Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
69
lượt xem
9
download

Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA về việc ban hành Quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 1502/2008/Q -BCA Hà N i, ngày 10 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY TRÌNH B T, ÁP GI I BN CAN, BN CÁO, NGƯ I CÓ QUY T NNH THI HÀNH ÁN PH T TÙ, D N GI I NGƯ I LÀM CH NG C A L C LƯ NG C NH SÁT B O V VÀ H TR TƯ PHÁP THU C CÔNG AN NHÂN DÂN THEO YÊU C U C A CÁC CƠ QUAN TI N HÀNH T T NG HÌNH S B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c B lu t hình s ngày 21 tháng 12 năm 1999; Căn c B lu t t t ng hình s ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy trình b t, áp gi i b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù, d n gi i ngư i làm ch ng c a l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp thu c Công an nhân dân theo yêu c u c a các cơ quan ti n hành t t ng hình s ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây c a B Công an trái v i Quy trình ban hành kèm theo Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ng chí T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG I TƯ NG Lê H ng Anh
  2. QUY TRÌNH B T, ÁP GI I BN CAN, BN CÁO, NGƯ I CÓ QUY T NNH THI HÀNH ÁN PH T TÙ, D N GI I NGƯ I LÀM CH NG C A L C LƯ NG C NH SÁT B O V VÀ H TR TƯ PHÁP THU C CÔNG AN NHÂN DÂN THEO YÊU C U C A CÁC CƠ QUAN TI N HÀNH T T T NG HÌNH S (ban hành kèm theo Quy t nh s 1502/2008/Q -BCA(C11) ngày 10/9/2008 c a B trư ng B Công An) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Quy trình này quy nh trình t , th t c th c hi n nhi m v c a C nh sát b o v và h tr tư pháp trong vi c ch trì và tham gia ph i h p b t, áp gi i b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù, d n gi i ngư i làm ch ng theo yêu c u c a các cơ quan ti n hành t t ng hình s ph c v cho ho t ng i u tra, truy t , xét x và thi hành án hình s . i u 2. Vi c b t, áp gi i b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù, d n gi i ngư i làm ch ng ph i có l nh, quy t nh b t, áp gi i, d n gi i c a cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n; theo k ho ch và phương án c th do th trư ng ơn v C nh sát b o v và h tr tư pháp duy t; b trí l c lư ng và trang b phương ti n, vũ khí, công c h tr c n thi t ph c v công tác. i u 3. Vi c b t, áp gi i b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù, d n gi i ngư i làm ch ng ph i m b o các yêu c u v chính tr , nghi p v , pháp lu t; b o m tuy t i an toàn tính m ng, s c kh e cho cán b , chi n s và qu n chúng nhân dân trong quá trình thi hành nhi m v ; không ư c xâm ph m trái pháp lu t tính m ng, s c kh e, danh d , nhân phNm c a ngư i b b t, áp gi i, d n gi i. Chương 2. QUY NNH C TH i u 4. Ki m tra l nh, quy t nh trư c khi th c hi n nhi m v 1. Trư c khi th c hi n b t, áp gi i, d n gi i theo yêu c u c a các cơ quan ti n hành t t ng hình s , ngư i ch huy C nh sát b o v và h tr tư pháp ư c giao nhi m v ph i ki m tra l nh, quy t nh i v i t ng trư ng h p c th . 2. Khi có căn c cho r ng l nh, quy t nh b t, áp gi i, d n gi i ư c ban hành không úng quy nh c a pháp lu t ho c các thông tin v i tư ng c n b t, áp gi i, d n gi i trong l nh, quy t nh b t, áp gi i, d n gi i không chính xác hay còn thi u ho c vi c không có m t c a ngư i b b t, áp gi i, d n gi i là có lý do chính áng, vi c t ng t gi y t cho h không úng quy nh c a pháp lu t thì ngư i ch huy ơn v C nh sát b o v và h tr tư pháp ph i k p th i thông báo cho cơ quan ã ra l nh, quy t nh b t, áp gi i, d n gi i bi t x lý. i u 5. Xây d ng k ho ch và l p phương án.
  3. 1. Căn c xây d ng k ho ch và l p phương án: a) i v i yêu c u b t, áp gi i b can, b cáo ang t i ngo i, ngư i b k t án ư c hoãn ho c t m ình ch ch p hành hình ph t tù ph i xác nh ư c tính ch t c a v án; h tên, tu i, ch , c i m nhân d ng, nhân thân, di n bi n tâm lý, thái và c i m gia ình, các m i quan h c a ngư i b b t, áp gi i, c i m a bàn, tình hình an ninh, tr t t t i a phương nơi cư trú và kh năng ch ng i c a i tư ng; b) i v i yêu c u áp gi i b can, b cáo, ngư i b k t án ang b giam gi , ph i thông qua ban Giám th Tr i t m giam nơi giam gi n m di n bi n tâm lý, tư tư ng, thái và kh năng ch ng i c a i tư ng. c) i v i yêu c u d n gi i ngư i làm ch ng ph i xác nh rõ h tên, tu i, ngh nghi p, c i m nhân d ng, nhân thân; lý do ngư i làm ch ng không có m t theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t t ng, kh năng ch ng i c a ngư i làm ch ng. 2. N i dung k ho ch: a) M c ích, yêu c u c a k ho ch; b) Các nhi m v c th , trình t và bi n pháp ti n hành; c) T ch c th c hi n: - Phân công nhi m v cho các l c lư ng tham gia; - Trang b phương ti n, vũ khí, công c h tr , kinh phí và các i u ki n mb o khác cho các b , chi n sĩ th c hi n nhi m v ; - Th i gian, a i m khai th c hi n k ho ch. d) D ki n tình hu ng x u có th x y ra trong quá trình tri n khai k ho ch và xây d ng phương án x lý an toàn, hi u qu (có sơ b trí l c lư ng kèm theo). 3. Trư ng h p b t, áp gi i, d n gi i nhi u i tư ng cùng lúc, có nhi u ơn v tham gia thì ph i thành l p ban ch o và l y ý ki n c a các ơn v có liên quan trư c khi trình duy t k ho ch, phương án và có bi n pháp b o m tuy t i bí m t. Ph i t ch c di n t p phương án. i u 6. Ph bi n, giao nhi m v b t, áp gi i, d n gi i 1. Ngư i ch huy b t, áp gi i, d n gi i ph i ph bi n, quán tri t cho cán b , chi n sĩ làm nhi m v n m v ng m c ích, yêu c u, nhi m v c th , trình t và bi n pháp ti n hành k ho ch, phương án; giao nhi m v c th cho t ng t , t ng ngư i và ki m tra công tác chuNn b trư c khi th c hi n nhi m v b t, áp gi i, d n gi i; 2. Phân công cán b thông báo v i chính quy n, xã, phư ng, th tr n c i di n và m i ngư i láng gi ng ch ng ki n. N u b t, áp gi i ngư i t i nơi làm vi c thì thông báo cho cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c c i di n và ngư i ch ng ki n;
  4. 3. Phân công t hai cán b , chi n s tr lên áp gi i m t i tư ng. i tư ng là n ph i có cán b n áp gi i. i u 7. B t, áp gi i b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù 1. B t b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù: a) n a i m b t bí m t, nhanh chóng, m i i di n chính quy n a phương nơi i tư ng cư trú ho c i di n cơ quan, t ch c nơi i tư ng làm vi c và ngư i ch ng ki n, tri n khai các ho t ng c n thi t b o m an toàn và hi u qu c a vi c b t; b) Yêu c u ch nhà ho c ngư i có m t t i a i m b t cho g p ngư i c n b t; ti p c n i tư ng và ki m tra, i chi u nh, gi y t tùy thân, xác nh úng là ngư i có tên trong l nh b t thì ti n hành b t; c) c l nh ho c quy t nh b t, gi i thích l nh ho c quy t nh, quy n và nghĩa v c a ngư i b b t; d) L p biên b n v vi c b t; e) Trư ng h p n a i m b t, i tư ng