Quyết định số 1500/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
73
lượt xem
1
download

Quyết định số 1500/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1500/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1500/2005/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1500/2005/QĐ-CTN Hà N i , Ngày 19 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 133/CP-XDPL ngày 05/10/2005, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i: 8 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Séc; 19 công dân hi n đang cư trú C ng hoà Xin-ga-po; 4 công dân hi n đang cư trú C ng hòa Ba Lan; 17 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Đan M ch; 1 công dân hi n đang cư trú t i CHLB Đ c, 4 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Áo; 2 công dân hi n đang cư trú t i Nh t B n; 32 công dân hi n đang cư trú t i Slovakia; 38 công dân hi n đang cư trú t i Trung Qu c (H ng Kông); 7 công dân hi n đang cư trú t i Hoa Kỳ và 1 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Th y Đi n (có tên trong Danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách nói t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C Tr n Đ c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I C NG HÒA SÉC ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Tr n Th Mai Anh, sinh ngày 01/12/1960 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 50002 HRADEC KRALOVE, 1549 TRUTNOVKA 2. Vũ Quy t Ti n, sinh ngày 14/01/1967 t i L ng Sơn Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 34201 PRESTICE, TR.1MAJE 1051 3. Nguy n Th Thu Hà, sinh ngày 03/6/1969 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: KLICPEROVA 781, MLADA BOLESLAV 29301 4. Nguy n Vi t Anh, sinh ngày 05/6/1991 t i Séc (con ch Hà) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KLICPEROVA 781, MLADA BOLESLAV 29301
 2. 5. Nguy n Nh t Linh, sinh ngày 17/9/1992 t i Séc (con ch Hà) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KLICPEROVA 781, MLADA BOLESLAV 29301 6. Phan M nh Trí, sinh ngày 03/08/1960 t i Hà Tĩnh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SKORKOVSKEHO 22, BRNO 7. Phan Jana, sinh ngày 26/6/1993 t i Séc (con anh Trí) Gi i tính: N Hi n trú t i: SKORKOVSKEHO 22, BRNO 8. Phan Jan, sinh ngày 07/12/1995 t i Séc (con anh Trí) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SKORKOVSKEHO 22, BRNO DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I C NG HÒA XIN-GA-PO ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Tr n L i H i, sinh ngày 01/6/1972 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 325#11-1910 ANGMO KIO AVENUE 3 SINGAPORE 560325 2. Phan Như Ng c Hân, sinh ngày 28/11/1978 t i Thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 16#09-100 JALAN TENTERAM SINGAPORE 321016 3. Mai Th Thanh Th o, sinh ngày 31/01/1975 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 640#02-72 ROWELL ROAD SINGAPORE 200640 4. Tr n H TâmHòa, sinh ngày 18/7/1970 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 176#02-319 BUKIT BATOK WEST AVENUE 8 SINGAPORE 650176 5. Nguy n Th B ch Tuy t, sinh ngày 14/11/1978 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 42#13-52 CHAI CHEE STREET SINGAPORE 461042 6. Nguy n Th Di m Trang, sinh ngày 30/8/1971 t i Th a Thiên Hu Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 507#10-343 BEDOK NORTH AVENUE 8 SINGAPORE 460507 7. Lê Th Tư ng Ngân, sinh ngày 10/9/1971 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 754 WOODDLAN CIRCL#20-570 SINGAPORE 731754 8. Lai M Thanh, sinh ngày 24/01/1979 t i Thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 463#11-1100 ANG MO KIO AVENUE 10 SINGAPORE 560463 9. Lê Th Thu Vân, sinh ngày 05/01/1971 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 108#06-707 SERANGOON NORTH AVENUE 1
