Quyết định số 1511/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 1511/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1511/QĐ-BTTTT về việc đính chính phụ lục Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1511/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1511/Q -BTTTT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH PH L C QUY T NNH S 40/2008/Q -BTTTT B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Pháp l nh bưu chính, vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Ngh nh s 160/2004/N -CP ngày 03/9/2004 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh bưu chính, vi n thông v vi n thông; Căn c Quy t nh s 74/2006/Q -TTg ngày 7/4/2006 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình cung c p d ch v vi n thông công ích n năm 2010; Căn c các quy t nh công b vùng ư c cung c p d ch v vi n thông công ích (Quy t nh s 41/2006/Q -BBCVT ngày 19/9/2006 c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông, Quy t nh s 09/2007/Q -BBCVT ngày 14/5/2007 c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông Quy t nh s 15/2008/Q -BTTTT ngày 02/4/2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông); Xét ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH: i u 1. ính chính các ph l c ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2008/Q - BTTTT ngày 02/7/2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông v vi c ban hành nh m c h tr duy trì và phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích giai o n 2008 - 2010 như sau: 1. ính chính Ph l c 1: ính chính mã s và tên nh m c t i m c 2.1.1 (Ph n II: nh m c h tr duy trì, phát tri n thuê bao c a cá nhân, h gia ình s d ng d ch v vi n thông ph c p t i vùng ư c cung ng d ch v vi n thông công ích” như sau: Mã s Tên nh m c Mã s Tên nh m c ã in là S a l i là 2.2.1 H tr duy trì thuê bao i n 2.1.1 (Tên nh m c gi nguyên) tho i c nh 2.2.1.1 H tr duy trì thuê bao i n 2.1.1.1 (Tên nh m c gi nguyên) tho i c nh h u tuy n
  2. 2.2.1.2 H tr duy trì thuê bao i n 2.1.1.2 H tr duy trì thuê bao i n tho i c nh h u tuy n s tho i c nh vô tuy n s d ng d ng công ngh CDMA công ngh CDMA 2.2.1.3 H tr duy trì thuê bao i n 2.1.1.3 H tr duy trì thuê bao i n tho i c nh h u tuy n s tho i c nh vô tuy n s d ng d ng công ngh GSM công ngh GSM 2. ính chính Ph l c 2: 2.1. Danh sách phân khu v c ôí v i các huy n, xã thu c vùng ư c cung c p d ch v vi n thông công ích áp d ng nh m c h tr duy trì và phát tri n cung ng d ch v vi n thông ph c p bao g m c 04 (b n) xã sau: a. Xã Lưu Ng c (mã s xã: 01468), Huy n Trà Lĩnh, T nh Cao B ng; thu c khu v c 3. b. Xã An Phú (mã s xã: 22162), Thành ph Tuy Hoà, T nh Phú Yên; thu c khu v c 3. c. Xã c H nh (mã s xã: 25228), Huy n Phư c Long, T nh Bình Phư c; thu c khu v c 3. d. Xã Phú Văn (mã s xã: 25229), Huy n Phư c Long, T nh Bình Phư c; thu c khu v c 3. 2.2. ính chính mã s ơn v hành chính c a m t s xã, th tr n (như ph l c kèm theo Quy t nh này). i u 2. Chánh văn phòng B ; V trư ng V K ho ch-Tài chính; V trư ng V Vi n thông; Ch t ch H i ng qu n lý, Trư ng Ban ki m soát, Giám c Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p vi n thông và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2 - S Thông tin và Truy n thông các t nh Cao B ng, Vĩnh Phúc, Qu ng Nam, Phú Yên, Ninh Thu n, Gia Lai, Lâm ng, Bình Phư c và Trà Vinh; - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu VT, KHTC. Tr n c Lai PH L C ÍNH CHÍNH MÃ S CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH THU C VÙNG Ư C CUNG C P DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH
  3. (Kèm theo Quy t nh s 1511/Q -BTTTT ngày 13 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) 1. T nh Vĩnh Phúc Huy n L p Th ch: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Th Tr n Hoa Sơn 08789 Xã B ch Lưu 08776 08779 Xã H I L u 08779 08782 Xã B c Bình 08782 08785 Xã Thái Hòa 08785 08788 Xã Li n Sơn 08788 08791 Xã Xuân Hòa 08791 08794 Xã Vân Tr c 08794 08797 Xã ng Qu 08797 08800 Xã Nhân o 08800 08803 Xã ôn Nhân 08803 08806 Xã Phương Khoan 08806 08809 Xã Liên Hòa 08809 08812 Xã T Du 08812 08815 Xã Tân L p 08815 08818 Xã Nh o Sơn 08818 08821 Xã Như Th y 08824 08827 Xã Yên Th ch 08827 08830 Xã Bàn Gi n 08830 08833 Xã Xuân Lôi 08833 08836 Xã ng ích 08836 08839 Xã Tiên L 08839 08842 Xã Văn Quán 08842 08845 Xã ng Th nh 08845 08848 Xã T Yên 08848 08851 Xã c Bác 08851 08854 Xã ình Chu 08854 08857
  4. Xã Quang Yên 08857 08776 2. T nh Qu ng Nam a) Huy n Nam Giang: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Zuôich 20698 20701 Xã Tà Bhinh 20701 20710 Xã La êê 20704 20698 Xã Chà Vàl 20710 20707 Xã La Dêê 20713 20704 Xã c pring 20716 20719 Xã c pre 20719 20716 b) Huy n Tây Giang: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã A Vương 20437 20461 Xã Bha Lê 20440 20458 Xã A Nông 20443 20452 Xã A Tiêng 20446 20455 Xã A Xan 20452 20443 Xã Tr'Hy 20455 20446 Xã Dang 20458 20464 Xã Ch'ơm 20461 20437 Xã Ga Ri 20464 20440 c) Huy n ông Giang: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã A Ting 20470 20479 Xã Tư 20473 20482 Xã Jơ Ngây 20485 20476 Xã Ka Dăng 20488 20497
  5. Xã A Rooi 20494 20488 Xã Mà Cooi 20497 20494 3. T nh Ninh Thu n Huy n Ninh Phư c: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Phư c Hà 22888 22885 Xã An H i 22891 22888 Xã Phư c H i 22897 22894 Xã Phư c Dinh 22906 22903 4. T nh Gia Lai a) Huy n Chư Prông: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Ia Kly 23888 Xã Ia Bang 23924 b) Huy n Chư Sê: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Th tr n Nhơn Hoà 23942 5. T nh Lâm ng a) Huy n am Rông: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã M'Rong 24856 24859 X· a Long 24859 24856 b) Huy n B o Lâm: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là
  6. Xã L c B c 25063 25066 Xã L c Phú 25066 25063 c) Huy n Huoai: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Phư c L c 25105 25123 Xã Ploa 25120 25114 Xã oàn K t 25123 25120 d) Huy n Cát Tiên: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã ng Nai Thư ng 25162 25192 Xã Tiên Hoàng 25168 25162 Xã Nam Ninh 25174 25171 Xã M Lâm 25177 25174 Xã Tư Nghĩa 25180 25177 6. T nh Bình Phư c a) Huy n Phư c Long: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Phư c Minh 25232 b) Huy n L c Ninh: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã L c Phú 25292 c) Huy n Bù ăng: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Bình Minh 25404
  7. 7. T nh Trà Vinh a) Huy n C u Kè: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Hòa Ân 29320 29311 Xã Châu i n 29323 29314 Xã Hoà Tân 29329 29320 Xã Phong Phú 29326 29326 b) Huy n Ti u C n: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã T p Ngãi 29353 29365 Xã Phú C n 29356 29347 Xã Tân Hòa 29365 29371 Xã Tân Hùng 29368 29362 Xã Hùng Hòa 29371 29359 c) Huy n Châu Thành: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Hòa Minh 29386 29410 Xã Hòa L i 29395 29401 Xã a L c 29398 29377 Xã Long Hòa 29404 29413 d) Huy n C u Ngang: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Kim Hòa 29425 29434 Xã M Long Nam 29440 29425 Xã Long Sơn 29449 29443 c) Huy n Trà Cú:
  8. Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Tân Hi p 29473 29509 Xã An Qu ng H u 29476 29473 Xã Long Hi p 29479 29506 Xã Ng c Biên 29485 29503 Xã Kim Sơn 29494 29482 Xã ôn Châu 29497 29500 Xã Hàm Giang 29500 29488 Xã ôn Xuân 29503 29497 d) Huy n Duyên H i: Tên ơn v hành chính Mã s ơn v hành chính ã in là S a l i là Xã Hi p Th nh 29515 29539 Xã Ngũ L c 29521 29530 Xã Trư ng Long Hòa 29524 29527
Đồng bộ tài khoản