không có m t nơi cư trú nhưng có căn c xác nh i tư ng ang trên ư ng i ho c m t a i m khác thì ngư i ch huy ph i t ch c ngay l c lư ng n b t; n u xét th y chưa b o m an toàn và hi u qu , ph i t ch c bám sát theo dõi, n a i m thu n l i m i i tư ng vào cơ quan Công an, Vi n ki m sát ho c y ban nhân dân nơi g n nh t ti n hành các th t c b t như quy nh t i i m a, b, c, d c a Kho n này. 2. Áp gi i ngư i b b t a) Khám ngư i, xác nh v t, tài s n ngư i b b t mang theo, x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i các v t, tài s n ó; khóa tay ngư i b b t và th c hi n vi c áp gi i; b) Trư ng h p áp gi i i tư ng nguy hi m ho c ph m t i c bi t nghiêm tr ng, ngư i b k t án t hình n u xét th y c n thi t thì xích chân m b o an toàn (vi c xích chân ph i ư c nêu trong k ho ch); c) Trư c khi áp gi i, ngư i ch huy cu c áp gi i gi i thích cho ngư i b áp gi i v quy n và nghĩa v c a h trong quá trình b áp gi i theo quy nh c a pháp lu t, gi i áp th c m c c a ngư i b áp gi i (n u có); d) Trong khi áp gi i ph i m b o an toàn, vô hi u hóa s ch ng i ho c gây khó khăn cho vi c áp gi i, không ngư i b áp gi i ng i sau lưng ho c c nh ngư i i u khi n phương ti n, g n c a lên xu ng ho c g n c a s ; không vũ khí bên c nh ngư i b áp gi i; ngư i b áp gi i ng i gi a, hai cán b áp gi i ng i hai bên; cán b áp gi i ph i giám sát, qu n lý ch t ch ngư i b áp gi i, c nh giác, ch ng k p th i x lý nh ng tình hu ng ph c t p có th x y ra; không tùy ti n gi i quy t các yêu c u c a ngư i b áp gi i;
  5. ) L p biên b n giao, nh n ngư i b áp gi i v i cơ quan ti p nh n ngư i b áp gi i theo m u quy nh. i u 8. Áp gi i b can, b cáo, ngư i b k t án ph t tù ang t i ngo i; ngư i b k t án ph t tù ư c hoãn, t m ình ch ch p hành án; b can, b cáo, ngư i b k t án ph t tù ang b giam gi 1. Th t c trư c khi áp gi i a) Áp gi i b can, b cáo, ngư i b k t án ph t tù ang t i ngo i; ngư i b k t án ph t tù ư c hoãn, t m ình ch ch p hành án: n a i m th c hi n áp gi i, m i i di n chính quy n a phương nơi ngư i c n áp gi i cư trú ho c i di n cơ quan, t ch c nơi ngư i c n áp gi i làm vi c và ngư i ch ng ki n; yêu c u ch nhà ho c ngư i có m t t i nơi ngư i c n áp gi i ang cư trú, làm vi c cho g p ngư i c n áp gi i; ki m tra i chi u nh, gi y t tùy thân, xác nh úng ngư i mà cơ quan ti n hành t t ng có quy t nh áp gi i thì công b quy t nh áp gi i và l p biên b n v vi c áp gi i; b) Áp gi i b can, b cáo, ngư i b k t án ph t tù ang b giam gi : Sau khi nh n ư c yêu c u áp gi i b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n và quy t nh áp gi i v i i tư ng c th , C nh sát b o v và h tr tư pháp ph i thông báo ngay cho Tr i t m giam ho c Nhà t m gi nơi ang giam gi b can, b cáo, ngư i b k t án ph t tù bi t có k ho ch ph i h p th c hi n nhi m v . Khi ti n hành áp gi i ph i ki m tra, xác nh úng là ngư i có tên trong quy t nh áp gi i thì m i làm th t c giao nh n ngư i b áp gi i. 2. Áp gi i: vi c áp gi i b can, b cáo, ngư i b k t án ph t tù ang t i ngo i; ngư i b k t án ph t tù ư c hoãn, t m ình ch ch p hành án; b can, b cáo, ngư i b k t án ph t tù ang b giam gi