Quyết định số 1476/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 1476/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1476/QĐ-UBND về việc điều chuyển tài sản của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1476/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1476/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 16 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI CHO CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỲ HÀ - CHU LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/ 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp; Căn cứ Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 cua Bộ Tài chính về việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế; Xét đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại tờ trình số 95/KTM-KHTC ngày 24/02/2006 về việc điều chuyển tài sản nhà nước; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 675 /TT-STC ngày 03/4/2006 kèm theo Biên bản đánh giá lại tài sản đề ngày 22/02/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chuyển 15 căn nhà song lập (gắn liền với nhà vệ sinh, buồng tắm) và 01 hệ thống công tơ điện phục vụ luân chuyển tái định cư của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sang Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai, cụ thể như sau: - Giá trị theo sổ sách kế toán: TT Tài sản Địa chỉ Năm Năm Hiện trạng tài sản điều xây sử Gía trị còn lại Tỷ lệ Nguyên giá chuyển dựng dụng còn lại (đồng) (đồng) 1 07 căn nhà Tam 2003 2003 65% 574.953.000 500.209.000 song lập Hiệp,
  2. Núi Thành 2 08 căn nhà Tam 2003 2003 65% 656.659.000 571.293.000 song lập Hiệp, Núi Thành 3 Lắp đặt Tam 2003 2003 80% 8.900.000 7.120.000 công tơ Hiệp, điện Núi Thành Tổng cộng 1.240.512.000 1.078.622.000 - Giá trị đánh giá lại theo thực tế: + Nguyên giá : 1.051.400.000 đồng. + Giá trị còn lại : 684.745.000 đồng. Điều 2. - Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai và các cơ quan liên quan căn cứ các quy định tại Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000, Thông tư số 43TC/QLCS ngày 31/7/1999 của Bộ Tài chính để thực hiện việc điều chuyển tài sản, hạch toán tăng giảm giá trị tài sản theo đúng quy định hiện hành Nhà nước. - Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và ghi tăng tăng vốn ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp theo đúng quy định của nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH
  3. - Lưu VT, KTTH Lê Minh Ánh
Đồng bộ tài khoản