Quyết định số 140/2005/QĐ-UB về việc ban hành “Quy chế bàn giao, tiếp nhận công trình nhà ở phục vụdi dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
81
lượt xem
8
download

Quyết định số 140/2005/QĐ-UB về việc ban hành “Quy chế bàn giao, tiếp nhận công trình nhà ở phục vụdi dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 140/2005/qđ-ub về việc ban hành “quy chế bàn giao, tiếp nhận công trình nhà ở phục vụdi dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố hà nội” do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 140/2005/QĐ-UB về việc ban hành “Quy chế bàn giao, tiếp nhận công trình nhà ở phục vụdi dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 140/2005/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C : BAN HÀNH “QUY CH BÀN GIAO, TI P NH N CÔNG TRÌNH NHÀ PH C V DI DÂN GI I PHÓNG M T B NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I”. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 2003 và Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 ngày 20/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai 2003; Căn c Lu t xây d ng năm 2003 và Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 7/2/2005 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t xây d ng; Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 10/2003/Q -BXD ngày 3/4/2003 c a B trư ng B xây d ng ban hành quy ch qu n lý, s d ng nhà chung cư; Căn c Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 4/1/2002 và quy t nh s 65/2005/Q - UB c a UBND Thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 2931/TTr-STNMT&N -QL ngày 28/7/2005, QUY T NNH: i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh này “ Quy ch bàn giao, ti p nh n công trình nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng trên a bàn thành ph Hà N i ”. i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3 : Chánh văn phòng y ban nhân dân thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n huy n, phư ng, xã, th tr n; các t ch c, h gia ình, cá nhân có liêm quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH T CH
  2. Lê Quý Đôn QUY CH BÀN GIAO, TI P NH N CÔNG TRÌNH NHÀ , CĂN H PH C V DI DÂN,GI I PHÓNG M T B NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I ( Ban hành kèm theo Quy t nh s 140/2005/Q -UB ngày 20/9/2005 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i.) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1 : Ph m vi áp d ng 1- Quy ch này ư c áp d ng i v i vi c bàn giao, ti p nh n nhà , các căn h và các công trình h t ng k thu t ph c v cho ngôi nhà ( sau ây g i t t công trình nhà ) ư c Nhà nư c u tư xây d ng, ho c ký h p ng t hàng t i các d án phát tri n nhà trên a bàn Thành ph , bao g m: a- Công trình nhà trong các d án do Ban qu n lý d án thu c các S , ngành, qu n, huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao làm ch u tư xây d ng . b- Công trình nhà trong các d án khi nhà , ô th m i do các doanh nghi p ư c y ban nhân dân Thành ph giao làm ch u tư xây d ng. c- Các công trình nhà thu c qu 30%, 50% di n tích sàn nhà chung cư trong các d án khu nhà , khu ô th m i, do Qu u tư phát tri n nhà thành ph ho c Ban qu n lý d án các S , ký h p ng mua, t hàng. 2- Vi c bàn giao, ti p nh n t ng th c a d án khu nhà , khu ô th m i không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này . i u 2 : Gi i thích t ng Trong quy ch này nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1- Ch u tư xây d ng công trình nhà là ngư i ư c s h u v n ho c là ng ơi ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình nhà . 2- H ng m c công trình c p i n là h th ng ư ng dây, các thi t b và các ph ki n kèm theo t ngu n c p i n n công tơ i n c a các căn h và công tơ i n ph c v di n tích s d ng chung theo thi t k c a công trình nhà .
  3. 3- H ng m c công trình c p nư c là h th ng ư ng ng, các thi t b và các ph ki n kèm theo t m ng c p nư c tr c chính ngoài nhà n ng h o nư c c a các căn h và ng h o nư c ph c v di n tích s d ng chung theo thi t k c a công trình nhà . 4- Công trình nhà , căn h là s n phNm ư c xây d ng, l p t theo thi t k ư c duy t. 5- Mua công trình nhà , căn h ; t hàng mua công trình nhà , căn h ; Bên mua; Bên bán ư c quy nh t i Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2002 và Quy t nh s 65/2005/Q -UB ngày 04/5/2005 c a y ban nhân dân thành ph . 6- B n v hoàn công là b n v b ph n công trình, công trình xây d ng nhà hoàn thành, trong ó th hi n kích thư c th c t so v i kích thư c thi t k , ư c l p trên cơ s b n v thi t k thi công ã ư c phê duy t. M i s a i so v i thi t k ư c duy t ph i ư c th hi n trên b n v hoàn công. Trư ng h p các kích thư c, thông s th c t thi công c a b ph n công trình xây d ng, công trình xây d ng úng v i kích thư c, thông s c a thi t k b n v thi công thì b n v thi t k ó là b n v hoàn công. i u 3 : Nguyên t c bàn giao, ti p nh n Vi c bàn giao, ti p nh n công trình nhà ch ư c th c hi n sau khi ch u tư t ch c nghi m thu hoàn thành công trình xây d ng theo quy nh t i i u 26, Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph và ã t ch c ki m nh ch t lư ng và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng theo hư ng d n c a B Xây d ng Vi c b trí cho h gia ình vào s d ng các căn h trên ch ư c th c hi n khi ã hoàn thành các th t c trên. Chương 2: TRÌNH T , TH T C BÀN GIAO, TI P NH N i u 4 : Trình t bàn giao, ti p nh n 1- Trư ng h p công trình nhà ư c quy nh t i M c a, b, Kho n 1, i u 1 c a Quy ch này: a- Ch u tư xây d ng công trình nhà th c hi n ký h p ng v i t ch c có năng l c ánh s , g n bi n s nhà, s căn h theo phương án ư c S Tài nguyên môi trư ng và Nhà t phê duy t. b- Ch u tư xây d ng công trình nhà th c hi n bàn giao cho i n l c các qu n, huy n ( thu c Công ty i n l c Hà N i ) toàn b h ng m c công trình c p i n t ch c v n hành, khai thác và l p H p ng cung c p i n n các ch s d ng.
  4. c- Ch u tư xây d ng công trình nhà bàn giao cho Công ty Thoát nư c Hà N i, các Công ty kinh doanh nư c s ch, Công ty Môi trư ng và ô th ( thu c S Giao thông công chính ) toàn b h ng m c công trình c p nư c, h th ng thoát nư c, h th ng thu gom rác th i, t ch c v n hành , khai thác và l p H p ng cung c p d ch v cho các ch s d ng. d- Xác nh ơn v có trách nhi m b o hành, b o trì công trình nhà . e- Sau khi th c hi n xong quy nh t i M c a, b,c,d Ch u tư xây d ng công trình nhà th c hi n bàn giao cho S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t toàn b công trình nhà và khuôn viên t c a công trình nhà ch o vi c qu n lý, b o v và trình UBND Thành ph quy t nh bán ( ho c cho thuê ), căn h theo phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; Ch o Công ty Kinh doanh nhà th c hi n vi c qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư theo quy nh. 2- Trư ng h p công trình nhà ư c quy nh t i M c c, Kho n 1, i u 1 c a Quy ch này. a- Bên bán th c hi n quy nh t i m c a, b,c,d Kho n 1/ i u này trư c khi m i bên mua công trình nhà t ch c nghi m thu theo quy nh. b- Bên bán và Bên mua công trình nhà , căn h th c hi n nghi m thu, bàn giao, thanh quy t toán theo quy nh t i Quy t nh s 65/2005/Q -UB ngày 04/5/2005 c a y ban nhân dân thành ph . c- Bên mua công trình nhà th c hi n bàn giao h sơ hoàn công , v trí, di n tích các căn h c a công trình nhà cho S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh bán ( ho c cho thuê ) căn h theo phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. d- Trư ng h p bàn giao toàn b c ngôi nhà chung cư thì Bên bán ư c phép l p phương án t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư, th c hi n ký h p ng v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư trong th i h n 5 năm theo quy nh. i u 5 : Th t c h sơ bàn giao, ti p nh n H sơ bàn giao, ti p nh n g m 02 b , m i b g m: 1- Văn b n ngh bàn giao, ti p nh n h ng m c công trình c p i n, c p nư c công trình xây d ng nhà , căn h c a ch u tư xây d ng công trình. 2- H sơ văn b n pháp lý g m : Quy t nh giao t ho c cho thuê t; Quy t nh phê duy t d án u tư c a cơ quan có thNm quy n; Các văn b n ch p thu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v phòng ch ng cháy, n , v sinh môi trư ng, an toàn v n hành theo quy nh.