th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 7 c a Quy trình này. i u 9. D n gi i ngư i làm ch ng 1. Th t c trư c khi d n gi i: a) Yêu c u ch nhà ho c ngư i có m t t i nơi ngư i c n d n gi i ang cư trú, làm vi c cho g p ngư i c n d n gi i; ki m tra, i chi u nh, các gi y t tùy thân, xác nh úng là ngư i có tên trong quy t nh d n gi i thì m i ti n hành các th t c ti p theo; b) c quy t nh d n gi i, gi i thích cho ngư i b d n gi i v quy n và nghĩa v c a h trong quá trình b d n gi i theo quy nh c a pháp lu t, gi i áp th c m c c a ngư i b d n gi i (n u có); c) L p biên b n v vi c d n gi i ngư i làm ch ng. 2. D n gi i: a) C ít nh t hai cán b , chi n sĩ d n gi i m t ngư i làm ch ng;
  6. b) Không khóa tay, xích chân ngư i làm ch ng (ngư i làm ch ng là b can, b cáo, ngư i b k t án ho c ph m nhân ang b giam, gi ho c c i t o thì th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 7 c a Quy trình này). i u 10. X lý m t s tình hu ng trong khi b t, áp gi i, d n gi i 1. Ngư i b b t, áp gi i, d n gi i có hành vi ch ng i a) Gi i thích quy nh c a pháp lu t v b t, áp gi i, d n gi i và yêu c u ngư i có hành vi ch ng i ch p hành quy t nh; b) N u ngư i b b t, áp gi i, d n gi i c tình ch ng i thì kh ng ch , vô hi u hóa hành vi ch ng i, n u ph m t i qu tang thì ngăn ch n ngay hành vi ph m t i, l p biên b n, giao h sơ cho cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Thân nhân, ng b n c a ngư i b b t, áp gi i có hành vi c n tr , hành hung, ch ng ngư i thi hành công v nh m gi i thoát cho i tư ng. a) Gi i thích, tranh th s ng h c a qu n chúng cô l p ngư i c m u, quá khích; gi i tán ám ông (n u có); b) Trư ng h p ã ư c gi i thích mà v n còn hành vi vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng hơn thì yêu c u Công an a phương tăng cư ng l c lư ng h tr ; c) V vi c di n bi n ph c t p ph i k p th i báo cáo th trư ng ơn v tăng cư ng l c lư ng gi i quy t. Ch ng b o m an toàn cho l c lư ng tham gia b t, áp gi i; ngăn ch n, b t gi ngư i có hành vi vi ph m, l p biên b n và giao cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i b b t, áp gi i, d n gi i không có m t nơi cư trú, làm vi c thì ngư i ch huy vi c thi hành quy t nh b t, áp gi i, d n gi i ph i l p biên b n, l y l i khai c a thân nhân h xác nh có ph i i tư ng ã b tr n hay không. N u ngư i b b t, áp gi i ã b tr n thì l p biên b n v vi c ã b tr n, có xác nh n c a i di n chính quy n a phương ho c i di n cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c, xác nh n c a ngư i ch ng ki n và thông báo b ng văn b n cho cơ quan ti n hành t t ng hình s yêu c u bi t. 4. B t, áp gi i ngư i b k t án ph t tù ang t i ngo i, ngư i ư c hoãn ho c t m ình ch ch p hành hình ph t tù i thi hành án. a) i v i ngư i b b nh hi m nghèo (b ung thư, b lao n ng, b b i li t, AIDS…) t i m c không th áp gi i i ư c thì ngư i ch huy vi c áp gi i ph i l p biên b n (kèm theo b n sao b nh án c a ngư i b nh) có xác nh n c a cơ s y t (n u ngư i b nh ang i u tr t i b nh vi n) ho c có xác nh n c a chính quy n a phương (n u ngư i b nh ang i u tr t i nơi cư trú) và thông báo b ng văn b n cho cơ quan ti n hành t t ng hình s yêu c u b t, áp gi i bi t; b) i v i ph n ang có thai ho c ang nuôi con dư i 36 tháng tu i thì không th c hi n áp gi i, ngư i ch huy vi c áp gi i l p biên b n (kèm theo b n sao gi y khám thai
  7. i v i trư ng h p ang có thai ho c b n sao gi y ch ng sinh hay b n sao gi y khai sinh c a con i v i trư ng h p ang nuôi con dư i 36 tháng tu i) có xác nh n c a chính quy n a phương, c a cơ quan, t ch c nơi h làm vi c và thông báo b ng văn b n cho cơ quan ti n hành t t ng hình s yêu c u b t, áp gi i bi t. 5. Áp gi i ngư i ã th c hi n hành vi nguy hi m cho xã h i, hành vi ph m t i, ngư i ang ch p hành hình ph t tù có nghi ng b b nh tâm th n ho c m t b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a b n thân i giám nh pháp y: N u H i ng giám nh k t lu n ngư i ư c ưa i giám nh m c b nh tâm th n ho c b nh khác d n n m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a b n thân thì yêu c u cơ quan trưng c u giám nh ra quy t nh áp d ng bi n pháp b t bu c ch a b nh (bàn giao cho b nh vi n). N u H i ng giám nh k t lu n ngư i ư c ưa i giám nh không m c b nh tâm th n ho c b nh khác d n n m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a b n thân thì t ch c áp gi i i tư ng v nơi giam gi . 6. Trư ng h p i tư ng b t, áp gi i ã ch t thì ngư i ch huy vi c áp gi i l p biên b n v vi c ngư i ó ã ch t có xác nh n c a chính quy n a phương, kèm theo b n sao gi y ch ng t và thông báo b ng văn b n cho cơ quan ti n hành t t ng hình s yêu c u b t, áp gi i bi t. 7. Trư ng h p ngư i làm ch ng c tình không ch p hành quy t nh d n gi i thì ngư i ch huy vi c d n gi i l p biên b n có xác nh n c a chính quy n a phương ho c c a cơ quan, t ch c nơi ngư i b d n gi i làm vi c và thông báo b ng văn b n cho cơ quan ti n hành t t ng hình s yêu c u d n gi i bi t. 8. Trên ư ng áp gi i, d n gi i. a) Trư ng h p ngư i b áp gi i ch y tr n thì cán b , chi n sĩ áp gi i yêu c u nh ng ngư i có m t ph i h p b t gi . Ch ư c n súng khi ngư i ch y tr n là i tư ng ph m t i nghiêm tr ng, ph m t i r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng mà l c lư ng áp gi i ã c nh cáo và ã s d ng các công c h tr nhưng v n không th b t gi ư c, i tư ng v n c tình ch y tr n ho c ch ng i. N u không b t ngay ư c i tư ng thì ph i k p th i báo cáo th trư ng ơn v và liên h v i Công an a phương nơi x y ra v vi c tăng cư ng l c lư ng truy b t; b) Trư ng h p ngư i b áp gi i, d n gi i phát b nh t xu t c n c p c u k p th i, thì nhanh chóng ưa vào cơ s y t nơi g n nh t. Vi c áp gi i ho c chuy n lên y t tuy n trên ti p t c ch a tr ph i có xác nh n b ng văn b n c a cơ s y t v tình tr ng s c kh e c a ngư i b áp gi i, d n gi i và báo cáo ngay cho ch huy tr c ti p bi t. Trong th i gian c p c u t i cơ s y t , cán b , chi n sĩ áp gi i ph i có k ho ch t ch c canh gi , giám sát ch t ch i tư ng, không tr n, t sát ho c t do ti p xúc v i ngư i khác; c) Trư ng h p ngư i b áp gi i, d n gi i b ch t b t thư ng thì ph i ưa vào cơ s y t g n nh t và báo cáo ngay th trư ng ơn v , Cơ quan i u tra và Vi n ki m sát nơi x y ra v vi c bi t ti n hành các th t c theo quy nh c a pháp lu t.
