Quyết định số 143/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 143/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 143/2004/QĐ-UB về chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 62/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000 của UBND Thành phố về chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 143/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 143/2004/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH “V VI C S A I, B SUNG QUY NNH T I KHO N 1 I U 1 QUY T NNH S 62/2000/Q -UB NGÀY 23/6/2000 C A UBND THÀNH PH V CHUY N NHƯ NG H P NG THUÊ NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph v vi c mua bán kinh doanh nhà ; Căn c k t qu cu c h p tư v n v i các Ngành, Qu n, Huy n ngày 19 tháng 8 năm 2004 và xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 1195/TTr-S CN -QL ngày 17/3/2004. QUY T NNH i u 1: N i dung M c 3 Kho n 1 i u 1 Quy t nh s 62/2000/Q -UB ngày 23/6/2000 c a UBND Thành ph có ghi: “ Ngư i ư c nh n chuy n như ng h p ng thuê nhà ư c phép mua nhà theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph và các quy nh liên quan c a Nhà nư c và Thành ph ”. Nay s a i, b sung như sau: Các h gia ình nh n chuy n như ng nhà thuê thu c s h u Nhà nư c khi có nhu c u mua nhà ư c gi i quy t mua nhà theo quy nh như sau: a. Các trư ng h p mua nhà t m t ho c nhi u h p ng thuê nhà chuy n như ng (k c h gia ình có h p ng thuê nhà chính ch ) thì m i h gia ình ư c hư ng 1 l n các ch chính sách theo quy nh t i Ngh nh 61/CP theo h n m c t ư c quy nh t i Quy t nh s 61/1998/Q -UB ngày 4/11/1998 c a UBND Thành ph quy nh v m c t khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà t i ô th ; m c t khi mua nhà thu c s h u Nhà nư c. b. Các trư ng h p mua nhà chuy n như ng có di n tích t vư t nh m c trên thì ph n di n tích t vư t nh m c và các trư ng h p mua nhà thu c s h u nhà nư c t l n th 2 không ư c hư ng các ch ưu ãi c a Ngh nh 61/CP. Ngư i mua
  2. nhà ph i n p 100% ti n s d ng t và ti n bán nhà xác nh theo t l ch t lư ng còn l i trên ơn giá xây d ng nhà m i theo quy nh hi n hành c a UBND Thành ph . c. Các trư ng h p chuy n như ng h p ng thuê nhà ã hoàn thành th t c ký h p ng thuê nhà ho c mua nhà ã n p ti n trư c ngày ban hành quy t nh này thì ư c phép h p th c hóa ký h p ng thuê nhà, làm th t c mua nhà theo Ngh nh 61/CP, không ph i n p ti n s d ng t, ti n mua nhà theo quy nh này. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t có trách nhi m ch o, hư ng d n các Công ty Kinh doanh nhà gi i quy t vi c chuy n như ng các h p ng thuê nhà và bán nhà i v i các trư ng h p chuy n như ng h p ng thuê nhà theo úng quy nh. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và g n li n v i Quy t nh s 62/2000/Q -UB ngày 23/6/2000 c a UBND Thành ph . i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ch t ch H i ng bán nhà Thành ph , Giám c các s : Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Quy ho ch – Ki n trúc, Xây d ng; C c trư ng C c Thu Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Giám c Công ty Kinh doanh nhà s 1, 2, 3 thu c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản