Quyết định số 157/2008/QĐ-TT g

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 157/2008/QĐ-TT g

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/2008/QĐ-TT g

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 157/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P Y BAN B O V MÔI TRƯ NG LƯU V C H TH NG SÔNG NG NAI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ng Nai, Bình Dương, Bình Phư c, Bà R a – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Lâm ng, k L k, k Nông, Ninh Thu n, Bình Thu n và thành ph H Chí Minh thu c lưu v c h th ng sông ng Nai, QUY T NNH: i u 1. Thành l p và ch c năng 1. Thành l p y ban B o v môi trư ng lưu v c h th ng sông ng Nai (sau ây g i t t là y ban sông ng Nai). 2. y ban sông ng Nai là t ch c ch o, i u ph i liên ngành, liên vùng th ng nh t th c hi n “ án b o v môi trư ng lưu v c h th ng sông ng Nai n năm 2020” ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 187/2007/Q -TTg ngày 03 tháng 12 năm 2007 (sau ây g i t t là án sông ng Nai). i u 2. Nhi m v và quy n h n c a y ban sông ng Nai 1. T ch c và hư ng d n vi c th c hi n án sông ng Nai. 2. i u ph i và gi i quy t các v n mang tính liên ngành, liên vùng trong ho t ng b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng lưu v c h th ng sông ng Nai. 3. Thông qua và ch o vi c th c hi n các d án thành ph n, chương trình, k ho ch hành ng năm năm và hàng năm thu c án sông ng Nai theo nguyên t c ph i h p ch t ch gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c h th ng sông ng Nai. 4. Ki n ngh các B , ngành liên quan ch o, hư ng d n vi c tri n khai, th c hi n các chương trình, d án thành ph n thu c án sông ng Nai và các chương trình, d án khác v b o v môi trư ng t i lưu v c h th ng sông ng Nai. 5. Ki n ngh xây d ng, s a i, b sung các cơ ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng nh m th c hi n có hi u qu các n i dung c a án sông ng Nai. 6. Ch o xây d ng cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng lưu v c h th ng sông ng Nai, ph c v có hi u qu vi c th c hi n án sông ng Nai.
  2. 7. Huy ng các ngu n l c trong nư c và qu c t h tr vi c tri n khai, th c hi n các nhi m v c a án sông ng Nai và các nhi m v khác, góp ph n b o v môi trư ng, phát tri n b n v ng lưu v c h th ng sông ng Nai. 8. Giám sát, ánh giá vi c th c hi n các chương trình, k ho ch, d án thành ph n thu c án sông ng Nai ã ư c phê duy t. 9. Ki n ngh Th tư ng Chính ph gi i quy t các tranh ch p, vư ng m c gi a các a phương trong vi c khai thác, s d ng tài nguyên và b o v môi trư ng lưu v c vư t quá thNm quy n. 10. Ki n ngh s a i, b sung các n i dung c a án sông ng Nai. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Các thành viên c a y ban sông ng Nai g m: a) Ch t ch y ban sông ng Nai là Ch t ch y ban nhân dân c a m t trong s mư i hai t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c h th ng sông ng Nai; Ch t ch y ban sông ng Nai nhi m kỳ u do Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh m nhi m v i th i gian ba năm. Ch t ch y ban sông ng Nai các nhi m kỳ ti p theo v i th i gian hai năm do Ch t ch y ban nhân dân m t trong s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c h th ng sông ng Nai m nhi m thông qua hình th c b phi u tín nhi m. Ch t ch y ban sông ng Nai không m nhi m quá hai nhi m kỳ liên ti p; b) Phó Ch t ch y ban sông ng Nai là Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; c) Các y viên y ban sông ng Nai là i di n lãnh o y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c h th ng sông ng Nai; i di n lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c và Công ngh , Công Thương, Xây d ng, Giao thông v n t i, Y t , Công an, Thông tin và Truy n thông, Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Giúp vi c y ban sông ng Nai là Văn phòng y ban sông ng Nai. i u 4. Ho t ng c a y ban sông ng Nai 1. y ban sông ng Nai ho t ng theo Quy ch do Ch t ch y ban sông ng Nai ban hành và theo nguyên t c t p trung dân ch , quy t nh theo a s . 