Quyết định số 1333/QĐ-UBND-QNg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
2
download

Quyết định số 1333/QĐ-UBND-QNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1333/QĐ-UBND-QNg về việc thành lập cụm công nghiệp Quán Lát, huyện Mộ Đức do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1333/QĐ-UBND-QNg

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1333/QĐ-UBND-QNG Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP QUÁN LÁT, HUYỆN MỘ ĐỨC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Quyết định số 67/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt qui hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quán Lát, huyện Mộ Đức; Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 29/5/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 839/SNV ngày 31/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Cụm công nghiệp Quán Lát, huyện Mộ Đức, trên cơ sở phạm vi, ranh giới được qui định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 67/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt qui hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quán Lát, huyện Mộ Đức. Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Huế
Đồng bộ tài khoản