Quyết định số 1435/QĐ-NHNN về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
5
download

Quyết định số 1435/QĐ-NHNN về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1435/QĐ-NHNN về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1435/QĐ-NHNN về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1435/Q -NHNN Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V LÃI SU T TÍN PHI U NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C B T BU C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 362/1999/Q -NHNN1 ngày 08/10/1999 v vi c ban hành Quy ch phát hành tín phi u Ngân hàng Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t . QUY T NNH: i u 1. T ngày 01 tháng 7 năm 2008, i u ch nh tăng lãi su t tín phi u Ngân hàng Nhà nư c b ng ng Vi t Nam dư i hình th c b t bu c phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 (theo Quy t nh s 346/Q -NHNN ngày 13 tháng 02 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c phát hành tín phi u Ngân hàng Nhà nư c b t bu c) t 7,8%/năm lên 13%/năm, áp d ng i v i th i h n thanh toán còn l i c a tín phi u. i u 2. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c: 1. S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c: Th c hi n tính ti n lãi tăng thêm, thông báo và chuy n tr cho các t ch c tín d ng; l p báo cáo quy t toán g i V K toán – Tài chính. 2. V K ho ch – Tài chính: Hư ng d n vi c h ch toán lãi tăng thêm c a tín phi u Ngân hàng Nhà nư c dư i hình th c b t bu c phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph , T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 4; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu VP, V CSTT (3) Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản