Quyết định số 1534/2008/QĐ-BCA(A11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
6
download

Quyết định số 1534/2008/QĐ-BCA(A11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1534/2008/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành công thương do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1534/2008/QĐ-BCA(A11)

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1534/2008/Q -BCA(A11) Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C M T C A NGÀNH CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c; Sau khi th ng nh t v i B trư ng B Công thương, QUY T NNH i u 1. Danh m c bí m t Nhà nư c M t trong ngành Công thương g m nh ng tin sau: 1. Chi n lư c, quy ho ch và các d án phát tri n ngành Công thương ã ư c Chính ph phê duy t và các gi i pháp b o m th c hi n chưa công b . 2. K t qu nh ng công trình, tài nghiên c u c p Nhà nư c v cơ khí, luy n kim, năng lư ng i n, hóa ch t, d u khí, công tác khai thác m và ch bi n khoáng s n, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm, công nghi p ch bi n khác và thương m i chưa công b . 3. Tin, h sơ, tài li u v u th u, xét th u các d án u tư trong ngành Công thương ang trong quá trình xem xét chưa công b . 4. Tài li u v thi t k , xây d ng các công trình tr ng i m: cơ khí, luy n kim, năng lư ng i n, hóa ch t, d u khí, công nghi p khai thác m và ch bi n khoáng s n, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm, công nghi p ch bi n khác và thương m i ã ư c phê duy t chưa công b . 5. Phương án, k ho ch b o v các công trình tr ng i m trong ngành Công thương và các h , p th y i n. 6. Tài li u quy ho ch, thi t k các cơ s s n xu t công nghi p lư ng d ng. 7. Thông tin v th c hi n Công ư c c m vũ khí hóa h c liên quan n an ninh, qu c phòng chưa công b .
  2. 8. Tài li u, a i m, tr lư ng các m kim lo i, phi kim lo i quý hi m, á quý, các m phóng x , các phát hi n d u khí chưa công b . 9. a i m c t gi , s lư ng v t li u n công nghi p ư c Nhà nư c ưa vào d tr qu c gia và giao B Công thương qu n lý. 10. Tài li u, nh v tinh, nh máy bay c a Vi t Nam có v trí các m , các nhà máy, xí nghi p, các khu công nghi p theo lư i to nhà nư c ho c lư i to a phương. 11. Các phương th c v n hành ng n h n h th ng i n qu c gia, h th ng i n các mi n, h th ng i n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 12. Sơ lư i i n cao áp c p i n cho các công trình, m c tiêu quan tr ng do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 13. Tin, tài li u v các án tìm ki m - thăm dò - khai thác ho c ch bi n d u khí tr ng i m c a Nhà nư c chưa công b . 14. Tin, tài li u v ch n i tác, quá trình àm phán, k t qu àm phán và n i dung các h p ng d u khí v i các i tác trong và ngoài nư c chưa công b . Tài li u kinh t - khoa h c - k thu t do các i tác nư c ngoài chuy n giao cho ngành D u khí mà theo yêu c u bên giao không ư c ti t l cho bên th ba. 15. Báo cáo k t qu nghiên c u, báo cáo ánh giá k t qu th c hi n t ng giai o n và ngân sách tài chính c a m i giai o n tương ng c a các h p ng d u khí và báo cáo t ng k t ho t ng tìm ki m - thăm dò d u khí, ánh giá ti m năng d u khí c a lô h p ng chưa công b . 16. Tài li u, m u v t nguyên thu thu th p ư c t các gi ng khoan tìm ki m - thăm dò, thNm lư ng ang thi công chưa công b . Chương trình thNm lư ng m tương ng v i t ng h p ng d u khí. Báo cáo v tr lư ng m và phương án u tư chi u sâu cho công tác phát tri n và khai thác m d u khí. 17. Tin, tài li u v u tư, xây d ng, quy trình công ngh , quá trình v n hành và tài li u v k t qu phân tích thí nghi m l c, hóa d u c a các công trình l c, hóa d u chưa công b . 18. Phương án giá s n phNm công nghi p thu c danh m c nhà nư c quy nh chưa công b . 19. S li u v t ng cung, t ng c u các m t hàng tr ng y u c a Nhà nư c v tài s n, hàng hóa d tr c a ngành Công thương chưa công b . 20. K ho ch và bi n pháp i u hành xu t nh p khNu, b o m cân i cung c u, n nh th trư ng xã h i chưa công b . 21. Tài li u t ng k t, báo cáo th c tr ng th trư ng trong nư c, buôn bán gi a Vi t Nam v i nư c ngoài và ho t ng c a Văn phòng i di n các t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam chưa công b .
  3. 22. S li u kh o sát, nghiên c u ho t ng thương m i t ng khu v c, t ng nư c, t ng doanh nghi p i tác c a Vi t Nam nư c ngoài và nh ng tin t c thu th p t nư c ngoài ph c v cho kinh t - thương m i chưa công b ho c không công b . 23. Các lo i ch s t ng h p v giá c và phương án ch o v giá, i u ch nh giá chưa công b . 24. L nh c a cơ quan có thNm quy n, k ho ch, phương án ki m tra v vi c vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t trong ho t ng thương m i chưa công b . 25. Tin, tài li u v t ch c, cá nhân (k c ngư i nư c ngoài) có d u hi u buôn l u, mua bán hàng gi ho c vi ph m nghiêm tr ng chính sách, pháp lu t v qu n lý th trư ng ang trong quá trình theo dõi, i u tra. 26. Tài li u thi t k k thu t m ng máy tính n i b , mã khoá, m t khNu, quy ư c v m b o an ninh trong ng d ng công ngh thông tin c a ngành Công thương. 27. H sơ, tài li u, k t qu thanh tra và gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo trong ngành Công thương ang trong giai o n ki m tra, xác nh ho c ã k t lu n nhưng chưa công b . 28. Phương án t ch c b máy, i u chuy n, s p x p, quy ho ch cán b ; h sơ cán b lãnh o t c p v và tương ương tr lên, tài li u quy ho ch cán b lãnh o trong ngành Công thương chưa công b . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 584/2003/Q -BCA ngày 25 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Công an v Danh m c bí m t Nhà nư c M t trong ngành Thương m i; Quy t nh s 1487/2004/Q -BCA(A11) ngày 20 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Công an v Danh m c bí m t Nhà nư c M t c a ngành Công nghi p. Cơ quan ch c năng c a B Công thương và B Công an ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành quy t nh này. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; các cơ quan, t ch c nói trong i u 2 Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28/12/2000 và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG I TƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Lê H ng Anh - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; Website Chính ph ; - Lưu: BCA.
Đồng bộ tài khoản