Quyết định số 1366/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 1366/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1366/QĐ-TTg về việc một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1366/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1366/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 289/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2008 V BAN HÀNH M T S CHÍNH SÁCH H TR NG BÀO DÂN T C THI U S , H THU C DI N CHÍNH SÁCH, H NGHÈO, H C N NGHÈO VÀ NGƯ DÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh quy t s 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH i u 1. S a i, b sung kho n 1 i u 1 Quy t nh s 289/Q -TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 v ban hành m t s chính sách h tr ng bào dân t c thi u s , h thu c di n chính sách, h nghèo, h c n nghèo và ngư dân như sau: “1. C p b ng ti n tương ương v i 5 lít d u h a/năm (d u th p sáng) cho các h là ng bào dân t c thi u s , h thu c di n chính sách và h nghèo chưa s d ng i n lư i (bao g m các h nơi chưa có i n lư i và nh ng nơi có i n lư i i qua nhưng chưa có i u ki n s d ng i n lư i).” i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
  2. - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản