Quyết định số 1422/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 1422/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1422/QĐ-BTNMT về việc bổ nhiệm cán bộ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1422/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1422/Q -BTNMT Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M CÁN B B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o; Căn c Văn b n s 6202-CVNS/BTCTW ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a Ban T ch c Trung ương v vi c b nhi m cán b ; Xét nhu c u công tác và ph m ch t, năng l c cán b ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Bùi Cách Tuy n, Phó T ng c c trư ng ph trách T ng c c Môi trư ng gi ch c T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng, B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Ông Bùi Cách Tuy n ư c hư ng ph c p ch c v lãnh o h s 1,25 tính trên m c ti n lương t i thi u theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B và ông Bùi Cách Tuy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Ban cán s ng Chính ph ; - Ban T ch c Trung ương; Ph m Khôi Nguyên -B N iv ; - Ban cán s ng B ; - ng y B ; - B trư ng, các Th trư ng; - Lưu VT, TCCB (2). HSNS.
Đồng bộ tài khoản