Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
5
download

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 15/2009/qđ-ubnd về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 15/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ TH M NNH C P QUY N S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U ban nhân dân Thành ph Hà N i Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c thu thành ph Hà N i t i công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 42/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí Các t ch c, cá nhân có ăng ký, n p h sơ c p quy n s d ng t ho c c n ph i thNm nh theo quy nh, ph i n p phí thNm nh c p quy n s d ng t, bao g m: giao t, cho thuê t, gia h n s d ng t, chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t.
  2. i tư ng không ph i n p phí: Các trư ng h p ư c c p quy n s d ng tl n u theo N 60/1994/N -CP c a Chính ph ngày 5/7/1994. i u 2. M c thu phí 1. i v i h sơ giao t, cho thuê t, gia h n s d ng t: m c thu phí tính b ng 1.000 /m2 t ư c giao, cho thuê ho c gia h n, nhưng t i a không vư t quá 5.000.000 /h sơ. 2. i v i h sơ sang tên, chuy n d ch nhà t: a. Mua bán nhà g n li n v i vi c chuy n như ng quy n s d ng t: m c thu ư c tính b ng 0,15%, giá tr chuy n như ng, nhưng t i a không vư t quá 5.000.000 /h sơ và t i thi u không dư i 100.000 /h sơ. (Giá tr chuy n như ng ư c căn c trên giá tr h p ng chuy n như ng gi a hai bên, trong trư ng h p giá tr h p ng chuy n như ng th p hơn khung giá t do UBND thành ph ban hành hàng năm thì giá tr chuy n như ng ph i ư c l y theo khung giá t do UBND thành ph ban hành). b. Ch ng nh n bi n ng nhà: 100.000 /h sơ. i u 3. ơn v thu phí 1. S Tài nguyên và Môi trư ng. 2. UBND các Qu n, Huy n và c p tương ương. ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c ơn v thu phí n p vào ngân sách nhà nư c 80% l i 20% trên t ng s phí thu ư c ph c v công tác thu phí và ph i qu n lý, s d ng, quy t toán s ti n phí thu ư c theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu phí S d ng biên lai thu phí do cơ quan Thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành
  3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 41/2004/Q -UB ngày 15/3/2004 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu phí thNm nh c p quy n s d ng t trên a bàn thành ph Hà N i; Quy t nh s 2262/2006/Q -UBND ngày 19/12/2006 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Tài nguyên và Môi trư ng; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n và c p tương ương: Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản