Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 144/2006/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐGDQPTW ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương về ban hành Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng Trung ương giai đoạn 2006 - 2010; Căn cứ Kế hoạch số 565/KH-HĐGDQP ngày 19 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu 7 về Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Quân khu 7 giai đoạn 2006 - 2010; Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Công văn số 553/BCH-DQTV ngày 17 tháng 8 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2006 - 2010 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tài
  2. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐGDQPTW ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương về ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương giai đoạn 2006 - 2010; Căn cứ Kế hoạch số 565/KH-HĐGDQP ngày 19 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu 7 về Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2006 - 2010; Hội đồng Giáo dục Quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh lập kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2006 - 2010 như sau: I. MỤC ĐÍCH: - Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước về giáo dục quốc phòng, an ninh. Tích cực nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, của các Bộ, ngành về giáo dục quốc phòng, an ninh. - Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và của hệ thống Giáo dục quốc phòng ở các cấp, các ngành. Đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục quốc phòng, an ninh. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2010 các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề có đủ giáo viên chuyên trách giáo dục quốc phòng, an ninh. II. YÊU CẦU: - Thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác Giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới”, Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ tám (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “An ninh quốc gia”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về “Nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa 8. - Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Luật Quốc phòng; Luật An ninh quốc gia; Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên và Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương. - Tích cực đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng, tổ chức tốt các môn Giáo dục quốc phòng trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề nâng cao hiệu quả Giáo dục quốc phòng trong học sinh, sinh viên. Bảo đảm đến năm 2010 có 70% sinh viên được học tại các trung tâm Giáo dục quốc phòng. Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành từ tỉnh, thành phố đến cơ sở thôn, bản, khu phố, cụm dân cư đều được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh để nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, mở rộng việc giáo dục quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo, cho giới chủ doanh nghiệp tư nhân và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  3. - Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn giáo dục quốc phòng, an ninh cho đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, cho sinh viên, học sinh và thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả ở các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đối với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh. - Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh. III.- NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: CƠ THỜI GIAN (NĂM) CƠ QUAN CƠ QUAN QUAN TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHỦ THỰC HIỆN 2006 2007 2008 2009 2010 TRÌ A XÂY DỰNG VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Tham mưu ban hành văn bản triển khai Chỉ thị của Ban Bí Bộ Chỉ sở, ngành thư về tiếp tục thực hiện Chỉ huy Quân Văn phòng 1 thành phố và thị 62-CT/TW của Bộ Chính sự thành Thành ủy quận, huyện trị Ban chấp hành Trung ương phố (khóa VIII). Tham mưu ban hành văn bản Văn phòng triển khai thực hiện Nghị định Bộ Chỉ huy Các sở, ban, sửa đổi, bổ sung một số điều HĐND và 2 Quân sự ngành và UBND thành của Nghị định số thành phố quận, huyện phố 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng. Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư, Chỉ thị, Quyết Văn phòng định của các cơ quan có thẩm Bộ Chỉ huy Các sở, ban, HĐND và 3 quyền về thực hiện Nghị định Quân sự ngành và UBND thành 15 sửa đổi. Tham mưu ban thành phố quận, huyện phố hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Quốc phòng. Triển khai các chương trình, Trường Cán giáo trình, tài liệu, giáo khoa Bộ Chỉ huy Các sở, ban, giáo dục quốc phòng, an ninh bộ, Trường 4 Quân sự ngành và Quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc thành phố quận, huyện thành phố phòng, an ninh cho các đối tượng.
  4. Triển khai các tiêu chuẩn: - Kiến thức quốc phòng, an ninh cần có đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các Bộ Chỉ huy Các sở, ban, Sở Giáo dục 5 ngành của Bộ Quốc phòng. Quân sự ngành và và Đào tạo thành phố quận, huyện - Kiến thức quốc phòng, an ninh đối với học sinh - sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục Triển khai Quy chế (sửa đổi) và Đào tạo, môn học giáo dục quốc Sở Giáo dục các Trường phòng, an ninh trong học sinh Bộ Chỉ huy và Đào tạo, Đại học, Cao - sinh viên; Quy chế (sửa đổi) 6 Quân sự các Trường đẳng, Hội Trung tâm Giáo dục quốc thành phố Đại học, Cao đồng Giáo phòng sinh viên; chương trình đẳng dục quốc giáo dục quốc phòng, an ninh phòng các Đại học, Cao đẳng. quận, huyện Các Trường Triển khai chương trình, giáo Đại học, Cao trình, tài liệu đào tạo giáo viên Bộ Chỉ huy đẳng, Hội Sở Giáo dục 7 ngắn hạn, dài hạn ghép môn Quân sự đồng Giáo và Đào tạo giáo dục quốc phòng, an ninh thành phố dục quốc (sửa đổi). phòng các quận, huyện Các Trường Đại học, Cao Sở Giáo dục đẳng,Trung và Đào tạo, cấp chuyên Triển khai chương trình, giáo các Trường nghiệp - dạy trình, tài liệu, giáo khoa giáo Cao đẳng, nghề, trung dục quốc phòng, an ninh áp Bộ Chỉ huy Đại học, học phổ thông 8 dụng cho các trường trung học Quân sự Trung cấp và Hội đồng phổ thông, trung cấp chuyên thành phố chuyên Giáo dục quốc nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, nghiệp-dạy phòng các đại học (sửa đổi). nghề, trung quận, huyện học phổ thông Các sở, ban, Triển khai Quyết định chương ngành, trình, danh mục giáo trình, đối Trường Quân tượng, thẩm quyền triệu tập Bộ Chỉ huy Ban Tổ chức sự, Trường 9 thành phần bồi dưỡng kiến Quân sự Thành ủy, Sở Cán bộ và Hội thức quốc phòng, an ninh từ thành phố Nội vụ đồng Giáo đối tượng 1 đến đối tượng 5 dục quốc và một số đối tượng khác. phòng 24 quận, huyện
  5. Các sở, ban, ngành, Triển khai và tổ chức thực Ban Tư Phòng Trường Quân hiện các văn bản chỉ đạo đổi tưởng-Văn Chính trị/ sự, Trường mới, nâng cao chất lượng nội hóa Thành 10 Bộ Chỉ huy Cán bộ và Hội dung, hình thức, phương pháp ủy, Sở Văn Quân sự đồng Giáo tuyên truyền trên các phương hóa và Thông thành phố dục quốc tiện truyền thông đại chúng. tin phòng 24 quận, huyện B TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Bộ Chỉ huy Theo dõi việc xây dựng và Quân sự nâng cấp Trung tâm Giáo dục Đại học Bộ Chỉ huy thành phố, 1 quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Quân sự Đại học Quốc gia và Trường Quân sự thành phố thành phố Quốc gia thành phố. thành phố Các Trường Trung cấp chuyên Theo dõi việc biên chế giáo nghiệp-dạy viên giáo dục quốc phòng, an Bộ Chỉ huy nghề, trung ninh ở các trường Trung học Sở Giáo dục Quân sự học phổ 2 phổ thông, Trung cấp chuyên và Đào tạo thành phố, thông và nghiệp và dạy nghề trên địa Sở Nội vụ Hội đồng bàn thành phố. Giáo dục quốc phòng 24 quận, huyện Hội đồng Kiện toàn, bổ sung thành viên Giáo dục và hoạt động của Hội đồng quốc Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phòng Giáo dục phố. Chỉ đạo, theo dõi việc Bộ Chỉ huy thành phố, quốc phòng 3 kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quân sự Hội đồng thành phố, quốc phòng cấp quận, huyện thành phố Giáo dục và các quận, và cán bộ chuyên trách Giáo quốc huyện dục quốc phòng cấp thành phố phòng các và quận, huyện. quận, huyện Các sở, ban Theo dõi việc tham gia bồi ngành, dưỡng KTQP-AN tại Học Trường viện quốc phòng (đối tượng Ban Tổ Quân sự Bộ Chỉ huy 1), đối tượng 2 tại Trường chức thành phố, 4 Quân sự Thành ủy, Quân sự Quân khu; Tổ chức Hội đồng thành phố các lớp bồi dưỡng KTQP-AN Sở Nội vụ Giáo dục cho đối tượng 3 tại Trường quốc phòng Quân sự thành phố. các quận, huyện
  6. Ban Tôn Hội đồng giáo thành Giáo dục phố, Ban quốc phòng Tổ chức các lớp bồi dưỡng Ủy ban Mặt Tư tưởng thành phố, KTQP-AN các đối tượng 5 trận Tổ quốc Văn hóa Hội đồng chức sắc, chức việc trong tôn thành phố Thành ủy, Giáo dục giáo. Bộ Chỉ huy quốc phòng Quân sự các quận, thành phố huyện Các sở, ban ngành, Chỉ đạo và theo dõi các sở, Trường ban, ngành và quận, huyện Ban Tổ Quân sự khảo sát nắm chắc số lượng Bộ Chỉ huy chức thành phố và 6 cán bộ, đảng viên đối tượng 2, Quân sự Thành ủy, Hội đồng 3, 4, 5 và mở lớp bồi dưỡng thành phố Sở Nội vụ Giáo dục KTQP-AN cho cán bộ, đảng quốc phòng viên đối tượng 4 và 5. các quận, huyện Trường Cán bộ, Trường Theo dõi, đôn đốc thực hiện CB Công chương trình, giáo trình giáo Bộ Chỉ huy đoàn, 7 dục quốc phòng, an ninh trong Quân sự Sở Nội vụ Trường CB hệ thống Trường chính trị - thành phố Thanh thiếu hành chính - đoàn thể. niên II, Trường Cán bộ Phụ nữ Các trường Đại học, Tham mưu ban hành văn bản Cao đẳng, chỉ đạo việc phối hợp đào tạo Trung cấp giáo viên giáo dục quốc chuyên phòng, an ninh ngắn hạn, dài Sở Giáo dục nghiệp - dạy 8 Sở Nội vụ hạn và tập huấn giáo viên giáo và Đào tạo nghề, Trung dục quốc phòng, an ninh cho học phổ các trường Trung học phổ thông, thông, Trung cấp chuyên Trường nghiệp - dạy nghề. Quân sự thành phố Các Trường Cao đẳng, Theo dõi các Trường Cao Trung cấp đẳng, Trung học phổ thông, Bộ Chỉ huy Sở Giáo dục chuyên 9 Trung cấp chuyên nghiệp - Quân sự và Đào tạo nghiệp - dạy dạy nghề tổ chức học chương thành phố nghề, Trung trình Giáo dục quốc phòng. học phổ thông.
  7. Các Trường Cao đẳng, Trung cấp Chỉ đạo, theo dõi các Trường chuyên Cao đẳng, Trung học phổ nghiệp - dạy thông, Trung cấp chuyên Bộ Chỉ huy nghề, Trung nghiệp - dạy nghề tổ chức Sở Giáo dục 10 Quân sự học phổ giáo dục quốc phòng, an ninh, và Đào tạo thành phố thông và kiểm tra bắn đạn thật và hội Hội đồng thao quốc phòng cho sinh Giáo dục viên, học sinh hàng năm. quốc phòng các quận, huyện. Trung tâm Giáo dục Theo dõi Trung tâm Giáo dục Vụ Giáo quốc phòng quốc phòng Đại học Quốc gia Bộ Chỉ huy dục quốc Đại học 11 và các Cụm liên kết giảng dạy Quân sự phòng/ Bộ Quốc gia và môn giáo dục quốc phòng, an thành phố Giáo dục các Trường ninh cho sinh viên - học sinh. và Đào tạo Đại học, Cao đẳng. Hội đồng Giáo dục Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng quốc phòng Ban Tư đội ngũ báo cáo viên, tuyên Bộ Chỉ huy thành phố và tưởng Văn 12 truyền viên, phóng viên báo Quân sự Hội đồng hóa Thành chí, truyền hình, phát thanh về thành phố Giáo dục ủy giáo dục quốc phòng, an ninh. quốc phòng các quận, huyện Giáo dục quốc phòng, an ninh thông qua lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong Ban Tổ Các sở, ban, trào quần chúng; qua chương Sở Văn hóa 13 chức lễ hội ngành và trình quốc phòng toàn dân, và Thông tin thành phố quận, huyện qua báo chí địa phương; qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên. Giáo dục quốc phòng, an ninh Ban Tư cho chủ doanh nghiệp tư Liên đoàn tưởng Văn Các sở, ban, nhân, công nhân, người lao Lao động ngành và 14 hóa Thành động trong các khu chế xuất, thành phố quận, huyện ủy, Thành khu công nghiệp. Đoàn Tham gia đóng góp các đề tài Thường về giáo dục quốc phòng, an trực Hội Bộ Chỉ huy Các sở, ban, ninh, phòng thủ dân sự, giáo đồng Giáo Quân sự ngành và 15 dục quốc phòng, an ninh trong dục quốc thành phố quận, huyện thời kỳ công nghiệp hóa, hiện phòng đại hóa đất nước. thành phố
