Quyết định số 15/2005/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 15/2005/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2005/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ươm tạo công nghệ trong các trường đại học do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2005/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 15/2005/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BỘ TRƯỞNGBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghÞ các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ươm tạo công nghệ trong các trường đại học. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nghiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG - Công báo VPCP; - Lu: VT, Vụ CNC. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản