Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 152/2008/QĐ-TTg Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CH BI N VÀ S D NG KHOÁNG S N LÀM V T LI U XÂY D NG VI T NAM Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP c a Th tư ng Chính ph ngày 27 tháng 12 năm 2005, quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n; Xét đ ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng Vi t Nam đ n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu a) Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng là cơ s pháp lý cho các ngành ch c năng c a Nhà nư c qu n lý c p phép thăm dò, c p phép khai thác các m khoáng s n nh m s d ng m t cách có hi u qu , đúng m c đích và phát tri n b n v ng ngành công nghi p v t li u xây d ng; t o đi u ki n thu n l i cho các nhà đ u tư, các doanh nghi p trong vi c xin c p phép thăm dò, c p phép khai thác và ch bi n các m khoáng s n trong t ng giai đ an t nay đ n năm 2020 và làm cơ s đ đ nh hư ng phát tri n công nghi p v t li u xây d ng sau năm 2020; b) Đánh giá hi n tr ng ngu n tài nguyên khoáng s n làm nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng; xác đ nh nhu c u tr lư ng khoáng s n c n thăm dò, khai thác, ch bi n t nay đ n năm 2020 và kh năng đáp ng t ngu n tài nguyên khoáng s n; xác đ nh danh m c, ti n đ thăm dò, khai thác và ch bi n các m trong t ng giai đo n t nay đ n năm 2020 cũng như các m , các khu v c làm d tr tài nguyên qu c gia nh m đáp ng nhu c u phát tri n c a ngành công nghi p v t li u xây d ng Vi t Nam đ n năm 2020 và các năm sau. 2. Quan đi m a) Quan đi m v thăm dò khoáng s n - Quy ho ch thăm dò khoáng s n làm v t li u xây d ng ph i đi trư c m t bư c đ làm căn c pháp lý cho công tác qu n lý vi c c p phép thăm dò, c p phép khai thác các m khoáng s n nh m đáp ng yêu c u khai thác nguyên li u cho ngành công nghi p v t li u xây d ng trong c nư c trong giai đo n t nay đ n năm 2020 và các năm sau. Thăm dò các m c n th c hi n trư c 5 - 10 năm trư c khi tri n khai th c hi n khai thác m ; - Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng ph i đáp ng k p th i nhu c u v nguyên li u cho các nhà máy s n xu t v t li u xây d ng hi n có và d ki n s đư c đ u tư trong giai đo n t nay đ n năm 2010 và năm 2020; phù h p v i Quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a c nư c và các vùng lãnh th ; phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n công nghi p v t li u xây d ng Vi t Nam đ n năm 2020 đang đư c B Xây d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t; - ưu tiên thăm dò nh ng m , nh ng di n tích phân b khoáng s n trong vùng phát tri n s n xu t v t li u xây d ng ho c các vùng lân c n; nh ng vùng có đi u ki n khai thác thu n l i, đ m b o tính ch c ch n và hi u qu , không tác đ ng đ n môi trư ng; - Công tác thăm dò đ i v i t ng m khoáng s n làm v t li u xây d ng c n m r ng ra khu ngo i vi ho c lân c n c a m , thăm dò ph n tài nguyên dư i lòng đ t đ đánh giá tr lư ng toàn b thân qu ng, kéo dài đ i m , không đ lãng phí ngu n tài nguyên.
  2. 2 b) Quan đi m v s d ng h p lý ngu n tài nguyên - Các m khoáng s n có ch t lư ng cao c n ưu tiên dành cho s n xu t v t li u xây d ng có giá tr cao, không khai thác s d ng làm v t li u xây d ng thông thư ng đ nâng cao hi u qu s d ng tài nguyên. Các lo i khoáng s n giàu ti m năng tài nguyên có th xu t kh u như sau: cát tr ng sau khi đã đư c ch bi n, làm giàu; đôlômit; đá kh i làm đá p lát sau khi áp d ng các công ngh khai thác tiên ti n đ nâng cao ch t lư ng s n ph m. Không xu t kh u các khoáng s n có ch t lư ng t t song tr lư ng nh đ làm d tr nguyên li u cho s n xu t v t li u xây d ng lâu dài như đ t sét ch u l a, đ t sét tr ng, fenspat; - Nh ng m bao g m 2 ho c nhi u lo i khoáng s n c n có phương án khai thác t ng h p nh m t n d ng tài nguyên; - Xây d ng phương án khai thác h p lý và hi u qu nh m gi m thi u t i đa tác đ ng tiêu c c đ n môi trư ng, c nh quan thiên nhiên và thu h i toàn b khoáng s n. c) Quan đi m v phát huy m i ngu n l c đ thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng - Huy đ ng ngu n v n và phát huy năng l c c a các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c tham gia thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng theo Lu t Khoáng s n quy đ nh; - Phát huy năng l c khoa h c k thu t, ngu n nhân l c và tính ch đ ng c a các t ch c có ch c năng đ đ y m nh vi c kh o sát, thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng; - H p tác v i các t ch c qu c t t o bư c chuy n bi n v công ngh tiên ti n trong lĩnh v c khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng. d) Quan đi m v b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng - Phát tri n công nghi p thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng ph i phù h p v i quy đ nh b o v các di s n thiên nhiên, di tích l ch s , di ch kh o c , các công trình văn hoá có giá tr và khu du l ch, b o v môi trư ng sinh thái; - Áp d ng các quy trình công ngh thăm dò, công ngh khai thác, ch bi n khoáng s n tiên ti n nh m gi m thi u t i đa các tác đ ng tiêu c c đ n môi trư ng và c nh quan thiên nhiên; th c hi n vi c hoàn tr l i m t b ng sau khi khai thác khoáng s n và ph c h i môi trư ng ho c c i t o các khu v c đã hoàn thành vi c khai thác, s d ng đ t h p lý đ ph c v các m c đích dân sinh; - Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng là quy ho ch đ nh hư ng, quy ho ch m , do v y trong quá trình th c hi n luôn c n có s b sung, đi u ch nh k p th i và c p nh t, b sung, hoàn thi n qua t ng giai đo n. 3. N i dung Quy ho ch a) Tài nguyên khoáng s n làm v t li u xây d ng Vi t Nam Các lo i khoáng s n làm nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng đư c quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng đ n năm 2020 trong ph m vi d án, bao g m: cao lanh, đ t sét tr ng, fenspat, sét ch u l a, cát tr ng, đôlômit, sét bentonit, đá p lát. T ng h p s m và tài nguyên các m khoáng s n làm nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng trên c nư c đã đư c thăm dò, kh o sát như sau: Lo i khoáng s n T ng Trong đó s m Tr lư ng m đã kh o sát (tri u t n) s m Chưa Đã Tài nguyên c p kh o kh o T ng c ng B + C1 + C2 P sát sát 1. Cao lanh 347 118 229 849,973 192,541 657,432 2. Đ t sét tr ng 27 3 24 38,283 23,469 14,814 3. Fenspat 71 26 45 83,86 46,9 36,96 4. Đ t sét ch u l a 9 1 8 15,064 13,668 1,396 5. Cát tr ng 60 7 53 1.403,012 60,926 1.342,086 6. Đôlômít 80 37 43 2.800,306 124,224 2.676,082
  3. 3 7. Bentônít 9 4 5 26,35 3,66 22,69 8. Đá p lát 324 127 197 37.590,233 300,458 37.289,775  T ng h p v s m và tài nguyên các m khoáng s n làm nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng theo 8 vùng kinh t xem Ph l c I. b) Nhu c u kh i lư ng các lo i khoáng s n c n thăm dò, khai thác đ đáp ng nguyên li u cho s n xu t v t li u xây d ng t nay đ n năm 2020 như sau: - Nhu c u kh i lư ng khoáng s n c n thăm dò: + Cao lanh: giai đo n đ n năm 2010: 9,4 tri u t n; giai đo n 2011 - 2015: 3,2 tri u t n; giai đo n 2016 - 2020: 11,2 tri u t n; t ng c ng: 23,7 tri u t n; + Đ t sét tr ng: giai đo n đ n năm 2010: 10 tri u t n; giai đo n 2011 - 2015: 6 tri u t n; giai đo n 2016 - 2020: 16,7 tri u t n; t ng c ng: 32,7 tri u t n; + Fenspat: giai đo n đ n năm 2010: 40 tri u t n; giai đo n 2011 - 2015: 15 tri u t n; giai đo n 2016 - 2020: 29 tri u t n; t ng c ng: 84 tri u t n; + Đ t sét ch u l a: giai đo n đ n năm 2010: 111.000 t n; giai đo n 2011 - 2015: 283.000 t n; giai đo n 2016 - 2020: 221.000 t n; t ng c ng: 615.000 t n; + Cát tr ng: giai đo n đ n năm 2010: 8,4 tri u t n; giai đo n 2011 - 2015: 7,4 tri u t n; giai đo n 2016 - 2020: 3,7 tri u t n; t ng c ng: 19,5 tri u t n; + Đôlômit: giai đo n đ n năm 2010: 2,3 tri u t n. giai đo n 2011 - 2015: 2 tri u t n; giai đo n 2016 - 2020: 1 tri u t n; t ng c ng: 5,3 tri u t n. 3 3 + Đá kh i: giai đo n đ n năm 2010: 15 tri u m ; giai đo n 2011 - 2015: 14 tri u m ; giai đo n 2016 3 - 2020: 22 tri u m ; t ng c ng: 51 tri u t n. - Nhu c u kh i lư ng khoáng s n c n m r ng khai thác, ch bi n: + Cao lanh: giai đo n đ n năm 2010: 104 nghìn t n; giai đo n 2011 - 2015: 35 nghìn t n; giai đo n 2016 - 2020: 124 nghìn t n; t ng c ng: 263 nghìn t n; + Đ t sét tr ng: giai đo n đ n năm 2010: 200 ngàn t n; giai đo n 2011 - 2015: 120 nghìn t n; giai đo n 2016 - 2020: 330 nghìn t n; t ng c ng: 650 nghìn t n; + Fenspat: giai đo n đ n năm 2010: 792 nghìn t n; giai đo n 2011 - 2015: 297 nghìn t n; giai đo n 2016 - 2020: 577 nghìn t n; t ng c ng: 1.666 nghìn t n; + Đ t sét ch u l a: giai đo n đ n năm 2010: 3.060 t n; giai đo n 2011 - 2015: 7.859 nghìn t n; giai đo n 2016 - 2020: 6.138 nghìn t n; t ng c ng: 17.057 nghìn t n; + Cát tr ng: giai đo n đ n năm 2010: 233 nghìn t n; giai đo n 2011 - 2015: 205 nghìn t n; giai đo n 2016 - 2020: 102 nghìn t n; t ng c ng: 540 nghìn t n; + Đôlômit: giai đo n đ n năm 2010: 64 nghìn t n; giai đo n 2011 - 2015: 56 nghìn t n. giai đo n 2016 - 2020: 28 nghìn t n; t ng c ng: 148 nghìn t n; 3 3 + Đá kh i: giai đo n đ n năm 2010:100 nghìn m ; giai đo n 2011 - 2015: 90 nghìn m ; giai đo n 3 3 2016 - 2020: 145 nghìn m ; t ng c ng: 335 nghìn m . c) Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng đ n năm 2020. Trong giai đo n t nay đ n năm 2020 quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng t ng tr lư ng khoáng s n làm nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng như sau: Lo i khoáng Quy ho ch thăm dò (tri u t n) Quy ho ch khai thác (tri u t n) s n Đ n 2011 - 2016 - T ng Đ n 2011 - 2016 - T ng 2010 2015 2016 c ng 2010 2015 2016 c ng 1. Cao lanh 18 4 - 22 9 10 2 21 2. Đ t sét 7,9 9,1 10 27 4,335 6 16,7 27 tr ng 3. Fenspat 48 4 2,9 54,9 26,6 14 19,4 60
  4. 4 4. Cát tr ng 25 31 11 67 9 18 7,2 34,2 5. Đôlômít 10 - - 10 3 3 - 6 6. Đá p lát 36 30 29,5 95,5 15 14 22 51 (tri u (tri u (tri u (tri u 3 3 3 3 m) m) m) m) Chi ti t v quy ho ch thăm dò tr lư ng khoáng s n làm nguyên li u cho công nghi p v t li u xây d ng đ n năm 2020 xem Ph l c II; quy ho ch khai thác các m khoáng s n cho các cơ s khai thác, ch bi n xem Ph l c III. d) Quy ho ch các m khoáng s n d tr cho công nghi p v t li u xây d ng Danh m c và tr lư ng các m khoáng s n d tr cho công nghi p v t li u xây d ng xem Ph l c IV. Trong trư ng h p các m khoáng s n đã đư c quy ho ch d tr cho công nghi p v t li u xây d ng nhưng n u đư c s d ng vào m c đích khác có hi u qu cao hơn s đư c dành s d ng cho m c đích khác. 4. Các gi i pháp đ th c hi n quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng Vi t Nam đ n năm 2020 a) Gi i pháp v vi c tăng cư ng và th ng nh t qu n lý nhà nư c v khoáng s n t trung ương t i đ a phương - Nhà nư c th ng nh t qu n lý k t qu thăm dò, khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng; đ u tư cho vi c quy ho ch, đi u tra cơ b n đ a ch t v tài nguyên khoáng s n; t o đi u ki n cho t ch c, cá nhân tham gia đ u tư thăm dò, khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng. V i ch c năng, nhi m v đư c giao, B Tài nguyên và Môi trư ng ti p t c hoàn thi n các văn b n pháp lu t, các th t c hành chính và phân c p qu n lý, đ n bù khi s d ng đ t nh m đ y nhanh vi c c p phép thăm dò, khai thác khoáng s n; hoàn thi n các quy đ nh v thu tài nguyên, các chi phí b o v môi trư ng, hoàn th ; B Xây d ng ch đ o, ki m tra, đ nh kỳ c p nh t tình hình th c hi n quy ho ch và ti n hành b sung đi u ch nh quy ho ch; các đ a phương t ch c qu n lý, giám sát vi c thăm dò, khai thác m khoáng s n, ph c h i môi trư ng, tránh tình tr ng ch ng chéo v i các quy ho ch khác; - Không gi i h n vi c thăm dò các m khoáng s n. Trong th i gian t i c n đưa ra các tiêu chí đ đư c c p phép thăm dò, c p phép khai thác nh m đơn gi n và công khai hóa các th t c, ti t ki m th i gian cho doanh nghi p. Khi duy t c p phép khai thác m khoáng s n, ph i yêu c u ch đ u tư s n xu t ra s n ph m đ t tiêu chu n hàng hoá có ch t lư ng cao đ các cơ s s d ng không ph i ch bi n l i; - C n có s ph i h p ch t ch gi a các B , ngành và các t nh khi c p phép khai thác m t s m và có ch tài đ m nh đ ki m tra, giám sát sau khi đã c p phép khai thác, các cơ s ph i th c hi n nghiêm ch nh vi c khai thác t n d ng tài nguyên, ph c h i môi trư ng và th c hi n ch đ báo cáo hàng năm v i các cơ quan qu n lý. - Đ y m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khoáng s n, đ c bi t đ i v i nh ng nơi có khoáng s n và ho t đ ng khoáng s n. b) Gi i pháp v huy đ ng v n đ u tư Ngu n v n cho thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n làm nguyên li u v t li u xây d ng ch y u t v n t thu x p c a các doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng, v n c a các nhà đ u tư, v n vay c a các ngân hàng thương m i trong nư c và nư c ngoài. Khuy n khích các doanh nghi p huy đ ng v n thông qua th trư ng ch ng khoán (phát hành trái phi u, c phi u công trình). Công b r ng rãi danh m c, tài nguyên các m đã đư c quy ho ch thăm dò, khai thác và ch bi n trên đ a bàn các t nh đ kêu g i đ u tư thăm dò và t ch c khai thác ph c v công nghi p v t li u xây d ng. c) Gi i pháp v cơ ch , chính sách - Hoàn thi n các văn b n pháp lu t liên quan đ n công tác thăm dò, khai thác khoáng s n; xây d ng các quy ph m đi u tra, thăm dò, quy ch đ u th u các khu v c thăm dò, khai thác các m khoáng s n làm nguyên li u v t li u xây d ng; - Có chính sách khuy n khích đ u tư v thi t b , công ngh khai thác, ch bi n nh m khai thác tri t đ ngu n tài nguyên khoáng s n làm v t li u xây d ng;
  5. 5 - B sung b o hi m r i ro cho các t ch c, cá nhân ho t đ ng thăm dò khoáng s n trên cơ s thành l p qu b o hi m r i ro thăm dò khoáng s n nh m khuy n khích các ch đ u tư, đ u tư thăm dò nâng cao đ tin c y v tr lư ng, ch t lư ng m , gi m thi u r i ro có th x y ra khi thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n; - Có s ph i h p gi a các trư ng đào t o chuyên ngành v i các t ch c có ch c năng, kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng đ có k ho ch đào t o đ i ngũ cán b , công nhân k thu t trong lĩnh v c thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n. d) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng - Nghiên c u phát tri n và ch t o thi t b máy móc thăm dò, khai thác phù h p v i nh ng đi u ki n trong nư c; - T ch c nghiên c u và xây d ng quy trình công ngh thăm dò, khai thác và ph c h i môi trư ng các m khoáng s n giai đ an sau khi k t thúc khai thác; - Áp d ng công ngh khai thác, ch bi n tiên ti n đ nâng cao t i đa h s thu h i khoáng s n và giá tr c a s n ph m sau ch bi n, nâng cao hi u qu , ch t lư ng và s c c nh tranh c a s n ph m khoáng s n. Tăng cư ng ch bi n sâu đ i v i cao lanh, fenspat đ ti n t i không ph i nh p kh u cho s n xu t v t li u xây d ng; đ i v i cát tr ng, đá kh i đ có th xu t kh u v i giá tr cao; - M r ng h p tác qu c t , đ c bi t v công ngh khai thác, ch bi n khoáng s n và chuy n giao công ngh khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng; - Nhà nư c có chính sách ưu đãi, khuy n khích đ u tư đ i v i d án khai thác, ch bi n t i ch khoáng s n vùng có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vùng có đi u ki n kinh t - xã h iđ c bi t khó khăn; d án có áp d ng k thu t, công ngh tiên ti n, b o đ m môi trư ng, các s n ph m có giá tr và hi u qu kinh t - xã h i cao; d án ch bi n khoáng s n đáp ng nhu c u s d ng trong nư c và xu t kh u. 5. Nhu c u v n đ u tư cho thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng T ng v n đ u tư cho thăm dò các m khoáng s n làm v t li u xây d ng trong t ng giai đo n t nay đ n năm 2020 như sau: Nhu c u kh i lư ng thăm dò (tri u t n) T ng kinh phí thăm dò (tri u đ ng) Lo i khoáng Đ n GĐ Đ n GĐ GĐ s n GĐ 2011 T ng T ng năm 2016 - năm 2011 - 2016 - -2015 c ng c ng 2010 2020 2010 2020 2020 1. Cao lanh 18 4 - 22 2.592 576 - 3.168 2. Đ t sét tr ng 7,9 9,1 10 27 1.137 1.308 1.140 3.585 3. Fenspat 48 4 2,9 54,9 6.912 576 420 7.908 4. Cát tr ng 25 31 11 67 2.550 3.162 1.122 6.834 5. Đôlômit 10 - - 10 1.020 - - 1.020 6. Đá kh i 36 30 29,5 95,5 5.184 4.320 4.248 13.752 3 3 3 3 (tr.m ) (tr.m ) (tr.m ) (tr.m ) T NG C NG - - - - 19.395 9.942 6.930 36.237 T ng h p nhu c u v n đ u tư cho khai thác, ch bi n các m khoáng s n làm v t li u xây d ng t nay đ n năm 2020: Nhu c u v n đ u tư (t đ ng) Lo i khoáng s n Đ n 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 T ng c ng 1. Khai thác, ch bi n cao lanh 55 60 10 125 2. Khai thác, ch bi n đ t sét tr ng 90 90 150 330 3. Khai thác, ch bi n fenspat 250 140 195 585 4. Khai thác, ch bi n cát tr ng 12,5 25 10 47,5 5. Khai thác, ch bi n đôlômit 5 5 - 10
  6. 6 6. Khai thác đá kh i 56 48 76 180 T NG C NG 468,5 368 441 1.277,5 Ngu n v n cho thăm dò, khai thác và ch bi n các m khoáng s n làm nguyên li u v t li u xây d ng ch y u do các ch đ u tư các d án khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng t thu x p. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B Xây d ng th c hi n qu n lý nhà nư c v khai thác và s d ng khoáng s n làm nguyên li u cho công nghi p v t li u xây d ng có trách nhi m: a) Công b và t ch c th c hi n quy ho ch sau khi đư c Th tư ng Chính ph phê duy t; ch đ o và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch sau khi đư c phê duy t; đ nh kỳ c p nh t tình hình th c hi n và đi u ch nh quy ho ch, đ m b o đ ng b và phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c và l trình h i nh p qu c t . Đ xu t cơ ch , chính sách đ phát tri n n đ nh và b n v ng ngành khai thác, ch bi n khoáng s n làm nguyên li u công nghi p v t li u xây d ng; b) C p nh t, b sung và hoàn thi n Quy ho ch t ng th phát tri n v t li u xây d ng đ n năm 2020 đ làm cơ s t ch c công tác đi u tra cơ b n đ a ch t, thăm dò khoáng s n k p th i và trên các di n tích h p lý; c) Ban hành các quy đ nh v tiêu chu n, quy trình, công ngh khai thác, ch bi n khoáng s n làm nguyên li u v t li u xây d ng; d) Đ i m i công tác qu n tr tài nguyên khoáng s n v hi n tr ng ngu n tài nguyên khoáng s n, tình hình thăm dò, khai thác các m khoáng s n làm v t li u xây d ng, ch t lư ng, tr lư ng khoáng s n, tác đ ng môi trư ng, c p nh t tăng ho c gi m s t n tr lư ng và tài nguyên các c p, ch t lư ng qu ng và các thông tin v chi n lư c, chính sách tài nguyên qu c gia, ch trương và đư ng l i phát tri n kinh t , xã h i c a c nư c và các đ a phương có ngu n nguyên li u làm v t li u xây d ng. Phương pháp qu n tr này đư c th ng nh t trên toàn qu c và do B Xây d ng qu n lý h th ng qu n tr tài nguyên. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v đi u tra cơ b n, thăm dò, c p phép thăm dò, khai thác các m khoáng s n có trách nhi m: a) Công b danh m c các m khoáng s n làm v t li u xây d ng đã đư c đi u tra, thăm dò; b) Đ y nhanh công tác đi u tra cơ b n đ a ch t đ i v i các khoáng s n làm nguyên li u v t li u xây d ng theo Quy ho ch đi u tra cơ b n đ a ch t v tài nguyên khoáng s n đ n năm 2015, đ nh hư ng đ n năm 2025 đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Ph i h p v i chính quy n các đ a phương khoanh đ nh và công b r ng rãi các di n tích phân b khoáng s n có th khai thác nh m b o v tài nguyên và t o đi u ki n thu n l i cho thăm dò, khai thác khi có nhu c u; d) Nghiên c u trình Th tư ng Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 theo hư ng phân c p m nh hơn cho đ a phương, nâng cao trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c, ti p t c c i cách th t c, trình t c p phép đ đưa ra các gi i pháp t i ưu, rút ng n th t c cho doanh nghi p. Có ch tài th c hi n v i các cơ quan c p phép, ch tài v i các doanh nghi p, ch tài b o v tài nguyên là công c có hi u l c m nh m đ qu n lý tình hình c p phép thăm dò, khai thác; đ) Ph i h p cùng B Tài chính hoàn thi n các quy đ nh v thu tài nguyên, các chi phí b o v môi trư ng, hoàn tr l i m t b ng sau khi khai thác khoáng s n; e) Thư ng xuyên c p nh t v s lư ng và tr lư ng các m khoáng s n làm v t li u xây d ng đang thăm dò, khai thác; t ch c th c hi n ki m kê đ i v i các m đã thăm dò tr lư ng khoáng s n và đã đư c đưa vào khai thác trên ph m vi c nư c; g) Ki n toàn công tác thanh tra khoáng s n các c p; đ y m nh công tác h u ki m, phát hi n k p th i và kiên quy t x lý theo pháp lu t đ i v i các hành vi vi ph m trong qu n lý cũng như trong ho t đ ng thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n nh m b o đ m khai thác, s d ng có hi u qu tài nguyên khoáng s n, an toàn c nh quan, môi trư ng và b o đ m tr t t , an toàn xã h i. 3. B K ho ch và Đ u tư: Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng quy ch đ u th u quy n thăm dò, khai thác, ch bi n m khoáng s n làm v t li u xây d ng và chính sách thu hút
  7. 7 đ u tư, chính sách ưu tiên trong công tác qu n lý, thăm dò, khai thác, ch bi n các m khoáng s n làm v t li u xây d ng. 4. B Tài chính: a) B trí ngu n v n t ngân sách nhà nư c đ đi u tra cơ b n đ a ch t trên các di n tích vùng khoáng s n làm nguyên li u v t li u xây d ng đã quy ho ch; b) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Xây d ng xây d ng, ban hành chính sách đ m b o quy n l i c a các đ a phương trong khai thác ngu n khoáng s n làm v t li u xây d ng; xây d ng quy ch và thành l p qu b o hi m r i ro h at đ ng khoáng s n. 5. B Công thương: Nghiên c u đ xu t các chính sách nh m khuy n khích vi c đ u tư các thi t b , công ngh khai thác, ch bi n tiên ti n đ khai thác tri t đ ngu n tài nguyên khoáng s n làm v t li u xây d ng và thu đư c s n ph m sau ch bi n có ch t lư ng t t nh t. 6. B Khoa h c và Công ngh : Nghiên c u áp d ng các công ngh khai thác, ch bi n tiên ti n và phát tri n vi c ch t o thi t b máy móc thăm dò, khai thác phù h p v i nh ng đi u ki n trong nư c. 7. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch đ ng ph i h p v i các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng, Xây d ng, Văn hoá, Th thao và Du l ch, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xác đ nh và khoanh vùng các khu v c c m, t m c m, h n ch ho t đ ng khoáng s n đ s m phê duy t ho c trình c p có th m quy n phê duy t, t o thu n l i cho công tác qu n lý nhà nư c v khoáng s n nói chung, công tác c p phép ho t đ ng khoáng s n nói riêng; b) T ch c qu n lý, giám sát vi c thăm dò, khai thác, ch bi n các m khoáng s n, ph c h i môi trư ng, tránh tình tr ng quy ho ch ch ng chéo v i các quy ho ch khác trên đ a bàn; c) T ch c qu n lý và b o v tài nguyên khoáng s n làm nguyên li u v t li u xây d ng trên đ a bàn khi m chưa có ch ; ngăn ng a tình tr ng khai thác trái phép; d) T ch c l p và trình H i đ ng nhân dân cùng c p thông qua quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng thông thư ng thu c th m quy n c p phép; đ) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra các h at đ ng thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n, phát hi n và x lý k p th i các sai ph m trong công vi c này trên đ a bàn; e) Đưa các n i dung quy ho ch trong t ng giai đo n vào k ho ch hàng năm, 5 năm và quy ho ch phát tri n kinh t c a đ a phương đ tri n khai th c hi n; g) Đ y m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khoáng s n, đ c bi t đ i v i nh ng nơi có khoáng s n và ho t đ ng khoáng s n. 8. T ch c, cá nhân tham gia thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng: Các t ch c, cá nhân tham gia thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng ph i ch p hành theo đúng trình t , quy đ nh xin c p phép thăm dò, khai thác khoáng s n làm nguyên li u v t li u xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Khoáng s n, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n, Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph và Quy t đ nh s 06/2006/QĐ-BTNMT v vi c ban hành Quy đ nh v phân c p tr lư ng và tài nguyên khoáng s n r n c a B Tài nguyên và Môi trư ng. Ch đ u tư các d án khai thác các m khoáng s n làm v t li u xây d ng có trách nhi m l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng, đ ng th i v i quá trình l p báo cáo nghiên c u kh thi c a d án đ trình cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph Quy đ nh vi c b o v môi trư ng trong các khâu l p, th m đ nh, phê duy t và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình và d án phát tri n. Thư ng xuyên đ u tư v khoa h c công ngh đ nâng cao hi u qu trong các khâu thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng, tránh lãng phí tài nguyên khoáng s n. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo.
  8. 8 Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). XH
Đồng bộ tài khoản