  8. 9. Trư ng h p x y ra tai n n a) Qu n lý ch t ch ngư i b áp gi i, gi kho ng cách an toàn, không cho nh ng ngư i không có nhi m v n g n ngư i b áp gi i; c) C p c u ngư i b n n (n u có); trư ng h p ngư i b áp gi i b thương ph i ưa i c p c u thì trong quá trình c p c u t i b nh vi n ph i có k ho ch canh gi ch t ch ; k p th i báo cáo th trư ng ơn v và ngh Công an a phương ph i h p n gi i quy t; c) Trư ng h p v tai n n x y ra có d u hi u vi ph m pháp lu t thì b o v hi n trư ng v tai n n và thông báo cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t; d) N u phương ti n giao thông b hư h ng n ng không th kh c ph c ư c thì báo cáo th trư ng ơn v và liên h v i Công an a phương h tr , ph i h p, gi i quy t. 10. M i trư ng h p áp gi i, d n gi i ư ng dài ph i chuNn b i u ki n c n thi t v h u c n, liên h trư c v i chính quy n a phương nơi ngh qua êm, có k ho ch ph i h p v i Công an s t i trong vi c qu n lý, canh gi ngư i b áp gi i, d n gi i. i u 11. Quan h ph i h p th c hi n nhi m v b t, áp gi i b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù và d n gi i ngư i làm ch ng 1. Quan h ph i h p gi a C nh sát b o v và h tr tư pháp v i các ơn v trong l c lư ng Công an nhân dân a) ơn v C nh sát b o v và h tr tư pháp có yêu c u ph i h p b t, áp gi i, d n gi i ph i ch ng trao i (tr c ti p ho c b ng văn b n) v i ơn v ph i h p v n i dung, bi n pháp và th i gian th c hi n; b) ơn v ư c ngh ph i h p ph i ch ng tri n khai ngay l c lư ng, phương ti n, bi n pháp th c hi n theo yêu c u c a ơn v ngh ph i h p; c) Quan h ph i h p gi a các ơn v trong l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp là quan h ph i h p toàn di n, ch t ch , th ng nh t theo h l c lư ng; ơn v C nh sát b o v và h tr tư pháp thu c a bàn liên quan n i tư ng b t, áp gi i, d n gi i nh n ư c yêu c u ph i h p có trách nhi m tham mưu cho lãnh o, ch huy ph trách tr c ti p xây d ng k ho ch ph i h p b o m b t, áp gi i, d n gi i t k t qu ; d) Quan h ph i h p gi a C nh sát b o v và h tr tư pháp v i các ơn v khác trong l c lư ng Công an nhân dân là m i quan h hi p ng chi n u; cán b , chi n sĩ Công an khi ư c phân công tham gia ph i h p b t, áp gi i, d n gi i có trách nhi m th c hi n và ch p hành m nh l nh c a ngư i ch huy b t, áp gi i, d n gi i; ) Công an a phương nơi ngư i b b t, áp gi i, d n gi i ang cư trú nh n ư c yêu c u xác minh i tư ng ho c yêu c u ph i h p th c hi n nhi m v b t, áp gi i, d n gi i có trách nhi m khNn trương cung c p các thông tin c n thi t theo n i dung yêu c uv i tư ng và tri n khai l c lư ng, phương ti n ph i h p th c hi n nhi m v b t, áp gi i, d n gi i; b n m bí m t, an toàn và hi u qu ;
  9. e) Tr i giam, Tr i t m giam khi nh n ư c thông báo c a C nh sát b o v và h tr tư pháp v vi c b t, áp gi i có trách nhi m t ch c l c lư ng ph i h p th c hi n nhi m v và m b o các i u ki n c n thi t cho vi c giao, nh n ngư i b b t, áp gi i. 2. Quan h ph i h p gi a C nh sát b o v và h tr tư pháp v i Chính quy n a phương, cơ quan, ơn v nơi ngư i b b t, áp gi i, d n gi i cư trú ho c làm vi c a) Trư c khi th c hi n b t, áp gi i, d n gi i theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng, ơn v C nh sát b o v và h tr tư pháp ph i thông báo cho chính quy n a phương nơi i tư ng ang cư trú ho c cơ quan, ơn v nơi i tư ng làm vi c bi t ph i h p; b) Chính quy n a phương nơi cư trú ho c cơ quan, ơn v nơi làm vi c c a ngư i b b t, áp gi i, d n gi i, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p th c hi n, b o m cho ho t ng b t, áp gi i, d n gi i an toàn và hi u qu . 3. Quan h ph i h p gi a C nh sát b o v và h tr tư pháp v i các cơ quan ti n hành t t ng hình s a) Khi nh n ư c công văn yêu c u, l nh ho c quy t nh b t, áp gi i, d n gi i c a cơ quan ti n hành t t ng hình s thì ngư i ch huy l c lư ng b t, áp gi i, d n gi i ph i có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ti n hành t t ng hình s ã yêu c u có nh ng thông tin c n thi t v ngư i b b t, áp gi i, d n gi i, ph c v cho vi c t ch c th c hi n nhi m v ; b) Cơ quan ti n hành t t ng hình s có yêu c u b t, áp gi i, d n gi i có trách nhi m cung c p thông tin c n thi t v i tư ng c n b t, áp gi i, d n gi i cho ơn v C nh sát b o v và h tr tư pháp khi ơn v này có yêu c u; c) Thông báo ngay b ng văn b n cho cơ quan yêu c u b t, áp gi i, d n gi i bi t v k t qu b t, áp gi i b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù và d n gi i ngư i làm ch ng ho c lý do chưa b t, áp gi i, d n gi i ư c; d) Trong các trư ng h p C nh sát b o v và h tr tư pháp ư c yêu c u ph i h p, h tr cùng i u tra viên thì vi c tr c ti p th c hi n các th t c pháp lý, do i u tra viên th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. 1. K t thúc nhi m v b t, áp gi i, d n gi i, ngư i ch huy ph i ti n hành ki m tra l i toàn b phương ti n, các trang thi t b ph c v b t, áp gi i, d n gi i và bàn giao cho ơn v qu n lý theo quy nh; t ch c h p rút kinh nghi m, vi t báo cáo k t qu th c hi n nhi m v , ngh khen thư ng, k lu t (n u có). 2. H sơ v công tác b t, áp gi i, d n gi i ph i ư c lưu gi và b o qu n theo úng ch h sơ do B Công an quy nh. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH
  10. i u 13. Cán b , chi n sĩ làm nhi m v b t, áp gi i b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù; d n gi i ngư i làm ch ng th c hi n úng Quy trình này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, b o m yêu c u nghi p v c a ngành Công an. Ngư i có thành tích ư c khen thư ng theo quy nh; n u vi ph m thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 14. T ng c c C nh sát có trách nhi m ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra Công an các ơn v , a phương th c hi n Quy trình này. i u 15. C c trư ng c c C nh sát b o v và h tr tư pháp, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m b trí l c lư ng, trang b phương ti n, công c h tr phù h p v i tình hình th c t và yêu c u c a công tác b t, áp gi i b can, b cáo, ngư i có quy t nh thi hành án ph t tù, d n gi i ngư i làm ch ng theo yêu c u các cơ quan ti n hành t t ng; ch o, hư ng d n, ki m tra Công an các ơn v , a phương thi hành Quy trình này và các quy nh khác có liên quan. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Công an các ơn v , a phương báo cáo v B Công an (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i. B TRƯ NG I TƯ NG Lê H ng Anh
Đồng bộ tài khoản