intTypePromotion=1

Quyết định số 156/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
86
lượt xem
5
download

Quyết định số 156/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 156/2004/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND Thành phố qui định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 156/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 156/2004/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUI NNH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 158/2002/Q -UB NGÀY 25/11/2002 C A UBND THÀNH PH QUI NNH V TH T C CHUY N I, CHUY N NHƯ NG, CHO THUÊ, CHO THUÊ L I, TH A K , TH CH P (HO C B O LÃNH), GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T, CHUY N QUY N S H U NHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c B lu t dân s ngày 28/10/1995; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Pháp L nh th ô Hà n i; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -UB ngày 25/11/2002 c a UBND thành ph Hà n i qui nh v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, chuy n quy n s h u nhà trên a bàn thành ph Hà n i; Căn c Quy t nh s 129/2004/Q -UB ngày 13/8/2004 c a UBND thành ph Hà n i qui nh v thành l p ăng ký t và nhà Hà n i; Căn c Văn b n s 2162/TNMT- ngày 02/7/2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v thi hành Lu t t ai năm 2003; Trong khi Nhà nư c chưa có qui nh v ăng ký b t ng s n g n li n v i t; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i t trình s : 6119/TTr-TNMT&N -CS ngày 27 tháng 8 năm 2004, QUY T NNH i u 1: S a i, b sung m t s i u c a b n qui nh ban hành kèm theo Quy t nh s 158/2002/Q -UB ngày 25/11/2002 c a U ban nhân dân thành ph qui nh v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, chuy n quy n s h u nhà trên a bàn thành ph Hà n i, c th như sau: 1. S a i, b sung kho n (II), i u 2 c a Quy t nh s 158/2002/Q -UB qui nh v quy n h n c a các cơ quan Nhà nư c trong vi c gi i quy t th t c h sơ theo ch c năng và a bàn qu n lý như sau: “1. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n:
  2. a) Ch ng th c các giao d ch dân s v quy n s d ng t c a h gia ình và cá nhân, bao g m: H p ng chuy n i quy n s d ng t; H p ng chuy n như ng quy n s d ng t; H p ng thuê quy n s d ng t; Văn b n khai nh n th a k ho c H p ng t ng cho quy n s d ng t; H p ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t; H p ng góp v n b ng quy n s d ng t. b) C p nh t vào S a chính, theo dõi bi n ng t ai khi ngư i s d ng t, s h u nhà th c hi n các quy n c a mình. 2. U ban nhân dân qu n, huy n: a) C p Gi y ch ng nh n theo phân c p c a U ban nhân dân thành ph ngư i s d ng t, s h u nhà th c hi n các quy n c a mình mà có m t trong các gi y t qui nh t i ti t (c), i m (1), kho n (I), i u 2 c a Quy t nh s 158/2002/Q -UB. Ch m nh t là 06 tháng k t ngày c p Gi y ch ng nh n cho h gia ình và cá nhân, U ban nhân dân các qu n, huy n ph i hoàn t t th t c pháp lý v l p S a chính theo qui nh i v i t ng th a t c a t ng h gia ình và cá nhân; ng th i chuy n giao toàn b gi y t g c v nhà t c a ngư i ư c c p Gi y ch ng nh n (b n sao Gi y m u h ng và b n g c Gi y m u xanh) cho Văn phòng ăng ký t và nhà thu c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t (sau ây g i t t là Văn phòng ăng ký) lưu tr và qu n lý. b) Ch ng th c các giao d ch dân s v quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t c a H gia ình và cá nhân, bao g m: H p ng mua bán, trao i, t ng cho, chia, văn b n khai nh n th a k thu c a bàn qu n lý. c) Gi i quy t th t c h sơ ăng ký trư c b sang tên chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t c a h gia ình, cá nhân và c p Gi y ch ng nh n trong trư ng h p có chia tách ho c nh p th a i v i Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p. d) ăng ký các bi n ng v nhà t vào S a chính lưu gi qu n, huy n; sau ó, chuy n giao toàn b h sơ g c v Văn phòng ăng ký lưu tr qu n lý, c p nh t và ch nh lý bi n ng vào Gi y ch ng nh n (b n lưu t i cơ quan qu n lý). ) Gi i quy t th t c h sơ v ăng ký cho thuê quy n s d ng t; ăng ký, xoá ăng ký th ch p, b o lãnh; ăng ký, xoá ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t c a h gia ình và cá nhân trên a bàn qu n, huy n. 3. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t: a) UBND Thành ph u quy n cho Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t c p i Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t do U ban nhân dân thành ph ã c p trong trư ng h p có s chia tách ho c nh p th a t t Gi y ch ng nh n. b) Ký duy t h sơ ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n i v i nh ng h sơ do Văn phòng ăng ký th lý, thNm nh và trình duy t.
  3. 4. Văn phòng ăng ký t và nhà thu c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t (Văn phòng ăng ký): a) Th c hi n ăng ký quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t i v i Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p. b) L p, ch nh lý và qu n lý h sơ a chính g c trên a bàn thành ph ; Ti p nh n k t q a bi n ng t và nhà t S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và cơ quan có thNm quy n t p h p ch nh lý bi n ng th ng nh t h th ng h sơ a chính g c. c) Th lý, ki m tra và thNm nh h sơ trư c khi trình S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ký duy t ăng ký trư c b sang tên v : chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t c a t ch c kinh t ; chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t c a h gia ình và cá nhân ( i v i Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p). Trư ng h p có tách, nh p th a t t Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p thì ki m tra, thNm nh trư c khi trình Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t c p i Gi y ch ng nh n. d) Th c hi n các d ch v hành chính công v ăng ký quy n s d ng t và quy n s h u nhà, l p trích l c b n do chia tách, nh p th a, trích sao h sơ a chính. Gi i quy t th t c h sơ v ăng ký cho thuê quy n s d ng t; ăng ký, xoá ăng ký th ch p, b o lãnh; ăng ký, xoá ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t c a t ch c kinh t , h gia ình và cá nhân (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p). 5. Phòng Công ch ng: a) Ch ng nh n các giao d ch dân s v quy n s d ng t c a t ch c kinh t , h , gia ình và cá nhân, bao g m: H p ng chuy n i quy n s d ng t; H p ng chuy n như ng quy n s d ng t; H p ng thuê quy n s d ng t; Văn b n khai nh n th a k ho c H p ng t ng cho quy n s d ng t; H p ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t; H p ng góp v n b ng quy n s d ng t trên a bàn thành ph . b) Ch ng nh n các giao d ch dân s v quy n s h u nhà c a t ch c, h gia ình và cá nhân, bao g m: H p ng mua bán, trao i, t ng cho, chia, văn b n khai nh n th a k quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t trên a bàn thành ph . 6. C c Thu Hà n i (ho c Chi C c thu qu n, huy n ư c u nhi m thu): Căn c khung giá nhà, t hi n hành và H p ng chuy n i, chuy n như ng quy n s d ng t; H p ng chuy n quy n s h u nhà và s d ng t xác nh các kho n nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c c a các bên khi th c hi n các quy n nói trên; t ch c thu, n p ngân sách theo qui nh”. 2. S a i, b sung i u 5 c a Quy t nh s 158/2002/Q -UB qui nh v chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (k c nhà căn h chung cư cao t ng) bao g m: mua bán, trao i, t ng cho, chia, th a k như sau:
  4. “I. H sơ chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t : 1. ơn ngh chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (theo m u quy nh - ơn không ph i l y xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v nhà t xin chuy n quy n không tranh ch p, khi u ki n). 2. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (b n g c). 3. H khNu thư ng trú t i Hà n i ( i v i h gia ình, cá nhân), b n sao công ch ng Gi y phép ăng ký ho t ng kinh doanh trên a bàn Hà n i ( i v i t ch c) c a bên nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . 4. Trích l c th a t (trư ng h p có tách, nh p th a t) do ơn v có ch c năng o c a chính thu c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ho c Văn phòng ăng ký ho c Phòng a chính nhà t và ô th qu n, huy n th c hi n; B n v m t b ng hi n tr ng nhà (trư ng h p có chia tách di n tích nhà ) do ơn v có tư cách pháp nhân th c hi n. 5. H p ng chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ho c Văn b n khai nh n, phân chia nhà , t . II. Trình t th c hi n: 1. Chuy n quy n s h u, s d ng toàn b nhà , t (không tách, nh p th a t): a) Bư c 1: H sơ ban u n p t i m t trong các Phòng Công ch ng trên a bàn thành ph ho c t i U ban nhân dân qu n, huy n nơi có nhà, t do ngư i s d ng t, s h u nhà t l a ch n. Trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan k trên ph i hoàn thành th t c ch ng nh n ho c ch ng th c H p ng ho c Văn b n khai nh n, phân chia nhà , t theo qui nh. b) Bư c 2: Bên chuy n quy n và bên nh n chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t n cơ quan Thu n p thu chuy n quy n s d ng t và l phí trư c b nhà , t theo qui nh. Cơ quan Thu , căn c vào H p ng ã ư c ch ng nh n ho c ch ng th c xác nh các kho n thu , l phí nói trên trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c và t ch c thu theo qui nh. c) Bư c 3: Bên nh n chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t n p toàn b h sơ, ch ng t ã ư c th c hi n theo các bư c trên t i Văn phòng ăng ký (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p) ho c t i U ban nhân dân qu n, huy n (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p) làm th t c ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n. Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l nói trên: c1. Văn phòng ăng ký:
