Quyết định số 147/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
6
download

Quyết định số 147/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS) đáp ứng nghĩa vụ thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 147/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH HÀNH NG QU C GIA Y NHANH TH C HI N CAM K T I V I HI P NNH V V SINH AN TOÀN TH C PH M VÀ KI M DNCH NG TH C V T ÁP NG NGHĨA V THÀNH VIÊN WTO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch hành ng qu c gia Ny nhanh th c hi n cam k t i v i Hi p nh v v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t (Hi p nh SPS) áp ng nghĩa v thành viên T ch c Thương m i th gi i (WTO) v i các n i dung sau: I. M C TIÊU T o chuy n bi n căn b n trong vi c ki n toàn năng l c các cơ quan qu n lý nhà nư c hư ng t i các m c tiêu: 1. Th c thi toàn di n Hi p nh SPS như cam k t khi gia nh p T ch c Thương m i th gi i; 2. Gi m thi u các tác ng tiêu c c và khai thác t i a nh ng l i th khi Vi t Nam là thành viên c a WTO i v i các ngành s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, th y s n và ch bi n th c phNm c a Vi t Nam; 3. m b o v sinh an toàn th c phNm cho ngư i tiêu dùng trong và ngoài nư c thông qua vi c cung c p các s n phNm nông s n th c phNm có ch t lư ng t t, không b ô nhi m b i hóa ch t và vi sinh v t gây h i; 4. Ny m nh hơn n a thương m i hóa các m t hàng nông lâm s n và th y s n, th c phNm ch bi n, tăng cư ng năng l c c nh tranh và xâm nh p th trư ng i v i các s n phNm c a Vi t Nam trên th trư ng qu c t ; 5. B o v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p và th y s n trong nư c không b d ch sâu h i và d ch b nh xâm nh p qua các s n phNm nh p khNu, b o v môi trư ng sinh thái, s a d ng c a các ngu n tài nguyên ng th c v t c a Vi t Nam. II. N I DUNG VÀ GI I PHÁP 1. N i dung th c chi các cam k t Hi p nh WTO/SPS a) Tăng cư ng th ch
  2. - Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t phù h p v i quy nh và thông l qu c t : s a i, xây d ng m i và ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n; - Xây d ng các quy nh k thu t v th c hành tr ng tr t t t, chăn nuôi t t và nuôi tr ng th y s n t t theo tiêu chuNn c a khu v c và qu c t m b o an toàn trong chu i th c phNm; - Xây d ng quy nh k thu t v phân bón, thu c tr sâu b nh, th c ăn chăn nuôi (bao g m c th c ăn th y s n) theo úng tiêu chuNn và khuy n ngh qu c t m b o v sinh và an toàn trong s n xu t nông lâm nghi p và th y s n. - Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, các quy nh k thu t v an toàn sinh h c trong s n xu t, ch bi n và b o qu n th c phNm, trong tr ng tr t và chăn nuôi; - Xây d ng quy ch i u ph i gi a các c p, các ngành trong i u tra, thông báo và ph i h p phòng tr d ch b nh trên ng v t và th c v t d a trên nguyên t c giám sát ch ng. - Xã h i hóa công tác thú y và giám sát v sinh an toàn th c phNm; - Hoàn thi n v t ch c và quy nh trong vi c thanh tra, ki m tra và c p ch ng nh n v an toàn th c phNm v i các m t hàng nông lâm và th y s n, các m t hàng th c phNm tươi s ng và ch bi n. b) Nâng cao năng l c cho cán b làm công tác SPS - Xây d ng K ho ch phát tri n nhân