Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 158/2004/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2004 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2004; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan theo các quy định tại Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định số 159/2003/QĐ- TTg như sau : 1. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 4. 2. Sửa đổi khoản 4 Điều 7 như sau : "4. Điều chỉnh tăng mức tiền lương tối thiểu cho cán bộ, công chức Tổng cục Hải quan không quá 2,5 lần so với mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 30 tháng 6 năm 2004 và không quá 1,8 lần so với mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định trong thời gian từ 01 tháng 7 năm 2004 đến 31 tháng 12 năm 2004". 3. Sửa đổi Điều 9 như sau:
  2. "Điều 9. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính: 1. Chủ trì tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Hải quan trong 2 năm 2003 - 2004; phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất giải quyết những vướng mắc phát sinh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 2. Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Hải quan trong 3 năm (từ năm 2005 đến năm 2007) theo ý kiến của Uỷ ban tại công văn số 224/UBTVQH11 ngày 05 tháng 5 năm 2004, các nội dung quy định tại Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg và Quyết định này. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Hải quan trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2007". Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này. Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động -Thương binh và Xã hội, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Phan Văn Khải - Văn phòng Quốc hội, - Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Tòa án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Học viện Hành chính quốc gia, - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu: KTTH (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản