Quyết định số 1571/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 1571/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1571/QĐ-KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1571/QĐ-KTNN

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1571/Q -KTNN Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V CÁC PHÒNG TR C THU C V T CH C CÁN B T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Quy t nh s 591/Q -KTNN ngày 02/8/2006 c a T ng Ki m toán hà nư c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V T ch c cán b ; Căn c Quy t nh s 1566/Q -KTNN ngày 30/12/2008 c a T ng Ki m toán hà nư c v vi c thành l p các phòng tr c thu c V T ch c cán b ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Phòng T ch c, biên ch và ti n lương tr c thu c V T ch c cán b có ch c năng tham mưu, giúp lãnh o V th c hi n công tác qu n lý và t ch c th c hi n công tác t ch c b máy, biên ch và ti n lương; giúp lãnh o V th c hi n công tác t ng h p, xây d ng k ho ch công tác c a V . Phòng T ch c, biên ch và ti n lương tham mưu, giúp lãnh o V th c hi n các nhi m v sau: 1. Tham mưu vi c xây d ng án phát tri n t ch c b máy c a Ki m toán Nhà nư c; 2. Tham mưu và xây d ng các phương án thành l p, sáp nh p, gi i th các t ch c thu c Ki m toán Nhà nư c; ph i h p v i các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c xây d ng ho c s a i, b sung các quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c; hư ng d n các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a Ki m toán Nhà nư c v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ; 3. Tham mưu và t ch c vi c ánh giá h th ng t ch c b máy theo quy nh; 4. T ng h p và báo cáo v t ch c b máy c a Ki m toán Nhà nư c theo quy nh; 5. Tham mưu giúp lãnh o V tham gia các v n thu c lĩnh v c t ch c b máy c a các cơ quan, t ch c khác có liên quan khi ư c yêu c u;
  2. 6. Tham mưu vi c hư ng d n các ơn v tr c thu c xây d ng k ho ch biên ch , ti n lương; t ng h p, l p k ho ch hàng năm v biên ch , ti n lương c a toàn ngành trình U ban Thư ng v Qu c h i xem xét phê duy t; tham mưu vi c phân giao ch tiêu biên ch và qu ti n lương cho các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c theo ch tiêu biên ch ư c U ban Thư ng v Qu c h i phê duy t; 7. Ph i h p v i các ơn v s nghi p xây d ng k ho ch ch tiêu biên ch c a ơn v s nghi p trình T ng Ki m toán Nhà nư c phê duy t; 8. Tham mưu và xây d ng các văn b n hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n các qui nh c a Nhà nư c v qu n lý biên ch , ti n lương; 9. Tham mưu và xây d ng các văn b n quy nh v tiêu chuNn và vi c b nhi m, mi n nhi m các ng ch ki m toán viên nhà nư c; 10. Tham mưu vi c t ch c th c hi n các qui nh c a N hà nư c v qu n lý các ng ch công ch c; 11. Tham mưu và xây d ng quy nh n i dung thi nâng ng ch các ng ch ki m toán viên nhà nư c thu c thNm quy n c a T ng Ki m toán N hà nư c; 12. Tham mưu vi c t ch c thi nâng ng ch các ng ch ki m toán viên nhà nư c thu c thNm quy n b nhi m c a T ng Ki m toán N hà nư c; 13. Tham mưu trình T ng Ki m toán N hà nư c quy t nh vi c chuy n lo i công ch c, x p ng ch, chuy n ng ch, c i d thi nâng ng ch, b nhi m vào ng ch thu c thNm quy n c a T ng Ki m toán N hà nư c; 14. Tham mưu vi c t ch c th c hi n các quy nh c a N hà nư c v ch ti n lương và hư ng d n các ơn v v qu n lý ti n lương; 15. Tham mưu và xây d ng các ch , chính sách v ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a Ki m toán N hà nư c; 16. Tham mưu vi c th c hi n ch nâng b c lương và ph c p lương theo qui nh c a N hà nư c; 17. Th c hi n công tác báo cáo th ng kê v biên ch , ti n lương theo qui nh c a N hà nư c; 18. T ng h p, l p k ho ch c ng t c c a V ; theo d i, qu n lý vi c th c hi n k ho ch c ng t c c a V ; t ng h p, l p b o c o nh kỳ hàng th ng, quý, năm và t xu t c a V ; 19. Th c hi n c ng t c t ch c c n b , văn thư, lưu tr c a V ; 20. Ph i h p v i các phòng khác thu c V khi th c hi n nhi m v chung c a V và các nhi m v có liên quan n ch c năng c a Phòng; 21. Th c hi n c c nhi m v kh c khi ư c lónh o V giao.
  3. i u 2. Phòng Nhân s tr c thu c V T ch c cán b có ch c năng tham mưu, giúp lãnh o V qu n lý i ngũ cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng (sau ây g i chung là i ngũ cán b ); t ch c th c hi n công tác cán b và ki m tra công tác t ch c cán b trong toàn ngành. Phòng Nhân s tham mưu, giúp lãnh o V th c hi n các nhi m v sau: 1. Tham mưu vi c xây d ng chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c c a Ki m toán N hà nư c trong t ng giai o n; 2. Tham mưu và xây d ng quy nh v tuy n d ng cán b ; căn c vào ch tiêu biên ch ư c giao, xây d ng k ho ch tuy n d ng, b trí cán b c a Ki m toán N hà nư c theo ch tiêu biên ch ư c giao; t ch c th c hi n công tác tuy n d ng cán b theo phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c; tham mưu b trí cán b ư c tuy n d ng; 3. Tham mưu và xây d ng các qui nh v qu n lý và phân c p qu n lý cán b phù h p v i qui nh c a ng và N hà nư c; 4. Tham mưu và xây d ng các văn b n quy nh v tiêu chuNn ch c danh lãnh o các c p c a Ki m toán N hà nư c và các văn b n khác liên quan n công tác cán b ; 5. Tham mưu và xây d ng các văn b n v hư ng d n ánh giá cán b ; t ch c th c hi n công tác ánh giá cán b ( ánh giá hàng năm và ánh giá ph c v công tác b trí, s d ng, quy ho ch, b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, khen thư ng, k lu t cán b ); 6. Tham mưu và xây d ng các văn b n hư ng d n v công tác quy ho ch cán b và t ch c th c hi n trong toàn ngành theo phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c; 7. Tham mưu và xây d ng các văn b n hư ng d n v công tác b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, t ch c i v i cán b lãnh o; t ch c th c hi n công tác b nhi m cán b theo phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c; 8. Tham mưu và xây d ng các văn b n hư ng d n v ch b o hi m, hưu trí, ngh phép (ngh hàng năm), ngh thai s n áp d ng cho Ki m toán N hà nư c; th c hi n ch b o hi m, hưu trí, ngh phép, ngh thai s n i v i cán b theo qui nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c; 9. Tham mưu và xây d ng các văn b n hư ng d n t ch c c p và qu n lý th công ch c, th ki m toán viên nhà nư c; qu n lý v s hi u, mã hi u, bi n hi u cán b , công ch c do Ki m toán N hà nư c qu n lý; 10. xu t các bi n pháp qu n lý i ngũ cán b c a Ki m toán N hà nư c; 11. Th c hi n qu n lý h sơ cán b theo phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c; tham mưu vi c hư ng d n các ơn v th c hi n các qui nh c a N hà nư c v qu n lý h sơ cán b theo phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c;
  4. 12. T ch c c p nh t và qu n lý ph n m m qu n lý cán b ; 13. Th c hi n công tác th ng kê, báo cáo v nhân s theo qui nh và ph c v công tác lãnh o; 14. Tham mưu và t ch c vi c theo dõi, n m b t tình hình i ngũ cán b các ơn v tr c thu c; 15. Tham mưu và xây d ng k ho ch ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a N hà nư c và c a Ki m toán N hà nư c v lĩnh v c công tác t ch c cán b trong toàn ngành trình T ng Ki m toán N hà nư c; tri n khai th c hi n khi ư c T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t; 16. xu t T ng Ki m toán nhà nư c x lý các trư ng h p vi ph m quy nh c a N hà nư c và c a Ki m toán N hà nư c v công tác t ch c cán b ; 17. Tham mưu vi c hư ng d n, t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s theo quy nh c a ng, N hà nư c và Ki m toán N hà nư c v th c hi n quy ch dân ch cơ s ; 18. xu t các bi n pháp tăng cư ng k lu t, k cương trong ho t ng c a Ki m toán N hà nư c và các bi n pháp phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí và m i bi u hi n quan liêu, hách d ch, c a quy n c a cán b Ki m toán N hà nư c; 19. Tham mưu vi c ki m tra th c hi n các quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a Ki m toán N hà nư c v phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong lĩnh v c t ch c cán b ; 20. Tham mưu giúp lãnh o V giúp Ban cán s ng Ki m toán N hà nư c th c hi n các quy nh v công tác b o v chính tr n i b trong toàn ngành; 21. Ph i h p v i các phòng khác thu c V khi th c hi n nhi m v chung c a V và các nhi m v có liên quan n ch c năng c a Phòng; 22. Th c hi n các nhi m v khác khi lãnh o V giao. i u 3. Phòng ào t o tr c thu c V T ch c cán b có ch c năng tham mưu, giúp lãnh o V qu n lý và t ch c th c hi n công tác ào t o, b i dư ng cán b ; qu n lý vi c thi và c p ch ng ch ki m toán viên nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ki m toán nhà nư c. Phòng ào t o tham mưu, giúp lãnh o V th c hi n các nhi m v sau: 1. Tham mưu xây d ng k ho ch công tác ào t o, b i dư ng cán b hàng năm, trung h n, dài h n trong toàn ngành trình T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t; ph i h p v i các cơ quan, ơn v trong và ngoài ngành làm công tác ào t o t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b theo k ho ch ã ư c T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t; t ng h p, l p báo cáo công tác hàng tháng, quý, hàng năm và t xu t liên quan n nhi m v c a Phòng trình lãnh o V ;
  5. 2. Tham mưu và xây d ng các quy ch , quy nh v qu n lý ào t o, b i dư ng cán b và các văn b n có liên quan n công tác ào t o, b i dư ng cán b c a Ki m toán N hà nư c; 3. Tham mưu vi c l p và phân b kinh phí do ngân sách N hà nư c c p cho công tác ào t o, b i dư ng cán b hàng năm; tham mưu vi c qu n lý s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b ; ph i h p v i các ơn v làm công tác ào t o, b i dư ng cán b quy t toán kinh phí ào t o, b i dư ng cán b ; 4. Tham gia thNm nh và xét duy t n i dung, chương trình ào t o, b i dư ng cán b ; n i dung, chương trình b i dư ng thi nâng ng ch ki m toán viên; 5. Tham mưu và xây d ng k ho ch t ch c thi và c p ch ng ch ki m toán viên nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t và c a Ki m toán N hà nư c; t ch c th c hi n sau khi ư c T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t; 6. Tham mưu vi c c cán b i h c t p, b i dư ng, nghiên c u, kh o sát trong nư c và ngoài nư c; qu n lý i ngũ cán b i h c t p, b i dư ng, nghiên c u, kh o sát trong nư c và ngoài nư c; 7. Th c hi n công tác th ng kê và báo cáo v công tác ào t o, b i dư ng cán b trong toàn ngành; 8. Ph i h p v i các phòng khác thu c V khi th c hi n nhi m v chung c a V và các nhi m v có liên quan n ch c năng c a Phòng; 9. Th c hi n các nhi m v khác khi lãnh o V giao. i u 4. Vi c s a i, b sung ch c năng, nhi m v c a t ng phòng do T ng Ki m toán N hà nư c quy t nh theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b . i u 5. Quy t nh này cú hi u l c k t ngày ký. V trư ng V T ch c Cán b , các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 5; - Lãnh o KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - ng u KTNN; - BCH Công oàn KTNN; Vương ình Hu - BCH oàn Thanh niên KTNN; - Lưu VT, V TCCB (05).
Đồng bộ tài khoản