l c có trình khoa h c và k thu t áp ng v i yêu c u h i nh p qu c t trong vi c thanh ki m tra, giám sát v v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t; - Tăng cư ng năng l c cho cán b Văn phòng H i áp SPS qu c gia và các i m h tr k thu t t i các B , ngành nh m áp ng các yêu c u trong nghĩa v minh b ch hóa thông tin v SPS; - ào t o các cán b có trình và ngo i ng chuyên trách cho t ng lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm, thú y và b o v th c v t k năng trong gi i quy t các v n SPS liên quan t i thương m i; - Tăng cư ng năng l c các cán b trong phân tích nguy cơ v v sinh an toàn th c phNm và d ch b nh trên ng th c v t, trong chuNn oán, ki m tra và giám sát dư lư ng hóa ch t, kháng sinh và d ch b nh h i. c) Ny m nh công tác thông tin và tuyên truy n - Ph bi n n i dung hi p nh SPS, t m quan tr ng c a vi c tuân th các quy nh c a Hi p nh trong thương m i t i t t c các c p, các ngành, các t ch c liên quan và c bi t là t i các hi p h i, các doanh nghi p và các ơn v s n xu t; - Ph bi n nâng cao nh n th c cho các ơn v , doanh nghi p ch bi n nông s n th c phNm các tác ng x u n s c kh e ngư i tiêu dùng, uy tín trên th trư ng trong nư c và xu t khNu khi vi ph m các quy nh v SPS; - Xây d ng cơ s d li u v SPS c a Vi t Nam và các nư c là i tác thương m i, b sung và c p nh t các thông tin cho C ng thông tin i n t SPS Vi t Nam, in n tài li u hư ng d n s d ng; - Ph bi n, t p hu n nâng cao năng l c cho k thu t viên, nông dân i n hình áp d ng phương th c s n xu t nông nghi p t t (GAPs), chăn nuôi t t (GAHP) và phương th c nuôi tr ng th y s n t t (GFPs), th c hành s n xu t t t (GMP) và phân tích m i nguy hi m và ki m soát t i các khâu then ch t trong quá trình ch bi n (HACCP), các k năng xác nh d ch h i và các bi n pháp ch o trong vi c phòng ch ng d ch h i v thú y, th y s n và b o v th c v t (t p hu n, xây d ng mô hình trình di n, biên t p và in n tài li u k thu t, thi t l p h th ng thông tin tr c tuyên truy n, xây d ng các ĩa CD cơ s d
  3. li u v phương pháp i u tra, nh n d ng, các c i m sinh h c sinh thái cơ b n c a d ch h i và các phương pháp phòng tr ); - Ph bi n ki n th c cho ngư i s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm các công ngh v ch bi n và b o qu n nông lâm s n và th y s n sau thu ho ch m b o th c phNm an toàn; - Thi t l p, ng d ng và khai thác m ng lư i thông tin tuyên truy n, giáo d c c ng ng v v sinh an toàn th c phNm và phòng tr d ch b nh trên ng th c v t. d) M r ng th trư ng cho các s n phNm nông, lâm và th y s n - Nghiên c u th trư ng và quy nh k thu t c a các nư c nh m tăng t l ch bi n và giá tr các s n phNm nông lâm và th y s n, các s n phNm th c phNm tươi s ng và ch bi n xu t khNu; - Xây d ng chương trình h tr xúc ti n thương m i phù h p v i quy nh c a WTO (Hi p nh Nông nghi p – AoA); - Ph bi n nâng cao nh n th c cho các doanh nghi p trong vi c th c thi các cam k t Hi p nh SPS, vi c tuân th các quy nh v SPS c a các nư c là i tác thương m i và phương th c gi i quy t các v n thương m i liên quan n SPS; - Xây d ng mô hình chu i cung ng t ng h p i v i m t s m t hàng nông s n s n xu t theo úng quy trình k thu t ư c qu c t công nh n (GLOBAL GAP, Công b ng thương m i và các tiêu chuNn ch ng nh n tư ư c qu c t công nh n). 2. Gi i pháp th c hi n các nghĩa v Hi p nh WTO/SPS a) m b o tính khoa h c - Xây d ng các h th ng giám sát nguy cơ ô nhi m th c phNm và các d ch b nh truy n qua th c phNm. D tính, d báo kh năng ô nhi m i v i các nhóm th c phNm chính theo t ng giai o n trong năm. C ng c h th ng thông tin tuyên truy n và báo cáo tình hình ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm; - Xây d ng h th ng qu c gia c nh báo nhanh v v sinh an toàn th c phNm và k t n i v i h th ng c nh báo nhanh v v sinh an toàn th c phNm c a Hi p h i các nư c ông Nam Á (ASEAN) và C ng ng châu Âu (EU); - Xây d ng m ng lư i và tri n khai chương trình qu c gia d tính d báo sâu h i và d ch b nh trên ng th c v t và ưa ra bi n pháp phòng tr phù h p giúp gi m thi u thi t h i cho s n xu t d a trên i u ki n sinh thái và a lý, ưu tiên m t s cây tr ng và v t nuôi ch o; - Xây d ng chương trình ngăn ch n s xâm nh p c a các loài vi rút gây b nh ho i t dư i v và cơ quan t o máu (IHHNV), h i ch ng Taura(TSV) và vi khuNn gây ho i t gan t y (NHPB) trên tôm và lo i tr t n g c b nh m tr ng (WSSV), u vàng (YHV) trên tôm và m trên cá da trơn; - Ti n hành phân tích, ánh giá nguy cơ d ch h i trên các s n phNm nông s n và th c phNm nh p khNu, gi ng cây tr ng và v t nuôi, nguy cơ ô nhi m i v i nguyên li u ph c v ch bi n th c phNm và th c ăn chăn nuôi trên cơ s ó ưa ra các bi n pháp SPS phù h p; - ào t o nâng cao năng l c cán b trong chuNn oán, thanh tra và ki m tra v sinh an toàn th c phNm, trong phân tích và chuNn oán d ch b nh trên ng th c v t, tăng cư ng năng l c trang thi t b và cán b cho các tr m ki m d ch ng th c v t vùng, c ng bi n, c ng hàng không và t i các c a khNu; - Nghiên c u gi i pháp x lý sau thu ho ch các lo i rau và hoa qu trư c khi xu t khNu phù h p v i các quy nh Hi p nh SPS.
  4. b) Xây d ng và hài hòa các tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t c a Vi t Nam v i tiêu chuNn c a CODEX, OIE và IPPC. - Rà soát, s a i và ban hành các tiêu chuNn th c phNm theo tiêu chuNn, hư ng d n và khuy n ngh c a CODEX. Xác nh các ngu n l c ch ng tham gia các ho t ng c a y ban CODEX; - Rà soát, s a i và ban hành các tiêu chuNn và quy chu n k thu t v ki m d ch ng v t (trên c n và dư i nư c) phù h p v i tiêu chuNn, hư ng d n và khuy n ngh c a CODEX và OIE. Xác nh các ngu n l c ch ng tham gia các ho t ng c a y ban CODEX và OIE; - Rà soát, xây d ng và ban hành các tiêu chuNn và quy chuNn k thu t v ki m d ch th c v t phù h p v i tiêu chuNn, hư ng d n và khuy n ngh c a IPPC. Xác nh các ngu n l c ch ng tham gia các ho t ng c a IPPC; - Xây d ng án “M t tiêu chuNn” cho s n phNm xu t khNu và tiêu th trong nư c. c) m b o tính tương ương - ánh giá hi n tr ng, nâng c p và xây d ng các phòng ki m nghi m tr ng i m ngành theo tiêu chuNn qu c t ISO/IEC 17025. Các B xu t các d án xây d ng và nâng c p phòng ki m nghi m chuyên ngành trình Th tư ng Chính ph phê duy t; - Xây d ng quy ch ánh giá và công nh n s tương ương v các bi n pháp SPS c a Vi t Nam v i các nư c thành viên WTO