intTypePromotion=1

Quyết định số 1457/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 1457/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẨN CẤP ĐỂ XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG LÔ, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1457/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012 Số: 1457/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẨN CẤP ĐỂ XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG LÔ, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng đặc thù; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (công văn số 3048/UBND-KT5 ngày 06 tháng 8 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 12271/BTC-ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3249/BNN-TCTL ngày 21 tháng 9 năm 2012) về việc hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Tài chính trích 25,0 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2012 hỗ trợ tỉnh Phú Thọ để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô (đoạn từ K3+500- K4+200 đê tả Lô dài 700 m, đoạn từ K3+400-K4+400 đê hữu Lô dài khoảng 1000 m) tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm: Sử dụng số vốn hỗ trợ để xử lý những đoạn sạt lở cấp bách nhất và quản lý, sử dụng số vốn hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành; đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý những đoạn sạt lở còn lại nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: Văn thư, KTN (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2