Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 15/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH V KHUY N KHÍCH CHUY N DNCH CƠ C U KINH T NÔNG NGHI P GIAI O N 2006 – 2010 BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 105/2006/Q -UBND NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2006 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 97/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p trên a bàn thành ph giai o n 2006 - 2010; Xét T trình s 02/TTr-LSNN-TC-KH T ngày 05 tháng 01 năm 2009 c a Liên S : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Tài chính và S K ho ch và u tư; Công văn s 75/SNN-NN ngày 04 tháng 02 năm 2009 c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Sau khi ã trao i th ng nh t cùng các S , ngành t i cu c h p ngày 03 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy nh v khuy n khích chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p giai o n 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 105/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph như sau: 1. S a i kho n 2.3 i u 2. Ph m vi i u ch nh như sau: “2.3. Th i gian ư c tính h tr lãi vay là kho ng th i gian t ngày phương án ư c gi i ngân v n vay t t ch c tín d ng n h t ngày th c hi n phương án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong th i gian 03 (ba) tháng k t ngày phương án ư c gi i ngân t t ch c tín d ng mà ch u tư không th c hi n s không ư c xem xét h tr lãi vay theo Quy nh này.” 2. S a i kho n 4.2, 4.3 i u 4. Khuy n khích u tư h t ng, c i t o ng ru ng như sau: “4.2. Ngân sách thành ph h tr u tư cơ s h t ng, c i t o ng ru ng v i t ng i tư ng c th như sau:
  2. i v i h nông dân, t h p tác, h p tác xã ư c h tr lãi vay m c 100% lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c công b trên t ng s dư n th c t cho vay theo phương án ư c duy t. i v i doanh nghi p ư c h tr lãi vay m c 70% lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c công b trên t ng s dư n th c t cho vay theo phương án ư c duy t.” “4.3. Th i h n ư c ngân sách h tr lãi vay không vư t quá 05 (năm) năm trên m t phương án.” 3. S a i i m b, c kho n 5.2 i u 5. Khuy n khích u tư s n xu t như sau: “b) i v i nh ng h thu c di n xóa ói gi m nghèo: N u vay v n c a các t ch c tín d ng ư c ngân sách thành ph h tr lãi vay m c 100% lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c công b trên s dư n th c t cho vay theo phương án ư c duy t; N u vay v n t Qu xóa ói gi m nghèo ư c ngân sách thành ph h tr lãi vay m c 4%/năm trên s dư n th c t . Ph n chênh l ch v i lãi su t th c vay h nông dân t tr . c) i v i nh ng t ch c, cá nhân khác vay v n t t ch c tín d ng ư c ngân sách thành ph h tr lãi vay m c 70% lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c công b trên s dư n th c t cho vay theo phương án ư c duy t (k c t h p tác, h p tác xã vay t qu CCM, Qu h tr nông dân thành ph ). Ph n chênh l ch v i lãi su t th c vay ch phương án t tr .” 4. S a i kho n 6.2 i u 6. Khuy n khích t ch c, cá nhân u tư xây d ng vùng nguyên li u, cơ s b o qu n, ch bi n s n ph m như sau: “6.2. Lãi su t vay v n áp d ng theo nguyên t c th a thu n gi a t ch c tín d ng và ch phương án. Ngân sách thành ph h tr lãi vay m c 70% lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c công b trên s dư n th c t cho vay theo phương án ư c duy t (k c t h p tác, h p tác xã vay t qu CCM, Qu h tr nông dân thành ph ). Ph n chênh l ch v i lãi su t th c vay ch phương án t tr .” 5. S a i i m a, b, c kho n 8.3 i u 8. Th m quy n xét duy t vay v n như sau: “a) Các t ch c tín d ng (k c qu CCM, Qu h tr nông dân thành ph ) và Ban i u hành các qu n - huy n có trách nhi m thNm nh phương án, xác nh nhu c u vay v n, xác nh m c h tr lãi vay c a các t ch c, cá nhân (k c t h p tác, h p tác xã vay t qu CCM, Qu h tr nông dân thành ph ) phù h p v i chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p có m c t ng v n vay ư c h tr lãi su t dư i 5 (năm) t ng và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n phê duy t. b) Các t ch c tín d ng t ch u trách nhi m v vi c xét duy t, quy t nh cho vay, và l p th t c cho vay tr c ti p v i các t ch c, cá nhân do y ban nhân dân qu n - huy n thông báo. Các t ch c tín d ng có trách nhi m gi i ngân v n vay trong vòng 3 tháng k t ngày phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t. c) i v i các phương án do các t ch c, cá nhân xin vay v n u tư có m c t ng v n vay ư c h tr lãi su t t 5 (năm) t ng tr lên quy nh t i i m 3.1 và u tư