 3. SINGAPORE 550108 10 Nguy n Th Thu Trang, sinh ngày 01/01/1978 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: APL BLK 144#06-1114 JALAN BUKIT MERAH SINGAPORE 160144 11. Nguy n Th Minh Thu, sinh ngày 07/10/1978 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: APL BLK 413#09-700 SEMBAWANG DRIVE SINGAPORE 750413 12. Phan Phương Ki u, sinh ngày 18/10/1974 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 524 ANG MO KIO AVENUE 1 SINGAPORE 560524 13. Đinh Th Tuy t, sinh ngày 04/8/1977 t i Campuchia Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 330#12-441 WOODLANDS AVENUE 1 SINGAPORE 730330 14. Đoàn Th Xuân Dung, sinh ngày 08/5/1973 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 130#09-36 CLARENCE LANE SINGAPORE 140130 15. Tăng Thiên Trang, sinh ngày 30/3/1976 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 899#07-288 WOODLAND DRIVE 50 SINGAPORE 732899 16. Lê Th Mai Phư ng, sinh ngày 26/6/1971 t i Thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 679#04-573 HOUGANG AVENUE 8 SINGAPORE 530679 17. Nguy n Hoàng M Trang, sinh ngày 19/10/1972 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: APT BLK 149#06-196 PETIR ROAD SINGAPORE 670149 18. Ngô Kim Ng c, sinh ngày 12/12/1971 t i Thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 1#08-79 MARSILING DRIVE SINGAPORE 730001 19. Nguy n Th Kim Th y, sinh ngày 01/01/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: APT BLK 710#10-144 TAMPINES STREET 71 SINGAPORE 520710 DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I C NG HÒA BA LAN ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Lê Thu Nga, sinh ngày 19/7/1978 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: UL.LOZEFINSKA 7/3, 30-529 KRAKOW 2. Nguy n Th Thùy Dung, sinh ngày 11/6/1984 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: UL.GRZYBOWSKA 5m 612, 00-132 WARSZAWA 3. Huỳnh Thu Trang, sinh ngày 29/5/1977 t i Thanh Hóa Gi i tính: N
 4. Hi n trú t i: AL.SOLIDARNOSCI 104M 20, WARSZAWA 4. Nguy n Đ c Hi p, sinh ngày 05/12/1987 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: UL.LIBIJSKA 10B, 03-977 WARSZAWA DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I VƯƠNG QU C ĐAN M CH ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Nguy n Thanh Bình, sinh ngày 25/02/1977 t i Th a Thiên Hu Gi i tính: Nam Hi n trú t i: VIBORG POSTKONKOR-MORVILLEVEJ, 8800 VIBORG 2. Vũ Th Thu Ngân, sinh ngày19/4/1974 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N Hi n trú t i: GLUMSOVEJ 13, 1 TH-2700 BRONGSHOJ 3. Ngô Th H i, sinh ngày 18/6/1948 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: LILLEKOR 13, 1.TV.2610, RODOVRE 4. Ngô Đình Thi n, sinh ngày 25/3/1988 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: LILLEKOR 13, 1.TV.2610, RODOVRE 5. Ph m Th Ng c Lan, sinh ngày 22/12/1977 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: HEJREDANLSVEJ 7-8220 BRABRAND 6. Ph m Th Hương Xuân, sinh ngày 15/02/1977 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i: GEVELKEDEN 28-2670 GREVE 7. Ph m Th Thu Hương, sinh ngày 04/10/1974 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: FYRREPARKEN 72, ST.TH-5240 ODENSE 8. Huỳnh Th Tuy t Vân, sinh ngày 12/3/1977 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: GELSKOVVENGET 28-5230 ODENSSE 9. Lê Th B ch Tuy t, sinh ngày 04/01/1970 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: GELSKOVVENGET 28-5230 ODENSE 10 Nguy n Th Bi, sinh ngày 20/10/1973 t i Phú Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: ROSENHOJ 26C, TV-8260 VIBY JARHUS 11. Khưu Th Ly, sinh ngày 12/9/1977 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: KRAGSBJERGSTRAEDET 18, ST 4-ODENSE C 12. Đ ng Th Thùy Trang, sinh ngày 09/3/1983 t i Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: BENTESVEJ 41 ST, TV-8229 BRABRAND 13. Lưu Ng c Liên, sinh ngày 25/12/1972 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: DORAVEJ 27, ST, TH, 9000 AALBORRG 14. Nguy n Th Phúc H nh, sinh ngày 24/6/1978 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N
 5. Hi n trú t i: BENTESVEJ 5, ST-3-5220 ODENSE SO 15. Nguy n Th Khi t, sinh ngày 12/3/1974 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: MARSLEVVEJ 83.1, TH-5700 SVENDBORG 16. Vũ Th Tuy t Lan, sinh ngày 15/7/2001 t i Đan M ch Gi i tính: N Hi n trú t i: MARSLEVVEJ 83.1, TH-5700 SVENDBORG 17. Josef Vũ Duy Phươngm sinh ngày 22/10/2003 t i Đan M ch Gi i tính: Nam Hi n trú t i: MARSLEVVEJ 83.1, TH-5700 SVENDBORG DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I C NG HÒA ÁO ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Ph m Th Tuy t Như, sinh ngày 12/10/1981 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: GEORG BILGERI STR4, WIEN 1220 2. Nguy n Th T Uyên, sinh ngày 14/6/1977 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: KOPPREITER STR4, WIEN 1220 3. Lê Tú Oanh, sinh ngày 03/02/1968 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: ZIEGELHOFSTR.32/12/13. WIEN 1220 4. Đ Thu Trang, sinh ngày 27/12/1989 t i Hà N i (con ch Oanh) Gi i tính: N Hi n trú t i: ZIEGELHOFSTR.32/12/13. WIEN 1220 DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I NH T B N ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Phan Tr n Thanh Tuy n, sinh ngày 28/4/1968 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 7/14 KADOMASHI-ISHIHARACHO 571-0067 OSAKA FU 2. Đ ng Th Th y Tiên, sinh ngày 24/4/1973 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 1/3/12 SHIGITA HIGASHI JOTO KU 536-0017 OSAKA DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I SLOVAKIA ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Nguy n Kh c Đàn, sinh ngày 03/02/1963 t i Ngh An Gi i tính: Nam Hi n trú t i: CHORVATSKA 10, 90025 SHORVATSKY GROB
 6. 2. Nguy n Sơn Dương, sinh ngày 15/02/1982 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: NOBELOVA5, 83102 BRATISLAVA 3. Vũ Thành Luân, sinh ngày 04/6/1966 t i H i Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: CHORVATSKA 187/10, 90025 CHORVATSKY GROB 4. Nguy n Xuân Tùng, sinh ngày 12/6/1976 t i Hà Tây Gi i tính: Nam Hi n trú t i: JABLONOVA 1355/14, ZVOLEN 5. Ph m H u Huy n, sinh ngày 06/10/1999 t i H i Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ROBOTNICKA 4, 90501 SENICA 6. Lê Bá Tuân, sinh ngày 06/10/1973 t i Hưng Yên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SVETLA22, 04017 KOSICE 7. Hoàng Th Thanh Nam, sinh ngày 08/5/1972 t i Hà Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: NIZOVEC 19, 96001 ZVOLEN 8. Bùi Th Ki u Trinh, sinh ngày 29/4/1998 t i Slovakia (con anh Nam ) Gi i tính: N Hi n trú t i: NIZOVEC 19, 96001 ZVOLEN 9. Bùi T n Hùng, sinh ngày 05/8/1999 t i Slovakia (con anh Nam ) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: NIZOVEC 19, 96001 ZVOLEN 10 Đ ng Th H ng Y n, sinh ngày 12/01/1971 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: PRIBINOV 801/12, 96001 ZVOLEN 11. Đào Th Lan Anh, sinh ngày 17/6/2000 t i Slovakia (con ch Y n) Gi i tính: N Hi n trú t i: PRIBINOV 801/12, 96001 ZVOLEN 12. Đào Trung Ng c, sinh ngày 02/12/1998 t i Slovakia (con ch Y n) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PRIBINOV 801/12, 96001 ZVOLEN 13. Bùi Đ c Kh i, sinh ngày 12/4/1996 t i H i Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: VELKOMORAVSKA 118, 90101 MALACKY 14. Đ ng Th Phư ng, sinh ngày 10/02/1971 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: VELKOMORAVSKA 118, 90101 MALACKY 15. Bùi Đ c Hùng, sinh ngày 24/8/1995 t i Slovakia (co n ch Phư ng) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: VELKOMORAVSKA 118, 90101 MALACKY 16. Bùi Đ c Hi u, sinh ngày 13/3/2001 t i Slovakia (con ch Phư ng) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: VELKOMORAVSKA 118, 90101 MALACKY 17. Nguy n H ng Minh, sinh ngày 07/11/1968 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LETNA 21, 05801 POPRÁ 18. Vũ Duy C u, sinh ngày 22/9/1965 t i Thái Nguyên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: DOPRAVNA 51, 83107 BRATISLAVA 19. Tr n Hoài Nam, sinh ngày 29/9/1976 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KOMENSKEHO 4, 92901 DUNAJSKA STREDA
 7. 20. Nguy n Văn H n, sinh ngày 04/11/1966 t i Qu ng Ngãi Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HLAVNA 72, 93011 TOPOLNIKY 21. Lê Thanh Vương, sinh ngày 10/01/1959 t i Thái Bình Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PROSTREDNA 22, 96301 KRUPINA 22. Bùi Th Thu Hà, sinh ngày 27/4/1970 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: KOMENSKEHO 84, 94301 STUROVO 23. Đ ng Minh Th ng, sinh ngày 18/4/1962 t i B c Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: JILEMNICKEHO 54, 07101 MICHALOVCE 24. Đ ng Minh Dũng, sinh ngày 28/3/1990 t i B c Giang (con anh Th ng) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: JILEMNICKEHO 54, 07101 MICHALOVCE 25. Nguy n Th Bích Ng c, sinh ngày 26/02/1969 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: LESNA 31, 06601 HUMENNE 26. H Trung Ondrej, sinh ngày 08/8/2000 t i Sloavakia (con ch Ng c) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LESNA 31, 06601 HUMENNE 27. Nguy n Phương Linh, sinh ngày 21/10/1980 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: VCELARSKA 4, 82101 BRATISLAVA 28. Nhâm Vi t Phương Uyên, sinh ngày 28/3/2004 t i Slovakia (con ch Linh) Gi i tính: N Hi n trú t i: VCELARSKA 4, 82101 BRATISLAVA 29. Nguy n Thu Trang, sinh ngày 27/11/1982 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: NOBELOVA 5, BRATISLAVA 30. Bùi Quang Minh, sinh ngày 03/6/2003 t i Slovakia (con Anh Trung) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: NOBELOVA 5, BRATISLAVA 31. Nguy n Phú H i, sinh ngày 25/7/1982 t i Hà Tây Gi i tính: Nam Hi n trú t i: CERNOCKEHO, BRATISLAVA 32. Ngô Văn Công, sinh ngày 25/5/1975 t i Qu ng Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PRIBINOVA 174, 96001 ZVOLEN DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I TRUNG QU C (H NG KÔNG) ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Tô Ng c Liên, sinh ngày 03/01/1995 t i Hà N i Gi i tính: N o Hi n trú t i: N .725, 1/F TAN CHEN STR, SAIKUNG 2. Nguy n Th Bích Ng c, sinh ngày 08/7/1971 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 1/F, 84 A NAM WAI VILLAGE
