Quyết định số 1432/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1432/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1432/QĐ-TTg về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty gang thép Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1432/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1432/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO LÃNH KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CHO DỰ ÁN MỞ RỘNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2 CỦA CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 13922/BTC-TCĐN ngày 16 tháng 10 năm 2007) về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty Gang thép Thái Nguyên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt nội dung các Thư bảo lãnh và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay tín dụng xuất khẩu Trung Quốc và Hợp đồng vay thương mại của Ngân hàng ANZ để thực hiện Dự án. Điều 2. Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh theo Biểu phí bảo lãnh hiện hành. Các khoản phí bảo lãnh phải nộp trong thời gian xây dựng được cộng gộp và trả vào ngày thanh toán gốc đầu tiên sau khi kết thúc thời gian xây dựng. Điều 3. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng vay và Người vay, Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng CP; - Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: TC, TP; - Ngân hàng Nhà nước VN; Nguyễn Tấn Dũng - Công ty Gang thép Thái Nguyên; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: CN, QHQT, TH;
  2. - Lưu: VT, KTTH (3). 23
Đồng bộ tài khoản