  3. theo quy nh t i kho n 3.2, kho n 3.3 i u 3, ư c t ch c tín d ng xác nh n i u ki n vay v n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì thông qua Thư ng tr c Ban i u hành Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p thành ph thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t.” 6. S a i i m a, b kho n 8.4 i u 8. Thanh toán ti n h tr lãi vay như sau: “a) Hàng năm, y ban nhân dân các qu n - huy n có s n xu t nông nghi p ch u trách nhi m t ng h p kinh phí h tr lãi vay g i v S K ho ch và u tư t ng h p và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Sau khi có quy t nh phê duy t c a y ban nhân dân thành ph , S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m phân khai ngu n v n h tr lãi vay cho các qu n - huy n. b) Căn c k ho ch hàng năm và báo cáo ti n th c hi n h tr lãi vay các án, y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m thanh toán kinh phí h tr cho các i tư ng theo úng quy nh và t ng h p báo cáo k t qu th c hi n h tr lãi vay theo nh kỳ.” 7. B sung kho n 8.6 i u 8 như sau: “8.6. Hàng năm, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m xem xét và ra văn b n i u ch nh b sung quy nh v danh m c lĩnh v c s n xu t nông nghi p và a bàn s n xu t nông nghi p, ưu tiên ư c hư ng chính sách khuy n khích s n xu t nông nghi p.” 8. B sung kho n 8.7 i u 8 như sau: “8.7. Trách nhi m ki m tra vi c s d ng v n vay và x lý các trư ng h p s d ng v n vay không úng m c ích như sau: a) Giao trách nhi m cho y ban nhân dân các qu n - huy n ki m tra vi c s d ng v n vay c a các t ch c, cá nhân theo Quy t nh s 105/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy nh v khuy n khích chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p giai o n 2006 - 2010. b) nh kỳ hàng quý ho c 6 tháng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính và các cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n t i các qu n - huy n căn c theo tình hình th c t . c) X lý các t ch c, cá nhân s d ng v n vay không úng m c ích như sau: y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m ra quy t nh thu h i kinh phí h tr lãi vay i v i trư ng h p do y ban nhân dân các qu n - huy n phê duy t phương án ho c trình y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thu h i kinh phí h tr lãi vay i v i trư ng h p do y ban nhân dân thành ph phê duy t phương án. Các t ch c, cá nhân ã vi ph m s d ng v n vay không úng m c ích s không ư c ti p t c xem xét gi i quy t h tr lãi vay cho các phương án khác theo Quy nh này.” i u 2. i u kho n chuy n ti p: M c h tr lãi vay i v i các phương án ư c phê duy t trư c ngày Quy t nh này có hi u l c ư c tính như sau:
  4. 1. M c h tr lãi vay gi nguyên theo Quy t nh s 105/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy nh v khuy n khích chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p giai o n 2006 - 2010 cho các t ch c, cá nhân mà h p ng vay v i t ch c tín d ng theo hình th c H p ng c nh lãi su t. 2. M c h tr lãi vay th c hi n theo Quy nh này cho các t ch c, cá nhân mà h p ng vay v i t ch c tín d ng theo hình th c H p ng i u ch nh lãi su t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các i u kho n khác t i Quy nh v khuy n khích chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p giai o n 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 105/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph không s a i v n có hi u l c thi hành. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Ch t ch H i Nông dân thành ph , Th trư ng các S , ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n (có s n xu t nông nghi p) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Trung Tín
Đồng bộ tài khoản