  8. sở, ban, ngành, các Trường Cao đẳng, Đại Tổng kết 10 năm thực hiện Văn phòng học, Trung Bộ Chỉ huy Nghị định số 15/2001/NĐ-CP HĐND và cấp chuyên 16 Quân sự của Chính phủ về Giáo dục UBND nghiệp - thành phố quốc phòng. thành phố Dạy nghề, Trung học phổ thông và các quận, huyện Hội đồng Giáo dục Thường quốc phòng trực Hội Sơ kết 5 năm hoạt động của Bộ Chỉ huy thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc đồng Giáo 17 Quân sự Hội đồng phòng thành phố và cấp quận, dục quốc thành phố Giáo dục phòng huyện (2003 - 2007). quốc phòng thành phố các quận, huyện Hội đồng Chuẩn bị kế hoạch, nội dung Giáo dục kiểm tra Hội đồng Giáo dục quốc phòng quốc phòng cấp thành phố và Thường thành phố, cấp quận, huyện của Hội đồng trực Hội Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung Bộ Chỉ huy đồng Giáo Giáo dục 18 ương và Hội đồng Giáo dục Quân sự dục quốc quốc phòng quốc phòng Quân khu 7 (theo thành phố phòng các quận, kế hoạch của Hội đồng Giáo thành phố huyện dục quốc phòng Trung ương và Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu 7). Hội đồng Giáo dục Thường Chuẩn bị kế hoạch, nội dung quốc phòng trực Hội kiểm tra Hội đồng Giáo dục Bộ Chỉ huy thành phố, đồng Giáo 19 quốc phòng các quận, huyện Quân sự Hội đồng dục quốc của Hội đồng Giáo dục quốc thành phố Giáo dục phòng phòng thành phố. quốc phòng thành phố các quận, huyện
  9. Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng Tham gia kiểm tra thực hiện thành phố, chương trình, giáo trình Giáo Thường trực dục quốc phòng bậc Trung Bộ Chỉ huy Sở Giáo Hội đồng 20 cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, Quân sự dục và Đào Giáo dục Cao đẳng, Đại học (theo kế thành phố tạo quốc phòng hoạch của Bộ Giáo dục và các quận, Đào tạo). huyện và các trường được kiểm tra Thường trực Tham gia kiểm tra thực hiện Thường Hội đồng chương trình, giáo trình Giáo trực Hội Giáo dục Bộ Chỉ huy dục quốc phòng của Trường đồng Giáo quốc phòng 21 Quân sự Cán bộ thành phố (theo kế dục quốc thành phố, thành phố hoạch của Học viện Chính trị phòng Trường Cán Quốc gia Hồ Chí Minh). thành phố bộ thành phố Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, các trường Tham dự Hội nghị công tác Bộ Chỉ huy Sở Giáo Đại học, Giáo dục quốc phòng của Bộ 22 Quân sự dục và Đào Cao đẳng, Quốc phòng và Bộ Giáo dục thành phố tạo Trung cấp và Đào tạo. chuyên nghiệp, dạy nghề, Trung học phổ thông Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Trường Tham gia tập huấn cán bộ Quân sự quản lý và giáo viên bồi thành phố và dưỡng KTQP-AN theo giáo Bộ Chỉ huy Sở Giáo các trường 23 trình mới. Tham gia tập huấn Quân sự dục và Đào Đại học, thành phố tạo giáo viên Giáo dục quốc Cao đẳng, phòng của ngành Giáo dục và Trung cấp đào tạo. chuyên nghiệp, dạy nghề, Trung học phổ thông
  10. Hội đồng Giáo dục Tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng quốc phòng trong sinh viên- thành phố, Thường học sinh (theo kế hoạch của các trường trực Hội Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tổ Đại học, đồng Giáo Sở Giáo dục 24 chức Hội thao Giáo dục quốc Cao đẳng, dục quốc và Đào tạo phòng trong sinh viên - học Trung cấp phòng sinh hàng năm (theo kế hoạch chuyên thành phố của Hội đồng Giáo dục quốc nghiệp, dạy phòng thành phố). nghề, Trung học phổ thông
Đồng bộ tài khoản