  5. - Ki m tra, thNm nh và trình S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ký duy t ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n và tr cho bên ư c nh n quy n s h u nhà và s d ng t . - ăng ký bi n ng nhà , t vào h sơ g c lưu tr (b n m u xanh Gi y ch ng nh n); ng th i chuy n “b n sao” h sơ chuy n quy n và “b n sao” Gi y ch ng nh n ã ư c ăng ký trư c b sang tên (b n m u h ng và m u xanh) cho U ban nhân dân qu n, huy n c p nh t bi n ng vào S a chính lưu gi qu n, huy n. c2. U ban nhân dân qu n, huy n: - Hoàn t t th t c ký duy t ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n (b n m u h ng) và tr cho bên ư c nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . - ăng ký bi n ng nhà , t vào S a chính lưu gi qu n, huy n; ng th i, chuy n giao toàn b h sơ g c chuy n quy n và “b n sao” Gi y ch ng nh n (b n m u h ng) ã ư c ăng ký trư c b sang tên cho Văn phòng ăng ký ăng ký bi n ng nhà , t vào h sơ g c lưu tr (b n m u xanh Gi y ch ng nh n). 2. Chuy n m t ph n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (có chia tách, nh p th a t): a) Bư c 1: H sơ ban u n p t i Văn phòng ăng ký (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p) ho c t i U ban nhân dân qu n, huy n (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p). Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ: a1. Văn phòng ăng ký ki m tra và i chi u h sơ g c (trư ng h p chưa rõ ràng có th ki m tra t i th c a) n u i u ki n thì g i h sơ kèm theo phi u chuy n xác nh n i u ki n n Phòng công ch ng ho c U ban nhân dân các qu n, huy n nơi có nhà t ó làm th t c ch ng nh n ho c ch ng th c H p ng ho c văn b n khai nh n, phân chia nhà , t . Cơ quan th c hi n ch ng nh n ho c ch ng th c H p ng ho c văn b n khai nh n, phân chia nhà , t trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c. a2. U ban nhân dân qu n, huy n ki m tra và i chi u S a chính lưu gi qu n, huy n, n u i u ki n (trư ng h p chưa rõ ràng có th ki m tra t i th c a) thì ch ng th c ho c chuy n h sơ cho Phòng công ch ng ch ng nh n H p ng ho c văn b n khai nh n, phân chia nhà , t . b) Bư c 2: N p các kho n nghĩa v tài chính v i Nhà nư c, th c hi n như bư c 2 qui nh t i ti t (1), i m (II), kho n (2), i u này. c) Bư c 3: c1. Văn phòng ăng ký:
  6. - Ki m tra, thNm nh và trình S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ký duy t ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n i v i ph n di n tích nhà, t còn l i sau khi chia tách và tr cho ch s h u. Th i h n th c hi n không quá 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. - Trình S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t c p Gi y ch ng nh n theo u quy n cho bên ư c nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . Th i h n th c hi n không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. - ăng ký bi n ng nhà , t vào h sơ g c lưu tr (b n m u xanh Gi y ch ng nh n); ng th i chuy n “b n sao” h sơ chuy n quy n và “b n sao” Gi y ch ng nh n ã ư c ăng ký trư c b sang tên (b n m u h ng và m u xanh) cho U ban nhân dân qu n, huy n c p nh t bi n ng vào S a chính lưu gi qu n, huy n. c2. U ban nhân dân qu n, huy n: - Hoàn t t th t c ký duy t ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n i v i ph n di n tích nhà, t còn l i sau khi chia tách và tr cho ch s h u. Th i h n th c hi n không quá 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. - C p Gi y ch ng nh n theo phân c p cho bên ư c nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (ph n ư c chia tách ho c nh p). Th i h n th c hi n không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. - C p nh t bi n ng vào S a chính lưu gi qu n, huy n; ng th i, chuy n giao toàn b gi y t g c chuy n quy n và “b n sao” Gi y ch ng nh n m u h ng và b n g c Gi y ch ng nh n m u xanh cho Văn phòng ăng ký lưu tr và qu n lý. 3. Chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo B n án ho c Quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t ho c theo H p ng bán u giá b t ng s n: H sơ ban u ph i có B n án ho c Quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t ho c H p ng bán u giá b t ng s n. Trình t gi i quy t th c hi n theo qui nh t i ti t (1) và ti t (2), i m II kho n 2, i u này (tr th t c công ch ng, ch ng th c không ph i th c hi n). 4. Trư ng h p th a k nhà , t ng th i v i vi c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t thì cơ quan th lý h sơ gi i quy t th t c khai nh n th a k ng th i v i th t c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . Trư ng h p Gi y ch ng nh n c p cho ng s h u (s h u chung), nay m t ho c m ts ng s h u chuy n ph n quy n s h u nhà và s d ng t c a mình cho m t ho c m t s ng s h u còn l i thì th t c gi i quy t vi c chuy n quy n ư c th c hi n theo trình t , th t c ư c qui nh t i ti t (2), i m (II), kho n 2 i u này. Khi gi i quy t h sơ chuy n quy n, cơ quan th lý h sơ ch c n xác nh s di n tích nhà, di n tích t (xác nh trên ơn v di n tích - không c n trích l c th a t và m t b ng hi n tr ng nhà) c a m i ch s h u chuy n quy n cho ch s h u còn l i”.
  7. 3. S a i, b sung kho n II, i u 6 c a Quy t nh s 158/2002/Q -UB qui nh v chuy n quy n s h u nhà không ph i là nhà (bao g m: nhà chuyên dùng vào m c ích s n xu t, kinh doanh, d ch v ) g n li n v i quy n s d ng t gi a các t ch c kinh t như sau: “ II. Trình t th c hi n: 1. Bư c 1: H sơ n p t i Văn phòng ăng ký. Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c, Văn phòng ăng ký ki m tra và i chi u h sơ g c, n u i u ki n thì g i h sơ kèm theo phi u chuy n xác nh n i u ki n chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t n Phòng công ch ng làm th t c ch ng nh n H p ng chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. 2. Bư c 2: Trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , Phòng công ch ng làm th t c ch ng nh n H p ng chuy n quy n. 3. Bư c 3: N p các kho n nghĩa v tài chính v i Nhà nư c, th c hi n như bư c 2 qui nh t i i m (II), kho n (2), i u này. 4. Bư c 4: Văn phòng ăng ký làm th t c trình S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ký duy t ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n cho bên nh n chuy n quy n trong th i h n không quá 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ ã ư c hoàn t t theo các bư c trên; ng th i vào s c p nh t theo dõi bi n ng t ai và tr Gi y ch ng nh n cho bên nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. Trư ng h p có tách nh p th a t, Văn phòng ăng ký trình Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t c p i Gi y ch ng nh n cho bên nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. Th i h n c p Gi y ch ng nh n không quá 07 ngày làm vi c”. 4. S a i, b sung kho n III m c A, kho n III m c B i u 9 c a Quy t nh s 158/2002/Q -UB qui nh v th ch p, b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t như sau: “ III. Trình t th c hi n: 1. Bư c 1: Các bên th ch p ho c b o lãnh b ng quy n s d ng t là h gia ình, cá nhân n p h sơ t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ho c t i m t trong các Phòng công ch ng trên a bàn thành ph làm th t c ch ng th c ho c ch ng nh n H p ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t. i v i t ch c kinh t thì th t c làm t i Phòng công ch ng. Cơ quan th c hi n ch ng th c ho c ch ng nh n H p ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 2. Trong th i h n không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân qu n, huy n (n u là h gia ình, cá nhân mà Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p) ho c Văn phòng ăng ký (n u là t ch c kinh t ho c h gia ình và cá nhân mà Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p) ph i
  8. hoàn t t th t c ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t vào h sơ a chính và Gi y ch ng nh n sau ó tr l i k t qu cho bên nh n th ch p, b o lãnh. 3. Vi c xoá ăng ký th ch p, xoá ăng ký b o lãnh ư c th c hi n t i cơ quan ã ăng ký th ch p, b o lãnh”. 5. S a i, b sung kho n II m c A, kho n III m c B i u 10 c a Quy t nh s 158/2002/Q -UB qui nh v trình t góp v n b ng giá tr quy n s d ng t như sau: “ Trình t th c hi n: 1. Bư c 1: Các bên góp v n b ng quy n s d ng t là h gia ình, cá nhân n p h sơ t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ho c t i m t trong các Phòng công ch ng trên a bàn thành ph làm th t c ch ng th c ho c ch ng nh n H p ng góp v n b ng quy n s d ng t. i v i t ch c kinh t thì th t c làm t i Phòng công ch ng. Cơ quan th c hi n ch ng th c ho c ch ng nh n H p ng góp v n b ng quy n s d ng t trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 2. Trong th i h n không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân qu n, huy n (n u là h gia ình, cá nhân mà Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p) ho c Văn phòng ăng ký (n u là t ch c kinh t ho c h gia ình và cá nhân mà Giáy ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p) ph i hoàn t t th t c ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t vào S a chính và Gi y ch ng nh n sau ó tr l i k t qu cho bên nh n góp v n. 3. Vi c xoá ăng ký góp v n ư c th c hi n t i cơ quan ã ăng ký góp v n”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph ; Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, C c trư ng C c thu ; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n; Th trư ng các S , ban, ngành có liên quan; Giám c Văn phòng ăng ký; T ch c kinh t , h gia ình và cá nhân là ngư i s d ng t, s h u nhà khi th c hi n các quy n c a mình trên a bàn thành ph Hà n i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2