2. y ban sông ng Nai h p nh kỳ sáu tháng m t l n. Khi c n thi t, Ch t ch y ban có th tri u t p h p b t thư ng. 3. y ban sông ng Nai ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c h th ng sông ng Nai theo nhi m kỳ m nhi m ch c Ch t ch y ban sông ng Nai. i u 5. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch, Phó Ch t ch và các y viên y ban sông ng Nai 1. Ch t ch y ban sông ng Nai có các nhi m v và quy n h n sau ây: a) i u hành y ban sông ng Nai th c hi n các nhi m v theo quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này; b) Ban hành Quy ch ho t ng c a y ban sông ng Nai; c) Ch trì các cu c h p nh kỳ và b t thư ng c a y ban sông ng Nai.
  3. 2. Phó Ch t ch y ban sông ng Nai có các nhi m v và quy n h n sau ây: a) Giúp Ch t ch y ban sông ng Nai i u hành vi c th c hi n án sông ng Nai; ch trì các cu c h p c a y ban sông ng Nai khi ư c Ch t ch y quy n; b) Giúp Ch t ch y ban sông ng Nai i u ph i các B , ngành xây d ng các cơ ch , chính sách và huy ng các ngu n l c trong nư c và qu c t h tr vi c tri n khai, th c hi n án sông ng Nai; c) Ch o ho t ng c a Văn phòng y ban sông ng Nai. 3. Các y viên y ban sông ng Nai có các nhi m v và quy n h n sau ây: a) Ch o vi c xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch năm năm và hàng năm i v i các n i dung trong án sông ng Nai liên quan n B , ngành, a phương mình qu n lý; b) Tham d y các cu c h p c a y ban sông ng Nai; c) Th c hi n các k t lu n ã ư c y ban sông ng Nai thông qua i v i công vi c thu c thNm quy n, trách nhi m c a B , ngành ho c a phương. i u 6. Văn phòng y ban sông ng Nai 1. Văn phòng y ban sông ng Nai có nhi m v : a) Giúp y ban sông ng Nai i u ph i các ho t ng liên ngành, liên vùng gi a các B , ngành và a phương thu c lưu v c h th ng sông ng Nai nh m th c hi n th ng nh t và có hi u qu án sông ng Nai; b) T ng h p, xây d ng và xu t trình y ban sông ng Nai phê duy t chương trình, k ho ch ho t ng năm năm và hàng năm c a y ban sông ng Nai và theo dõi, ôn c vi c tri n khai, th c hi n chương trình, k ho ch này sau khi ư c phê duy t; c) T ch c ph c v các cu c h p nh kỳ và b t thư ng c a y ban sông ng Nai; d) Giúp y ban sông ng Nai xây d ng báo cáo nh kỳ v tình hình th c hi n án sông ng Nai trình c p có thNm quy n; ) Th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban sông ng Nai giao cho. 2. Văn phòng y ban sông ng Nai t t i Cơ quan i di n phía Nam c a T ng c c Môi trư ng, B Tài nguyên và Môi trư ng; ư c s d ng con d u c a Cơ quan i di n phía Nam c a T ng c c Môi trư ng. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng y ban sông ng Nai ư c cân i, b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a T ng c c Môi trư ng. 3. Quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng y ban sông ng Nai do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh trên cơ s th ng nh t v i Ch t ch y ban sông ng Nai. i u 7. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và các t nh: ng Nai, Bình Dương, Bình Phư c, Bà R a – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Lâm ng, k L k, k Nông, Ninh Thu n, Bình Thu n; các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Hoàng Trung H i - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản