Quyết định số 1567/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
56
lượt xem
8
download

Quyết định số 1567/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1567/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1567/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 1567/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI TI P NGHN QUY T S 32- NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2003 C A B CHÍNH TRN V XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N THÀNH PH H I PHÒNG GIAI O N 2008 - 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph H i Phòng trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 3847/TTr-BKH ngày 28 tháng 5 năm 2008 v “K ho ch tri n khai ti p Ngh quy t s 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph H i Phòng giai o n 2008 - 2015”, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai ti p Ngh quy t s 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph H i Phòng giai o n 2008 - 2015 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
 2. - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Thành u , H ND, UBND thành ph H i Phòng; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). K HO CH TRI N KHAI TI P NGHN QUY T S 32-NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2003 C A B CHÍNH TRN (KHÓA IX) V XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N THÀNH PH H I PHÒNG GIAI O N 2008 - 2015 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1567/Q -TTg ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Ngày 05 tháng 8 năm 2003, B Chính tr ã ban hành Ngh quy t s 32-NQ/TW v xây d ng và phát tri n thành ph H i Phòng trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Trên cơ s k t qu 4 năm th c hi n Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr , Th tư ng Chính ph ban hành K ho ch tri n khai ti p Ngh quy t c a B Chính tr , ưa H i Phòng tr thành Thành ph công nghi p hi n i trư c năm 2020. I. ÁNH GIÁ K T QU 4 NĂM TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T Th i gian qua, thành ph H i Phòng và các B , ngành Trung ương ã có nhi u c g ng, n l c trong vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr và ã t ư c m t s k t qu quan tr ng, ưa H i Phòng phát tri n trên nhi u lĩnh v c. C th như: 1. Công tác tuyên truy n, quán tri t Ngh quy t: Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr ã ư c các B , ngành Trung ương và a phương t ch c quán tri t và tri n khai th c hi n nghiêm túc, có l trình, có bư c i phù h p; h u h t các n i dung, nhi m v ghi trong Ngh quy t u ư c tri n khai, tuy còn các m c khác nhau nhưng ã t ư c k t qu rõ nét. Các B , ngành ã giao trách nhi m cho các ơn v liên quan tr c ti p nghiên c u, xu t ưa vào chương trình, k ho ch, d án c a B , ngành mình và ph i h p v i a phương tri n khai th c hi n; các t nh, thành ph trong vùng kinh t tr ng i m B c B cũng có s ph i k t h p trong vi c th c hi n các n i dung c a Ngh quy t; ng b và nhân dân Thành ph ã nh n th c ư c ý nghĩa, t m quan tr ng c a Ngh quy t i v i s nghi p xây d ng, phát tri n thành ph H i Phòng. 2. Tình hình th c hi n Ngh quy t: a. M t s k t qu t ư c: - V phát tri n kinh t - xã h i
 3. Kinh t - xã h i c a Thành ph có bư c chuy n bi n tích c c; ã phát huy các ngu n l c, khai thác ư c l i th cho u tư phát tri n; ã chú tr ng n m c tiêu tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, ô th hóa, nh m nâng cao năng l c c nh tranh và h i nh p kinh t qu c t theo tinh th n c a Ngh quy t M t s d án l n ghi trong Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr ã ư c tri n khai m c khác nhau; Th tư ng Chính ph ã phê duy t thành l p và ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t ình Vũ - Cát H i; phê duy t Quy ho ch t ng th C ng hàng không qu c t Cát Bi giai o n n năm 2015 và nh hư ng n năm 2025; ư ng cao t c Hà N i - H i Phòng; ang nghiên c u quy ho ch xây d ng C ng c a ngõ qu c t H i Phòng (L ch Huy n); ang tri n khai công tác chuNn b u tư c u ra o Cát H i. Nh ng năm g n ây, kinh t c a Thành ph liên t c tăng trư ng, năm sau cao hơn năm trư c (năm 2007 t 12,82% - là m c tăng cao nh t t năm 2000 tr l i ây); cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng tích c c: năm 2007, cơ c u d ch v - công nghi p - nông, lâm, ngư nghi p tương ng là 51,5% - 37,5% - 11,0%. M t s ngành có th m nh (như óng m i và s a ch a tàu, v t li u xây d ng, s n xu t kim lo i, d ch v c ng, v n t i,…) phát tri n nhanh; xu t khNu và thu ngân sách tăng khá, ti m l c kinh t , k t c u h t ng kinh t - xã h i và ô th tăng khá ã góp ph n làm thay i b m t c a Thành ph . - Công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch, xây d ng và qu n lý ô th ư c quan tâm, t ư c nhi u ti n b m i, góp ph n thúc Ny kinh t - xã h i phát tri n; nhi u quy ho ch ngành, lĩnh v c ã ư c ch o xây d ng ho c rà soát, i u ch nh, b sung phù h p v i n i dung Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr . Bư c u thành ph ã có s ph i h p v i các a phương trong Vùng như: Th ô Hà N i, t nh Qu ng Ninh … khai thác có hi u qu ti m năng, l i th c a a phương, nh t là trong công tác quy ho ch, k ho ch, xây d ng cơ ch , chính sách tri n khai các d án liên t nh trong Vùng. - Văn hóa, xã h i: thành ph ã chú tr ng phát tri n kinh t g n t i ti n b và công b ng xã h i, gi i quy t t t hơn các v n xã h i, nâng cao m t bư c i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. t ư c k t qu tích c c trong xây d ng i s ng văn hóa và gi gìn môi trư ng văn hóa lành m nh. - Giáo d c, ào t o: ã có bư c phát tri n khá toàn di n, ph n u n cu i năm 2008 cơ b n hoàn thành ph c p b c trung h c ph thông và trung c p ngh ; ch t lư ng giáo d c, ào t o ngu n nhân l c ph c v cho quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa ti p t c có ti n b . Khoa h c, công ngh : ti m l c khoa h c và công nghi p ư c nâng lên m t bư c, t o ra ư c m t s s n phNm ch t lư ng hàng hóa cao có s c c nh tranh trên th trư ng. - Y t : ch t lư ng khám, ch a b nh, d ch v y t t nhi u ti n b .
 4. - Qu c phòng, an ninh: thành ph th c hi n t t nhi m v g n phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng c ng c qu c phòng, an ninh, xây d ng khu v c phòng th v ng ch c, gi v ng ch quy n qu c gia, n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. - Công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí t ư c k t qu bư c u. - Công tác c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c, xây d ng chính quy n các c p trong s ch, v ng m nh; gi k lu t, k cương trong h th ng chính tr . Tuy nhiên, cũng còn m t s m t h n ch , y u kém òi h i ph i ư c t p trung kh c ph c trong th i gian t i. b. M t s h n ch , t n t i trong th c hi n Ngh quy t - Chưa khai thác, phát huy t t các ngu n l c, t n d ng l i th cho u tư phát tri n, nh t là ngu n l c t i ch , thu hút v n u tư nư c ngoài còn th p; công tác xã h i hóa u tư phát tri n còn y u, thu ngân sách n i a còn th p; chưa t o ư c nh ng b t phá m i trong u tư phát tri n. - T c tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa còn ch m; ch t lư ng tăng trư ng và năng l c c nh tranh còn th p. Vai trò là tr ng i m kinh t v i s phát tri n năng ng, có s c lan to cho c Vùng theo tinh th n Ngh quy t còn h n ch . Công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch, xây d ng và qu n lý ô th chưa áp ng ư c yêu c u Ny nhanh quá trình công nghi p hóa, ô th hóa, xây d ng Thành ph văn minh; chưa tương x ng v i v trí là ô th lo i I tr c thu c Trung ương. - Ch t lư ng ngu n nhân l c còn th p, chưa áp ng ư c yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa; gi i quy t các v n dân sinh b c xúc, nh t là vi c làm cho lao ng nông thôn còn h n ch ; các t n n xã h i, t i ph m hình s còn di n bi n ph c t p. - Ch t lư ng ho t ng c a h th ng chính tr , i ngũ cán b còn nhi u y u kém, b t c p, chưa áp ng ư c yêu c u nhi m v ; công tác qu n lý nhà nư c còn h n ch , c bi t là qu n lý t ai còn nhi u y u kém, x y ra m t s v vi c tham nhũng ph i x lý theo pháp lu t. 3. M t s bài h c kinh nghi m trong quá trình tri n khai th c hi n Ngh quy t: a. Ngh quy t úng, nhưng nhanh chóng i vào cu c s ng òi h i ph i có s i m i phương pháp nghiên c u, quán tri t, tuyên truy n Ngh quy t n m i i tư ng; g n vi c nghiên c u, quán tri t v i th ch hóa, c th hóa Ngh quy t, k p th i xây d ng các chương trình hành ng, k ho ch và án c th , có tính kh thi, có bư c i và l trình phù h p; g n vi c c th hóa v i vi c t ch c th c hi n hi u qu ; b. Ph i xây d ng các cơ ch , chính sách ng b , phù h p và có s n l c, ph n u t s c m nh n i sinh c a Thành ph ;
 5. c. Phát huy, khai thác có hi u qu m i ngu n l c, trong ó c bi t chú tr ng ngu n n i l c và tranh th các ngu n l c t bên ngoài ph c v m c tiêu xây d ng và phát tri n c a Thành ph ; d. Công tác cán b ph i ư c h t s c coi tr ng, ph i không ng ng nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n u c a ng b , chi b và ng viên; ng th i, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c các c p chính quy n; nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các t ch c trong h th ng chính tr ; . S ph i h p gi a Thành ph v i các B , ngành Trung ương và các a phương trong Vùng cũng là nhân t quan tr ng góp ph n m b o th c hi n th ng l i các m c tiêu Ngh quy t ra. II. M C TIÊU, NHI M V , GI I PHÁP TH C HI N NGHN QUY T GIAI O N 2008 - 2015 1. M c tiêu T p trung xây d ng và phát tri n H i Phòng th c s tr thành m t thành ph c ng, có n n s n xu t công nghi p hi n i; u m i giao thông quan tr ng và c a chính ra bi n c a các t nh phía B c, có c ng c a ngõ qu c t ; m t c c tăng trư ng quan tr ng c a vùng kinh t ng l c B c B ; m t tr ng i m th c hi n chi n lư c bi n Vi t Nam theo Ngh quy t H i ngh l n th tư Ban Ch p hành Trung ương khóa X; m t trong nh ng trung tâm công nghi p, thương m i l n c a c nư c và trung tâm d ch v , du l ch, th y s n, giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao c a vùng duyên h i B c B ; m t pháo ài b t kh xâm ph m v qu c phòng - an ninh; có t ch c ng và h th ng chính tr không ng ng l n m nh, i s ng nhân dân ngày m t nâng cao. Ph n u H i Phòng là m t trong nh ng a phương i u trong s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa và cơ b n tr thành Thành ph công nghi p văn minh, hi n i trư c năm 2020 t 3 n 5 năm; tr thành m t trong nh ng trung tâm tài chính qu c gia và hư ng t i tr thành trung tâm tài chính qu c t sau năm 2020. 2. M t s ch tiêu ch y u: a. Giai o n n năm 2010: - Ph n u n năm 2010 ưa t tr ng GDP chi m kho ng 4,5% trong GDP c nư c; nh p tăng trư ng GDP bình quân t 13 - 13,5%/năm; trong ó, t c tăng bình quân GDP ngành d ch v t kho ng 14 - 14,5%/năm; công nghi p - xây d ng 14%/năm; nông - lâm - ngư nghi p trên 5%/năm. Cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa v i t tr ng d ch v : 52- 53%, công nghi p - xây d ng: 39 - 40%, nông - lâm - ngư nghi p: 7 - 8% vào năm 2010. GDP bình quân u ngư i t 1.800 - 1.900 USD vào năm 2010. - Giá tr s n xu t công nghi p tăng bình quân 18 - 19%/năm, giá tr s n xu t nông - lâm - ngư nghi p tăng 6 - 6,5%/năm. - Kim ng ch xu t khNu t kho ng 1,9 - 2 t USD vào năm 2010, t c tăng bình quân 18 - 19%/năm.
 6. - Thu ngân sách trên a bàn t trên 18 nghìn t ng vào năm 2010, trong ó thu n i a tăng trên 15%/năm. - T ng v n u tư xã h i giai o n 2006 - 2010 t trên 90.000 t ng, bình quân trên 18.000 t ng/năm, tăng 14%/năm, trong ó v n u tư nư c ngoài (v n ODA và FDI) chi m kho ng 30%. - S n lư ng hàng hóa thông qua các c ng khu v c H i Phòng t 25 - 30 tri u t n vào năm 2010, tăng bình quân 12%/năm. - Thu hút trên 5,6 tri u lư t khách du l ch vào năm 2010, tăng bình quân 15%/năm. - Cơ b n hoàn thành ph c p b c trung h c ph thông và trung c p ngh trên a bàn Thành ph vào năm 2008. - T l tăng dân s t nhiên bình quân kho n 1%/năm. - Gi m t l h nghèo xu ng còn kho ng 5% vào năm 2010. - Gi i quy t vi c làm cho 225.000 lao ng trong giai o n 2006 - 2010, bình quân 45.000 lao ng/năm, tăng bình quân 4%/năm. T l th t nghi p khu v c thành th gi m còn dư i 5%, ph u u nâng t l s d ng th i gian lao ng khu v c nông thôn t 85 - 90% vào năm 2010. T l lao ng qua ào t o các trình t 60 - 65% trên t ng s lao ng trong tu i vào năm 2010. Cơ c u lao ng trong các ngành kinh t năm 2010: d ch v : 34,5% - công nghi p, xây d ng: 30,8% - nông, lâm, ngư nghi p: 34,7%. - T l dân s thành th t 55 - 60% vào năm 2010. - m b o 100% s h gia ình thành th và trên 90% s h gia ình nông thôn ư c dùng nư c h p v sinh, 100% s h có i n sinh ho t; 90% s xã t chuNn qu c gia v y t xã. m b o 90% ch t th i r n ô th ư c thu gom và x lý h p v sinh. b. Giai o n 2010 - 2015: - T c tăng trư ng GDP bình quân t 13,5 - 14%/năm; trong ó, ngành d ch v tăng 14,4 - 15%/năm; công nghi p - xây d ng tăng 14%/năm và nông, lâm, ngư nghi p tăng trên 6%/năm. Cơ c u kinh t n năm 2015: d ch v : 58%; công nghi p, xây d ng: 37%; nông, lâm, ngư nghi p: 5%. - Giá tr s n xu t công nghi p tăng bình quân 18 - 19%/năm, giá tr s n xu t nông, lâm, ngư nghi p tăng 7%/năm. - Kim ng ch xu t khNu t kho ng 4 t USD năm 2015. - T ng v n u tư xã h i giai o n 2011 - 2015 t kho ng 185.000 t ng; - Thu ngân sách trên a bàn t 40 - 45 nghìn t ng vào năm 2015.
 7. - S n lư ng hàng hóa thông qua các c ng khu v c H i Phòng t trên 50 tri u t n vào năm 2015. - Thu hút kho ng 9 tri u lư t khách du l ch vào năm 2015 - T l tăng dân s t nhiên bình quân kho ng 1%/năm. - H nghèo (theo chuNn m i) còn không áng k . - T l th t nghi p khu v c thành th gi m còn dư i 4%, ph n u nâng t l s d ng th i gian lao ng khu v c nông thôn t 95% vào năm 2015. T l lao ng qua ào t o các trình t 75% trên t ng s lao ng trong tu i vào năm 2015. Cơ c u lao ng trong các ngành kinh t năm 2015: d ch v : 40,2%; công nghi p, xây d ng: 35,6%; nông, lâm, ngư nghi p: 24,2%. - T l dân s thành th t 75% vào năm 2015 - m b o 100% s h gia ình thành th và trên 95% s h gia ình nông thôn ư c dùng nư c h p v sinh, 100% s h có i n sinh ho t; 100% s xã t chuNn qu c gia v y t xã. m b o 95% ch t th i r n ô th ư c thu gom và x lý h p v sinh. - Hoàn thi n v cơ b n h th ng k t c u h t ng hi n i, ngang t m v i các thành ph phát tri n trong khu v c. 3. M t s nhi m v , gi i pháp tr ng tâm a. Ti p t c quán tri t Ngh quy t sâu r ng hơn n a, làm chuy n bi n nh n th c và quy t tâm cao c a các ngành, các c p: Ti p t c tri n khai công tác tuyên truy n th c hi n Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph H i Phòng v i quy mô sâu r ng, thư ng xuyên, b ng nhi u hình th c; k t h p v i vi c tuyên truy n th c hi n Ngh quy t i h i X c a ng, Ngh quy t i h i XIII ng b thành ph , t o nên s nh n th c sâu s c v nh ng cơ h i thu n l i, nh ng khó khăn, thách th c, cũng như nh ng y u t ti m năng, l i th , v th m i c a Thành ph ; t o ra s phát tri n b t phá m i c a thành ph H i Phòng trong nh ng năm t i. b. Hoàn thi n, s a i, b sung cơ ch , chính sách: - Ti p t c rà soát, i u ch nh, b sung các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t phát tri n không gian ô th , quy ho ch s d ng t g n v i vùng kinh t tr ng i m B c B , phù h p v i các n i dung Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr , Quy t nh s 271/2006/Q -TTg ngày 27 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph H i Phòng n năm 2020, khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư. - ưa các n i dung Ngh quy t vào các quy ho ch phát tri n ngành, các cơ ch , chính sách phát tri n c a vùng và c nư c.
 8. - Xác nh các tiêu chí, l trình và Ny m nh xây d ng H i Phòng cơ b n tr thành Thành ph công nghi p văn minh, hi n i trư c năm 2020; chi n lư c phát tri n các ngành công nghi p ch l c, tr ng i m trên a bàn thành ph ; cơ ch , chính sách phát tri n các khu, c m công nghi p; cơ ch , chính sách th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn; cơ ch , chính sách ưu ãi, khuy n khích u tư phát tri n các ngành kinh t d ch v ch t lư ng cao, d ch v có hàm lư ng ch t xám l n. - Rà soát, ban hành các văn b n pháp quy trong lĩnh v c u tư, kinh doanh theo hư ng thông thoáng, minh b ch, bình ng, t o i u ki n cho doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t có i u ki n thu n l i ti p c n v i các ngu n l c như m t b ng, h t ng, v n, thông tin. - KhNn trương s a i, b sung Quy t nh s 54/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v m t s cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph H i Phòng theo hư ng toàn di n hơn, phù h p v i yêu c u phát tri n c a Thành ph và pháp lu t hi n hành; nghiên c u cơ ch , chính sách phù h p hơn phát huy t t m i ngu n l c cho u tư phát tri n; thành l p Qu u tư phát tri n ô th , Qu b o lãnh tín d ng t o l p công c tài chính huy ng ư c các ngu n v n trên th trư ng. - KhNn trương l p và trình duy t các d án u tư theo nhi m v mà Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr ã ra s d ng ngu n v n h tr có m c tiêu c a Chính ph và các ngu n v n khác; l p danh m c u tư trong giai o n n 2010 và 2015. - Xây d ng cơ ch , chính sách u tư phát tri n theo hư ng t p trung, ưu tiên cho các d án tr ng i m, d án có t m nh hư ng r ng, có kh năng hoàn v n. Hoàn thi n cơ ch qu n lý ngân sách, t o i u ki n Ny nhanh và m r ng quá trình xã h i hóa các ho t ng thu c lĩnh v c văn hóa - xã h i. - Xây d ng cơ ch , chính sách u tư cơ s v t ch t k thu t, h th ng phòng thí nghi m tr ng i m hi n i; xây d ng m ng lư i d ch v khoa h c và công ngh (tư v n chuy n giao công ngh , môi gi i và ánh giá công ngh , d ch v b o trì thi t b công ngh cao…); phát tri n công ngh thông tin, công ngh sinh h c; chuy n giao khoa h c công ngh trong các lĩnh v c kinh t - xã h i; các cơ ch , chính sách cho phát tri n các th trư ng tài chính, b t ng s n, lao ng, khoa h c, công ngh … - Xây d ng cơ ch , chính sách thu hút, s d ng và phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao; cơ ch , chính sách thu hút i ngũ tri th c, các nhà khoa h c nư c ngoài v tham gia gi ng d y, nghiên c u khoa h c t i H i Phòng; - Ban hành cơ ch , chính sách khuy n khích các doanh nghi p m các l p d y ngh ho c cơ s d y ngh trong doanh nghi p; ng th i, th c hi n liên k t, liên doanh gi a doanh nghi p v i cơ s d y ngh , g n vi c d y lý thuy t t i các cơ s d y ngh v i th c hành t i doanh nghi p, t o ngu n lao ng có trình chuyên môn k thu t phù h p v i yêu c u phát tri n các ngành công nghi p, nh t là các ngành mũi nh n, các ngành có l i th c nh tranh,…
 9. - Xây d ng các cơ ch , chính sách phát tri n liên vùng trong thu hút u tư, phát tri n các ngành kinh t , gi i quy t các v n môi trư ng … trên cơ s phát huy l i th c a m i a phương, phát huy ư c vai trò là c c tăng trư ng c a vùng kinh t tr ng i m B cB . - Xây d ng các cơ ch , chính sách v t ch c b máy, công tác cán b … phù h p v i ô th lo i I. ng th i, Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c. c. Tăng cư ng thu hút v n u tư phát tri n, t p trung u tư các công trình cơ s h t ng l n: - T p trung ngu n l c tăng quy mô và hi u qu u tư, Ny m nh c i thi n môi trư ng u tư kinh doanh; có cơ ch khuy n khích u tư nh m thu hút ngu n v n dân doanh cho phát tri n kinh t ; quan tâm thu hút m nh m hơn u tư tr c ti p nư c ngoài và v n h tr phát tri n chính th c. Tăng cư ng h p tác qu c t , xúc ti n u tư, thu hút u tư t các a phương, các nhà u tư nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nư c ngoài u tư vào Thành ph . - Có các gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng các ngu n l c như tăng cư ng hi u qu công tác qu n lý u tư xây d ng, s d ng các ngu n v n u tư t p trung, úng quy ho ch, k ho ch, ch ng th t thoát, lãng phí trong u tư; nâng cao năng l c c a các cơ quan qu n lý, các t ch c, cá nhân tham gia th c hi n u tư i ôi v i tăng cư ng ki m tra, giám sát, x lý trách nhi m. - B o m ti n th c hi n Khu kinh t ình Vũ, bao g m c vi c quy ho ch, xây d ng h t ng và thu hút u tư, coi ây là D án tr ng i m thúc Ny phát tri n kinh t c a Thành ph . - Ny nhanh ti n tri n khai u tư xây d ng ư ng cao t c Hà N i - H i Phòng, c ng c a ngõ qu c t H i Phòng, c u ình Vũ - Cát H i; nghiên c u chuNn b u tư Quân c ng t i Nam Sơn, ư ng s t cao t c Hà N i - H i Phòng, ư ng s t n i ra o ình Vũ, sân bay qu c t Cát Bi, các d án phát tri n công nghi p, thương m i, xây d ng o B ch Long V tr thành Trung tâm h u c n ngh cá, xây d ng Sơn, Cát Bà cùng v i H Long thành Khu du l ch qu c t ; ti p t c quan tâm ưu tiên u tư Ny nhanh xây d ng B nh vi n Vi t - Ti p, Trư ng i h c H i Phòng, Khu liên hi p Th thao… d. Ny nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa, phát tri n kinh t bi n: - Xây d ng H i Phòng tr thành m t Trung tâm Công nghi p - Du l ch - D ch v l n c a c nư c và là m t tr ng i m th c hi n chi n lư c bi n Vi t Nam theo Ngh quy t H i ngh l n th tư Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X. T p trung phát tri n m nh khu v c d ch v , ưu tiên phát tri n các ngành d ch v có ti m năng l n, chú tr ng phát tri n các ngành d ch v truy n th ng, m r ng các d ch v m i, trong ó d ch v bi n, du l ch, thương m i là các ngành d ch v ch l c, phát tri n v i t c cao. Phát tri n H i Phòng tr thành Trung tâm D ch v hàng h i và V n t i bi n l n c a Vi t Nam, Trung tâm D ch v bưu chính vi n thông ch t lư ng cao; Trung tâm Thương m i c a vùng B c B và c nư c. Phát tri n, nâng c p h th ng ch u m , kho u m i. Ưu tiên u tư cho khu du l ch tr ng i m Cát Bà và Sơn; nâng
 10. cao ch t lư ng các tuy n du l ch hi n có, m thêm tuy n du l ch sinh thái bi n, s m hoàn thành các d án du l ch, khu vui chơi gi i trí; t p trung u tư xây d ng trư ng trung h c nghi p v du l ch, xây d ng c u c ng liên v n qu c t du l ch. Phát tri n nhanh các lo i hình d ch v ô th , tài chính, ngân hàng, b o hi m, ki m toán, tư v n, y t , giáo d c phát tri n ph c v cho c các a phương lân c n. - Phát tri n m nh kinh t bi n, th c hi n vai trò là tr ng tâm v phát tri n kinh t bi n, nâng cao óng góp vào tăng trư ng kinh t . Xây d ng quy ho ch, chi n lư c kinh t bi n c a H i Phòng, g n v i quy ho ch phát tri n chung c a các t nh ven bi n ng b ng B c B , quy ho ch phát tri n vùng ng b ng sông H ng, chi n lư c bi n ông. Chú tr ng nâng cao ch t lư ng các ngành ngh bi n, c bi t phát tri n các ngành ngh mũi nh n như c ng bi n và kinh t hàng h i, nuôi tr ng h i s n, du l ch bi n o … v i các khu v c ưu tiên t p trung phát tri n là o Cát Bà, B ch Long V , th xã Sơn, khu kinh t ình Vũ - Cát H i,… - Phát tri n công nghi p v i t c nhanh, có ch t lư ng và hi u qu , ti p t c nâng d n v th công nghi p H i Phòng trong công nghi p c a c nư c và vùng B c B . Ny nhanh quá trình tri n khai các d án xây d ng h t ng k thu t các khu công nghi p, khu công ngh cao theo quy ho ch thu hút u tư. Chú tr ng u tư, t o i u ki n khuy n khích các ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng có ch t lư ng cao, công nghi p ph tr nâng cao t l n i a hóa s n phNm. T p trung phát tri n m t s ngành công nghi p ch l c: óng tàu, xi măng, thép, s n phNm cơ khí, thi t b , linh ki n i n t , s n phNm ph n m m, ng cơ n , ng cơ i n, d t may, da dày, ch bi n th y s n. Xây d ng và phát tri n công nghi p ôtô, v t li u xây d ng cao c p, v t li u m i, công ngh sinh h c thân thi n môi trư ng. Khôi ph c các làng ngh truy n th ng ho t ng có hi u qu , hình thành các c m, i m công nghi p nông thôn g n v i d ch v . - Ny nhanh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. Ưu tiên phát tri n công nghi p công ngh thông tin làm ti n h tr các ngành công nghi p khác, là h t nhân Ny nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa. - Quy ho ch các khu kinh t , khu, c m công nghi p ng b v i quy ho ch ngu n nhân l c, cơ s d y ngh ; các công trình h t ng xã h i như: nhà , trư ng h c, cơ s y t , văn hóa, th thao,… t o i u ki n c i thi n i s ng ngư i lao ng, nh t là lao ng di cư t nơi khác n các khu kinh t , khu công nghi p t p trung. - Phát tri n s n xu t nông nghi p và kinh t nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hóa có ch t lư ng và hi u qu trên cơ s phát tri n nông nghi p nhi t i, sinh thái và công ngh cao v i s n xu t chuyên môn hóa qui mô l n và trình ngày càng cao. ưa nhanh ti n khoa h c k thu t và công ngh m i vào s n xu t; t p trung xây d ng h th ng th y l i, kiên c hóa kênh mương, c ng c và nâng c p h th ng ê bi n. Quan tâm phát tri n ngành ngh phi nông nghi p nông thôn. Phát tri n th trư ng tiêu th s n phNm nông nghi p. - Phát tri n H i Phòng tr thành Trung tâm Th y s n v gi ng, th c ăn, khoa h c - công ngh , ch bi n, xu t khNu c a vùng duyên h i B c B , Trung tâm Ch bi n và Buôn bán hàng th y s n có giá tr gia tăng cao, Trung tâm Lưu gi , b o qu n thành phNm và Xu t khNu cho ngh cá khu v c phía B c và B c mi n Trung. Tăng cư ng h tr c a Nhà nư c cho các khu h u c n d ch v ngh cá xa b . Tăng cư ng qu n lý
 11. ch t ch ngư trư ng, môi trư ng sinh thái. Phát tri n nuôi tôm tr thành s n phNm ch l c trong nuôi th y s n; ưa nuôi cá bi n, nuôi nhuy n th thành s n xu t hàng hóa l n. Phát tri n các vùng nuôi sinh thái g n v i các khu du l ch, phát huy hi u qu các c ng cá ã và ang ư c xây d ng. . Ny nhanh quá trình ô th hóa, xây d ng ô th lo i I: - Ti n hành rà soát, i u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph n năm 2025; quy ho ch t ng th các ơn v hành chính, hình thành các qu n m i n năm 2010, 2015 theo mô hình ô th sinh thái. T p trung cao các ngu n l c, trong ó ưu tiên dành v n ngân sách và huy ng các ngu n l c khác Ny nhanh xây d ng ng b k t c u h t ng kinh t và xã h i Thành ph x ng áng là ô th lo i I, nâng cao ch t lư ng ô th , ph n u là ô th “Xanh, s ch, p” theo hư ng ô th c ng bi n, văn minh, hi n i. - Phát tri n, hi n i hóa h th ng k t c u h t ng ô th ng b c v h t ng k thu t và h t ng xã h i. Th c hi n t t vi c qu n lý và i u ch nh h p lý phân b dân cư trên a bàn. Ny m nh xây d ng, phát tri n ô th , hình thành các khu ô th m i hi n i; tri n khai s m vi c xây d ng Khu ô th m i B c sông C m; t p trung xây d ng Trung tâm Hành chính c a Thành ph áp ng yêu c u c i cách hành chính, hi n i hóa công s và h i nh p qu c t . Nghiên c u quy ho ch chi ti t khu kinh t ình Vũ - Cát H i theo hư ng hi n i, mang t m qu c t . - Ny m nh chương trình phát tri n nhà . Thi t l p tr t t k cương trong công tác qu n lý quy ho ch và hi u l c qu n lý ô th . Ny m nh xã h i hóa các ngành d ch v công c ng xã h i và v sinh môi trư ng. - G n phát tri n ô th v i chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn, Ny nhanh t c ô th hóa. Phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i nông thôn theo hư ng ng b , b n v ng. e. Phát tri n văn hóa, giáo d c, ào t o ngu n nhân l c, y t , th thao, khoa h c và công ngh : - Phát tri n, ào t o ngu n nhân l c, ưu tiên phát tri n ào t o ngu n nhân l c t i ch ; i m i giáo d c và ào t o m t cách ng b , th c hi n chuNn hóa, hi n i hóa trong lĩnh v c giáo d c - ào t o H i Phòng s m tr thành Trung tâm Giáo d c - ào t o th c s m nh, có s c lan t a, nh hư ng nh m nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa không nh ng c a Thành ph mà c a c vùng duyên h i B c B . Quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng h c, t p trung th c hi n chương trình nâng c p cơ s v t ch t trư ng h c theo hư ng t chuNn qu c gia. Phát tri n quy mô giáo d c - ào t o theo cơ c u các lo i hình phù h p v i phát tri n kinh t - xã h i và theo hư ng Ny m nh “Xã h i hóa”, xây d ng m t s cơ s ào t o tài năng b c trung h c ph thông, trư ng qu c t và t ng bư c xây d ng m t xã h i h c t p có ch t lư ng. Ưu tiên phát tri n d y ngh v i 3 c p trình ; rà soát, b sung quy ho ch chi ti t m ng lư i cơ s d y ngh .
 12. Chú tr ng phát tri n, nâng cao ch t lư ng ào t o các trư ng trung c p chuyên nghi p, d y ngh , cao ng, i h c trên a bàn theo hư ng g n ch t v i nhu c u s n xu t, cung c p lao ng có trình cao và chuyên gia k thu t cao cho các ngành ch l c (như óng tàu, khai thác c ng bi n, du l ch, ch bi n th y s n…), trong ó có i trư c, ón u và h i nh p trình khu v c, qu c t , có Trư ng i h c Qu c t ; có h th ng các trư ng ào t o ngh ch t lư ng cao, t tiêu chuNn qu c t . Phân tích m nh d y ngh cho lao ng nông nghi p, nông thôn. Chú tr ng xây d ng i ngũ giáo viên, gi ng viên, cán b qu n lý giáo d c v s lư ng, ng b v cơ c u, t chuNn và trên chuNn v trình ào t o, i m i chương trình giáo d c ph thông, phương pháp gi ng d y, Ny m nh nghiên c u khoa h c. Xây d ng H i Phòng tr thành Trung tâm Nghiên c u, ng d ng khoa h c l n c a vùng B c B . u tư tăng cư ng cơ s v t ch t và ch t lư ng i ngũ gi ng viên cho Trư ng i h c H i Phòng áp ng yêu c u nâng cao ch t lư ng ào t o ngu n nhân l c cho thành ph và vùng duyên h i B c B . - ào t o, phát tri n i ngũ cán b , công ch c, c bi t là cán b công ch c cơ s áp ng yêu c u xây d ng và phê duy t kinh t - xã h i Thành ph . Ph n u m i ngư i dân ư c cung c p các d ch v chăm sóc s c kh e ban u, t ng bư c ti p c n và s d ng các d ch v y t ch t lư ng cao. - Hoàn thành xây d ng Trung tâm Y h c bi n, B nh vi n Vi t - Ti p thành B nh vi n a khoa khu v c v i các chuyên khoa sâu c a vùng duyên h i B c B . u tư nâng c p, m r ng các b nh vi n khác trên a bàn, áp ng yêu c u khám ch a b nh c a Thành ph , c bi t xây d ng B nh vi n nhi, B nh vi n ph s n tr thành Trung tâm nhi, s n khoa c a Vùng. C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s c v k thu t, thi t b và nhân l c. Xây d ng b nh vi n t tiêu chuNn qu c t c a vùng duyên h i B cB . - Xây d ng Trung tâm văn hóa thành ph áp ng yêu c u là nơi giáo d c truy n th ng, t ch c l h i, du l ch vui chơi gi i trí quy mô vùng duyên h i B c B . Ti n hành tu b , tôn t o các di tích l ch s , văn hóa qu c gia trên a bàn thông qua các chương trình m c tiêu qu c gia. Phát tri n th thao, xây d ng H i Phòng là Trung tâm th thao m nh c a vùng v i 14 môn th thao tr ng i m. Xây d ng Khu liên h p th thao ư ng 353 i u ki n t ch c các gi i u qu c t l n. g. G n phát tri n kinh t v i ti n b xã h i, chú tr ng gi i quy t t t hơn các v n xã h i b c xúc: - Chú tr ng t o vi c làm, i ôi v i nâng cao ch t lư ng vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ng; coi ây là nhi m v xuyên su t i v i t t c các Chương trình phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn; h tr phát tri n doanh nghi p v a và nh , c bi t là các lo i hình kinh doanh thu hút nhi u lao ng. G n cung - c u v lao ng gi a thành ph H i Phòng v i vùng kinh t tr ng i m B c B và th trư ng lao ng c nư c. C i thi n i u ki n và môi trư ng lao ng, gi m thi u tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. - Phát tri n th trư ng xu t khNu lao ng: m r ng th ph n nh ng th trư ng hi n có và phát tri n th trư ng m i; i m i căn b n công tác ào t o, hu n luy n ngu n lao ng trư c khi i làm vi c nư c ngoài.
