Quyết định số 1396/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 1396/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1396/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1396/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 1396/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng (T trình s 4924/TTr-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1282/TTr-BT KT ngày 28 tháng 9 năm 2007) QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 1 t p th và 2 cá nhân thu c B Qu c phòng (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong u tranh phòng ch ng t i ph m, gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, góp ph n vào s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Qu c phòng, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - B Qu c phòng; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1396/Q -TTg, ngày 12/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) T p th 1. i Phòng ch ng t i ph m ma túy, n Biên phòng 517, B Ch huy B i Biên phòng t nh Ngh An, B Tư l nh B i Biên phòng, B Qu c phòng; Cá nhân: 2. Thư ng tá Nguy n Kim ng, i trư ng i trinh sát ngo i biên, B ch huy B i Biên phòng t nh Hà Tĩnh, B Tư l nh B i Biên phòng, B Qu c phòng; 3. Thư ng tá Nguy n M nh Thư ng, Trư ng phòng Phòng ch ng t i ph m ma túy, B ch huy B i Biên phòng t nh Hà Tĩnh, B Tư l nh B i Biên phòng, B Qu c phòng.
Đồng bộ tài khoản