Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 14/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C NH P KH U THEO H N NG CH THU QUAN NĂM 2008 V I THU SU T THU NH P KH U 0% I V I HÀNG HOÁ CÓ XU T X T LÀO B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c B n Tho thu n gi a B Thương m i CHXHCN Vi t Nam (nay là B Công Thương CHXHCN Vi t Nam) và B Thương m i CHDCND Lào (nay là B Công Thương CHDCND Lào) v các m t hàng ư c hư ng ưu ãi thu su t thu nh p kh u Vi t-Lào, ký ngày 28 tháng 7 năm 2005; Căn c B n Tho thu n gi a B Công Thương CHXHCN Vi t Nam và B Công Thương CHDCND Lào v vi c i u ch nh và b sung B n Tho thu n gi a B Công Thương CHXHCN Vi t Nam và B Công Thương CHDCND Lào v các m t hàng ư c hư ng ưu ãi thu su t thu nh p kh u Vi t-Lào ký ngày 19 tháng 3 năm 2008; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1724/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 3 năm 2008 v vi c ký tho thu n ưu ãi thu su t thu nh p kh u Vi t – Lào; Theo ngh c a V trư ng V Xu t nh p kh u, QUY T NNH: i u 1. Áp d ng h n ng ch thu quan năm 2008 i v i ba nhóm m t hàng nh p khNu có xu t x t Lào g m: thóc và g o các lo i, lá và c ng thu c lá, ph ki n mô tô ư c hư ng ưu ãi thu su t thu nh p khNu b ng 0% (không ph n trăm). Mã s hàng hoá và t ng lư ng h n ng ch thu quan c a các nhóm m t hàng ư c hư ng ưu ãi thu su t thu nh p khNu b ng 0% theo Ph l c I kèm theo Quy t nh này. i u 2. Thương nhân Vi t Nam ư c nh p khNu các m t hàng thóc và g o các lo i, lá và c ng thu c lá, ph ki n mô tô theo h n ng ch thu quan. Riêng i v i lá và c ng thu c lá, ch nh ng thương nhân có gi y phép nh p khNu thu c lá nguyên li u ư c hư ng thu su t thu nh p khNu trong h n ng ch thu quan do B Công Thương c p theo quy nh t i Thông tư s 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 c a B Thương m i (nay là B Công Thương) m i ư c phép nh p khNu; S lư ng nh p khNu tính tr vào gi y phép nh p khNu thu c lá nguyên li u do B Công Thương c p. i u 3. Hàng hoá nh p khNu nêu t i i u 1 Quy t nh này ph i có Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá m u S (C/O form S) do cơ quan thNm quy n c a Lào c p theo quy
  2. nh, ư c thông quan qua các c p c a khNu nêu t i Ph l c II kèm theo Quy t nh này. Th t c nh p khNu hàng hoá gi i quy t t i h i quan c a khNu nơi làm th t c nh p khNu hàng hoá theo nguyên t c tr lùi t ng (t ng lư ng hàng nh p khNu ư c hư ng thu su t thu nh p khNu ưu ãi c bi t tr i s lư ng nh p khNu c a t ng m t hàng). i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh , T.P tr c thu c TW; - Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng TW và Ban Kinh t TW; - Vi n KSND t i cao; - Toà án ND t i cao; Nguy n Thành Biên - Cơ quan TW c a các oàn th ; - B Tư pháp (C c Ki m tra Văn b n); - Công báo, Website Chính ph ; - Các S Công Thương; - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng các V , C c, các ơn v tr c thu c; - Lưu : VT, XNK PH L C I MÃ S HÀNG HOÁ VÀ T NG L NG H N NG CH THU QUAN NH P KH U T LÀO NĂM 2008 (Kèm theo Quy t nh s 14/2008/Q -BCT ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B Công Thương) T NG LƯ NG MÃ S TÊN HÀNG H N NG CH GHI CHÚ HÀNG HOÁ NĂM 2008 I- Thóc và g o các lo i 40.000 t n quy g o Thóc lo i khác 1006.10.00.90 G o ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c 1006.30.19.00 chưa ánh bóng h t ho c h , lo i nguyên h t G o ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c chưa ánh bóng h t ho c h , lo i không quá 5% t m G o ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c chưa ánh bóng h t ho c h , lo i trên 5% n 10% t m
  3. G o ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c chưa ánh bóng h t ho c h , lo i trên 10% n 25% t m T l quy i: G o ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c 2 thóc = 1,2 g o chưa ánh bóng h t ho c h , lo i khác G o n p ã xát toàn b , ho c sơ b , ã 1006.30.30.00 ho c chưa ánh bóng h t ho c h G o Thai Hom Mali ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c chưa ánh bóng h t ho c h , lo i nguyên h t G o Thai Hom Mali ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c chưa ánh bóng h t ho c h , lo i không quá 5% t m G o Thai Hom Mali ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c chưa ánh bóng h t ho c 1006.30.90.00 h , lo i trên 5% n 10% t m G o Thai Hom Mali ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c chưa ánh bóng h t ho c h , lo i trên 10% n 25% t m G o Thai Hom Mali ã xát toàn b , ho c sơ b , ã ho c chưa ánh bóng h t ho c h , lo i khác II- Lá và c ng thu c lá Lá thu c lá chưa tư c c ng, lo i Virgina 2401.10.10.00 ã s y b ng không khí nóng Lá thu c lá chưa tư c c ng, lo i Virgina 2401.10.20.00 chưa s y b ng không khí nóng 3.000 t n Lá thu c lá ã tư c c ng m t ph n ho c toàn b , lo i Virgina ã s y b ng không 2401.20.10.00 khí nóng Lá thu c lá ã tư c c ng m t ph n ho c 2401.20.40.00 toàn b , lo i Burley C ng lá thu c lá 2401.30.10.00 III- Ph ki n mô tô 8714.19.00.00 C ns Chân ch ng ng Chân ch ng nghiêng 600.000 USD Theo giá giao Tr c chân gi a t i xư ng
  4. C n p phanh chân ng s t pedal chân ngư i ng i sau PH L C II DANH SÁCH CÁC C P C A KH U (Kèm theo Quy t nh s 14/2008/Q -BCT ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B Công Thương) TT Phía Vi t Nam Phía Lào 1 Na Mèo (Thanh Hóa) N m Xôi (H a Phăn) 2 N m C n (Ngh An) N m C n (Xiêng Kho ng) 3 C u Treo (Hà Tĩnh) N m Phao (Bolikhămxay) 4 Cha Lo (Qu ng Bình) Na Phàu (Khăm Mu n) 5 Lao B o (Qu ng Tr ) en Sa v n (Savannakh t) 6 Tây Trang ( i n Biên) S p Hùn (Phong Salỳ) 7 Chi ng Khương (Sơn La) B n án (H a Phăn) 8 Lóng S p (Sơn La) Pa Háng (H a Phăn) 9 La Lay (Th a Thiên - Hu ) La Lay (Salavăn) 10 B Y (Kon Tum) Phu Cưa (Attapư) 11 Tén T n (Thanh Hóa) S m V ng (H a Phăn) 12 Thanh Th y (Ngh An) N m On (Bolikhămxay) 13 Ka Roòng (Qu ng Bình) No ng M (Khăm Mu n)
Đồng bộ tài khoản