Quyết định số 1489/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 1489/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc xoá nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty TNHH Chế biến mây, tre, gỗ Nam Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1489/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1489/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 16 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ XOÁ NỢ PHẠT CHẬM NỘP THUẾ CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN MÂY, TRE, GỖ NAM PHƯỚC. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; Căn cứ công văn số 564/UBND-KTTH ngày 10/3/2006 của UBND tỉnh; Theo đề nghị của Cục Thuế tạị công văn số 2087/CT-DN2 ngày 08/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xoá nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty TNHH Chế biến mây, tre, gỗ Nam Phước với số tiền là 33.988.523 đồng và số nợ phạt chậm nộp thuế phát sinh cho đến thời điểm Cục Thuế thực hiện xóa nợ. Điều 2. Cục Thuế thực hiện xoá nợ phạt chậm nộp thuế cho Công ty. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc TNHH Chế biến mây, tre, gỗ Nam Phước, thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH - Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH - Lưu VT, KTTH
  2. Trần Minh Cả
Đồng bộ tài khoản