Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
7
download

Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ****** S : 141/2007/QĐ-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A QUY Đ NH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI Đ NH CƯ D ÁN THU ĐI N SƠN LA, BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 44/2001/QH10 c a Qu c h i khoá 10 kỳ h p th 9 ngày 29 tháng 6 năm 2001 v ch trương đ u tư d án Nhà máy thu đi n Sơn La và Ngh quy t s 13/2002/QH11 c a Qu c h i khoá 11 kỳ h p th 2 ngày 16 tháng 12 năm 2002 v Phương án xây d ng công trình thu đi n Sơn La; Căn c Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư; Căn c Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t; Căn c Quy t đ nh s 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư D án thu đi n Sơn La; Xét đ ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi u c a Quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư D án thu đi n Sơn La, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph như sau: 1. B sung đi m đ kho n 1 Đi u 17 như sau: "H s t i b thu h i đ t và di chuy n nhà đ xây d ng đi m tái đ nh cư t p trung nông thôn thì đư c hư ng h tr đ u tư nư c sinh ho t như đ i v i h tái đ nh cư". 2. B sung đi m e kho n 1 Đi u 17 như sau: "H s t i b thu h i đ t và di chuy n nhà đ xây d ng đi m tái đ nh cư t p trung nông thôn thì đư c hư ng h tr đ u tư đi n sinh ho t như đ i v i h tái đ nh cư". 3. S a đ i đi m b kho n 1 Đi u 26 như sau: “b) M c h tr : h tái đ nh cư đư c h tr ti n mua gi ng cây tr ng, phân bón, thu c b o v th c v t đ tr ng cây hàng năm, cây lâu năm và chăn nuôi. M c h tr như sau: - H có 1 ngư i đư c h tr 7 tri u đ ng; - H có nhi u ngư i thì t ngư i th 2 tr lên, m i ngư i tăng thêm đư c h tr 3 tri u đ ng”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Sơn La, Đi n Biên, Lai Châu, Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c T p đoàn Đi n l c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng;
  2. - HĐND, UBND các t nh, Nguy n T n Dũng thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NN (5b).
Đồng bộ tài khoản