  5. 3- B n v hoàn công c a công trình xây d ng nhà và c a t ng căn h , t ng di n tích s d ng chung, di n tích t ng 1 ư c th c hi n theo quy nh. 4- Biên b n nghiêm thu k t qu th nghi m, v n hành ng b h th ng thi t b , ư ng ng kyc thu t có trong công trình xây d ng, ư c l p theo quy nh . 5- Biên b n nghi m thu hoàn thành công trình xây d ng ưa vào s d ng ư c l p theo quy nh. 6- B n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng nhà , cho phép ưa vào s d ng c a t ch c tư v n có tư cách pháp nhân v ki m nh ch t lư ng xây d ng công trình. 7- B n v di n tích sàn nhà căn h : Di n tích sàn nhà căn h là di n tích ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà theo quy nh, ư c tính theo kích thư c ph bì bàn, bao g m c di n tích tư ng bao che, tư ng ngăn, ban công, lô gia; Trư ng h p tư ng gi a các căn h v i hành lang, c u thang chung thì kích thư c tính theo tim tư ng. i u 6 : N i dung và trình t ki m tra bàn giao, ti p nh n 1- Ki m tra hi n trư ng. 2- Ki m tra b n v hoàn công công trình xây d ng. 3- Ki m tra k t quathr nghi m v n hành ng b h th ng thi t b như: máy bơm, thang máy, h th ng ư ng ng k thu t, các trang thi t b c a t ng h . 4- Ki m tra các văn b n ch p thu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v phòng ch ng cháy, n , an toàn môi trư ng, an toàn v n hành. 5- Ki m tra các th t c v c p i n, c p nư c, thoát nư c, thu gom rác th i cho t ng căn h , t ng t ng. 6- Ki m tra quy trình, trách nhi m b o hành và b o trì công trình xây d ng. i u 7 : Phương th c bàn giao. ti p nh n Vi c bàn giao, ti p nh n ư c th c hi n tr c ti p gi a ch u tư xây d ng công trình nhà v i các bên ti p nh n theo nguyên t c quy nh t i i u 3, i u 4 Quy ch này. K t qu bàn giao, ti p nh n ph i ư c th hi n b ng biên b n bàn giao gi a các bên và ph i xác nh c th nh ng t n t i ( n u có ) và gi i pháp kh c ph c. Vi c t ch c bàn giao, ti p nh n th c hi n theo k ho ch, th i gian và các bư c ti n hành do các bên th ng nh t sau khi ti n hành ki m tra th c a, nhưng không vư t quá 15 ngày làm vi c k t ngày ki m tra i u ki n bàn giao, ti p nh n. Chương 3: TRÁCH NHI M C A BÊN GIAO, TI P NH N VÀ CÁC NGÀNH, CÁC C P
  6. i u 8 : Trách nhi m c a ch u tư xây d ng công trình nhà 1- Ch u trách nhi m v ch t lư ng xây d ng công trình, thư ng xuyên ki m tra tình tr ng công trình xây d ng trong th i gian b o hành công trình theo quy nh; Có trách nhi m gi i quy t các vư ng m c (n u có ) khi bàn giao căn h cho các i tư ng ư c s d ng. 2- ChuNn b y h sơ bàn giao theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. 3- Ch u trách nhi m giám sát và nghiêm thu công vi c kh c ph c, s a ch a ( n u có ) c a nhà th u thi công xây d ng và nhà th u cung ng thi t b công trình xây d ng. 4- Ch u trách nhi m b o hành công trình nhà không ít hơn 12 tháng k t ngày căn h ưa vào s d ng. Ch u tư xây d ng công trình nhà có th tho thu n bàn giao trách nhi m và toàn b kinh phí b o hành công trình theo quy nh cho các Công ty Kinh doanh nhà thu c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t th c hi n. i u 9 : Trách nhi m c a các ngành, các c p và các ơn v có liên quan 1- Công ty i n l c Hà N i : Ch o i n l c các qu n, huy n ti p nh n các h ng m c công trình c p i n và th c hi n các n i dung: a- Ký h p ng cung c p i n n các căn h ư c tái nh cư khi các t ch c, h gia ình nh n căn h . b- Ph i h p v i ơn v ư c t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư b o v các thi t b có liên quan sau khi t ch c ti p nh n. 2- S Giao thông Công chính : Ch o các cơ quan, ơn v chuyên ngành tr c thu c trong vi c t ch c th c hi n ti p nh n các h ng m c công trình c p nư c s ch, h th ng thoát nư c, thu gom rác th i và t ch c th c hi n các n i dung công vi c sau: a- Ký H p ng, cung c p nư c s ch n các căn h ư c tái nh cư và các t ch c ư c giao s d ng t i th i i m các căn h ư c nh n căn h . b- m b o thoát nư c k p th i cho công trình và khu v c. c- m b o t ch c thu gom rác th i ph c v dân cư khu v c. d- Ph i h p v i ơn v ư c t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư b o v các thi t b có liên quan sau khi t ch c t ch c ti p nh n qu n lý. 3- S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t a- Ch trì t ch c ti p nh n công trình nhà ; Ch o Công ty Kinh doanh nhà th c hi n ti p nh n công trình nhà theo các n i dung : - Ti p nh n, qu n lý, b o v ch ng l n chi m nhà , t ;
  7. - Ki m tra di n tích th c t các căn h i chi u v i b n v hoàn công và di n tích sàn căn h do ch u tư cung c p, ký xác nh n và báo cáo v S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - Thu ti n bán nhà, ti n cho thuê nhà, bàn giao căn h cho các i tư ng ư c s d ng theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph và ch o c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và n p ti n vào Ngân sách Thành ph theo quy inh. - Cung c p các h sơ liên quan và hư ng d n các i tư ng ư c s d ng căn h l p h sơ làm th t c xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ( i v i trư ng h p mua nhà ) ho c ký h p ng thuê nhà ( i v i trư ng h p thuê nhà ) theo quy nh. - T ch c b máy d ch v qu n lý , v n hành, khai thác nhà chung cư ho t ng trong th i gian 5 năm u và có trách nhi m t ch c thành l p Ban qu n tr nhà chung cư ho t ng theo quy nh t i Quy ch qu n lý nhà chung cư ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2003/Q -BXD ngày 3/4/2003 c a B trư ng B xây d ng khi ã b trí ư c 80 % t ng s căn h c a công trình nhà theo quy nh. - Ký h p ng v i S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t v t ch c d ch v qu n lý , v n hành, khai thác nhà chung cư trong th i h n 05 năm u theo quy nh. b- Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh bán ho c cho thuê nhà cho các i tư ng di n tái nh cư theo phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c c p có thNm quy n phê duy t. c- Ph i h p v i S Tài chính hư ng d n h ch toán kinh phí ho t ng c a xí nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư. 4- Qu u tư phát tri n Thành ph a- Th c hi n trách nhi m c a bên mua công trình nhà , căn h theo h p ng ký k t và theo quy nh t i Quy t nh 01/2002/Q -UB ngày 02/01/2002 và Quy t nh sô 65/2005/Q - UB ngày 4/5/2005 c a y ban nhân dân thành ph i v i trư ng h p tr c ti p ký h p ng mua nhà, căn h . b- Th c hi n trách nhi m theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch qu n lý , s d ng ngu n v n ngân sách u thác cho Qu thanh toán v n u tư xây d ng và t hàng mua nhà tái nh cư, ban hành kèm theo Quy t nh s 198/2004/Q -UB ngày 29/12/2004 c a UBND thành ph i v i trư ng h p Ban qu n lý d án các S , Ngành ký h p ng mua nhà, căn h . c- Ch u trách nhi m v s n phNm t hàng theo quy nh và ph i h p v i ch u tư bàn giao h sơ, v trí, di n tích các căn h theo quy nh t i i u 4 c a Quy ch này. 5- S Xây d ng a- T ch c ki m tra, thanh tra nh kỳ, t xu t các d án xây d ng nhà trong su t quá trình tri n khai d án v ti n và ch t lư ng công trnh .
  8. b- K p th i phát hi n, x lý theo thNm quy n ho c ngh c p có thNm quy n x lý i v i các vi ph m v ti n , ch t lư ng, qu n lý ch t lư ng công trình. c- Hư ng d n nghi p v qu n lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph cho các ch u tư trong giai o n tri n khai d án, bàn giao, b o hành công trình. d- Ch u trách nhi m ki m tra vi c tuân th quy nh v qu n lý và nghi m thu ch t lư ng công trình khi hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng i v i các ch u tư và các nhà th u ho t ng xây d ng. 6- S Tài chính a- Ch trì, ph i h p v i Qu u tư phát tri n ôn c ki m tra vi c thu h i ti n bán nhà tái nh cư khi các d án hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng cho các i tư ng ư c tái nh cư. b- Ch trì, ph i h p v i các ngành, các ơn v có liên quan thNm nh giá mua công trình nhà , căn h trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. c- Ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên , Môi trư ng và Nhà t thNm nh d toán thu chi ban u cho ho t ng c a Doanh nghi p t ch c qu n lý d ch v , v n hành, khai thác nhà chung cư và phê duy t quy t toán chi phí ho t ng ban u c a Doanh nghi p t ch c qu n lý d ch v , v n hành khai thác nhà chung cư trình y ban nhân dân thành ph theo quy nh. 7- y ban nhân dân các qu n, huy n a- Ch o y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n ph i h p v i Xí nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư thành l p Ban qu n tr nhà chung cư theo quy nh. Th c hi n ch c năng qu n lý hành chính t i khu dân cư m i. b- C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h gia ình ư c tái nh cư theo quy nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10 : Các cơ quan, t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh khó khăn vư ng m c, các cơ quan báo cáo b ng văn b n xu t b sung, s a i b n quy ch này g i v S Tài nguyên , Môi trư ng và Nhà t t ng h p trình y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t. Các trư ng h p vi ph m quy ch này, tuỳ theo m c , s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ
  9. N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản