Quyết định số 147/QĐ-BCĐNN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 147/QĐ-BCĐNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỘT SỐ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/QĐ-BCĐNN

  1. BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG --------------- BIỂN ------- Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Số: 147/QĐ-BCĐNN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỘT SỐ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thay đổ i một số thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (sau đây gọ i gắt là Ban Chỉ đạo) như sau: 1. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; 2. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay ông Nguyễn Bích Đạt, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; 3. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo; 4. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Thành viên Ban Chỉ đạo;
  2. 5. Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao thay ông Huỳnh Minh Chính, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Thành viên Ban Chỉ đạo; 6. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay ông Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Thành viên Ban Chỉ đạo; 7. Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thay ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hộ i đồng thành viên T ập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm Thành viên Ban Chỉ đạo; 8. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thay ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân t ỉnh Quảng Ninh làm Thành viên Ban Chỉ đạo; 9. Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thay ông Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình làm thành viên Ban Chỉ đạo; 10. Ông Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thay ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân t ỉnh Quảng Ngãi làm thành viên Ban Chỉ đạo; 11. Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ t ịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thay ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm thành viên Ban Chỉ đạo; 12. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay ông Nguyễn Trung Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm Thành viên Ban Chỉ đạo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ t ịch Ủy ban nhân dân các t ỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TRƯỞNG BAN PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang B ộ, cơ quan thuộc CP; - H ĐND, UBND các tỉnh, TP trự c thuộc TW; - Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nư ớc về điều tra cơ bả n tài Hoàng Trung Hải nguyên - môi trư ờng biển; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đả ng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - H ội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Qu ốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao;
  3. - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - UBTƯ Mặt trận Tổ qu ốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cụ c, Cổng TTĐT; - Lưu: Văn thư, BCĐNN (5b). hđc.
Đồng bộ tài khoản