Quyết định số 132/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 132/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/2004/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Xuân Hòa thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hòa do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 132/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XUÂN HÒA THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HÒA” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 12/6/1999 Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên; Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-UB ngày 19/2/2004 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh sách các DNNN triển khai chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên; Xét đề nghị của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH Điều 1:Chuyển Công ty Xuân Hoà thuộc Sở Công nghiệp Hà nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xuân Hòa. -Tên gọi đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân hòa. - Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Xuân Hòa - Tên viết tắt: Xuân Hòa Co. - Tên giao dịch quốc tế: Xuân Hòa Company - Tên viêt tắt tiếng Anh: XUHA Co. - Địa chỉ trụ sở Công ty: Phường Xuân Hòa – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc. - Điện thoại: 0211.863244-0211.863042
  2. - FAX: 0211.863019 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hòa là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; có con dấu riêng, được mở tài khoản trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty do UBND Thành phố phê duyệt. Điều 2: Vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh của công ty: a/ Vốn điều lệ: - Vốn điều lệ: 35.000.000.000đồng ( Ba mươi lăm tỷ đồng Việt nam). b/ Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất kinh doanh hàng trang thiết bị nội thất và trang thiết bị văn phòng, làm đại lý, mở cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của Công ty và sản phẩm liên doanh liên kết. - Sản xuất, kinh doanh, lắp ráp xe đạp, xe máy, ống thép và phụ tùng xe đạp xe máy, ô tô phục vụ cho nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. - Liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư vưới các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty, dược nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị máy móc phụ tùng phục vụ cho nhu cầu sản xuất của công ty và thị trường. - Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, nhà ở, siêu thị. - Kinh doanh bất động sản. - Kinh doanh các ngành nghề khác căn cứ vào năng lực của Công ty, nhu cầu của thị trường và được Pháp luật cho phép. Điều 3: Tổ chức và bộ máy của công ty gồm: - Chủ tịch Công ty. - Tổng giám đốc Công ty. - 03 phó Tổng Giám đốc. - Kế toán trưởng. - Các phòng nghiệp vụ. - Các đơn vị trực thuộc Công ty.
  3. Điều 4: Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội, địa chỉ 79 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là đại diện Chủ sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hòa. - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hòa có trách nhiệm: + Tiếp nhận nguyên trạng: Vốn, quỹ, lao động, đất đai, hồ sơ tài liệu... có liên quan của đơn vị. Đồng thời có biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do UBND thành phố Hà Nội giao dể thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh. + Kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Công ty Xuân Hòa khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế mới. Điều 5: Giao Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hòa hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đề xuất phương án kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2004. Điều 7: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và Xã hội, Công nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Xuân Hòa, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hòa thi hành quyết định này./. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Quang
Đồng bộ tài khoản