Quyết định số 1424/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 1424/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1424/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1424/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** **** S : 1424/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương (T trình s 1622/TTr-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1317/TTr-BT KT ngày 04 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 3 t p th và 07 cá nhân thu c B Công Thương (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa Xã h i và b o v T qu c. i u 2. B Công Thương, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Công Thương; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1424/Q -TTg, ngày 19/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Khoa Kinh t Pháp ch , Trư ng Cao ng Kinh t K thu t Công nghi p I, B Công Thương; 2. Khoa i n, Trư ng Cao ng Công nghi p Sao , B Công Thương; 3. Khoa Cơ khí, Trư ng Cao ng Công nghi p Sao , B Công Thương; 4. Ông Tr n Văn Phong, Phó hi u trư ng Trư ng Cao ng Công nghi p Sao , B Công Thương; 5. Ông Vũ H u C n, Trư ng phòng K ho ch K thu t, Trư ng Cao ng Công nghi p Sao ,B Công Thương; 6. Ông Tr n H u Th , Phó hi u trư ng Trư ng i h c Công nghi p Hà N i, B Công Thương; 7. Ông Ph m Xuân Khánh, Trư ng khoa Công ngh K thu t i n t , Trư ng i h c Công nghi p Hà N i, B Công Thương; 8. Ông Lưu Văn Giáo, Phó hi u trư ng Trư ng Cao ng Kinh t K thu t Công nghi p I, B Công Thương;
  2. 9. Bà Nguy n Th Tuy n, Ch nhi m khoa D t May Th i trang, Trư ng Cao ng Kinh t K thu t Công nghi p I, B Công Thương; 10. Ông Nguy n Xuân B nh, Trư ng phòng K ho ch K thu t, Trư ng Cao ng Công nghi p Thái Nguyên, B Công Thương./.
Đồng bộ tài khoản