Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
57
lượt xem
8
download

Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 15/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH I U KI N, TRÌNH T VÀ TH T C C P, S A I, B SUNG THU H I VÀ QU N LÝ S D NG GI Y PHÉP HO T NG I N L C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 32/2006/Q -BCN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2006 C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c; Căn c Quy t nh s 258/2005/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c i u ti t i n l c thu c B Công nghi p; Theo ngh c a C c trư ng C c i u ti t i n l c, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy nh i u ki n, trình t và th t c c p, s a i, b sung, thu h i và qu n lý s d ng gi y phép ho t ng i n l c ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2006/Q -BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p như sau: 1. S a i kho n 1 i u 3 như sau: “1. Gi y phép ho t ng i n l c ư c c p cho t ch c, cá nhân th c hi n m t ho c nhi u lĩnh v c ho t ng i n l c sau: Truy n t i i n, phân ph i i n, bán buôn i n, bán l i n, xu t nh p khNu i n và tư v n chuyên ngành i n l c. Gi y phép ho t ng phát i n ư c c p cho t ch c, cá nhân th c hi n u tư xây d ng và ho t ng phát i n i v i t ng d án nhà máy i n.” 2. S a i các i u 8, i u 9, i u 10; kho n 3 i u 16 và Ph l c 3a: Thay c m t “Chuyên gia ch trì các lĩnh v c chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư v n ch trì các lĩnh v c chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư v n ch trì các lĩnh v c tư v n chính” và “Chuyên gia tư v n ch trì” b ng c m t “Chuyên gia tư v n chính”. 3. B sung kho n 1 i u 11 như sau: “1. Có d án u tư xây d ng nhà máy i n kh thi phù h p v i quy ho ch phát tri n i n l c ư c duy t. Có trang thi t b công ngh , phương ti n ph c v , nhà xư ng, công trình ki n trúc theo úng thi t k k thu t ư c duy t, ư c xây d ng, l p t, ki m tra nghi m thu t tiêu chuNn và quy ph m k thu t hi n hành”. 4. S a i, b sung i u 15 như sau: “ i u 15. Ho t ng bán buôn i n và bán l i n T ch c, cá nhân ăng ký ho t ng bán buôn i n và bán l i n, ngoài các i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy nh này còn ph i áp ng i u ki n sau: 1. Ngư i tr c ti p qu n lý kinh doanh bán buôn i n, bán l i n ph i có b ng trung c p tr lên thu c chuyên ngành kinh t , tài chính ho c chuyên ngành tương t và có th i gian làm vi c trong lĩnh v c kinh doanh mua bán i n ít nh t năm năm.
 2. 2. T ch c, cá nhân ho t ng bán l i n t i nông thôn ph i áp ng i u ki n: Ngư i tr c ti p qu n lý kinh doanh bán l i n ph i ư c ào t o chuyên ngành kinh t , tài chính ho c chuyên ngành tương t và có kinh nghi m ít nh t hai năm trong lĩnh v c kinh doanh mua bán i n.” 5. S a i, b sung i u 17 như sau: “ i u 17. H sơ ngh c p, s a i, b sung gi y phép ho t ng phát i n Gi y phép ho t ng phát i n ư c c p thành 2 giai o n th c hi n u tư xây d ng và phát i n thương m i toàn b nhà máy i n. H sơ cho t ng giai o n c th như sau: 1. H sơ ngh c p phép th c hi n u tư d án nhà máy i n và v n hành thương m i t ng t máy, bao g m: a) Văn b n ngh c p, s a i, b sung gi y phép ho t ng i n l c (theo Ph l c 1 kèm theo Quy t nh này); b) B n sao h p l văn b n xác nh n tư cách pháp lý c a t ch c, cá nhân kèm theo sơ t ch c, danh sách các ơn v , chi nhánh tr c thu c; c) B n sao h p l quy t nh phê duy t d án u tư nhà máy i n ư c c p có thNm quy n duy t kèm theo tài li u d án u tư nhà máy i n; d) B n sao h p l tài li u k thu t xác nh công su t l p t t ng t máy, phương án u n i chính th c nhà máy i n vào h th ng i n và ch v n hành nhà máy i n trong h th ng i n; ) B n sao h p l gi y phép s d ng tài nguyên nư c ( i v i nhà máy thu i n). B n sao h p l gi y phép s d ng tài nguyên nư c và phương án cung c p nhiên li u ( i v i nhà máy nhi t i n); e) B n sao báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án u tư nhà máy i n và b n sao văn b n phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; g) B n sao báo cáo tài chính năm g n nh t. 2. H sơ ngh c p phép ưa toàn b nhà máy i n vào ho t ng thương m i, bao g m: a) Danh m c các h ng m c công trình i n chính c a nhà máy i n; b) Danh sách trích ngang các cán b qu n lý như giám c, phó giám c, ngư i tr c ti p qu n lý k thu t, các chuyên gia chính cho qu n lý và v n hành nhà máy i n kèm theo b n sao h p l b ng t t nghi p ho c gi y ch ng nh n t t nghi p; c) Tài li u v ào t o và s d ng lao ng; d) B n sao h p ng mua bán i n dài h n (PPA) ã ký; ) B n sao h p l văn b n xác nh n mb o i u ki n ho t ng i v i các thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng; e) B n sao h p l văn b n xác nh n t tiêu chuNn môi trư ng cho d án phát i n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; g) B n sao h p l văn b n xác nh n i u ki n phòng cháy ch a cháy do cơ quan có thNm quy n c p; h) Quy trình v n hành h ch a thu i n ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ( i v i các nhà máy thu i n); i) B n sao văn b n th a thu n ho c h p ng u n i; k) Quy trình ph i h p v n hành nhà máy i n v i ơn v i u h th ng i n; l) B n sao biên b n nghi m thu t ng ph n các h ng m c công trình i n chính c a d án phát i n, biên b n nghi m thu ch y th không t i và có t i t ng t máy, biên b n nghi m thu toàn ph n liên ng có t i t ng t máy. 3. Sau khi hoàn thành xây d ng toàn b nhà máy i n, ơn v i n l c ã ư c c p gi y phép ho t ng phát i n ph i b sung b n sao biên b n nghi m thu toàn b công trình nhà máy i n.” 6. B sung kho n 11 i u 18 như sau: “11. i v i ơn v ho t ng phân ph i i n có c p i n áp t 35kV tr xu ng, trong h sơ ph i có thêm các n i dung sau:
 3. a) B n sao h p ng mua i n; b) B n sao tho thu n ho c h p ng u n i; c) B n ranh gi i lư i i n và ph m vi ho t ng phân ph i i n.”. 7. S a i, b sung i u 23 như sau: “ i u 23. ThNm quy n c p gi y phép ho t ng i n l c ThNm quy n c p gi y phép ho t ng i n l c ư c quy nh sau: 1. B Công Thương c p gi y phép ho t ng i n l c i v i các lĩnh v c sau: a) Ho t ng phát i n i v i các nhà máy i n l n, có ý nghĩa c bi t quan tr ng v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh n m trong danh m c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; b) Ho t ng truy n t i i n; c) Ho t ng xu t nh p khNu i n; 2. C c i u ti t i n l c c p gi y phép ho t ng i n l c i v i các lĩnh v c sau: a) Ho t ng phát i n i v i các nhà máy i n có quy mô t 3MW tr lên và không thu c trư ng h p quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) Ho t ng bán buôn i n; c) Ho t ng phân ph i i n; d) Ho t ng bán l i n; ) Tư v n chuyên ngành i n l c, bao g m các lĩnh v c sau: - Tư v n l p quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c a phương và quy ho ch b c thang thu i n các dòng sông; - Tư v n u tư xây d ng nhà máy i n, tư v n u tư xây d ng ư ng dây và tr m bi n áp; - Tư v n giám sát thi công các công trình nhà máy i n, các công trình ư ng dây và tr m bi n áp. 3. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p ho c u quy n cho S Công Thương c p gi y phép ho t ng i n l c i v i các lĩnh v c sau: a) Ho t ng phát i n i v i các nhà máy i n có quy mô công su t dư i 3 MW tt i a phương; b) Tư v n u tư xây d ng ư ng dây và tr m bi n áp có c p i n áp t 35kV tr xu ng, ăng ký kinh doanh t i a phương; c) Tư v n giám sát thi công các công trình ư ng dây và tr m bi n áp t 35kV tr xu ng, ăng ký kinh doanh t i a phương; d) Ho t ng phân ph i i n nông thôn t i a phương; ) Bán l i n nông thôn t i a phương.”. i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này các m u Ph l c gi y phép cho các lĩnh v c ho t ng i n l c, bao g m: 1. M u Ph l c gi y phép phát i n t 3MW tr lên; 2. M u Ph l c gi y phép phát i n dư i 3MW; 3. M u Ph l c gi y phép truy n t i i n; 4. M u Ph l c gi y phép phân ph i và bán l i n; 5. M u Ph l c gi y phép bán buôn i n; 6. M u Ph l c gi y phép tư v n chuyên ngành i n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 09/2007/Q -BCN ngày 06 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Công nghi p s a i, b sung i m a kho n 2 i u 23 c a Quy nh i u ki n, trình t và th t c c p, s a i, b sung, thu h i và
 4. qu n lý s d ng gi y phép ho t ng i n l c ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2006/Q -BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p. i u 4. C c trư ng C c i u ti t i n l c, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân ho t ng i n l c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND, S CT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; H u Hào - Website Chính ph ; - Công báo; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - T p oàn i n l c Vi t Nam; - Các V , C c, Thanh tra B ; - Lưu: VT, T L, PC. M U PH L C GI Y PHÉP TRUY N T I I N (Ban hành kèm theo Gi y phép ho t ng i n l c s ……./GP-……. ngày … tháng … năm …. c a………… ) PH L C 1. N I DUNG CHI TI T C A GI Y PHÉP HO T NG I N L C 1. Ho t ng truy n t i i n 2. Th i h n c a gi y phép 3. Ph m vi ho t ng PH L C 2. NGHĨA V C A CÔNG TY 1. Tuân th các quy nh c a Lu t i n l c 2. u tư xây d ng và phát tri n lư i i n truy n t i 3. m b o truy n t i i n liên t c 4. V n hành và b o dư ng 5. Xây d ng, c i t o lư i i n truy n t i 6. Báo cáo khi có nh ng thay i PH L C 3. QUY N C A CÔNG TY…….. TRONG HO T NG TRUY N T I I N 1. Quy n kinh doanh thương m i 2. Các quy n c a ơn v truy n t i i n ư c quy nh t i Lu t i n l c 3. Quy n s d ng tài s n 4. Quy n ng ng cung c p i n PH L C 4. CÁC I U KI N CHUNG C A GI Y PHÉP 1. Tuân th các quy nh c a pháp lu t 2. Duy trì i u ki n ư c c p gi y phép 3. K thu t và công ngh áp d ng 4. B o v môi trư ng
 5. 5. m b o xây d ng công trình theo úng thi t k ư c duy t 6. An toàn lao ng và c ng ng 7. ào t o và s d ng lao ng 8. Ti t ki m i n và s d ng năng lư ng hi u qu trong ho t ng truy n t i i n 9. D ch v khách hàng và gi i quy t khi u n i 10. H ch toán tài chính 11. Báo cáo tài chính 12. Quy ho ch h th ng lư i i n truy n t i k ho ch u tư xây d ng các d án lư i i n truy n t i 13. S d ng t 14. Giá truy n t i 15. Các hành vi b c m 16. Thay i trong qu n lý, v n hành lư i i n truy n t i trong ph m vi ho t ng c a Gi y phép PH L C 5. CÁC I U KI N K THU T 1. Tuân th quy nh truy n t i i n và phân ph i i n 2. m b o các tiêu chuNn un i 3. Tuân th phương th c v n hành và l nh ch huy c a các ơn v i u h th ng i n 4. Ng ng, gi m m c truy n t i i n 5. m b o các yêu c u và quy nh v l p t thi t b o m 6. m b o ch t lư ng i n năng theo quy nh c a pháp lu t 7. Tuân theo các quy t c c a th trư ng i n l c c nh tranh PH L C 6. QU N LÝ S D NG GI Y PHÉP 1. Tr phí và l phí gi y phép 2. Lưu gi các tài li u và h sơ 3. Các yêu c u l p báo cáo và cung c p thông tin 4. Ki m tra và thanh tra 5. Hình th c x ph t 6. Gi i quy t tranh ch p và khi u n i 7. S a i, b sung gi y phép PH L C 1 N I DUNG CHI TI T C A GI Y PHÉP HO T NG I N L C 1. Ho t ng truy n t i i n a. Công ty…………… ư c phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c truy n t i i n trong ph m vi ư c quy nh t i m c 3 Ph l c 1. b. Công ty…………… ư c phép s d ng các trang thi t b , cơ s h t ng lư i i n truy n t i phù h p v i các i u ki n quy nh trong Gi y phép này và tuân th các quy nh c a Lu t i n l c, Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Th i h n c a gi y phép Gi y phép ho t ng i n l c này có th i h n…… năm và có hi u l c t ngày…… tháng…… năm……
 6. 3. Ph m vi ho t ng a. Công ty…………… ư c phép ho t ng truy n t i i n n c p i n áp… kV theo úng b n ranh gi i lư i i n truy n t i c a Công ty trong H sơ ngh c p phép ho t ng i n l c. b. Công ty…………… là ơn v duy nh t ư c phép ho t ng truy n t i i n trong ph m vi ho t ng ư c c p phép trong su t th i h n c a Gi y phép này. PH L C 2 NGHĨA V C A CÔNG TY…………… 1. Tuân th các quy nh c a Lu t i n l c a. Công ty…………… ph i tuân th theo úng các quy nh c a Lu t i n l c khi ho t ng truy n t i i n; b. Công ty…………… ph i tuân th các i u ki n ư c quy nh t i Gi y phép này; c. Công ty…………… ph i tuân theo quy ho ch phát tri n i n l c ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p có nhu c u phát tri n ngoài quy ho ch phát tri n i n l c ã ư c duy t ph i ngh c p có thNm quy n phê duy t b sung, i u ch nh quy ho ch; d. Công ty…………… ph i cung c p thông tin cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi có yêu c u ph c v vi c tính toán và ánh giá quy ho ch phát tri n i n l c. 2. u tư xây d ng và phát tri n lư i i n truy n t i a. Công ty……… ph i l p k ho ch u tư phát tri n và m r ng lư i i n truy n t i trong ph m vi a lý ư c c p phép m b o h th ng truy n t i i n có năng l c nh n, truy n t i i n năng t các nhà máy i n n các h th ng truy n t i khác, h th ng lư i i n phân ph i có u n i v i lư i i n truy n t i c a Công ty phù h p v i quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c a phương, danh m c u tư hàng năm, quy nh v lư i i n, quy nh v o m i n, các i u ki n c a Gi y phép này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; b. Công ty……… ph i m b o liên k t u n i gi a lư i i n truy n t i v i lư i i n c a các ơn v khác bao g m c nh ng nhà máy i n có và nh ng nhà máy i n m i, h th ng lư i i n truy n t i khác, lư i i n phân ph i và nh ng khách hàng s d ng i n l n theo quy nh c a pháp lu t; c. Trư c ngày 30 tháng 11 hàng năm, Công ty……… ph i trình C c i u ti t i n l c và cơ quan nhà nư c có thNm quy n tình hình th c hi n u tư và k ho ch u tư phát tri n lư i i n truy n t i hàng năm. 3. m b o truy n t i i n liên t c a. Trong ph m vi ho t ng truy n t i i n ư c c p phép, Công ty……… ph i cung c p d ch v truy n t i i n an toàn, kinh t , tin c y và liên t c theo tiêu chuNn ch t lư ng ư c quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan. Công ty......... ch ư c phép ng ng ho t ng truy n t i i n t i ơn v s d ng lư i truy n t i trong trư ng h p không thanh toán phí truy n t i i n, không tuân theo quy nh truy n t i ư c quy nh trong Lu t i n l c và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; b. Công ty……… ch ư c phép t m d ng ho c ng ng ho t ng truy n t i i n khi vi c t m d ng ho c ng ng truy n t i ó trong trư ng h p khNn c p, trư ng h p có nguy cơ e d a s c kh e và an toàn c ng ng, tính tin c y c a h th ng i n, b o dư ng h th ng truy n t i i n, ki m soát ph t i và nh ng trư ng h p khác theo ch th c a ơn v i u h th ng i n, v i i u ki n vi c t m d ng và ng ng ho t ng truy n t i ó phù h p v i các quy nh lư i i n, quy nh o m, nh ng yêu c u k thu t áp d ng khác có liên quan và các i u kho n, i u ki n quy nh trong Gi y phép này. 4. V n hành và b o dư ng a. Công ty……… ph i tính toán, thi t k , v n hành, b o dư ng và s a ch a các trang thi t b truy n t i i n trong ph m vi ư c c p phép ho t ng m b o phù h p v i quy nh v lư i i n, quy nh v o m và các tiêu chuNn k thu t hi n hành áp d ng cho lư i i n truy n t i; b. Vi c s a ch a, b o dư ng, i tu, nâng c p, m r ng h th ng lư i i n truy n t i ph i th c hi n theo k ho ch ã ăng ký ư c ơn v i u h th ng i n th a thu n. 5. Xây d ng, c i t o lư i i n truy n t i
 7. Công ty……… có trách nhi m xây d ng k ho ch, l trình c i t o, nâng c p các ư ng dây, tr m bi n áp truy n t i i n hi n có m b o các tiêu chuNn kinh t - k thu t theo quy nh. 6. Báo cáo khi có nh ng thay i Công ty……… ph i báo cáo b ng văn b n cho C c i u ti t i n l c b sung h sơ lưu tr khi có thay i v nhân s ch ch t (H i ng qu n tr , giám c, phó giám c, k toán trư ng,…), sơ t ch c c a Công ty. PH L C 3 QUY N C A CÔNG TY……… TRONG HO T NG TRUY N T I I N 1. Quy n kinh doanh thương m i a. Công ty……… ư c phép cung c p d ch v truy n t i i n cho ơn v mua buôn i n, ơn v phân ph i i n có gi y phép ho t ng i n l c và khách hàng s d ng i n l n ư c phép mua i n; b. Công ty……… có quy n tham gia vào các ho t ng kinh doanh theo yêu c u c a ho t ng truy n t i i n, phù h p các i u ki n c a Gi y phép này; c. Công ty……… không ư c tham gia vào các ho t ng i n l c khác không liên quan n ho t ng truy n t i i n khi chưa ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 2. Các quy n c a ơn v truy n t i i n ư c quy nh t i Lu t i n l c a. Ho t ng truy n t i i n ư c ghi trong Gi y phép này; b. ư c cung c p thông tin c n thi t liên quan n ho t ng truy n t i i n; c. Xây d ng và trình giá truy n t i i n C c i u ti t i n l c thNm nh; d. Ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i b sung các quy ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t , k thu t ph c v ho t ng truy n t i i n. 3. Quy n s d ng tài s n Công ty……… ư c phép s d ng tài s n như ã ăng ký trong h sơ ngh c p gi y phép m b o th c hi n ho t ng truy n t i i n phù h p v i các i u ki n trong Gi y phép này. 4. Quy n ng ng cung c p i n Công ty……… có quy n t m th i ng ng ho t ng m t ph n hay toàn b ho t ng truy n t i i n trong trư ng h p khNn c p, trư ng h p có nguy cơ e d a n s c kh e hay s an toàn c a c ng ng, tin c y c a h th ng i n, b o dư ng s a ch a và ki m soát ph t i theo l nh c a ơn v i u h th ng i n phù h p v i các quy nh v lư i i n, quy nh v o m, nh ng yêu c u k thu t áp d ng khác có liên quan và các i u ki n trong Gi y phép này. PH L C 4 CÁC I U KI N CHUNG C A GI Y PHÉP 1. Tuân th các quy nh c a pháp lu t Công ty……… th c hi n ho t ng truy n t i i n ph i tuân theo các quy nh c a Lu t i n l c, Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c, Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn lư i i n cao áp và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Duy trì i u ki n ư c c p gi y phép Công ty……… ph i duy trì các i u ki n ư c c p gi y phép ho t ng truy n t i i n trong su t th i h n gi y phép có hi u l c. 3. K thu t và công ngh áp d ng
 8. a. Công ty……… ph i duy trì các phương ti n, trang thi t b , công ngh , ph n m m ng d ng ph c v ho t ng truy n t i i n phù h p v i quy nh v lư i i n và nh ng tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng Vi t Nam; b. Công ty……… ư c phép s d ng các công ngh , k thu t và thi t b tiên ti n ph c v ho t ng truy n t i i n. Khi có nh ng thay i công ngh và các thi t b chính c a h th ng truy n t i i n ph i báo cáo b ng văn b n cho C c i u ti t i n l c. 4. B o v môi trư ng a. Công ty……… ph i xây d ng, l p t các thi t b , phương ti n c a lư i i n truy n t i không gây ô nhi m môi trư ng và nh hư ng n s c kh e c ng ng tuân theo các tiêu chuNn môi trư ng ư c phép áp d ng; b. Công ty……… ph i th c hi n y các quy nh v b o v môi trư ng khi ho t ng truy n t i i n. 5. m b o xây d ng công trình theo úng thi t k ư c duy t Công ty……… ph i m b o xây d ng và duy trì i u ki n c a h th ng lư i i n truy n t i trong ph m vi qu n lý ã ư c xây d ng l p t, nghi m thu, v n hành theo úng thi t k ư c duy t phù h p v i T ng sơ quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c a phương và danh m c các công trình ư c u tư hàng năm ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t. 6. An toàn lao ng và c ng ng a. Công ty……… ph i m b o tuân th các quy nh, tiêu chuNn v vi c b o v an toàn cho con ngư i, các trang thi t b i n, các công trình i n; b. Công ty……… không ư c phép ưa các trang thi t b i n và công trình i n vào ho t ng khi chưa ư c ki m tra và th nghi m m b o nh ng trang thi t b i n và công trình i n ó t ư c nh ng yêu c u v b o v thi t b i n, nhà xư ng và an toàn theo quy nh c a pháp lu t; c. Công ty……… ph i h p tác v i các ơn v i n l c khác, các cơ quan có thNm quy n qu n lý và b o v an toàn trang thi t b i n, công trình i n. 7. ào t o và s d ng lao ng Công ty……… ph i b o m th c hi n nh ng yêu c u v vi c ào t o s d ng lao ng áp ng yêu c u cho ho t ng truy n t i i n như ã ăng ký trong h sơ ngh c p gi y phép. 8. Ti t ki m i n và s d ng năng lư ng hi u qu trong ho t ng truy n t i i n a. Công ty……… ph i th c hi n nh ng yêu c u v tuyên truy n và ph bi n v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu trong ho t ng truy n t i i n; b. Công ty……… ph i th c hi n yêu c u v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu trong ho t ng truy n t i i n và thông qua vi c th c hi n phương th c v n hành t i ưu thi t b truy n t i i n ch ng lãng phí, gi m t n th t i n năng theo quy nh c a Lu t i n l c, Ngh nh s 102/2003/N - CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 9. D ch v khách hàng và gi i quy t khi u n i Công ty……… ph i m b o nh ng yêu c u v d ch v khách hàng và gi i quy t các khi u n i c a khách hàng theo quy nh c a Lu t i n l c và Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c. 10. H ch toán tài chính Công ty……… có trách nhi m qu n lý h ch toán tài chính ho t ng truy n t i i n tách bi t v i nh ng ho t ng kinh doanh khác không liên quan n ho t ng truy n t i i n c a Công ty và lưu tr y h sơ ch ng t c n thi t theo quy nh v qu n lý tài chính. Công ty……… ph i h ch toán tài chính theo quy nh c a pháp lu t, tiêu chuNn k toán Vi t Nam và nh ng quy nh khác có liên quan. 11. Báo cáo tài chính a. Công ty……… có trách nhi m th c hi n ki m toán tài chính hàng năm i v i ho t ng truy n t i i n do ơn v ki m toán tài chính c l p th c hi n;
 9. b. Công ty……… ph i n p báo cáo tài chính hàng năm i v i ho t ng truy n t i i n trong ph m vi ho t ng ư c c p phép cho C c i u ti t i n l c trư c ngày 30 tháng 6 năm sau, bao g m: - Báo cáo thu, chi, chi phí kh u hao, b n quy t toán và kê khai ngu n tài chính, tách bi t các kho n thu nh p, chi phí, tài s n, các kho n n và tài s n d tr cho ho t ng truy n t i i n; - Nh ng thông tin khác do C c i u ti t i n l c yêu c u theo các m u c th . 12. Quy ho ch h th ng lư i i n truy n t i và k ho ch u tư xây d ng các d án lư i i n truy n t i a. Công ty……… ch ư c u tư xây d ng các d án lư i i n truy n t i m i có trong quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c a phương và danh m c các công trình ư c u tư hàng năm ã ư c các c p thNm quy n phê duy t; b. Công ty……… ph i cung c p y và chi ti t các thông tin theo yêu c u c a C c i u ti t i n l c và các cơ quan có thNm quy n ph c v xây d ng quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia và a phương cho t ng giai o n theo quy nh c a Lu t i n l c; c. Công ty……… ph i cung c p nh ng thông tin cho cơ quan có thNm quy n liên quan và C c i u ti t i n l c tính toán, b sung và phê duy t quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c a phương; d. Trư c ngày 30 tháng 11 hàng năm, Công ty……… ph i báo cáo b ng văn b n k ho ch m r ng lư i i n truy n t i cho năm (05) năm ti p theo cho C c i u ti t i n l c, ơn v i u h th ng i n và cơ quan có thNm quy n th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c a phương. K ho ch m r ng lư i i n truy n t i ph i xác nh rõ m c ích u tư nh ng d án l n, h tr m r ng và d ki n u n i v i lư i i n truy n t i khác, lư i i n phân ph i, u n i v i nhà máy i n và u n i v i khách hàng s d ng i n l n. 13. S d ng t Công ty……… ph i qu n lý và s d ng t theo úng di n tích và m c ích ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t trong các d án u tư lư i i n truy n t i. 14. Giá truy n t i a. Công ty……… ph i th c hi n giá truy n t i ư c B trư ng B Công thương ban hành; b. Công ty……… có trách nhi m xây d ng giá truy n t i i n và các d ch v có liên quan khác theo nguyên t c và phương pháp tình trình C c i u ti t i n l c thNm nh; c. Trong trư ng h p Công ty có xu t thay i liên quan n giá, phí c a ho t ng truy n t i i n ho c c a các d ch v khác liên quan, các xu t này ph i có thuy t minh gi i thích trình C c i u ti t i n l c; d. Giá truy n t i i n ư c th c hi n theo H p ng ã ư c ký gi a Công ty……… và khách hàng và ư c i u ch nh phù h p v i quy nh c a Th trư ng i n l c c nh tranh t ng c p phát tri n; . Công ty………ph i cung c p thông tin y , chính xác không gây nh m l n v giá truy n t i i n và phí cho ho t ng truy n t i i n cũng như các d ch v khác có liên quan theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 16. Các hành vi b c m Công ty……… không ư c th c hi n các hành vi sau: a. Các hành vi b c m ư c quy nh t i i u 7 Lu t i n l c; b. Phân bi t i x trong vi c cung c p d ch v truy n t i i n cho khách hàng trong cùng m t nhóm; c. Tr c ti p ho c gián ti p s h u ho c n m gi c ph n chi ph i c a nhà máy i n, lư i i n phân ph i, ơn v bán buôn i n ho c ơn v b n l i n. 17. Thay i trong qu n lý, v n hành lư i i n truy n t i trong ph m vi ho t ng c a Gi y phép Công ty……… ph i báo cáo và ư c s ng ý c a C c i u ti t i n l c khi có thay i trong các trư ng h p sau: a. C i t ngành i n có liên quan t i ho t ng qu n lý, v n hành lư i i n truy n t i c a Công ty; b. Tái cơ c u và chuy n giao tài s n c a Công ty.
 10. PH L C 5 CÁC I U KHO N K THU T 1. Tuân th quy nh truy n t i i n và phân ph i i n Công ty……… ph i m b o tuân th và áp ng các yêu c u c a các quy nh hi n hành iv ih th ng truy n t i và phân ph i i n. 2. m b o các tiêu chuNn un i Công ty………ho t ng truy n t i i n trong ph m vi c a Gi y phép này ph i tuân th các quy nh v u n i kèm theo Quy t nh s 37/2006/Q -BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Tuân th phương th c v n hành và l nh ch huy c a các ơn v i u h th ng i n a. Công ty……… ph i th c hi n các hư ng d n i u và qu n lý ph t i, gi m và sa th i ph t i ư c ơn v i u h th ng i n quy nh ban hành trong quá trình qu n lý v n hành h th ng truy n t i i n; b. Công ty……… ph i tuân theo s ch huy ph i h p v n hành và b o dư ng c a ơn v i u h th ng i n, phù h p v i quy nh v lư i i n trong quá trình v n hành h th ng i n truy n t i; c. Công ty……… ph i ph i h p và h tr ơn v i u h th ng i n xây d ng k ho ch v n hành, b o dư ng, s a ch a và ph c h i h th ng i n. d. Công ty……… ph i cung c p thông tin cho C c i u ti t i n l c và ơn v i u h th ng i n ph c v cho vi c v n hành h th ng i n qu c gia, th trư ng i n c nh tranh và qu n lý giao d ch trên th trư ng i n l c. 4. Ng ng, gi m m c truy n t i i n Trong quá trình qu n lý và v n hành h th ng truy n t i i n, Công ty……… ph i tuân th quy nh v ng ng gi m m c truy n t i i n phù h p v i các quy nh v lư i i n truy n t i, quy nh v lư i i n phân ph i, quy nh v th trư ng i n, quy trình i u h th ng i n. 5. m b o các yêu c u và quy nh v l p t thi t b o m Công ty……… ph i tuân th các tiêu chuNn, quy nh v o m i v i h th ng truy n t i i n, các yêu c u k thu t và các tiêu chuNn liên quan n công su t, v n hành, duy tu b o dư ng s a ch a và o m thông s i n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. 6. m b o ch t lư ng i n năng theo quy nh c a pháp lu t Công ty……… có trách nhi m m b o ch t lư ng i n năng truy n t i n khách hàng s d ng d ch v truy n t i i n theo quy nh c a Lu t i n l c. 7. Tuân theo các quy t c c a th trư ng i n l c c nh tranh Công ty……… có trách nhi m tuân th các quy nh c a th trư ng i n l c c nh tranh theo t ng c p . PH L C 6 QU N LÝ S D NG GI Y PHÉP 1. Tr phí và l phí gi y phép a. Trong th i h n 15 ngày k t ngày gi y phép có hi u l c, Công ty……… ph i n p phí và l phí c p gi y phép theo quy n; b. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c thông báo b ng văn b n c a C c i u ti t i n l c v phí i u ti t ph i n p, Công ty……… ph i n p y phí i u ti t cho C c i u ti t i n l c i v i ho t ng ư c c p phép theo m c và th i h n ư c B Công thương ho c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành;
 11. c. Trư ng h p Công ty……… không th c hi n nghĩa v n p phí và l phí c p gi y phép, phí i u ti t hàng năm thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Lưu gi các tài li u và h sơ Công ty……… s ph i lưu tr s sách tài li u ho t ng truy n t i i n trong th i gian ít nh t là năm (05) năm. 3. Các yêu c u l p báo cáo và cung c p thông tin Công ty……… có trách nhi m báo cáo và cung c p nh ng thông tin như sau: a. Nh ng thông tin liên quan t i kh năng truy n t i i n và tình tr ng v n hành c a các thi t b truy n t i i n theo yêu c u c a C c i u ti t i n l c và các cơ quan có thNm quy n; b. Công ty……… ph i thông báo b ng văn b n cho C c i u ti t i n l c sau khi x y ra nh ng s c trên lư i truy n t i trong nh ng trư ng h p sau: - Ng ng cung c p d ch v truy n t i i n làm nh hư ng t i các ho t ng phát i n, bán buôn i n, phân ph i và bán l i n; - Thi u i n áng k cho lư i truy n t i ho c thi t b i n c a ơn v s d ng lư i truy n t i; - Gây hư h ng trang thi t b , nh hư ng n tính m ng c a con ngư i; - Công ty……… ph i báo cáo cho ơn v i u h th ng i n, C c i u ti t i n l c k ho ch kh c ph c h u qu c a nh ng s c ó. c. Báo cáo t ng k t hàng năm v ho t ng truy n t i i n cho C c i u ti t i n l c trư c ngày 31 tháng 3 c a năm sau. 4. Ki m tra và thanh tra a. Công ty……… ph i s n sàng báo cáo v các trang thi t b truy n t i i n, nhà xư ng và s sách k toán cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, thanh tra và m b o ho t ng úng theo quy nh c a pháp lu t và n i dung c a Gi y phép này; b. Công ty……… ph i ph i h p và t o i u ki n Thanh tra chuyên ngành i n l c, Ki m tra viên i n l c th c hi n công tác thanh tra, ki m tra trong ph m vi ho t ng truy n t i i n theo úng quy nh c a pháp lu t. 5. Hình th c x ph t a. Trong trư ng h p Công ty……… có hành vi vi ph m các quy nh t i Gi y phép này, Công ty ph i có văn b n gi i trình v vi c vi ph m gi y phép; b. Sau khi cung c p thông tin b ng văn b n v vi ph m gi y phép, gi i trình và xuât gi i pháp s a ch a vi ph m, nh ng hình th c x lý sau ây có th ư c áp d ng i v i Công ty: - Công ty ph i ch m d t nh ng hành vi vi ph m gi y phép ho c ph i có nh ng ho t ng s a ch a vi ph m trong th i h n do cơ quan có thNm quy n cho phép; - Áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính i v i Công ty theo các quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c t i Ngh nh s 74/2003/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . c. Trư ng h p hành vi vi ph m c a Công ty……… có d u hi u vi ph m pháp lu t hình s thì v vi c s ư c chuy n sang cơ quan i u tra và truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 6. Gi i quy t tranh ch p và khi u n i M i vư ng m c trong quá trình ho t ng c a Công ty……… v i các bên liên quan c n ư c gi i quy t qua àm phán và theo th a thu n gi a các bên t i H p ng ã ký. Trư ng h p các bên không th th a thu n ư c có th trình C c i u ti t i n l c ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t tùy theo tính ch t c a s vi c. 7. S a i, b sung gi y phép Gi y phép này ư c s a i, b sung trong các trư ng h p sau: a. S a i, b sung theo ngh c a Công ty………: - Các trư ng h p ư c quy nh t i m c 17 Ph l c IV c a Gi y phép này;
 12. - Có s thay i v tên, a ch , tr s , lo i hình ho t ng, ph m vi ho t ng c a Công ty; - Công ty……… ngh thay i th i h n c a Gi y phép này. b. S a i, b sung theo yêu c u c a C c i u ti t i n l c vì m c ích b o v l i ích kinh t - xã h i và phúc l i công c ng./. M U PH L C GI Y PHÉP TƯ V N CHUYÊN NGÀNH I N (Ban hành kèm theo Gi y phép ho t ng i n l c s ……./GP-……. ngày … tháng … năm …. c a………… ) PH L C 1. N I DUNG CHI TI T C A GI Y PHÉP HO T NG I N L C CHO CÔNG TY 1. Các lĩnh v c ho t ng i n l c ư c c p phép 2. Th i h n c a gi y phép 3. Ph m vi ho t ng PH L C 2. QUY N C A CÔNG TY PH L C 3. NGHĨA V C A CÔNG TY PH L C 4. CÁC I U KI N CHUNG C A GI Y PHÉP 1. Tuân th các quy nh c a pháp lu t 2. Duy trì i u ki n ư c c p gi y phép 3. K thu t và công ngh áp d ng 4. ào t o và s d ng lao ng PH L C 5. QU N LÝ S D NG GI Y PHÉP 1. Tr phí và l phí gi y phép 2. Lưu gi tài li u và h sơ 3. Báo cáo và cung c p thông tin 4. Ki m tra và thanh tra 5. Hình th c x ph t 6. Thu h i gi y phép 7. Gia h n gi y phép PH L C 1 N I DUNG CHI TI T C A GI Y PHÉP HO T NG I N L C CHO CÔNG TY ……… 1. Các lĩnh v c ho t ng i n l c ư c c p phép Công ty...... ư c phép ho t ng i n l c trong các lĩnh v c sau ây: a) Lĩnh v c 1…... b) Lĩnh v c 2…... c)…. 2. Th i h n c a gi y phép Gi y phép ho t ng tư v n chuyên ngành i n l c c p cho Công ty...... có th i h n mư i năm (10) và có hi u l c t ngày.....tháng......năm ......
 13. 3. Ph m vi ho t ng Công ty ……. ư c phép ho t ng tư v n chuyên ngành i n l c i v i các lĩnh v c ho t ng ư c c p phép trong ph m vi toàn qu c. PH L C 2 QUY N C A CÔNG TY –………………… 1. Ho t ng tư v n chuyên ngành i n l c i v i các lĩnh v c ho t ng i n l c ư c c p phép ghi t i Ph l c 1 c a Gi y phép này. 2. ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung quy ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t ph c v cho ho t ng tư v n. 3. ngh các cơ quan có liên quan cung c p thông tin c n thi t phù h p v i quy nh c a pháp lu t ph c v cho các lĩnh v c tư v n chuyên ngành i n l c ư c c p phép ho t ng. 4. H p tác v i t ch c, cá nhân nư c ngoài trong lĩnh v c tư v n chuyên ngành i n l c. 5. ngh C c i u ti t i n l c s a i ho c b sung gi y phép ho t ng i n l c khi có nhu c u và áp ng y các i u ki n theo quy nh i u ki n, trình t và th t c c p, s a i, b sung, thu h i và qu n lý s d ng gi y phép ho t ng i n l c ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2006/Q -BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p. PH L C 3 NGHĨA V C A CÔNG TY –………………….. 1. Áp d ng các quy ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t c a Vi t Nam quy nh cho các lĩnh v c tư v n chuyên ngành i n l c. Trư ng h p áp d ng quy ph m và tiêu chuNn c a nư c ngoài thì ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n. 2. Áp d ng công ngh và phương pháp tính toán tiên ti n th c hi n các ho t ng tư v n ư c c p phép ho t ng; h sơ, tài li u v u tư xây d ng công trình i n l c ph i phù h p v i yêu c u hi n i hoá nh m nâng cao hi u qu kinh t và b o m an toàn, tin c y cao trong u tư xây d ng công trình i n l c. 3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, d ch v ã th c hi n. 4. Ch nhi m d án thi t k và chuyên gia ch trì các lĩnh v c chuyên môn chính trong các d án, công trình do Công ty th c hi n ph i do các chuyên gia thu c biên ch chính th c dài h n c a Công ty m nhi m. 5. Trư c ngày 01 tháng 12 hàng năm, Công ty ………..ph i báo cáo b ng văn b n nh ng thay i v nhân s ch ch t c a Công ty (H i ng qu n tr , giám c, các phó giám c, i ngũ chuyên gia tư v n chính), thay i v sơ t ch c c a Công ty cho C c i u ti t i n l c. 6. Ph i tuân th t t c các i u ki n trong Gi y phép này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. PH L C 4 CÁC I U KI N CHUNG C A GI Y PHÉP 1. Tuân th các quy nh c a pháp lu t Công ty.......................... ph i tuân theo các quy nh c a Lu t i n l c, Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Duy trì i u ki n ư c c p gi y phép a) Công ty……………..ph i duy trì sơ t ch c th c hi n các lĩnh v c tư v n chuyên ngành i n ư c c p phép ho t ng như trong h sơ ngh c p gi y phép.
 14. b) Công ty…………….. ph i duy trì các i u ki n ư c c p phép ho t ng i n l c trong các lĩnh v c tư v n chuyên ngành i n l c t i Ph l c 1 c a Gi y phép này theo úng hư ng d n t i Quy nh i u ki n, trình t và th t c c p, s a i, b sung, thu h i và qu n lý s d ng gi y phép ho t ng i n l c ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2006/Q -BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p. 3. K thu t và công ngh áp d ng a) Công ty…………….. ph i duy trì các phương ti n, trang thi t b , công ngh , ph n m m ng d ng th c hi n các lĩnh v c tư v n chuyên ngành i n l c ư c c p phép như trong h sơ ngh c p gi y phép. b) Công ty –……………. ư c phép s d ng các công ngh k thu t, thi t b , ph n m m tiên ti n ư c ch p nh n t i Vi t Nam tham gia ho t ng các lĩnh v c tư v n chuyên ngành i n l c ư c c p phép. 4. ào t o và s d ng lao ng a) Công ty...... ph i th c hi n nh ng i u ki n v s d ng lao ng theo quy nh. b) Công ty........ ph i duy trì ngu n nhân l c bao g m b máy qu n lý, chuyên gia tư v n áp ng ư c yêu c u v s lư ng và năng l c chuyên gia như trong h sơ ngh c p gi y phép. c) Công ty –………. ư c quy n ào t o và tuy n d ng thêm lao ng theo yêu c u quy mô ho t ng ho c b sung cho l c lư ng lao ng còn thi u. PH L C 5 QU N LÝ S D NG GI Y PHÉP 1. Tr phí và l phí gi y phép a) Trong th i h n 15 ngày k t ngày gi y phép có hi u l c, Công ty ……………..ph i n p phí và l phí c p gi y phép theo úng quy nh. b) Trư ng h p Công ty...... không th c hi n nghĩa v n p phí và l phí c p gi y phép thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Lưu gi tài li u và h sơ Công ty………………….ph i lưu tr toàn b h sơ ngh c p gi y phép ho t ng i n l c trong su t quá trình ho t ng. 3. Báo cáo và cung c p thông tin Hàng năm Công ty……………………ph i báo cáo b ng văn b n cho C c i u ti t i n l c v các ho t ng tư v n chuyên ngành i n l c, s d ng lao ng, cơ s h t ng, phương ti n, trang thi t b , ph n m m ng d ng. 4. Ki m tra và thanh tra a) Công ty.......................... ph i s n sàng báo cáo v cơ s h t ng, phương ti n, trang thi t b , ph n m m ng d ng và s sách k toán cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, thanh tra và m b o ho t ng úng theo quy nh c a pháp lu t và n i dung c a Gi y phép này trong quá trình ho t ng. b) Công ty.......................... ph i ph i h p và t o i u ki n Thanh tra chuyên ngành i n l c, Ki m tra viên i n l c th c hi n công tác thanh tra, ki m tra theo quy nh c a pháp lu t. 5. Hình th c x ph t a) Trư ng h p Công ty …………có hành vi vi ph m các quy nh t i Gi y phép này, Công ty.......................... ph i có văn b n gi i trình v vi c vi ph m gi y phép. b) Sau khi cung c p các thông tin b ng văn b n v vi ph m gi y phép, gi i trình và xu t gi i pháp s a ch a vi ph m, nh ng hình th c x ph t sau ây có th ư c áp d ng i v i Công ty..........................: - Công ty.......................... ph i ch m d t nh ng hành vi vi ph m gi y phép ho c ph i có nh ng ho t ng s a ch a các vi ph m trong th i h n do cơ quan có thNm quy n cho phép;
 15. - Áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính i v i Công ty theo các quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ho t ng i n l c t i Ngh nh s 74/2003/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; - ình ch m t ph n ho c toàn b gi y phép ho t ng i n l c; c) S a i gi y phép ho t ng i n l c c a Công ty b sung nh ng bi n pháp ngăn ng a vi c tái ph m ho c ti p t c vi ph m; d) Trư ng h p hành vi vi ph m c a Công ty ................ có d u hi u vi ph m pháp lu t hình s thì v vi c s ư c chuy n sang cơ quan i u tra và truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 6. Thu h i gi y phép Công ty…………. b thu h i Gi y phép trong các trư ng h p sau: - Không tri n khai ho t ng sau sáu (06) tháng k t ngày ư c c p gi y phép tư v n chuyên ngành i n; - Không m b o duy trì các i u ki n ã ư c c p gi y phép tư v n chuyên ngành i n; - Không th c hi n úng các n i dung quy nh trong Gi y phép này; - Cho thuê, cho mư n ho c t ý s a ch a Gi y phép này; - Không th c hi n úng các nghĩa v v n p các lo i phí ư c quy nh trong ho t ng i n l c. 7. Gia h n gi y phép Ch m nh t sáu (06) tháng trư c ngày h t h n cho t ng lĩnh v c ho t ng i n l c ư c c p phép, Công ty...... ph i có ơn ngh gia h n gi y phép trình C c i u ti t i n l c. Gi y phép ho t ng i n l c ư c c p có th ư c gia h n cho t ng ho t ng i n l c trong trư ng h p Công ty duy trì các i u ki n ư c c p phép ho t ng i n l c cho lĩnh v c ăng ký./. M U PH L C GI Y PHÉP BÁN BUÔN I N (Ban hành kèm theo Gi y phép ho t ng i n l c s …/GP-….ngày… tháng…. năm… c a….. …) PH L C 1. N I DUNG CHI TI T C A GI Y PHÉP HO T NG I N L C....................................... 1. Ho t ng bán buôn i n 2. Th i h n c a gi y phép 3. Ph m vi ho t ng PH L C 2. NGHĨA V C A CÔNG TY 1. Tuân th các quy nh c a Lu t i n l c 2. Kinh doanh trong ph m vi cho phép 3. Tuân th các quy nh c a th trư ng i n l c 4. Báo cáo khi có nh ng thay i PH L C 3. QUY N C A CÔNG TY....... TRONG HO T NG BÁN BUÔN I N 1. Quy n kinh doanh thương m i 2. Các quy n c a ơn v bán buôn i n ư c quy nh t i Lu t i n l c PH L C 4. CÁC I U KI N CHUNG C A GI Y PHÉP 1. Tuân th các quy nh c a pháp lu t 2. Duy trì i u ki n ư c c p gi y phép 3. ào t o và s d ng lao ng 4. D ch v khách hàng và gi i quy t khi u n i
 16. 6. H ch toán tài chính 6. Báo cáo tài chính 7. Giá i n và phí 8. Các hành vi b c m 9. Thay i trong qu n lý ho t ng bán buôn i n trong ph m vi ho t ng c a Gi y phép PH L C 5. CÁC I U KI N K THU T 1. Tuân th quy nh lư i i n 2. m b o tiêu chuNn cung c p i n cho khách hàng 3. m b o các yêu c u và quy nh v l p t thi t b o m 4. Tuân theo các quy t c c a th trư ng i n l c c nh tranh PH L C 6. QU N LÝ S D NG GI Y PHÉP 1. Tr phí và l phí gi y phép 2. Lưu gi các tài li u và h sơ 3. Các yêu c u l p báo cáo và cung c p thông tin 4. Ki m tra và thanh tra 5. Hình th c x ph t 6. Gi i quy t tranh ch p và khi u n i 7. S a i, b sung gi y phép PH L C 1 N I DUNG CHI TI T C A GI Y PHÉP HO T NG I N L C 1. Ho t ng bán buôn i n a) Công ty................. ư c phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c bán buôn i n trong ph m vi ho t ng c a Gi y phép này. b) Công ty................. ư c phép bán i n cho nh ng t ch c, cá nhân có gi y phép phân ph i và bán l i n phù h p v i các c p c a th trư ng i n l c. c) Công ty................. ư c phép s d ng các phương tiên, trang thi t b , cơ s h t ng phù h p v i các i u ki n quy nh trong Gi y phép này và tuân th các quy nh c a Lu t i n l c và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Th i h n c a gi y phép Gi y phép ho t ng i n l c này có th i h n mư i (10) năm và có hi u l c t ngày….. tháng….. năm....... 3. Ph m vi ho t ng a) Công ty................. ư c phép ho t ng kinh doanh bán buôn i n n c p i n áp 500kV trong toàn lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. b) Công ty................. là ơn v duy nh t ư c phép ho t ng kinh doanh bán buôn i n trong ph m vi ho t ng ư c c p phép trong su t th i gian Th trư ng phát i n c nh tranh ho t ng. PH L C 2 NGHĨA V C A CÔNG TY…………. 1. Tuân th các quy nh c a Lu t i n l c
 17. a) Công ty.................. ph i tuân th theo úng các quy nh c a Lu t i n l c khi ho t ng bán buôn i n. b) Công ty.................. ph i tuân th các i u ki n ư c quy nh t i Gi y phép này. c) Công ty....... ph i tuân theo quy ho ch phát tri n i n l c ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. d) Công ty....... ph i cung c p thông tin cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi có yêu c u ph c v vi c tính toán và ánh giá phát tri n th trư ng i n l c. 2. Kinh doanh trong ph m vi cho phép a) Trong ph m vi ho t ng ư c c p phép ho t ng bán buôn i n, tuỳ theo m c s n sàng c a các ngu n i n, Công ty................. ph i bán i n cho khách hàng mua i n phù h p v i các quy nh v lư i i n, tiêu chuNn k thu t, các quy nh v th trư ng i n và các i u ki n trong Gi y phép này. b) Công ty................. ph i mua i n t các nhà máy i n và t nh ng ngu n i n h p pháp khác m b o áp ng nhu c u ph t i d ki n c a khách hàng mua i n. c) Công ty................. ph i mua i n t các nhà máy i n và t nh ng ngu n i n h p pháp khác v i m c giá h p lý t i thi u tr khi Công ty bu c ph i tuân theo chính sách nhà nư c v năng lư ng tái t o, b o v môi trư ng và an toàn cung c p i n. d) Khi chưa ư c s cho phép c a cơ quan có thNm quy n và C c i u ti t i n l c, Công ty................. không ư c phép tham gia vào nh ng ho t ng i n l c khác không liên quan t i lĩnh v c ho t ng bán buôn i n ư c c p phép trong Gi y phép này. Trong trư ng h p này Công ty ph i ch ng minh ư c nh ng ho t ng ó không nh hư ng t i vi c th c hi n các nghĩa v quy nh trong Gi y phép này cũng như các quy nh c a pháp lu t. 3. Tuân th các quy nh c a th trư ng i n l c a) Công ty................. ph i tham gia th trư ng theo các c p phát tri n c a th trư ng i n l c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 26/2006/Q -TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 và tuân th các quy nh, quy t c c a th trư ng i n l c. b) Công ty................. ph i s d ng H p ng mua bán i n m u do B Công Thương ban hành khi ký h p ng v i khách hàng mua iên. 4. Báo cáo khi có nh ng thay i Công ty....... ph i báo cáo b ng văn b n cho C c i u ti t i n l c b sung h sơ lưu tr khi có thay i v nhân s ch ch t (H i ng qu n tr , giám c, phó giám c, k toán trư ng), sơ t ch c c a Công ty. PH L C 3 QUY N C A CÔNG TY............. TRONG HO T NG BÁN BUÔN I N 1. Quy n kinh doanh thương m i Công ty có các quy n sau ây: a) Mua i n t các nhà máy i n và nh ng ngu n i n h p pháp khác theo h p ng mua bán i n ã ký ho c mua i n giao ngay trên th trư ng i n l c; b) Bán i n cho nh ng t ch c, cá nhân có gi y phép phân ph i và bán l i n phù h p v i các c p c a th trư ng i n l c; c) Tham gia vào các ho t ng kinh doanh theo yêu c u c a ho t ng bán buôn i n, phù h p các i u ki n c a Gi y phép này; d) Ký h p ng s d ng d ch v truy n t i và phân ph i i n th c hi n ho t ng bán buôn i n. 2. Các quy n c a ơn v bán buôn i n ư c quy nh t i Lu t i n l c a) Ho t ng bán buôn i n ư c ghi trong Gi y phép này. b) Bán buôn i n cho khách hàng mua buôn i n trong ph m vi ho t ng c a Gi y phép này.
 18. c) Mua i n tr c ti p c a ơn v phát i n theo H p ng mua bán i n ã ký ho c mua i n giao ngay trên th trư ng i n l c. d) nh giá bán buôn i n trong khung gia bán buôn i n ã ư c duy t c nh tranh mua, bán i n trên th trư ng i n l c. ) S d ng d ch v truy n t i, phân ph i i n phù h p v i t ng c p c a th trư ng i n l c. e) ư c vào khu v c qu n lý c a bên mua và bán i n ki m tra, ghi ch s công tơ và liên h v i khách hàng. Công ty................. ph i ch u trách nhi m khi gây ra thi t h i trong khi vào khu v c qu n lý c a khách hàng. f) ư c cung c p thông tin c n thi t liên quan n ho t ng bán buôn i n. g) Ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i b sung các quy ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t , k thu t ph c v ho t ng bán buôn i n. PH L C 4 CÁC I U KI N CHUNG C A GI Y PHÉP 1. Tuân th các quy nh c a pháp lu t Công ty................. th c hi n ho t ng bán buôn i n ph i tuân theo các quy nh c a Lu t i n l c, Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c, Ngh nh 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn lư i i n cao áp và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Duy trì i u ki n ư c c p gi y phép Công ty................. ph i duy trì các i u ki n ư c c p gi y phép ho t ng bán buôn i n trong su t th i h n Gi y phép có hi u l c. 3. ào t o và s d ng lao ng Công ty................. ph i b o m th c hi n nh ng yêu c u v vi c ào t o s d ng lao ng áp ng yêu c u cho ho t ng bán buôn i n như ã ăng ký trong h sơ ngh c p gi y phép. 4. D ch v khách hàng và gi i quy t khi u n i Công ty.................. ph i m b o nh ng yêu c u v d ch v khách hàng và gi i quy t các khi u n i c a khách hàng theo quy nh c a Lu t i n l c và Ngh nh 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c. 6. H ch toán tài chính Công ty................. có trách nhi m qu n lý h ch toán tài chính ho t ng bán buôn i n tách bi t v i nh ng ho t ng kinh doanh khác không liên quan n ho t ng bán buôn i n c a Công ty và lưu tr y h sơ ch ng t c n thi t theo quy nh v qu n lý tài chính. Công ty.................. ph i h ch toán tài chính theo quy nh c a pháp lu t, tiêu chuNn k toán Vi t Nam và nh ng quy nh khác có liên quan. 9. Báo cáo tài chính a) Công ty....... có trách nhi m th c hi n ki m toán tài chính hàng năm i v i ho t ng bán i n do ơn v ki m toán tài chính c l p thưc hi n. b) Công ty....... ph i n p báo cáo tài chính hàng năm i v i ho t ng bán i n trong ph m vi ho t ng ư c c p phép cho C c i u ti t i n l c trư c ngày 30 tháng 6 năm sau, bao g m: - Báo cáo thu, chi, b n quy t toán và kê khai ngu n tài chính, tách bi t các kho n thu nh p, chi phí, tài s n, các kho n n và tài s n d tr cho ho t ng bán i n; - Nh ng thông tin khác do C c i u ti t i n l c yêu c u theo các m u c th . 10. Giá i n và phí a) Công ty....... ph i th c hi n giá bán buôn i n ư c B trư ng B Công Thương ban hành.
 19. b) Công ty....... có trách nhi m xây d ng giá bán buôn i n theo nguyên t c và phương pháp tính trình C c i u ti t i n l c thNm nh. c) Trong trư ng h p Công ty có xu t thay i liên quan n giá, phí c a ho t ng bán buôn i n ho c c a các d ch v khác liên quan, các xu t này ph i có thuy t minh gi i thích trình C c i u ti t i n l c. d) Giá bán buôn i n ư c th c hi n theo H p ng ã ư c ký và ư c i u ch nh phù h p v i quy nh c a Th trư ng i n l c c nh tranh t ng c p phát tri n. ) Công ty....... ph i cung c p thông tin y , chính xác không gây nh m l n v giá bán buôn i n và phí cho các d ch v khác có liên quan theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 12. Các hành vi b c m Công ty..... không ư c th c hi n các hành vi sau: a) Các hành vi b c m ư c quy nh t i i u 7 Lu t i n l c. b) Phân bi t i x trong vi c bán buôn i n cho khách hàng trong cùng m t nhóm. c) Tr c ti p ho c gián ti p s h u ho c n m gi c ph n chi ph i c a nhà máy i n, lư i i n phân ph i ho c ơn v bán l i n. 13. Thay i trong qu n lý ho t ng bán buôn i n trong ph m vi ho t ng c a Gi y phép Công ty............ ph i báo cáo và ư c s ng ý c a C c i u ti t i n l c khi có thay i trong các trư ng h p sau: a) C i t ngành i n có liên quan t i ho t ng bán buôn i n c a Công ty. b) Tái cơ c u và chuy n giao tài s n c a Công ty. c) Bán, sang tên hay như ng quy n s h u kinh doanh bán buôn i n. PH L C 5 CÁC I U KI N K THU T 1. Tuân th quy nh lư i i n Khi tham gia ho t ng bán buôn i n theo các i u ki n c a Gi y phép này, Công ty................. ph i m b o tuân th các yêu c u c a các quy nh hi n hành i v i lư i i n. 2. m b o tiêu chuNn cung c p i n cho khách hàng Công ty................. có trách nhi m m b o bán i n theo úng ch t lư ng ã ghi trong h p ng. 3. m b o các yêu c u và quy nh v l p t thi t b o m Công ty................. ph i tuân th quy nh v o m i v i h th ng i n, các yêu c u k thu t và các tiêu chuNn liên quan n công su t, v n hành, duy tu b o dư ng s a ch a và o m thông s i n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. 4. Tuân theo các quy t c c a th trư ng i n l c c nh tranh Công ty................. có trách nhi m tuân th các quy t c c a th trư ng i n l c c nh tranh. PH L C 6 QU N LÝ S D NG GI Y PHÉP 1. Tr phí và l phí gi y phép a) Trong th i h n 15 ngày k t ngày gi y phép có hi u l c, Công ty....... ph i n p phí và l phí c p phép theo quy nh. b) Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c thông báo b ng văn b n c a C c i u ti t i n l c v phí i u ti t ph i n p, Công ty...... ph i n p y phí i u ti t cho C c i u i u ti t i n l c i v i
 20. ho t ng ư c c p phép theo m c và th i h n ư c B Công Thương ho c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. c) Trư ng h p Công ty...... không th c hi n nghĩa v n p phí và l phí c p gi y phép, phí i u ti t hàng năm thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Lưu gi các tài li u và h sơ Công ty................. s ph i lưu tr s sách tài li u ho t ng kinh doanh trong th i gian ít nh t là năm (05) năm. 3. Các yêu c u l p báo cáo và cung c p thông tin Công ty..............có trách nhi m báo cáo và cung c p nh ng thông tin như sau: a) Nh ng thông tin liên quan t i kh năng cung c p i n và nhu c u ph t i theo yêu c u c a i u h th ng i n, C c i u ti t i n l c và các cơ quan có thNm quy n liên quan ph c v công tác qu n lý và giám sát ho t ng c a th trư ng i n. b) Báo cáo hàng năm t ng k t ho t ng bán buôn i n trong t ng giai o n phù h p v i các i u ki n c a Gi y phép này cho C c i u ti t i n l c trư c ngày 31 tháng 3 c a năm sau. 4. Ki m tra và thanh tra a) Công ty............ ph i s n sàng báo cáo v s sách k toán cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, thanh tra và m b o ho t ng úng theo quy nh c a pháp lu t và n i dung c a Gi y phép này. b) Công ty............ ph i ph i h p và t o i u ki n Thanh tra chuyên ngành i n l c, Ki m tra viên i n l c th c hi n công tác thanh tra, ki m tra trong ph m vi ho t ng bán buôn i n theo úng quy nh c a pháp lu t.. 5. Hình th c x ph t a) Trong trư ng h p Công ty........có hành vi vi ph m các quy nh t i Gi y phép này, Công ty ph i có văn b n gi i trình v vi c vi ph m gi y phép. b) Sau khi cung c p thông tin b ng văn b n v vi ph m gi y phép, gi i trình và xu t gi i pháp s a ch a vi ph m, nh ng hình th c x lý sau ây có th ư c áp d ng i v i Công ty: - Công ty ph i ch m d t nh ng hành vi vi ph m gi y phép ho c ph i có nh ng ho t ng s a ch a vi ph m trong th i h n do cơ quan có thNm quy n cho phép; - Áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính i v i Công ty theo các quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c t i Ngh nh s 74/2003/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; c) Trư ng h p hành vi vi ph m c a Công ty................ có d u hi u vi ph m pháp lu t hình s thì v vi c s ư c chuy n sang cơ quan i u tra và truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 6. Gi i quy t tranh ch p và khi u n i M i vư ng m c trong quá trình ho t ng c a Công ty.................. v i các bên liên quan c n ư c gi i quy t qua àm phán và theo tho thu n gi a các bên t i H p ng mua bán i n ã ký. Trư ng h p các bên không th tho thu n ư c có th trình C c i u ti t i n l c ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t tuỳ theo tính ch t c a s vi c.. 7. S a i, b sung gi y phép Gi y phép này ư c s a i, b sung trong các trư ng h p sau: a) Các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 13 Ph l c IV c a Gi y phép này; b) Có s thay i v tên, a ch , tr s , lo i hình ho t ng, ph m vi ho t ng c a Công ty; c) Công ty............... ngh thay i th i h n c a Gi y phép này./. M U PH L C
Đồng bộ tài khoản