Quyết định số 1416/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 1416/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1416/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1416/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 1416/QĐ-TTg Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Xét đ ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Lâm Đ ng (T trình s 2488/UBND-BTĐKT ngày 13 tháng 4 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1327/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 10 năm 2007), QUY T Đ NH: Đi u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 2 cá nhân thu c t nh Lâm Đ ng (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp s c vào cu c kháng chi n ch ng M , c u nư c. Đi u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Lâm Đ ng, Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương, các cá nhân có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Lâm Đ ng; - Ban Thi đua - Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản