Quyết định số 1548/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 1548/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1548/QĐ-TTg về việc bà Bùi Thị Thanh An thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1548/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1548/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÀ BÙI THỊ THANH AN THÔI GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2799/TTr-BNN-TCCB ngày 10 tháng 10 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3085/BNV-CCVC ngày 26 tháng 10 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bà Bùi Thị Thanh An thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc, tiếp tục là Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc và bà Bùi Thị Thanh An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ NN, TCCB, Website CP; - Lưu: VT, VPBCS (2)
Đồng bộ tài khoản