 13. - Th c hi n ng b , toàn di n và hi u qu các chương trình, d án xóa ói gi m nghèo; t o cơ h i, ng l c cho ngư i nghèo vươn lên thoát nghèo thông qua các chính sách tr giúp v phát tri n cơ s h t ng ph c v s n xu t, t ai, tín d ng, d y ngh , t o vi c làm, khuy n nông, tiêu th s n phNm… ; tăng cư ng tr giúp c a c ng ng cùng v i nâng cao nh n th c, trách nhi m và tính t l c c a các h nghèo vươn lên thoát nghèo. Phát tri n các ho t ng an sinh xã h i. - Ki m soát ch t ch , phòng ng a, ngăn ch n các t n n xã h i; b o m cơ b n ngư i nghi n ma túy ư c cai nghi n ph c h i, gái m i dâm ư c ch a tr ; m r ng d y ngh , t o vi c làm cho các i tư ng này; tăng cư ng và nâng cao hi u qu cu c v n ng xây d ng xã/phư ng lành m nh, không có t n n xã h i g n v i cu c v n ng “toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa m i”. h. Quan tâm t i nhi m v B o v môi trư ng, b o m s phát tri n b n v ng: - Nghiên c u, ph i h p v i các cơ quan liên quan Trung ương và a phương, có các gi i pháp c th tri n khai th c hi n Lu t B o v môi trư ng ưa n i dung b o v môi trư ng vào ngay t lúc xây d ng quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án. - Tăng cư ng b o v môi trư ng, gi m thi u ô nhi m các khu dân cư, khu công nghi p; tăng cư ng qu n lý và b o v ngu n nư c, môi trư ng các lưu v c sông, x lý ô nhi m d u vùng c a bi n; b o v khu d tr sinh quy n th gi i qu n o Cát Bà. - Nâng cao năng l c và ho t ng qu n lý ch t th i r n thành ph H i Phòng và các khu công nghi p, ti p t c và Ny m nh xây d ng h th ng x lý nư c th i t p trung thành ph , có bi n pháp c i thi n ch t lư ng không khí ô th và các khu công nghi p. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c v môi trư ng c a các c p qu n lý và m i ngư i dân cùng th c hi n t t chi n lư c phát tri n b n v ng. i. Tăng cư ng ti m l c qu c phòng, an ninh: Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, th tr n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân v ng m nh. Xây d ng H i Phòng thành khu v c phòng th v ng ch c. Tăng cư ng công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m, vi ph m pháp lu t trên a bàn thành ph H i Phòng. Gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, ngăn ch n làm th t b i m i th o n ch ng phá c a các th l c thù ch; ng th i, các l c lư ng vũ trang s n sàng ng phó th ng l i các tình hu ng x y ra. k. Tăng cư ng công tác ch o, i u hành, ph i k t h p v i các B , ngành Trung ương và a phương liên quan: - T p trung ch o, i u hành tri n khai th c hi n Ngh quy t, c bi t là các n i dung tr ng tâm, tr ng i m, các chương trình, án l n ã ư c xác nh trong Ngh quy t. C ng c và nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c trong t ng lĩnh v c c th tăng cư ng công tác i u hành th c hi n. T p trung vào vi c xây d ng các quy ho ch, k ho ch, các cơ ch , chính sách, danh m c các chương trình, d án, án th c hi n các n i dung Ngh quy t, trư c h t t p trung cho m c tiêu i h i ng b thành ph l n th XIII và k ho ch 5 năm 2006 - 2010. Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra,
 14. giám sát nh m nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c c a các cơ quan, t ch c nhà nư c. - Thành ph H i Phòng ti p t c ch ng, tích c c ph i h p cùng các B , cơ quan Trung ương tri n khai th c hi n Ngh quy t; ph i k t h p v i các t nh, thành ph trong c nư c, c bi t là v i các t nh trong vùng B c B trong m t s lĩnh v c quan tr ng phát huy l i th c a t ng a phương. Xác nh vai trò u tàu kinh t c a H i Phòng cùng v i Hà N i trong vùng kinh t tr ng i m B c B , i m giao nhau c a “Hai hành lang, m t vành ai kinh t ” v i các t nh phía Nam Trung Qu c. Ch ng ph i h p v i các a phương b n trong ph m vi “Hai hành lang, m t vành ai kinh t ”, xây d ng chương trình h p tác c th tri n khai có hi u qu Chương trình h p tác gi a hai nư c Vi t Nam - Trung Qu c. III. T CH C TH C HI N. 1. i v i các B , cơ quan thu c Chính ph và các t nh, thành ph : Các B , cơ quan thu c Chính ph ph i h p thư ng xuyên v i thành ph H i Phòng, có cơ ch i u hành t p trung, c th tăng cư ng s ph i k t h p tri n khai các n i dung Ngh quy t. T p trung vào m t s n i dung c th như sau: a. Ban hành các cơ ch , chính sách, gi i pháp huy ng v n u tư phát tri n cho H i Phòng, giúp Thành ph có thêm ngu n v n u tư phát tri n th c hi n các yêu c u, nhi m v ư c xác nh trong Ngh quy t; b. Có k ho ch tri n khai th c hi n Ngh quy t; quan tâm giao nhi m v c th cho các cơ quan ch c năng cùng ph i h p, h tr giúp xây d ng các quy ho ch, k ho ch, các cơ ch , chính sách phát tri n ngành trên a bàn thành ph H i Phòng; ti p t c phân c p toàn di n hơn cho H i Phòng t o i u ki n cho Thành ph phát tri n nhanh hơn; m b o th c hi n ư c m c tiêu “Thành ph H i Phòng ph i cơ b n tr thành Thành ph công nghi p văn minh, hi n i trư c năm 2020”, c n ph i ưu tiên t p trung các ngu n l c u tư s m hoàn thành các d án, công trình tr ng i m ã ư c xác nh trong Ngh quy t. (Kèm theo danh m c “M t s d án ưu tiên u tư giai o n n 2010 và 2015” trên a bàn thành ph ). c. Nâng cao hi u qu ph i h p v i các t nh, thành ph trong vùng kinh t tr ng i m B c B , vùng ng b ng sông H ng. c bi t là Hà N i, Qu ng Ninh cùng khai thác các ti m năng, l i th c a nhau vì s phát tri n chung; d. Tăng cư ng theo dõi, ôn c, ki m i m v tình hình tri n khai th c hi n Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph H i Phòng; nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . Phân công nhi m v c a các B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n K ho ch này như sau:
 15. B K ho ch và u tư Ph i h p v i thành ph H i Phòng i u ch nh Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, xây d ng các k ho ch u tư phát tri n n năm 2010 và 2015 phù h p v i n i dung Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph H i Phòng trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; xây d ng cơ ch , chính sách c thù áp d ng cho ô th lo i I; ưa các n i dung quy ho ch H i Phòng vào n i dung chi n lư c, quy ho ch phát tri n Vùng và c nư c; t ch c xúc ti n u tư, gi i thi u các t p oàn, công ty l n trong và ngoài nư c, các d án l n s n xu t các s n phNm công ngh cao u tư vào a bàn Thành ph ; ch trì cân i ngu n v n u tư phát tri n, bao g m ngân sách u tư hàng năm, v n trái phi u Chính ph , v n chương trình m c tiêu, v n ODA, h tr theo m c tiêu t ngân sách trung ương… th c hi n các d án k t c u h t ng ư c nêu trong Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr . Ph i h p v i B Tài chính h tr thành ph H i Phòng thành l p các qu u tư huy ng v n trên th trư ng v n trong và ngoài nư c th c hi n Ngh quy t s 32- NQ/TW c a B Chính tr . B Tài chính Th c hi n các cơ ch , chính sách tài chính ưu ãi theo Quy t nh s 54/2004/Q - TTg c a Th tư ng Chính ph và ti p t c nghiên c u s a i, b sung theo hư ng toàn di n hơn, phù h p v i yêu c u phát tri n c a Thành ph và pháp lu t hi n hành. Ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Chính ph tăng v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương th c hi n các d án ghi trong danh m c c a Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr ; nghiên c u trình Chính ph h tr v n pháp nh cho Thành ph hình thành Qu u tư phát tri n ô th , b o lãnh giúp Thành ph vay v n, phát hành trái phi u công trình th c hi n m t s d án h t ng quan tr ng; ng th i, ph i h p v i thành ph H i Phòng xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n s m ưa H i Phòng tr thành Trung tâm Tài chính qu c gia và qu c t . B Giao thông v n t i Ph i h p v i thành ph H i Phòng và ch o các ch u tư Ny nhanh ti n th c hi n các d án: c ng c a ngõ qu c t H i Phòng, ư ng cao t c Hà N i - H i Phòng, c u ình Vũ - Cát H i, ư ng s t ình Vũ - Chùa V , ư ng s t Lào Cai - Hà N i - H i Phòng, trong ó th c hi n u tư s m o n Hà N i - H i Phòng; nâng c p sân bay qu c t Cát Bi theo quy ho ch; nghiên c u nâng c p ư ng ra o Cát Bà thành ư ng qu c l ; nghiên c u xây d ng c u ình Vũ; nghiên c u Quy ho ch c ng Nam Sơn và i u ch nh Quy ho ch tuy n ư ng 5 cao t c, ư ng 10 có n i t i c ng Nam Sơn; quan tâm ch o quy ho ch và th c hi n u tư phát tri n công nghi p giao thông v n t i; ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, chính tr sa b i c a sông Văn Úc khai thác ti m năng sông Văn Úc cho phát tri n các d án công nghi p l n. B Xây d ng
 16. Ph i h p v i thành ph H i Phòng xây d ng Quy ho ch và thi t k ô th B c sông C m theo hư ng hi n i, văn minh; i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng Thành ph n năm 2025, Quy ho ch xây d ng vùng duyên h i B c B , s m trình Chính ph phê duy t; h tr H i Phòng nghiên c u Quy ho ch chi ti t khu kinh t ình Vũ - Cát H i theo hư ng hi n i, mang t m qu c t ; quan tâm quy ho ch, ch o u tư phát tri n m nh công nghi p s n xu t v t li u xây d ng, thi t b , xe, máy xây d ng H i Phòng. B Công thương Ph i h p v i thành ph H i Phòng xây d ng quy ho ch, xây d ng án, d án th c hi n quy ho ch phát tri n công nghi p hi n i, x ng áng là Trung tâm Công nghi p l n c a c nư c; xây d ng, hình thành m t s khu công nghi p t p trung chuyên ngành có vai trò i v i Vùng và c nư c; tích c c Ny nhanh ti n th c hi n các d án công nghi p l n hi n có c a các ơn v thu c B trên a bàn; ch o các t ng công ty, các ơn v thu c B tăng cư ng u tư các d án trên a bàn Thành ph . Ph i h p v i thành ph H i Phòng xây d ng quy ho ch phát tri n h th ng phân ph i hàng hóa hi n i, c bi t là h th ng trung tâm thương m i, siêu th , h th ng ch ; h tr phát tri n thương m i i n t thành ph H i Phòng th c s là Trung tâm Thương m i l n c a c nư c. B Nông nghi p - Phát tri n nông thôn H tr thành ph H i Phòng th c hi n các d án phát tri n ngành nông nghi p áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa, phát tri n các vùng s n xu t nông nghi p hàng hóa, phát tri n nông, diêm nghi p, th y l i, c p nư c sinh ho t; h tr xây d ng nông thôn m i văn minh; Quy ho ch, ch o, t o i u ki n phát tri n trên a bàn Thành ph các ngành, các s n phNm công nghi p ch bi n nông s n xu t khNu, s n xu t trang thi t b cho công nghi p hóa nông nghi p; tăng cư ng h tr c ng c và nâng c p h th ng ê bi n. Ph i h p các B , ngành ti p t c u tư hoàn hi n các h ng m c h t ng d ch v h u c n ngh cá. B sung, hoàn thi n ưa vào th c hi n án, xây d ng o B ch Long V s m tr thành Trung tâm Ch bi n và D ch v h u c n ngh cá trên V nh B c B và vươn ra làm d ch v qu c t . T o i u ki n cho các doanh nghi p ánh cá c a Vi t Nam ư c nh n chuy n giao công ngh ánh b t cá, tiên ti n c a nư c ngoài; Quy ho ch và th c hi n các d án nơi neo u tránh trú bão cho tàu cá, d án xây d ng c ng cá, b n cá, d án nuôi tr ng th y s n t p trung, chuy n i t ru ng lúa, mu i, vùng trũng sang nuôi tr ng th y s n. B Tài nguyên và Môi trư ng Ph i h p v i thành ph H i Phòng xây d ng quy ho ch, k ho ch s d ng t các c p, các quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n trên a bàn Thành ph ; hư ng d n Thành ph và các a phương liên quan trong Vùng th c hi n vi c ánh giá môi trư ng chi n lư c i v i các d án chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng nh m m c tiêu phát tri n n nh, b n v ng; ch o th c hi n vi c quy ho ch, s d ng, b o v
 17. ngu n nư c, b o v môi trư ng trong Vùng; xây d ng và th c hi n Chi n lư c bi n v i vai trò là a phương tr ng i m i u trong th c hi n Chi n lư c bi n. B N iv H tr thành ph H i Phòng Ny m nh c i cách hành chính, ào t o cán b qu n lý nhà nư c ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa, qu n lý ô th hi n i, phát tri n kinh t bi n và áp ng vai trò trung tâm y t , giáo d c ào t o, khoa h c công ngh … c a vùng duyên h i B c B . B Yt Hoàn thi n cơ ch xã h i hóa các ho t ng y t , t o i u ki n các thành ph n khác tham gia phát tri n m ng lư i chăm sóc s c kho , áp ng ngày càng t t hơn nhu c u ư c chăm sóc s c kho , phòng, ch ng các lo i b nh xã h i và d ch b nh nguy hi m t i H i Phòng; th c hi n t t công tác v sinh an toàn th c phNm và hư ng d n làm t t công tác v sinh an toàn th c phNm trong i u ki n công nghi p hoá, hi n i hóa; ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan và thành ph H i Phòng trong công tác phòng, ch ng HIV/AIDS. Ph i h p v i H i Phòng xây d ng B nh vi n Vi t - Ti p thành B nh vi n a khoa khu v c v i các chuyên khoa sâu, ch t lư ng cao ph c v cho c vùng duyên h i B c B ; xây d ng B nh vi n nhi. B nh vi n ph s n thành Trung tâm nhi, s n khoa c a Vùng; u tư hoàn ch nh Trư ng i h c Y H i Phòng; th c hi n Quy ho ch phát tri n Vi n Y h c bi n s c áp ng yêu c u ph c v chi n lư c bi n; phát tri n công nghi p dư c t i H i Phòng áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. B Giáo d c và ào t o Ph i h p v i thành ph H i Phòng nâng cao ch t lư ng ph c p trung h c cơ s theo tu i và Ny nhanh ti n ph c p b c trung h c và ngh ; gi i thi u i tác và t o i u ki n s m xây d ng phát tri n trư ng qu c t các c p h c H i Phòng; xây d ng H i Phòng tr thành Trung tâm ào t o nhân l c có trình tin h c, công ngh cao; ph i h p các B , cơ quan liên quan t o i u ki n quy ho ch, xây d ng phát tri n các trư ng i h c, trư ng ngh các ngành kinh t bi n. B Khoa h c và Công ngh Xây d ng quy ho ch, k ho ch, các bư c tri n khai H i Phòng là Trung tâm hàng u v khoa h c công ngh bi n, kinh t bi n; xây d ng ti m l c khoa h c công ngh H i Phòng t ng bư c tr thành Trung tâm chuy n giao ng d ng khoa h c, công ngh c a Vùng; h tr th c hi n m t s d án khoa h c và công ngh có quy mô l n c a H i Phòng; h tr H i Phòng xây d ng Trung tâm o lư ng - hi u chuNn c p vùng duyên h i B c B ; ph i h p v i thành ph xây d ng Quy ho ch và tri n khai khu công ngh cao t i H i Phòng. B Thông tin và Truy n thông H tr thành ph H i Phòng xây d ng Quy ho ch phát tri n bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin; xây d ng các án, d án hi n i hóa m ng lư i bưu chính
 18. vi n thông và công ngh thông tin H i Phòng tr thành Trung tâm D ch v bưu chính, vi n thông ch t lư ng cao; h tr kêu g i u tư H i Phòng tr thành Trung tâm S n xu t các s n phNm công ngh thông tin, áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. B Lao ng - Thương binh và Xã h i Hư ng d n thành ph H i Phòng Quy ho ch chi ti t m ng lư i cơ s d y ngh phù h p v i Quy ho ch t ng th ư c duy t theo hư ng k t h p ào t o v i s d ng lao ng ư c ào t o; hư ng d n xây d ng cơ s d li u v cung - c u lao ng, t ch c sàn giao d ch vi c làm, ng d ng tin h c trong gi i thi u vi c làm; th c hi n gi i pháp v d y ngh và gi i quy t vi c làm cho i tư ng lao ng b thu h i t s n xu t do ô th hóa và phát tri n khu công nghi p, khu ch xu t; h tr cung c p thông tin th trư ng lao ng ngoài nư c a phương ch ng t o ngu n lao ng cho xu t khNu. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n cơ ch , chính sách v cai nghi n ma túy và giáo d c ch a tr i v i gái m i dâm; hư ng d n xây d ng cơ ch ph i h p liên ngành v xây d ng các phư ng lành m nh, không có t n n xã h i. B Văn hóa, Th thao và Du l ch Quy ho ch, xây d ng thành ph H i Phòng khu Trung tâm Văn hóa áp ng yêu c u là nơi giáo d c truy n th ng, t ch c l h i, du l ch vui chơi gi i trí cho c vùng duyên h i B c B ; h tr v n t Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hóa u tư tu b , tôn t o các di tích l ch s , văn hóa qu c gia trên a bàn. Ph i h p các B , ngành có liên quan giúp H i Phòng trong xây d ng Quy ho ch ngành du l ch, trư c h t Quy ho ch chi ti t không gian ô th 2 khu du l ch Cát Bà, Sơn x ng t m khu du l ch qu c t ; l p án và danh m c u tư ngân sách ưa vào k ho ch 5 năm 2006 - 2010. Ti p t c ưu tiên tăng m c u tư nh ng d án l n c p qu c gia v du l ch trên a bàn H i Phòng. Ph i h p v i H i Phòng xây d ng Khu liên h p th thao t i H i Phòng m b o áp ng yêu c u hi n i, óng vai trò là m t trong nh ng trung tâm th thao m nh c a c nư c. Giúp H i Phòng phát tri n các môn th thao tr ng i m. Hoàn thi n cơ ch xã h i hoá trong lĩnh v c văn hóa - th thao huy ng ngu n l c khác trong xã h i u tư cho phát tri n văn hóa, th thao. B Ngo i giao H tr H i Phòng Ny m nh công tác i ngo i và h i nh p kinh t qu c t ; thông qua con ư ng ngo i giao, các cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài, c a nư c ngoài Vi t Nam, các t ch c qu c t và các t p oàn kinh t l n, c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài qu ng bá hình nh c a H i Phòng ra th gi i; ng th i, qua ó v n ng xúc ti n u tư, thương m i, du l ch và h p tác qu c t , t o bư c ngo c trong h i nh p kinh t ngh và nâng cao vai trò, v th c a thành ph H i Phòng trong khu v c và th gi i.
 19. B Qu c phòng Ph i h p v i thành ph H i Phòng trong vi c th c hi n án xây d ng ti m l c qu c phòng trên a bàn Thành ph H i Phòng tr thành pháo ài b t kh xâm ph m; xây d ng phương án k t h p kinh t v i qu c phòng trên a bàn, nh t là các v trí phòng th tr ng y u c a Thành ph ; xây d ng quy ho ch t qu c phòng trên a bàn b o m v a phát tri n kinh t - xã h i, v a c ng c , nâng cao ti m l c qu c phòng; ch o Quân ch ng H i quân và các ơn v liên quan th c hi n nhanh các bư c công vi c c n thi t, s m trình Chính ph phê duy t D án Xây d ng Quân c ng t i Nam Sơn. Các B và cơ quan khác Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, ph i h p tích c c v i thành ph H i Phòng và các B liên quan tri n khai các công vi c c th th c hi n t t K ho ch tri n khai ti p Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph H i Phòng trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c 2. i v i thành ph H i Phòng: Ti p t c t p trung ch o khNn trương th c hi n các chuyên th c hi n Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr v H i Phòng ã ư c xây d ng. Trong ó, chú tr ng m t s chuyên tr ng tâm như xây d ng H i Phòng tr thành Thành ph c ng, công nghi p hi n i, Trung tâm Thương m i, du l ch, th y s n… c a phía B c và c nư c; ch o các S , Ban, ngành rà soát, ki m tra, xây d ng b sung k ho ch theo ch c năng, nhi m v c a ơn v mình th c hi n K ho ch tri n khai ti p Ngh quy t s 32-NQ/TW c a B Chính tr . nh kỳ sơ k t, ánh giá tình hình th c hi n Ngh quy t nh m ki m i m, ánh giá, b khuy t k p th i th c hi n các n i dung Ngh quy t. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n K ho ch này, n u th y c n s a i, b sung các n i dung c th ; các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân thành ph H i Phòng ch ng báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng M TS D ÁN ƯU TIÊN U TƯ GIAI O N N 2010 VÀ 2015
 20. (Ban hành kèm theo K ho ch tri n khai ti p Ngh quy t s 32-NQ/TW v H i Phòng giai o n n 2015) I. NA PHƯƠNG QU N LÝ 1. Khu ô th ngã 5 - Sân bay Cát Bi 2. ư ng tr c m t c t 100m L ch Tray - H ông 3. u tư xây d ng Trư ng i h c H i Phòng theo hư ng a ngành; 4. Xây d ng B nh vi n Vi t - Ti p thành B nh vi n a khoa khu v c. 5. Xây d ng Khu liên h p th thao ư ng 14 quy mô khu v c vùng duyên h i 6. Các d án u tư k t c u h t ng kinh t - xã h i các khu v c qu n Sơn, huy n o Cát H i, huy n o B ch Long V . 7. Các d án xây d ng h t ng du l ch 8. u tư xây d ng h t ng qu n m i H i An, Dương Kinh, Sơn 9. Trung tâm H i ngh thành ph 10. Quy ho ch, u tư xây d ng h t ng khu ô th m i B c sông C m 11. H t ng giai o n 1 khu kinh t ình Vũ - Cát H i 12. ư ng H Sen - C u Rào II 13. Khu ô th H Sen - C u Rào II. 14. Thoát nư c mưa, nư c th i, qu n lý ch t th i r n. 15. Nâng c p ô th H i Phòng 16. C u Rào II 17. C u Ni m II 18. ư ng 212 Tiên Lãng 19. ư ng 403 Ki n Th y 20. ư ng ông Khê II 21. H t ng các khu, c m công nghi p 22. C i t o Nhà hát l n thành ph (giai o n I và II)
Đồng bộ tài khoản