Quyết định số 141/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 141/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 141/2006/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung, điều chỉnh một số Khoản, Mục tại Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của UBND thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 141/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DÂN THÀNH PHỐ HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NỘI ******** ****** Số: 141/2006/QĐ-UBND Hà nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ KHOẢN, MỤC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2006/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 22 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật đất đai 2003; Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/10/2004 của Chính phủ và Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006; Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Sở Tài chính, Cục thuế thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố tại Tờ trình số 1969/TTr-LN ngày 5 tháng 5 năm 2006. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số Khoản, Mục tại Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006 như sau: 1- Bổ sung khoản a/ Mục 3 Điều 2 như sau: "… Trường hợp các thửa đất thuộc địa giới hành chính của các xã ngoại thành nằm xen kẽ, cài răng lược với các thửa đất tại các trục đường giao thông thuộc địa giới hành chính của thị trấn, vùng giáp ranh quận nội thành; hoặc trên cùng một đoạn đường giao thông bên này là địa giới hành chính các xã bên kia là địa giới hành chính của thị trấn, vùng giáp ranh, quận nội thành thì trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phố đến 200 mét được áp dụng theo nguyên tắc trên; các thửa đất ngoài 200 mét áp dụng mức giá đất khu dân cư nông thôn". 2- Điều chỉnh, bổ sung Mục B - huyện Thanh Trì tại bản Phụ lục 2 như sau:
  2. "- Đường Ngọc Hồi (phía đối diện đường tàu) là đường loại I. - Đường Ngọc Hồi (phía đường tàu) là đường loại II". 3- Bổ sung Mục D - huyện Đông Anh tại bản Phụ lục 2 như sau: "Đường từ Quốc lộ 3 đi Công ty Đông Thành địa phận thị trấn Đông Anh thuộc đường loại II". Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Chủ tịch UBND thành phố (để báo cáo); KT. CHỦ TỊCH - Các Bộ: TN&MT, TC, TP; - Thường trực Thành uỷ; PHÓ CHỦ TỊCH - Thường trực HĐND TP; - Các Phó Chủ tịch UBND TP; - Như Điều 2; - CPVP, THKT, Tổ chuyên viên; - Lưu, Nth, VT . Lê Quý Đôn
Đồng bộ tài khoản