Quyết định số 1440/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
62
lượt xem
12
download

Quyết định số 1440/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1440/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1440/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1440/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG KHU X LÝ CH T TH I R N 3 VÙNG KINH T TR NG I M B C B , MI N TRUNG VÀ PHÍA NAM N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i T trình s 67/TTr-BXD ngày 17 tháng 7 năm 2008 v vi c phê duy t Quy ho ch xây d ng khu x lý ch t th i r n 3 vùng kinh t tr ng i m B c B , mi n Trung và phía Nam n năm 2020, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch xây d ng khu x lý ch t th i r n 3 vùng kinh t tr ng i m B c B , mi n Trung và phía Nam n năm 2020; 1. Ph m vi quy ho ch Ph m vi l p Quy ho ch xây d ng khu x lý ch t th i r n c p 3 vùng kinh t tr ng i m bao g m các t nh, thành ph , c th như sau: a. Vùng kinh t tr ng i m B c B : bao g m các t nh, thành ph : Hà N i, Vĩnh Phúc, H i Dương, Hưng Yên, B c Ninh, Qu ng Ninh, H i Phòng. b. Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung: bao g m các t nh, thành ph : à N ng, Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh. c. Vùng kinh t tr ng i m phía Nam: bao g m thành ph H Chí Minh và các t nh: ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phư c, Long An, Ti n Giang. 2. i tư ng quy ho ch Ch t th i r n sinh ho t ô th và công nghi p. 3. M c tiêu quy ho ch
  2. - Xây d ng m ng lư i các trung tâm x lý ch t th i r n c p vùng, m b o x lý tri t , tái ch , tái s d ng ch t th i, h n ch chôn l p, nâng cao hi u qu công tác x lý ch t th i r n, c bi t là ch t th i r n nguy h i. - Xã h i hóa công tác qu n lý ch t th i r n. Huy ng các ngu n l c tham gia u tư các công trình x lý và qu n lý ch t th i r n. - Ny m nh hi u qu qu n lý nhà nư c, nâng cao ch t lư ng x lý ch t th i r n, c i thi n ch t lư ng môi trư ng s ng áp ng yêu c u ngày càng cao c a xã h i, t o cơ s v ng ch c cho vi c th c hi n thành công Chi n lư c qu n lý ch t th i r n t i các ô th và khu công nghi p Vi t Nam n năm 2020. - Góp ph n b o m s phát tri n n nh, b n v ng c a các ô th và khu công nghi p Vi t Nam. 4. Quan i m quy ho ch - Xây d ng quy ho ch các khu x lý ch t th i r n vùng liên t nh, vùng t nh ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch xây d ng và các quy ho ch khác có liên quan c a các vùng. - Xây d ng khu x lý ch t th i r n sinh ho t dùng chung cho các ô th g n nhau. i v i ch t th i r n công nghi p nguy h i c n quy ho ch xây d ng khu x lý dùng chung cho vùng liên t nh. - Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng và qu n lý các ho t ng thu gom, x lý ch t th i r n. - Ưu tiên áp d ng công ngh trong nư c ã ư c c p gi y ch ng nh n tái ch , tái s d ng ch t th i r n, h n ch chôn l p nh m x lý tri t ô nhi m môi trư ng và tăng hi u qu s d ng t. 5. N i dung quy ho ch a. Công ngh x lý ch t th i r n - Công ngh x lý ch t th i r n ô th : Căn c i u ki n c th c a a phương áp d ng các công ngh x lý ch t th i r n phù h p: + Các công ngh nghiên c u trong nư c ã ư c c p gi y ch ng nh n ho c công ngh nư c ngoài. + Chôn l p h p v sinh: áp d ng i v i các lo i rác h n h p có thành ph n ch i không áng k , khu v c có di n tích t l n. + Ch bi n phân h u cơ sinh h c (compost): áp d ng i v i khu v c có qu t h n ch và lư ng ch t th i r n h u cơ l n.
  3. + Tái ch : áp d ng i v i các lo i rác còn giá tr s d ng sau khi ư c x lý v m t k thu t. + t: áp d ng i v i lo i rác có Nm th p, d cháy và c h i. - Công ngh x lý ch t th i r n công nghi p: x lý tri t ch t th i r n công nghi p, c bi t là ch t th i nguy h i c n x lý t p trung k t h p nhi u quy trình công ngh khác nhau: t, chôn l p h p v sinh và các công ngh ph tr khác. b. Quy ho ch khu x lý ch t th i r n c p vùng cho 3 vùng kinh t tr ng i m Quy ho ch khu x lý ch t th i r n c p vùng cho ba vùng kinh t tr ng i m xác nh 7 khu x lý ch t th i r n liên t nh sau: TT Tên khu x lý a i m Quy mô Ph m vi ph c v I Vùng kinh t tr ng i m B c B 1 Khu x lý Xã Nam Sơn, Quy mô quy - Liên t nh TP. Hà N i, Nam Sơn Huy n Sóc ho ch: 140 - 160ha Vĩnh Phúc, B c Ninh, Sơn, Hà N i Hưng Yên i v i ch t th i r n công nghi p - Vùng thành ph Hà N i i v i ch t th i r n sinh ho t 2 Khu x lý Xã Sơn Quy mô quy - Liên t nh Qu ng Ninh, Sơn Dương Dương, ho ch: 100ha TP. H i Phòng, H i Hoành B , Dương v i ch t th i r n Qu ng Ninh công nghi p. - Vùng t nh Qu ng Ninh v i ch t th i r n sinh ho t II Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung 1 Khu x lý Xã Hương Quy mô quy - Liên t nh Th a Thiên Hương Văn Văn, Hương ho ch: 40ha Hu và TP. à N ng i Trà, Th a v i ch t th i r n công Thiên Hu nghi p - Vùng t nh Th a Thiên Hu v i ch t th i r n sinh ho t 2 Khu x lý Xã Bình Quy mô quy - Liên t nh Qu ng Nam, Bình Nguyên Nguyên, ho ch: 70ha Qu ng Ngãi i v i ch t huy n Bình th i r n công nghi p Sơn, T nh
  4. Qu ng Ngãi - Vùng t nh Qu ng Ngãi i v i ch t th i r n sinh ho t 3 Khu x lý Xã Cát Nhơn, Quy mô quy - Liên t nh Bình nh và Cát Nhơn huy n Phù ho ch: 70ha m t s t nh phía Nam và Cát, t nh Bình phía Tây Bình nh i nh v i ch t th i r n công nghi p - Vùng t nh Bình nh i v i ch t th i r n sinh ho t III Vùng kinh t tr ng i m phía Nam 1 Khu liên h p Xã Tân Quy mô quy Liên t nh Long An, thành x lý Tân Thành, huy n ho ch: 1.760ha ph H Chí Minh i v i Thành Th Th a, ch t th i r n sinh ho t và t nh Long An công nghi p 2 Khu x lý Huy n C Quy mô quy - Liên t nh thành ph H ch t th i r n Chi, thành ho ch; 100ha Chí Minh, Bình Dương, công nghi p ph H Chí Tây Ninh i v i ch t nguy h i Tây Minh th i r n công nghi p B c C Chi nguy h i 6. Khái toán chi phí u tư a. Nhu c u v n u tư: T ng nhu c u v n u tư xây d ng 7 khu x lý ch t th i r n liên t nh 9.683 t ng (tương ương 598 tri u USD). Nhu c u v n u tư xây d ng m i khu x lý ch t th i r n c p vùng c th như sau: Khu x lý Nam Sơn - Sóc Sơn, Hà N i: 160,0 tri u USD Khu x lý Sơn Dương - Hoành B , Qu ng Ninh: 68,0 tri u USD - Khu x lý Hương Văn - Hương Trà, Th a Thiên Hu : 30,5 tri u USD - Khu x lý Bình Nguyên - Bình Sơn, Qu ng Ngãi: 65,5 tri u USD. - Khu x lý Cát Nhơn - Phù Cát, Bình nh: 55,0 tri u USD Khu x lý Tân Thành - Th Th a, Long An: 190,0 tri u USD - Khu x lý Tây B c C Chi, thành ph H Chí Minh: 29,0 tri u USD (Giá quy i ư c tính theo t giá vào th i i m 10/2007: 1USD = 16.200 VND).
  5. b. Ngu n v n u tư: Ngu n v n u tư xây d ng cơ s x lý ch t th i r n và các công trình ph tr bao g m: - Ngu n v n ngân sách Trung ương; - Ngu n v n ngân sách a phương; - Ngu n v n tài tr nư c ngoài; - Ngu n v n vay dài h n; - Các ngu n v n h p pháp khác. i u 2. Cơ ch chính sách khu x lý ch t th i r n c p vùng ư c u tư ng b , b o m tiêu chuNn v sinh môi trư ng, áp d ng cơ ch chính sách khuy n khích, h tr ưu ãi như sau: - Mi n ti n s d ng t; - Nhà nư c h tr kinh phí giái phóng m t b ng, xây d ng công trình ngoài hàng rào c a d án; - Các doanh nghi p, ch u tư ư c áp d ng các m c thu (VAT, thu nh p doanh nghi p…) m c ưu ãi nh t theo quy nh hi n hành. - Doanh nghi p ư c vay v n ưu ãi t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v i mb o ti n vay b ng tài s n ư c hình thành t d án; - Doanh nghi p, ch u tư ư c tr kinh phí x lý ch t th i r n nh m b o m thu h i, hoàn tr ph n v n vay, chi phí qu n lý v n hành, tích lũy tái u tư phát tri n và l i nhu n h p lý c a doanh nghi p. i u 3. T ch c th c hi n 1. B Xây d ng - Qu n lý quy ho ch xây d ng khu x lý ch t th i r n 3 vùng kinh t tr ng i m ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ch trì, ph i h p B Tài nguyên và Môi trư ng, B Khoa h c và Công ngh ánh giá, c p gi y ch ng nh n x lý ch t th i rác m i ư c nghiên c u trong nư c. - Ban hành các văn b n liên quan n qu n lý và xây d ng các khu x lý ch t th i r n. Hư ng d n các a phương rà soát, i u ch nh các quy ho ch xây d ng, quy ho ch chuyên ngành x lý ch t th i r n trên a bàn t nh phù h p v i quy ho ch xây d ng khu x lý ch t th i r n 3 vùng kinh t tr ng i m ã ư c phê duy t.
  6. - Ch trì l a ch n ch u tư các d án xây d ng khu x lý ch t th i r n vùng liên t nh và ch o th c hi n. - Ch trì, ph i h p các cơ quan liên quan hư ng d n các a phương thu c 3 vùng kinh t tr ng i m tri n khai th c hi n chương trình u tư các nhà máy x lý rác th i áp d ng công ngh trong nư c ã c p gi y ch ng nh n. 2. B K ho ch và u tư Cân i b trí v n ngân sách cho các d án u tư xây d ng khu x lý ch t th i r n c p vùng liên t nh ã ư c phê duy t. 3. B Tài chính Ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c cân i, b trí ngân sách cho các d án u tư xây d ng khu x lý ch t th i r n c p vùng liên t nh ã ư c phê duy t. 4. B Khoa h c và Công ngh - Ph i h p v i B Xây d ng trong vi c ánh giá, c p gi y ch ng nh n x lý ch t th i r n m i ư c nghiên c u trong nư c. 5. B Tài nguyên và Môi trư ng - Ph i h p v i B Xây d ng trong vi c ánh giá, c p gi y ch ng nh n x lý ch t th i r n m i ư c nghiên c u trong nư c. - Theo dõi, ki m tra, ánh giá vi c m b o các tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh i v i các khu x lý ch t th i r n ã ư c u tư xây d ng. 6. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong các vùng kinh t tr ng i m: - T ch c rà soát, i u ch nh các quy ho ch xây d ng các ô th , các i m dân cư nông thôn, quy ho ch chuyên ngành xây d ng b o m khu x lý ch t th i r n trên a bàn t nh phù h p v i quy ho ch xây d ng khu x lý ch t th i r n 3 vùng kinh t tr ng i m ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ch o t ch c th c hi n các d án xây d ng khu x lý ch t th i r n trên a bàn t nh theo quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng, các B có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c 3 vùng kinh t tr ng i m và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG
  7. PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản