Quyết định số 1497/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1497/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1497/2006/QĐ-UBND về việc xoá nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1497/2006/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1497/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 17 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ XOÁ NỢ PHẠT CHẬM NỘP THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VÀ DỊCH VỤ QUẢNG NAM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 172/2001/QĐ-UB ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; Căn cứ công văn số 564/UBND-KTTH ngày 10/3/2006 của UBND tỉnh; Theo đề nghị của Cục Thuế tạị công văn số 2114/CT-DN1 ngày 12/5/2006, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Xoá nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam với số tiền là 9.066.985 đồng ( nợ đến ngày 10/5/2006 ) và số nợ phạt chậm nộp thuế phát sinh sau ngày 10/5/2006 cho đến thời điểm Cục Thuế thực hiện xóa nợ. Điều 2. Cục Thuế thực hiện xoá nợ phạt chậm nộp thuế cho đơn vị. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc cổ phần Công ty Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam, thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH - Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH - Lưu VT, KTTH
  2. Trần Minh Cả
Đồng bộ tài khoản