 8. 3. Làu Và Cú, sinh ngày 15/01/1955 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: ROOM 2029, YUNG SHEK SHE, SHEK YAM ESTATE PHASE 2 KWAI CHUNG, N.T 4. Nguy n Th Như Hoàn, sinh ngày 21/3/1975 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 23/FH.BLOCK.6 WAY WOOD COURT KING WOOD VILLAS TIN SHUI WAI N.T 5. Lê Th Thúy Vinh, sinh ngày 06/10/1966 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: RM 2814, MING KOK HOUSE MINK TAK ESTATE, TSEING KWAN O, N.T 6. Tr n Th Lan, sinh ngày 10/4/1956 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: ROOM 419, BLOCK 15, SHEK KIP MEI, KLN 7. Nguy n Th Phư ng, sinh ngày 18/7/1975 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 1117 LAI WING HOUSE LAI ON ESTATE, SHAM SHUI PO KOW LOON 8. Ngô Thu Huy n, sinh ngày 28/11/1968 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: RM 1543 HINGFAI HOUSE, TAIHING ESTATE TUENMUN, N.T 9. Nguy n Th H ng, sinh ngày 01/4/1972 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: ROOM 1544, 15/F TING TAI BUILDING ON TING ESTATE TUEN MUN N.T 10. Nguy n Th Phư ng, sinh ngày 04/10/1971 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: TIN SHUI WAI TIN WAH TSUEN WAH YAU HOUSE, 708 FLAT 11. Lý Khai, sinh ngày 26/5/1971 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: RM 2406 HENG KIN HOUSE, TIN HENG ESTATE, TIN SHUI WAI, YUEN LONG 12. Nguy n Th Ng c Lan, sinh ngày 03/12/1978 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: 33/F FLAT 11 TONG FAI HOUSE, TONG MING COURT, 15 TONG MING ST, TSUENG KWAN O, N.T 13. Vũ Th Liên, sinh ngày 20/4/1970 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: PLAT 320 BLOCK M 14 KUNG NGAM ROAD SHAUKEIWAN 14. Trương Quân Hu , sinh ngày 30/8/1974 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 1912 HOK SUM HOUSE LUNG HANG ZST SHATIN 15. Tr n C m Hà, sinh ngày 04/6/1958 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: A2907 HEI WAH HSE. LOK WAH SHOUTH EST NGAU TAU KOK, KOWLON 16. Lê Th Kim Luynh, sinh ngày 08/4/1972 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 29 F/C TOWER 9, THE LEIGHTON HILL, 2B ROAD ROAD WOOD, HAPPY VALLEY
 9. 17. Bùi Th Liên, sinh ngày 03/6/1973 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: RM 1915 YUK HOUSE TZI CHINH EST TZI WAN SHAW, KLN 18. Nguy n Th Hoài Trang, sinh ngày 17/8/1991 t i H ng Kông Gi i tính: N Hi n trú t i: RM 1915 CHING YUK HOUSE TZI CHING EST TZI WAN SHAN 19. Hoàng Th Hi n, sinh ngày 23/02/1967 t i Hà Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: PLAT 419, WANG MAN HOUSE, CHEUNG WANG ESTATE, TZING YI, N.T 20. Nguy n Th An, sinh ngày 08/11/1973 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: KA FUK ESTATE FUK ON HOUSE 702 FAN LING, N.T 21. Lưu Th Quy, sinh ngày 20/01/1970 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: FUNG TAK ESTATE SUET FUNG HOUSE 2411-KIN DAIMON-HIU 22. Bùi Th Th ng, sinh ngày 05/6/1975 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: WONG TAI SIN-YINK FUK COURT-910 FLAT-KLN 23. Sú Vày Sùi, sinh ngày 26/10/1964 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: KAI CHEUNG KAI YIP ESSTATE KOWLOON 1009 24. Huỳnh Ngân M , sinh ngày 12/9/1969 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: RM 1203 TIM MAN HOUSE HOMANTIN KLN 25. Lao Chăn Cu, sinh ngày 11/6/1967 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: RM 715 7/F WAH SIN HSE WAH KWAI EST 26. Tr nh Kim Nguyên, sinh ngày 14/4/1959 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: PLAT 1703 17/F CHOI KWAI HSE CHOI MING COURT, TSEUNG KWAN.O.KLN 27. L u Ki t Hà, sinh ngày 10/9/1973 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: PLAT 1902 BLOCK A YEE TSUI COURT CHAT WAN 28. Tr n Th Lan Phương, sinh ngày 29/9/1968 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: PLAT 416 TAK YAM HOUSE ON YAM ESTATE N.T KWAI CHUNG 29. Nguy n Ng c Sơn, sinh ngày 10/8/1969 t i B c Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PLAT C TOP FLOOR PRING HOUSE 46-52 NULLAH ROAD, MONG KOK KOWLOON 30. H ng L Dung, sinh ngày 20/01/1972 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: FLAT 9 FLOOR 2 CHUN FAT HOUSE CHEUNG FAT TSING YI 31. Đinh Th Mai, sinh ngày 02/3/1972 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: MA-ON-SHAN FUNG COURTS KAM MEI HOUSE BLG FLAT 15 F/2
 10. 32. Bùi Th Kim Oanh, sinh ngày 16/8/1976 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: HONG YAT HOUSE, YAT TUNG ESTATE, TUNG CHUNG, N.T 33. H Sau D nh, sinh ngày 01/02/1976 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: CANTON RD 867-855 WIWER BUILDING FLAT 9/F 34. Tr n A Chín, sinh năm 1970 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: FLAT 1626 16/F BLOCK 2 PO TIN INTERIM HOUSING TUEN MUN N.T 35. Bành Ti u Nghi, sinh ngày 27/10/1973 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: #3808 MEI TAI HOUSE, FU TAI ESTATE TUEN MUN 36. Phu A Kýu, sinh ngày 10/10/1970 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: G24 LEUNG CHAK HOUSE NGA NING COURT PZAK ROAD WEST CHEUNG CHAU 37. Lê Kim Hoàng, sinh ngày 10/12/1972 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: ROOM 3504 OI CHUNG HOUSE-TSZ WAN SHAN KLN 38. Nguy n Th Đông, sinh ngày 22/4/1972 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 2/F 193 A TAI CHOI YUEN ROAD CHEUNG CHAU DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I C NG HÒA LIÊN BANG Đ C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Hoàng Phương Liên, sinh ngày 18/6/1986 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: ALBERT-EINSTEIN STR.26, 06122 HALLE DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I H P CH NG QU C HOA KỲ ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Nguy n Hoàng Oanh, sinh ngày 28/11/1970 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 2250 CLARENDON BLVD#617 ARLINGTON, VA 22201 2. Tr n Vũ Tân Giang, sinh ngày 05/5/1970 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam TH Hi n trú t i: 925 7 NORTH ST.A17 LIVERPOOL, NY 13088 3. Ph m M ng Cư ng, sinh ngày 29/10/1975 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 3240 HOLLY BERRT CT.FALLS CHURCH, VA 22042 4. Nguy n H ng T Trân, sinh ngày 04/01/1976 t i Ti n Giang Gi i tính: N
 11. Hi n trú t i: 3240 HOLLY BERRT CT.FALLS CHURCH, VA 22042 5. Chu Nguyên Vũ, sinh ngày 24/8/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 541 NORTH 28 TH ST.APT.#1, LINCOL, NE 68503 6. Tr n Thiên Vũ, sinh ngày 23/11/1967 t i Đà N ng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 480 EDDY STREET#312, SAN FRANCISCO CA 94109 7. Nguy n Đình Huy, sinh ngày 12/7/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 2611 GRIFFIN AVE., LOSANGELES, CA 90031 DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I VƯƠNG QU C TH Y ĐI N ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1500/2005/QĐ-CTN ngày 19/12/2005 c a Ch t ch nư c) *** 1. Tr n Th Thanh Nhàn, sinh ngày 04/6/1968 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i : TELESKOP GATAN 12, 41518 GOLEBORG SWEDEN
Đồng bộ tài khoản