Quyết định số 1388/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 1388/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1388/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1388/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ***** S : 1388/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i (T trình s 33/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1307/TTr- BT KT ngày 03 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 02 t p th và 07 cá nhân thu c thành ph Hà N i (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND thành ph Hà N i; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1388/Q -TTg, ngày 12 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. S K ho ch và u tư thành ph Hà N i; 2. Nhà Văn hóa huy n T Liêm, thành ph Hà N i; 3. Ông Ph m Quang Hòa, T trư ng T K thu t lưu ng, Phòng K thu t Truy n hình, ài Phát thanh - Truy n hình Hà N i, thành ph Hà N i; 4. Ông Nguy n Văn Khôi, Giám c S Giao thông Công chính thành ph Hà N i; 5. Ông Tr n c Hi n, Bí thư ng y - Ch t ch H i ng nhân dân xã Phú Cư ng, huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i; 6. Ông Phùng Minh Quý, Ch t ch H i C u chi n binh huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i; 7. Ông Nguy n Văn Bích, Ch t ch y ban nhân dân xã c Hòa, huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i; 8. Ông Ph m Tu n Hưng, Ch t ch H i ng Qu n tr kiêm T ng Giám c Công ty Trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên Gi y Thư ng ình, thành ph Hà N i;
  2. 9. Ông Ph m Văn H i, Phó T ng Giám c Công ty Trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên Gi y Thư ng ình, thành ph Hà N i./.
Đồng bộ tài khoản