Quyết định số 1396/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 1396/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1396/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lễ môn, tỉnh Thanh hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi một số điều của Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1396/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1396/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 186/1998/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU T HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN, TỈNH THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1606/UB-CN ngày 26 tháng 6 năm 2001 và công văn số 2424/UB-CN ngày 12 tháng 9 năm 2001) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6956/BKH-KCN ngày 15 tháng 10 năm 2001), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa như sau : 1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau : Chủ đầu tư : Công ty Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa được thay bằng Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các Khu công nghiệp Thanh Hóa trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thanh Hóa.
  2. 2. Khoản 7 Điều 2 được sửa đổi như sau : vốn ngân sách địa phương, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay. 3. Điều 3 được sửa đổi như sau : Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các Khu công nghiệp Thanh Hóa trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thanh Hóa được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định và thanh toán các chi phí đã thực hiện của dự án giữa Công ty Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa với Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các Khu công nghiệp Thanh Hóa. Điều 4. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các Khu công nghiệp Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ : KH&ĐT, TC, XD, CN, QP, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, - UBND tỉnh Thanh Hoá, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Trung ương Đảng, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Tổng cục : Địa chính, Hải quan, - Toà án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Ban Quản lý các KCN Thanh Hóa, - Công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa, - Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các KCN Thanh Hóa, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ : KTTH, NN, TH, PC, ĐP1, - Lưu : CN (3), VT.
Đồng bộ tài khoản