Quyết định số 1583/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
25
lượt xem
3
download

Quyết định số 1583/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1583/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Xuân Nghĩa giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1583/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1583/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U NG, B NHI M ÔNG LÊ XUÂN NGHĨA GI CH C PHÓ CH TNCH Y BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban Giám sát Tài chính Qu c gia t i văn b n s 104/TTr- UBGSTCQG, ngày 02 tháng 10 năm 2008; c a B N i v t i văn b n s 76/TTr-BNV, ngày 13 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH i u 1. i u ng, b nhi m ông Lê Xuân Nghĩa, V trư ng V Chi n lư c Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, gi ch c Phó Ch t ch y ban Giám sát Tài chính Qu c gia. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch y ban Giám sát Tài chính Qu c gia và ông Lê Xuân Nghĩa ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, V KTTH, TT T, VPBCS (2); - Lưu: VT, TCCV. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản