Quyết định số 1408/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 1408/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1408/QĐ-BXD về việc đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1408/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1408/QĐ-BXD Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 QUY T ĐINH V VI C ĐÍNH CHÍNH QUY T Đ NH S 29/2007/QĐ-BXD NGÀY 31/12/2007 C A B TRƯ NG B XÂY D NG V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO T O, B I DƯ NG KI N TH C V MÔI GI I B T Đ NG S N, Đ NH GIÁ B T Đ NG S N VÀ QU N LÝ, ĐI U HÀNH SÀN GIAO D CH B T Đ NG S N B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996 ; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh đ nh s 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý nhà và th trư ng b t đ ng s n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Đính chính n i dung M u ch ng ch môi gi i b t đ ng s n, đ nh giá b t đ ng s n quy đ nh t i Ph l c 4 và 5 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 29/2007/QĐ-BXD như sau: 1. B sung dòng " S ch ng ch :........" vào trang 2 Ph l c 4 và 5 c a Quy t đ nh s 29/2007/QĐ- BXD. 2. V kích thư c ch ng ch môi gi i b t đ ng s n, ch ng ch đ nh giá b t đ ng s n áp d ng th ng nh t là 85mm x 125mm. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ s đào t o, b i dư ng ki n th c v môi gi i b t đ ng s n, đ nh giá b t đ ng s n và qu n lý, đi u hành sàn giao d ch b t đ ng s n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - HĐND, UBND, S XD, S TN-MT-Nhà đ t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Tr n Nam - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n- B Tư pháp; - Công báo; - Lưu VP, C c QLN (2b). FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N
  2. Phu luc
Đồng bộ tài khoản