intTypePromotion=1

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Nhà khách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 14/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 20 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp và có thu; Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh tại văn bản số 06/TTr-VP ngày 17/01/2006 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Nhà khách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trên cơ sở Nhà khách số 03 chuyển giao từ Văn phòng UBND tỉnh sang. Nhà khách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biều Quốc hội tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Nhà khách đặt tại thành phố Pleiku. Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Phạm Thế Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản