Quyết định Số: 14/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
126
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 14/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2007/QĐ-UBND NGÀY 21/8/2007 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, MỨC TRÍCH, CƠ QUAN THU VÀ ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 14/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH ĐỒNG NAI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 14/2010/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2007/QĐ-UBND NGÀY 21/8/2007 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, MỨC TRÍCH, CƠ QUAN THU VÀ ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
  2. tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 372/TNMT-VP ngày 05/02/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
  3. 1. Sửa đổi khoản 3, Điều 1 Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về đối tượng miễn thu lệ phí địa chính: “Miễn lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ các hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh”. 2. Bổ sung điểm 2 của danh mục về mức thu, tổ chức thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ- UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai”. 3. Bổ sung phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất như sau: “a) Phạm vi điều chỉnh Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất được áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. b) Đối tượng áp dụng Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu hoặc cần thẩm định theo quy định khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  4. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Văn Một
Đồng bộ tài khoản