trong khu v c và th gi i; - àm phán, xây d ng các th a thu n song phương trong vi c thanh ki m tra và ch ng nh n v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t; - Xây d ng và ban hành quy ch qu n lý các t ch c trong nư c và nư c ngoài trong vi c thanh ki m tra và ch ng nh n tiêu chuNn VSATTP; - Tri n khai áp d ng phương th c s n xu t nông nghi p t t (GAPs), chăn nuôi t t (GAHP) và phương th c nuôi tr ng th y s n t t (GFPs), th c hành s n xu t t t (GMP) và phân tích nguy cơ và ki m soát t i các khâu then ch t trong quá trình ch bi n (HACCP), t t c m b o d a trên nguyên t c qu n lý ch t lư ng t trang tr i t i bàn ăn; - ào t o, t p hu n v qu n lý s n xu t và cung ng th t gia súc, gia c m phù h p v i yêu c u v sinh an toàn th c phNm c a các qu c gia phát tri n; - ào t o, t p hu n v qu n lý s n xu t và cung ng th y s n và h i s n phù h p v i yêu c u v sinh an toàn th c phNm c a các qu c gia phát tri n; - ào t o, t p hu n áp d ng quy trình s n xu t và cung ng rau, hoa qu tươi phù h p v i yêu c u v sinh an toàn th c phNm c a các qu c gia phát tri n; - Nâng cao vai trò c a hi p h i ngành hàng trong vi c xây d ng và th c thi các tiêu chuNn riêng, ki m tra và ki m soát trong vi c áp d ng các tiêu chuNn nh m m b o ch t lư ng và v sinh an toàn th c phNm; - Ny m nh ho t ng c a các h p tác xã nông nghi p, t h p tác và t ch c c a nông dân nh m giáo d c nông dân ý th c s n xu t th c phNm an toàn, ch t lư ng cao và ng th i tăng cư ng m i liên k t gi a ngư i s n xu t v i các ơn v kinh doanh, ch bi n nh m bình n giá c a s n phNm m b o bù p chi phí s n xu t và mang l i l i nhu n cho ngư i nông dân cũng như áp ng nhu c u ngày càng cao c a th trư ng. d) Phân tích nguy cơ d ch b nh
  5. - Ti n hành phân tích, ánh giá nguy cơ i v i hàng nh p khNu, áp d ng các phương pháp chuNn ư c qu c t công nh n trong chuNn oán, xác nh các nguy cơ ô nhi m th c phNm do hóa ch t và vi sinh v t; - Xây d ng chương trình phân tích, ánh giá nguy cơ ô nhi m th c phNm. ào t o nâng cao năng l c cán b v phân tích, ánh giá nguy cơ ô nhi m sinh h c, hóa h c và vi sinh v t n th c phNm; - Xây d ng chương trình phân tích, ánh giá nguy cơ d ch b nh th y s n. ào t o nâng cao năng l c cán b v phân tích, ánh giá r i ro d ch b nh th y s n; - Xây d ng chương trình phân tích, ánh giá nguy cơ d ch b nh ng v t. ào t o nâng cao năng l c cán b v phân tích, ánh giá nguy cơ d ch b nh ng v t; - Xây d ng chương trình phân tích, ánh giá nguy cơ sâu h i và d ch b nh th c v t. ào t o nâng cao năng l c cán b phân tích, ánh giá nguy cơ sâu h i và d ch b nh th c v t; - Tăng cư ng năng l c giám nh và qu n lý sâu b nh và d ch h i i v i cây tr ng theo hư ng h n ch t i a nh hư ng x u n môi trư ng và s c kh e c ng ng; - Xây d ng chương trình tr ng i m qu c gia Ny m nh công tác nghiên c u s n xu t v c xin phòng ng a b nh ng v t (v c xin như c c và v c xin tái t h p) và các ch phNm sinh h c ph c v công tác b o v th c v t (vi rút, vi khuNn, n m, côn trùng có ích v.v); - Xây d ng chương trình phân tích nguy cơ d ch b nh i v i vi c nh p khNu gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng vi sinh v t công nghi p; - Tăng cư ng năng l c các cơ quan qu n lý và nh n th c cán b qu n lý qua vi c phân tích nguy cơ nh m xây d ng các chính sách phù h p trong qu n lý r i ro; - Thi t l p h th ng giám nh chuyên sâu v virus và vi khuNn gây ô nhi m th c phNm và d ch b nh trên ng th c v t, có phương án h p tác v i các trung tâm giám nh nư c ngoài; - ào t o nâng cao năng l c chuNn oán và giám nh côn trùng, c d i, d ch b nh th c v t và d ch b nh ng v t và c bi t là phương th c áp d ng các k thu t chNn oán nhanh hi n i; - Xây d ng giáo trình và ưa n i dung ào t o v phân tích, ánh giá nguy cơ v v sinh an toàn th c phNm, thú y và b o v th c v t bào chương trình gi ng d y t i các trư ng i h c chuyên ngành; - Khôi ph c và xây d ng b o tàng m u c d i, sâu h i và d ch b nh trên ng th c v t t i các cơ quan nghiên c u chuyên ngành ph c v công tác nghiên c u và ào t o; - Trong trư ng h p khNn c p và h n ch t i a tác ng x u n s c kh e con ngư i, kinh t và xã h i các cơ quan ch c năng qu n lý thành l p nhóm c trách (có s tham gia c a Văn phòng SPS Vi t Nam) h tr cho vi c phân tích, ánh giá nguy cơ v hóa ch t, vi sinh v t, các c t sinh h c và s n phNm có ngu n g c cây chuy n gen nh m ưa ra các bi n pháp SPS; - Nghiên c u xu t chính sách thu ho c l phí i v i thu c b o v th c v t nh m bù p m t ph n chi phí y t và môi trư ng do vi c s d ng thu c gây ra; - Nghiên c u và áp d ng công ngh m i trong ki m tra và ánh giá m c ô nhi m th c phNm; - Xây d ng và ưa n i dung ào t o thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm vào chương trình i h c; - Nâng cao năng l c qu n lý cho các phòng ki m nghi m qu c gia, trung tâm ki m nghi m c a các vi n nghiên c u chuyên ngành;
  6. - Ph bi n và nâng cao năng l c qu n lý các c p trong tri n khai áp d ng th c hành nông nghi p t t (GAPs), ch bi n t t và chăn nuôi t t (GAHP) và nuôi tr ng th y s n t t (GFPs), ph c v cho công tác ki m tra, giám sát và c p ch ng nh n; - Tăng cư ng năng l c Trung tâm ánh giá nguy cơ d ch h i th c v t thành m t trung tâm ào t o t ng h p h tr công tác b o v s c kh e cây tr ng; - Ti n hành phân tích nguy cơ và nghiên c u kh thi nh m thi t l p vùng s ch b nh v i m t s lo i sâu h i và d ch b nh i n hình trong tr ng tr t, chăn nuôi và nuôi tr ng th y s n; - Tăng cư ng năng l c phân tích ánh giá nguy cơ th c v t chuy n gen nh m ki m soát có hi u qu cây tr ng và s n phNm cây tr ng bi n i gen Vi t Nam; - Trang b phương ti n chNn oán hi n i (h th ng hình nh có phân gi i cao) cho phép truy n phát hình nh sâu h i và d ch b nh qua Internet gi a các phòng Thí nghi m trung tâm và các trung tâm ki m d ch trong nư c; - M r ng và c ng s h th ng giám sát ch ng hi n ang tri n khai m t s t nh ng th i l ng ghép v i h th ng giám sát b nh truy n nhi m hi n nay ang th c hi n. C n tri n khai h th ng giám sát này t t c các t nh, thành ph sau khi nâng cao k năng i u tra và t p hu n cho các cán b ; - Xây d ng chương trình phân tích nguy cơ d ch b nh và an toàn v sinh i v i th c ăn chăn nuôi. ) Thích ng v i i u ki n khu v c - Giám sát và thi t l p vùng s ch b nh th y s n, thú y và b o v th c v t; - Thi t l p vùng phi d ch h i phù h p và vùng ít sâu h i và d ch b nh v i các tiêu chuNn qu c t thay th cho bi n pháp x lý sau thu ho ch; - Thi t l p và duy trì m ng lư i ng phó khNn c p v i các tình hu ng ng c th c phNm và d ch b nh i v i ngư i, sâu b nh và d ch h i i v i tr ng tr t và chăn nuôi; - Xây d ng chi n lư c tiêm phòng i v i b nh nh hư ng l n n chăn nuôi và s n xu t như l m m long móng, d ch t l n c i n, d ch l n tai xanh và cúm gia c m. e) Minh b ch hóa - Tăng cư ng năng l c cho Văn phòng SPS Vi t Nam và các i m h tr k thu t t i các B , ngành; - Xây d ng cơ s d li u v các bi n pháp SPS c a Vi t Nam, ưa lên c ng thông tin i n t b ng ti ng Vi t và ti ng Anh; - Xây d ng k ho ch và ch ng tham gia, h i ngh , h i th o, các phiên h p chính th c và không chính th c v minh b ch hóa do y ban SPS c a WTO t ch c. g) Thanh tra, ki m tra và th t c ch p thu n - Thi t l p cơ ch qu n lý, giám sát nguy cơ ô nhi m th c phNm, sâu h i và d ch b nh ng th c v t d a trên các tiêu chuNn qu c t ư c các bên liên quan ch p nh n; - Xây d ng quy ch chung trong vi c thanh ki m tra và ch ng nh n v v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t; - Thi t l p cơ ch qu n lý các s n phNm nông s n và th c phNm xu t khNu và nh p khNu trên nguyên t c th a nh n l n nhau;
  7. - Ti n hành phân tích nguy cơ và kh năng xâm nh p d ch b nh và thi t l p cơ ch h p tác ki m soát d ch b nh gi a các qu c gia, c bi t là v i các nư c có chung ư ng biên gi i ư ng b v i Vi t Nam. 3. Kinh phí th c hi n B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng k ho ch và d toán kinh phí tri n khai th c hi n b n K ho ch hành ng qu c gia Ny nhanh th c hi n các cam k t i v i Hi p nh v V sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t áp ng nghĩa v thành viên WTO theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Kinh phí cho vi c th c hi n các ho t ng trong b n K ho ch hành ng này ư c l y t ngu n ngân sách nhà nư c cho xây d ng cơ b n, u tư trang thi t b khoa h c và công ngh , kinh phí cho ho t ng thư ng xuyên hàng năm c a các B , ngành và ngu n v n h tr c a các t ch c, các nhà tài tr qu c t thông qua các d án h p tác, u tư, vi n tr không hoàn l i và h tr k thu t thông qua h p tác song phương, a phương. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trên cơ s nh ng n i dung ch y u c a b n K ho ch hành ng và căn c ch c năng, nhi m v c a B , ngành mình, B trư ng các B liên quan tr c ti p ch o và phân công các ơn v ch c năng thu c lĩnh v c qu n lý c th hóa các ho t ng và b trí kinh phí hàng năm tri n khai th c hi n. i v i nh ng ho t ng không tri n khai theo các án hay các chương trình d án, c n t ch c tri n khai ngay nh m áp ng các nhu c u th c t và m b o tính hi u qu trong vi c th c hi n các cam k t. 2. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Công Thương, Khoa h c và Công ngh căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao, theo dõi ôn c vi c tri n khai th c hi n b n K ho ch hành ng và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph m b o các n i dung và gi i pháp c a b n K ho ch hành ng ư c th c hi n ng b và hi u qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản