 C m nhà sinh viên thành BQLDA 55 5.000 2009 2010 ph B c ninh (cho c m CTCC-S Xây trư ng) d ng 2 Khu nhà sinh viên trư ng Trư ng Cao 15 1.000 2009 2010 Cao ng Th ng kê ng Th ng kê A22 HƯNG YÊN 52 3.680 1 Khu KTX sinh viên c m S Xây d ng 20 2.000 2009 2010 trư ng khu v c thành ph Hưng Yên 2 KTX sinh viên C2 và C3 C Sư ph m 17 680 2009 2010 trư ng C Sư ph m Hưng Hưng Yên Yên 3 KTX sinh viên C Công C Công 15 1.800 2009 2010 nghi p Hưng Yên nghi p Hưng Yên A23 HÀ TĨNH 32 2.800 1 Khu KTX sinh viên trư ng i h c Hà 20 1.840 2009 2010 i h c Hà Tĩnh Tĩnh 2 Khu KTX sinh viên trư ng Cao ng Y t 12 960 2009 2010 Cao ng Y t Hà Tĩnh Hà Tĩnh A24 AN GIANG 31 2.450 1 Khu nhà sinh viên c m S Xây d ng 20 2.000 2009 2010 trư ng thành ph Long Xuyên 2 Khu KTX i h c An i h c An 11 450 2009 2010 Giang (Cơ s 2) Giang A25 QU NG NAM 36 3.200 1 Khu ký túc xá sinh viên Trư ng Cao 10 960 2009 2010 trư ng Cao ng Y t ng Y t Qu ng Nam Qu ng Nam 2 Khu ký túc xá sinh viên Trư ng Cao 18 1.250 2009 2010 trư ng Cao ng kinh t - ng kinh t - k thu t Qu ng Nam k thu t Qu ng Nam 3 Khu ký túc xá sinh viên Trư ng H 8 960 2009 2010 trư ng i h c Qu ng Nam Qu ng Nam A26 SƠN LA 25 1.600
  9. 1 KTX Trư ng i h c Tây Trư ng i h c 25 1.600 B c Tây B c A27 KL K 44 2.580 1 Khu ký túc xá trư ng H Trư ng H 20 1.600 2009 2010 Tây Nguyên Tây Nguyên 2 Khu ký túc xá s 2 trư ng Trư ng Cao 14 560 2009 2010 Cao ng ngh Thanh niên ng ngh dân t c Tây Nguyên Thanh niên dân t c Tây Nguyên 3 Khu ký túc xá trư ng Cao Cao ng Sư 10 420 2009 2010 ng Sư ph m c L c ph m c L c A28 B C GIANG 30 2.480 1 Khu nhà sinh viên thành S Xây d ng 30 2.480 2009 2010 ph B c Giang A29 NINH BÌNH 30 3.200 1 Khu nhà sinh viên t p S Xây d ng 30 3.200 2009 2010 trung t nh Ninh Bình (Giai o n 1) A30 HÀ NAM 37 3.200 1 Khu nhà sinh viên t p S Xây d ng 12 1.600 2009 2010 trung khu v c Tây Nam, Tp Ph Lý 2 Nhà sinh viên trư ng C C sư ph m 15 800 2009 2010 sư ph m Hà Nam Hà Nam 3 Nhà sinh viên trư ng C C phát thanh 10 800 2009 2010 phát thanh truy n hình 1 truy n hình I A31 CÁC NA PHƯƠNG CÒN 36.777 L I B TRÍ V N NĂM 2010
Đồng bộ tài khoản